Инструкция за безопасна работа при монтаж на сглобяеми елементи и оборудване

Забележка! Тази инструкция е типова. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства изцяло на Вашата работна ситуация!

1. Складиране на сглобяеми елементи и оборудване на строителната площадка да става в съответствие с изискванията на Наредба 2/2004 г.
2. При складиране на временно оставяне на сглобяеми елементи, освен изискванията на предходната точка да се спазват и следните:
– да се поставят устойчиво;
– приспособленията им за товарозахващане, като куки, скоби, конзоли и други подобни да се предпазват от деформиране;
– да е видима маркировката и надписите, посочващи теглото им.
3. Монтажът на сглобяеми елементи и оборудване да се съобразява и със следните изисквания:
-ползваните при монтаж строителни машини и съоръжения, скелета, платформи и люлки, както и експлоатацията им, да отговарят на съответните изисквания към тях от глави четвърта и пета от правилника.
– забранява се изпълнението на други видове работи и достъпът на работници и други лица, не заангажирани с монтажния процес в опасната зона и под монтажния работен участък, над който се извършва придвижване на товари от всякакъв вид, установяване в работно положение или временно закрепване на конструктивни елементи, оборудване и други;
– едновременно извършване на монтажния процес с изпълнение на други видове строителни и монтажни работи в една и съща секция на сграда или съоръжение, да се допуска при наличие най-малко на пет междуетажни покрития (плочи), след писмена заповед на ръководителя на строителното предприятие, извършващо монтажните работи и след като са изпълнени и се изпълняват мероприятията по безопасността на труда.
4. Забранява се повдигането, транспортирането и монтирането на елементи с неозначено на тях или неизвестна на лицето, извършващо или ръководещо тези манипулации маса или нямащи маркировка на производителя им, потвърждаваща годността им за употреба.
5. Забранява се монтажът на елементи, чиито приспособления за закачване (куки, скоби, конзоли и други) не са годни за сигурно закачване.
6. Сглобяемите елементи, които не отговарят на изискванията от предходната точка или имат други забележими дефекти, правещи ги негодни за безопасен монтаж, да се обозначават с ясно видими знаци и надписи, забраняващи монтирането им.
7. Установяването на годността и изискванията към елементите, посочени в т. 2 да се преценява на строителната площадка от техническия ръководител на монтажа или в негово отсъствие от бригадира на монтажната бригада, непосредствено преди монтирането им.
8. Преди повдигане с кран на сглобяеми елементи, последните да се почистват от сняг, лед, кал или други налепи, да се проверява наличието на маркировката, както и евентуални означения, поставени от отговарящия за монтажа и забраняващи употребата им.
9. Забранява се ползването на мокри или заледени клинове, както и на клинове, несъответстващи на проектните изисквания.
10. Забранява се повдигането на сглобяеми елементи и на други товари преди заставането на всички лица на безопасно място по отношение на движещия се товар.
11. За захващане или закачване на сглобяеми елементи да се използват инвентарни или специално направени за случая приспособления, имащи означение за тяхната товароподемност и изключващи възможността от падане на товара.
12. Едро-размерните или тежки елементи, непосредствено преди поставянето им в проектно положение да се придържат срещу въртене или люлеене с помощта на конопени въжета, завързани предварително в два.от срещуположните им краища.
13. Забранява се оставянето във висящо положение на сглобяеми елементи или други повдигнати товари по време на прекъсване на работата по какъвто и да е повод или причина.
14. Преминаването на монтажниците от една конструкция до друга да става по стабилно монтирани и обезопасени инвентарни стълби, преходни мостчета или платформи.
15. Преминаването на хора по ферми, ригели или греди да се разрешава, ако преминаващите ползват предпазни колани, закачени за опънато по дължината на конструкцията стоманено въже на 1,20 до 1,50 м височина над тази, на която се извършва придвижването им.
16. Сглобяемите елементи да се заваряват или занитват от скелета или платформи, поставени на терена или пода или закрепени към елементи на конструкцията, ако последното е предвидено по проекта.
17. При доказана техническа невъзможност монтажът на елементите да се извършва от скелета или платформи, същият да се изпълнява по начин, предписан в ПОИС или РПОИС, в който да се предвиждат всички необходими мерки по безопасността на труда, а монтажът да се извършва от определени от техническия ръководител на монтажа опитни работници.
18. При извършване на монтажни работи в условия на действащо или временно спряно от експлоатация оборудване, тръбопроводи, електропроводи или други действащи системи, монтажните работи в зоната на работния участък да се извършват при спазване на изискванията за безопасност, разработени съвместно с ръководителя на действащото предприятие.
19. При извършване на монтажни работи се забранява ползването на оборудването на елементи на строителната конструкция за привързване, прикрепване или монтиране към тях на приспособления за монтаж, без предварително съгласуване с отговорния проектант.
20. Ползването на действащо оборудване за целите, изложени в предходната точка се забранява.
21. Повдигателните уредби, с които се извършва монтажът, могат да се анкерират към изградена част от сградата или съоръжението, ако това е предвидено в ПОИС или след писмено разрешение от проектанта-конструктор.
22. Монтажът на всеки следващ етаж при многоетажни сгради да се изпълнява след цялостното изпълнение на връзките на конструкцията или замонолитване на всички елементи от предшестващия етаж, съгласно проекта.
23. Монтажните и заваръчните работи на междуетажните подови покрития (плочи) да се изпълняват за първата плоча с помощта на скелета, платформи или люлки, а за следващите могат да се ползват и монтирани преди това конструктивни елементи. Ако последните не са обезопасени, монтажниците и заварчиците да ползват предпазни колани, закачени на места, посочени от техническия ръководител на обекта.
24. Забранява се освобождаването от повдигателните уредби на поставени за монтаж елементи преди закрепването им, а при плоскостенни елементи – и преди укрепването им срещу обръщане от вятър или други причини.
25. Забранява се натоварването на монтирани елементи, или конструкции стовари, превишаващи товароносимостта им по проект, както с товари, непредвидени по проект.
26. Едновременно с монтажа на конструкциите на сградите да се осигурява и монтажът на стълбищните рамена и площадки, както и да се монтират товаро-пътническите асансьори, които да обслужват участъци, не по-дълги от 40 метра от сградата или съоръжението. Елементите от асансьора не трябва да излизат над нивото на етажа или площадката, на която се извършват монтажните работи с помощта на повдигателни съоръжения.
27. Забранява се ползването на пътнически или товаро-пътнически асансьори в зоната на монтажния участък по време на непосредственото изпълнение на монтажните операции.
28. Забранява се ходенето или стоенето на монтажници върху монтирани стенни елементи (панели).
29. Нанасянето на антикорозионни покрития и боя върху метални конструкции в случаите, когато това е предвидено да става на строителната площадка, да се извършва като правило преди монтажа им, след който да се допуска само поправка на повредените места, като се вземат всички необходими мерки за осигуряване безопасността на труда, указани от техническия ръководител или в неговото отсъствие – от бригадира на монтажното звено.
30. Забранява се вертикалното и хоризонталното транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи на открито при силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж или непосипани с пясък работни площадки, при гъста мъгла, през тъмната част на деня или прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра, по-голяма от 10 т/з.
31. Демонтажът на сглобяеми елементи и оборудване се извършва по инструкции, включващи мерки за безопасност в случай на евентуално разрушаване на елементите или оборудването. Демонтажът се извършва при спазване на изискванията към монтажа.
32. Забранява се едновременно демонтиране на елементи на два и повече етажа, намиращи се един под друг.
33. Демонтираните елементи или оборудване да се складират в устойчиво положение.