Инструкция за безопасна експлоатация на мотокари за вътрешния транспорт

Забележка! Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Мотокарите да се управляват само от правоспособни и оправомощени с вътрешна заповед лица, преминали инструктаж и обучение за правилата по безопасност.
2. По време на работа водачът е длъжен да носи свидетелството си за правоспособност.
3. Да се използват само по предназначение и при условията, за които са предвидени от производителя, както и в съответствие с установените организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето на работещите в дружеството.
4. Движението на карите с товар и без товар да се извършва с безопасна скорост.
5. Работните места, пътищата и проходите за движение, да се поддържат така, че да не се допуска натрупване на материали, суровини, агрегати и др.
6. Когато се налага повдигане на карите за натоварването и транспортирането им, да се захващат само на указаните от производителя места за окачване.
7. При използване едновременно на два кара за повдигане и пренасяне на товар, допълнително да се вземат специални мерки за безопасна работа.
8. Мотокарите да се поддържат в съответствие с техническата документация на производителя.
9. При преминаване на кара в близост до товарните автомобили, да се спазва безопасно разстояние до тях.
10. Водачът на кари е длъжен:
10.1. ежедневно преди започване на работа с кара да проверява техническото му състояние: (звуковата и светлинна системи, спирачните устройства, повдигателната уредба и др.); правилното и сигурно закрепване на акумулаторната батерия; завинтването на капачките на акумулаторната батерия и правилното затваряне на капака над нея;
10.2. при манипулиране на товари, да осигури тяхната стабилност и устойчивост;
10.3. да манипулира с изправни палети за съответния вид товар;
10.4. да предприема необходимите мерки за безопасността на работещите, които присъстват в работната зона;
10.5. да преминава в близост до машини, тръбопроводи и други съоръжения, спазвайки безопасно разстояние от тях;
10.6. да транспортира и манипулира само товари с тегло по-малко или равно на номиналната товароподемност и товароносимост на кара и сменяемите работни съоръжения;
10.7. да транспортира само правилно поставени, добре подредени или палетизирани товари;
10.8. да спазва съобразена безопасна скорост при движение на кара с товар и без товар;
10.9. да се движи с високоповдигнат товар, само в мястото на повдигането или свалянето му;
10.10. да повдига на максимална височина товарът наклонен напред, само в случаите, когато товарът се намира над мястото на разтоварване;
10.11. да поема товара с възможно най-отдалечени един от друг и симетрично разположени вилични рогове;
10.12. при движението на кара с товар по наклон, товарът да се ориентира към горната част на наклона;
10.13. да почиства ежедневно вентилационните отвори на пробките на акумулаторните батерии, за да се предотврати натрупване на газ в акумулаторните клетки;
10.14. да поддържа винаги суха горната част на елементите на акумулаторната батерия, а изводите и кабелните обувки – чисти и сигурно затегнати;
10.15. да предпазва акумулаторната батерия от къси съединения, като не допуска поставянето на метални предмети върху съединителните лостове и полюсните накрайници или навлажняването на батериите с електролит, което причинява непрекъснато разреждане;
10.16. да познава и да може да работи с осигурените противопожарни уреди и съоръжения.
11. Не се допуска:
11.1. отваряне на капака над акумулаторната батерия, ако наблизо има открит огън;
11.2. използване на акумулаторна батерия, по която има пукнатини и теч на електролит;
11.3. използване на открит пламък за проверка на нивото на електролита в батерията.
12. Не се допуска работа с мотокар, когато:
12.1. има неблагоприятни атмосферни условия-гъста мъгла, буря, поледица и др.;
12.2. частите му се намират под напрежение;
12.3. по акумулаторните батерии има пукнатини и теч на електролит;
12.4. пневматичните гуми имат пукнатини или износен протектор;
12.5. плътните гуми са разслоени, отчупени, отлепени от джантата или износени над допустимото;
12.6. са неизправни или са след поява на повреда или необичайни шумове;
12.7. са с неизправни сигнални (светлинни и звукови), кормилни, спирачни и осветителни системи;
12.8. се управляват от неправоспособни и неупълномощени лица.
13. Не се допуска по време на работа:
13.1. увеличаване на товароподемността, чрез прибавяне на допълнителна противотежест или по друг начин, освен ако такава възможност не е предвидена в инструкцията за експлоатация от производителя;
13.2. транспортиране и манипулиране на товари, които биха могли да повредят сменните съоръжения или каросерията на кара;
13.3. превоз на хора върху кара, виличните рогове, сменните съоръжения, ако те не са предвидени за тази цел от производителя;
13.4. стоене под вилиците или сменното работно съоръжение;
13.5. слизане на водача от кара при вдигнат товар;
13.6. повдигане на затрупани и с неуказано тегло товари.
14. След приключване на работа водачите:
14.1. поставят в долно крайно положение вилиците или сменяемото приспособление;
14.2. ги почистват и паркират на определеното за това място.
15. Преди напускане на кара:
15.1. повдигателната уредба се прибира, поставя се във вертикално положение и се спуска вертикалната количка до долно крайно положение;
15.2. всички командни органи и лостове се поставят в нулево положение и се затяга ръчната спирачка;
15.3. освобождава се разединителя и секретния ключ от ключа на оперативната верига се предава за съхранение на определеното лице;
15.4. се взимат мерки срещу самопридвижване, когато карът е на наклон.
16. Работа с мотокар с газова уредба се спира незабавно при:
16.1. повишаване на налягането или температурата в газовата уредба над допустимите стойности, посочени в техническата є документация;
16.2. откриване в елементите под налягане и съединенията на деформации, дефекти или пропуски на газ;
16.3. недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи на газовата уредба;
16.4. наличие на неизправно предпазно устройство на газовата уредба;
16.5. неизправност на спирателната или регулиращата арматура на газовата уредба;
16.6. случаи, посочени в инструкцията за експлоатация на газовата уредба.
17. При откриване на пропуски на газ в газовата уредба:
17.1. се спира двигателят на мотокара;
17.2. се проветряват загазените помещения;
17.3. се взимат мерки да не се извършват дейности, свързани с искрообразуване или ползване на открит пламък.
18. Не се допуска елементите на газовата уредба да се нагряват до температура, по-висока от 50 °С.

II. БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАРИТЕ

19. Повдигането или спускането на товар посредством мотокар се извършва, когато:
19.1. мотокариста е получил подробни указания за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира и манипулира;
19.2. под товара е осигурен необходимият просвет за вилиците или за други сменяеми приспособления;
19.3. мачтата е наклонена назад и виличните рогове са на транспортна височина 300 мм над пътя;
19.4. ръчната спирачка е затегната;
19.5. роговете на вилиците са разположени симетрично, спрямо вертикалната количка;
19.6. товарът е правилно разположен, съобразно означената на табелката диаграма на натоварването му;
19.7. товарът е балансиран и осигурен срещу разместване;
19.8. в близост до товара или под него не стоят хора.
20. Преди започване на работа водачът задължително получава подробни указания за маршрута, за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира и манипулира, и за характеристиките на раб. среда.
21. Използваните товарозахващащи устройства трябва да осигуряват сигурно захващане на товарната единица, без да причиняват деформации и повреди на палетата, товара, транспортните средства и складовите съоръжения.
22. Изправността на товарозахващащите устройства за многократно използване се проверяват преди използването им.
23. Товарни единици:
23.1. не се подреждат, поправят, обвързват и разформироват, когато са повдигнати;
23.2. не се обработват, когато в мястото на обработване няма необходимата видимост и осветеност.
24. Манипулиране на обемисти товари:
24.1. при превозване на извънгабаритен товар се осигурява височина и широчина на проходите, достатъчни за свободно преминаване и движение при недобра видимост;
24.2. при превоз на обемисти товари, нарушаващи видимостта на преден ход, превозът се извършва на заден ход, или по изключение, движението се извършва бавно на преден ход с помощта на човек, който да показва пътя на водача;
24.3. при движение с товар, окачен на сменяемо приспособление, се взимат мерки товарът да не се люлее и/или завърта;
24.4. извънгабаритни товари с малка опорна площ се транспортират след предварително закрепване върху кара;
24.5. преминаване на кара през праг или от едно пътно покритие на друго се извършва с безопасна скорост;
24.6. повдигането на вертикалната количка с товар се извършва при спрян и застопорен със спирачките кар, като се следи товарът да се издигне малко над височината за полагане, след което мачтата се привежда във вертикално положение;
24.7. докато товарът дойде над мястото за поставяне, придвижването на кара се извършва бавно;
24.8. товарът се освобождава от вилицата чрез спускането до мястото на полагане и чрез наклон на мачтата напред, при което се следи за правилното поставяне на товара;
24.9. изтеглянето на кара, докато вилиците или друго сменяемо приспособление се измъкнат изпод товара, се извършва бавно;
24.10. карът тръгва при спусната вертикална количка на транспортна височина и наклон на мачтата назад.
24.11. за поемането на товар от стелажа (стифа) операциите по точка 38 се извършват в обратен ред, като се следи вилицата или друго сменяемо приспособление да влизат свободно под товара;
24.12. бандажи, дискове, зъбни колела, тежки автомобилни гуми и други подобни товари с голям диаметър и малка дебелина се преместват чрез плъзгане по подложки или пренасяне с подходящи колички и/или приспособления. Преместване чрез търкаляне не се допуска.

25. Манипулиране на течни товари:
25.1. течните товари се товарят/разтоварват и складират по безопасен начин, като се отчитат видът на товара и разпоредбите на съответните нормативни актове;
25.2. пожароопасни течности не се съхраняват в открити и неизправни опаковки и съдове;
25.3. опаковани, течните товари се товарят/разтоварват и складират след проверка изправността на опаковките им. Товари с повредени опаковки не се обработват, а се отстраняват по безопасен начин;
25.4. при товарно-разтоварни работи с опасни течни товари се осигуряват средства за неутрализирането им при попадане върху човешкото тяло и при разливането им.
26. Манипулиране на бутилки със сгъстени, втечнени или разтворени газове:
26.1. празни или пълни бутилки със сгъстен газ се превозват само когато са поставени върху специални подложки и закрепени по сигурен начин. Разтоварването им се извършва винаги от двама души, като не се допуска падане и удряне;
26.2. се пренасят на кратко разстояние със специализирани за целта носилки, колички с гумени бандажи или други подходящи съоръжения, които имат легла за бутилките/съдовете и приспособления за сигурното им захващане и укрепване;
26.3. се преместват на кратко разстояние чрез въртене около надлъжната им ос;
26.4. не се пренасят на ръце, когато това не е предвидено в конструкцията им;
26.5. не се преместват, когато гумените им бандажи са повредени;
26.6. се поставят в транспортните средства на специални подложки, предотвратяващи преобръщане, търкаляне и удряне;
26.7. при превозване и съхраняване се предпазват от нагряване от източници на топлина;
26.8. при изтичане на газ се отнасят на безопасно разстояние, като се предприемат подходящи мерки за безопасност в зависимост от вида на изпускания газ;
26.9. не се съхраняват и превозват заедно, когато съдържанието им е несъвместимо, както и с несъвместими товари.

Настоящата инструкция е разработена на основание шзшскванията на Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. Тя е задължителна за водачите на мотокари. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални щети и злополуки.

В информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА имa още:

  • Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари
  • Чек-лист за ежедневна проверка на кара преди започване на работа
  • Образец на дневник за експлоатация на електрокар/мотокар
  • Образец на Заповед за оправомощаване на лица за управление на кари
  • Примерни Правила за движението на карите
  • Препоръки за безопасност при работа с вилкови повдигачи. Увеличаване на зрителното поле.
  • Инструкция за безопасна работа с мотокар с газов двигател (газокар)

Вижте повече за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.