Инструкция за безопасна работа, хигиената на труда и пожарната и аварийна безопасност в парокотелно

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативните изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Да се ползват само стандартни и технически изправни горелки.
2. Горелката задължително да бъде заземена.
3. В непосредствена близост до горелката да се осигурят за ползване, в случай на нужда, противопожарни уреди, съоръжения и пожарогасителни средства по вид и количества, съответстващи на противопожарните норми.
4. Да не се допуска изместване на дюзата от отвора на пещта.
5. Преди запалване на горелката:
– да се провери за течове на гориво в съединенията на тръбопровода от уплътненията и състоянието на съединенията;
– да се продуха пространството в пещта.
6. Запалването на горелката да става автоматично. Включването да стане от ел. таблото като се изчаква 35-40 сек. и появяването на а запалване на сместа.
7. Забранено е запалване на горелката с конци или парцали, напоени с нафта, бензин или други.
8. Забранено е повторното запалване на горелката, когато пещта е топла.
9. Редовно да се почистват горивните накрайници с игла.
10. При работа горелката да не се оставя без наблюдение.
11. Забранено е поставянето на горими материали в помещението на горелката и в склада за нафта.
12. Да не се допуска обливане на автоматиката, ел. захранването и външните части на горелката с гориво.
13. При теч на гориво от нафтовата горелка да се постави съд за събирането му.
14. Горелката да се спира:
– при изгаснал пламък;
– при спиране вентилатора на горелката.
15. Спирането на горелката да се извършва в следната последователност:
– спиране на горивото чрез спирателния кран;
– изключване на ел.двигателя на горелката.
16. При поява на повреди или нарушения в нормалната работа горелката да се спира. Ремонтирането да се извърши от специалист.
17. Забраняват се ремонти, обслужвания и настройки по време на работа на горелката.
18. При пожар:
– спира се притока на гориво от спирателния кран;
– изключва се ел.двигателя на горелката;
– насочва се към мястото на пожара изправен пожарогасител;
– известява се противопожарната охрана.

І. ЗАПЪЛВАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА С ВОДА.
1. Запълването на котела и инсталацията с вода става от водопроводната мрежа, при отворени всички обезвъздушителни кранове.
2. При протичане на вода от тях, те последователно се затварят.
3. Пълненето продължава до протичане на вода от сигналната тръба до разширителния съд.

ІІ. ПУСКАНЕ НА КОТЕЛА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
1. Прави се оглед на всички съоръжения: гориво проводите, горелките, котела, циркулационна помпа, арматурата, тръбопроводите, КИП и таблото за управление.
2. Проверява се положението „отворено – затворено“ на арматурата по инсталацията.
3. Проверява се запълването на отоплителната инсталация с вода чрез сигналната тръба.
4. Проверява се наличие на ел. захранване в таблото за управление.
5. Проверява се работата на циркулярната помпа и обезвъздушаването на инсталацията. При работеща циркулярна помпа не трябва да се чува характерен шум на протичаща вода в котела или по тръбопроводите. Наличието на такъв шум показва, че в котела или в инсталацията има въздух, който трябва да се отстрани.
6. Пускането на котела в експлоатационен режим се осъществява в ред и последователност, описана в раздела „експлоатация на горелката“.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА ГОРЕЛКАТА СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ СПАЗВАНА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:
1. Да се проверят всички ел. съединения за правилното и сигурно свързване към електрическата мрежа.
2. Да се проверят и притегнат на горивопроводните съединения срещу течове на гориво.
3. Да се отварят последователно спирателните вентили по смукателния тръбопровод.
4. Да се обезвъздушава нафтовата помпа и смукателната система. Същото се извършва по два начина:
– когато резервоарът е под нивото на помпата и тя работи на засмукване, необходимо е да се напълни тръбопроводът и помпата с гориво.
– Когато резервоарът е над нивото на помпата, отвива, се тапата на горивната страна на помпата и се завива след излизане на въздуха.
5. Да се провери изправността на котела, като се обърне особено внимание на клапата за изходящите газове, да бъде отворена напълно.
6. След около 5- б минути работа с горелката да се проверяват всички съединения за течове на гориво и се отстранят, ако яма такива.
7. След пускане на горелката да се пристъпва към настройка на регулиращата клапа за въздух, налягането на помпата за гориво, клапата за изходящи газове на котела, термостати, манометри и други съоръжения.
8. Пускането на горелката в действие става чрез пусков бутон, намираща се върху таблото.
9. Да се следи за последователността на степените на запалване като след І–ва степен, запалителната система трябва да се изключи, а направо запалване на ІІ–ра степен не може да стане.
10. Ако поради запушване на дюза, липса на гориво или други причини горивният процес не започне в продължение на 4–5 сек., то да се осигури автоматично се изключване на горелката. Изключването на горелката да става и през време на работа, когато пламъкът изчезне поради някаква причина.
11. В електрическата схема на таблото да има предвидена специална блокировка, която да не позволява включването на горелката при неизправно фотосъпротивление.
12. Да се следи разхода на гориво и работното налягане на помпата.
13. Регулирането на помпата, настройката на клапата за въздух и ел. автоматиката да се извършват от специалист по КИП и А.
14. Настройката на клапите да се извършва еднократно при първоначално пускане на горелката. Нова настройка се прави от специалист при поява на дим или изменение режима на работа на горелката.
15. Филтърът за гориво трябва да се почиства веднъж месечно, този на помпата веднъж на сезон. При почистване на филтрите сбензин строго да се спазват правилата за пожаробезопасна работа с лесно запалителни течности.
16. Прекратяване работата на горелката по желание става чрез бутон „стоп“ намиращ се върху таблото.
17. След всяко спиране на горелката трябва да се затварят спирателните вентили на горивопровода и да се изключва ел. захранването на командното табло (пулта за управление).

Внимание! Всички настройки и регулировки на горелката и командното табло (пулт) да се извършват от квалифицирани специалисти!

ІV. СПИРАНЕ НА КОТЕЛА.
1. Спирането на котела се извършва чрез операциите, посочени в инструкцията за техническа експлоатация на горелката.
2. Желателно е циркулационната помпа да не се изключва веднага спирането на горелката, особенно ако температурата на водата е близка до номиналната, тъй като в котела има сравнително големи по обем топлоакумулиращи маси, които могат да доведат до прегряване на водата.
3. При окончателно спиране на котела да се затваря и спирателната арматура по горивопровода.

V. АВАРИЙНО СПИРАНЕ
Котелът незабавно трябва да бъде спрян в следните случаи:
1. При констатиране на теч от нагревните повърхности на котела.

Внимание! Често при първоначално пускане и запълване на котела с вода по нагревните повърхности се образува кондензат, който, стичайки се, дава лъжлива представа за теч.

След загряване на водата в котела кондензат изчезва, докато при истински теч се увеличава. След неколкократни запускания на котела „потенето“ се прекратява.
2. При отказ на циркулационната помпа.
3. При покачване температурата на водата над допустимата, а работният и защитният термостати на котела не са сработили.
4. При теч в инсталацията, който не може да се изолира по друг начин.
5. Ако налягането в котела се повиши над допустимото.
6. При пожар в котелното помещение.
7. При взрив в котела или газоходите.
8. Ако в работата на котела възникнат непознати явления (удари, вибрации и други).
9. Котелът да не се запуска отново, преди да е отстранена причината за аварийното спиране.

VI. ДРЕНИРАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА.
1. Поради това, че в процеса на експлоатация водата се деаерира, а и образуването на котлен камък е незначително, не се препоръчва дренирането на водата от котела без крайна нужда. След приключване на отоплителния сезон котелът и инсталацията се оставят пълни с вода.
2. Конструкцията на котела позволява пълното му дрениране на самотек чрез дренажната линия.

VII. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЕЛА ПО ГАЗОВА СТРАНА
1. След всеки отоплителен сезон се отворя предният капак на котела и се извършва оглед на нагревните повърхности по отношение на нагар и сажди.
2. При необходимост от почистване да се извършва следното:
– изваждат се турбулаторите от тръбите;
– почистват се с телена четка тръбите, пламъчната тръба и димната камера;
– сваля се люкчето в долната част на задния капак и се изгребват падналите сажди;
– поставят се турбулаторите, като негодните се подменят;
– предният капак се затваря, ако е необходимо се подменя уплътнение на капака;
– при по-основно почистване може да се свали целият заден капак, като предварително се демонтира звеното от газохода.

VIII. КОНСЕРВИРАНЕ НА КОТЕЛА
1. Консервирането на котела се налага при продължително бездействие, за да се предпази по възможност в най-голяма степен от въздействието на обкръжаващата среда,
2. При консервация на котела се извършва следното:
– изключва се ел. захранването и горивозахранването;
– демонтират се всички допълнителни съоръжения: горелка, циркулационна помпа, КИП и т.н. и се консервират;
– котелът се почиства по газова система;
– заглушават се плътно всички отвори, включително и фукса;
– котелът се покрива с полиетиленово фолио за предпазване на обшивката му от повреди.

ІХ. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
1. Забранено е работата на командното табло със свален капак.
2. Да се проверяват електрическите връзки на проводниците в различните клеми. Да се притягат не по рядко от един път месечно.
3. Да не се прави ремонт и други манипулации с командното табло при наличие на напрежение в него или при работеща горелка.
4. Проводниците, горелката и командното табло да бъдат изолирани от действието на вода и нафта.

Х. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
1. Не се допуска работа на горелката, ако някои от съединенията за гориво пропускат.
2. Да няма разлята нафта по пода на помещението и разхвърляни други горими материали.
3. Да се осигури вентилиране на помещението, когато работи горелката.
4. При установяване на ненормална работа на горелката или таблото, същите да се изключват и се отстраняват повредите.
5. При повреда на запалителната система на горелката, се забранява паленето с факла или по друг начин.
6. При всяко спиране на горелката да се спира горивото чрез спирателните вентили и да се изключва електрозахранването на командното табло.
7. След всяко спиране на горелката да се проверява дали не изтича нафта през дюзите в пещната камера, което означава, че ел. магнет-вентилите пропускат.
8. Забранено е всякакво пускане и работа на горелка с повредени или изключени защити и регулиращи прибори и устройства.

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
1. Обслужването на съоръжения с повишена опасност (водогрейни котли с ниско налягане) работещи при температура на нагрятата вода до 115 градуса се извършва от лица назначени със заповед от работодателя, навършили 18 години и притежаващи необходимата правоспособност „огняр“ и медицински са освидетелствувани, че са годни за тази професия.
2. До самостоятелна работа огнярите се допускат, след като преминат инструктаж и обучение по Безопасност и хигиена на труда и Пожарна и аварийна безопасност и положат изпит за проверка на знанията за правилна и безопасна работа.
3. Обучение и проверка на знанията на огнярите по въпросите на Безопасност и хигиена на труда и Пожарна и аварийна безопасност се извършва всяка година за опресняване.
4. Огнярят трябва основно да се запознае с конструкцията на котела, техническата му характеристика, автоматиката, горелката, котелната инсталация, арматурата, отоплителната инсталация, горивното стопанство, електрозахранването и т. н.
5. Огнярят трябва основно да познава Наредбата № 29 за устройството и безопасната експлоатация на парните и водогрейни котли с ниско налягане (ДВ, бр. 27/1980 год. и глава 3 от Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането).
6. Помещенията, в които са монтирани водогрейните котли с ниско налягане трябва да отговарят на противопожарните норми и изисквания.
7. За огнярите да са осигурени нормални санитарно хигиенни условия за работа и обслужване:
– осветление;
– микроклимат (температура, влажност и скорост на въздуха);
– вентилация;
– помещение за санитарно-битово обслужване.
8. Огнярите задължително да са снабдени и да ползват полагащите им се лични предпазни средства и специално работно облекло.
9. Котелът и съоръженията към него трябва да бъдат механично- и електрообезопасени:
– съединителите на водните помпи и други движещи се части да бъдат оградени с водни предпазители;
– електрическите съоръженията да бъдат занулени;
– корпусът на котела и резервоарите за гориво да бъдат заземени.
10. На тръбопровода за гореща вода или на всеки водогреен котел между котела и спирателния кран да бъде монтиран манометър.
11. На тръбопроводите за вход и изход на водата между котела и спирателните кранове за всеки котел да бъдат монтирани термометри.
12. Всеки водогреен котел да бъде свързан с разширителен съд, който да поема разширението на водата в отоплителната инсталация при нагряване:
– при отворена отоплителна система разширителният съд се свързва пряко с атмосферата, без да е задължително предпазно устройство при повишаването на налягането;
– при затворена отоплителна система разширителният съд се свързва с атмосферата посредством предпазни клапани, настроени за отваряне при налягане в системата, което е повишено с повече от 10% над работното.
13. При затворени отоплителни системи, както и при водогрейни котли, които се изключват от отоплителната инсталация посредством спирателна арматура, се предвиждат предпазни устройства, непозволяващи повишаване на налягането в котела с повече от 10% над работното.
14. Оразмеряването и настройката на предпазните устройства против повишаване на налягането във водогрейните котли, да са селективни: тези на разширителния съд да задействуват преди (по-рано от) предпазните устройства, монтирани върху самия котел.
15. Входните врати на котелното помещение да се отварят навън, по време на работа на котлите, вратите да не се заключват и при натискане с ръка да се отварят леко.
16. На изходите на котелното помещение (с изключение на резервните) да има преддверие или други устройства, които да не позволяват проникване на студен въздух в помещението.
17. Вратите на котелното помещение към служебни, битови и други помещения да се отварят в посока към котелното и да са снабдени с устройство за самозатваряне.
18. Към котелното помещение при възможност да има стая за огняря и работилница за малки поправки.
19. На местата за обслужване на котлите и в котелното помещение да има аварийно осветление, захранвано с електроенергия от самостоятелен източник. Допуска се аварийното осветление да бъде осигурено чрез преносими фенери с напрежение, не по-високо от 36 волта.
20. При пускане на котелната инсталация огнярят е длъжен:
– да се убеди в изправността на котела и котелната арматура;
– да следи за нивото водата, указано на водопоказателно стъкло;
– да провери горелката за наличие на теч от гориво в пещта и извън пещта;
– да се убеди в изправността на водоподкачващите помпи.
21. През време на работа огнярят е длъжен:
– да следи непрекъснато изправността на автоматиката и арматурата;
– всички вентили да отваря и затваря бавно и внимателно;
– да не извършва каквито и да са поправки на елементите на котела и котелната инсталация, когато котелът работи;
– да поддържа хигиената в котелното помещение, спомагателните помещения, стълбите и проходните коридори;
– да не допуска обливане на автоматиката, ел. съоръженията, горелката и външните части на котела с вода или гориво;
– при евентуално прокапване на гориво от нафтовата горелка, да постави съд за събирането му;
– да поддържа нормалното ниво на водата в котела и равномерното му захранване с вода. Не трябва да допуска нивото на водата да спада под най-ниското допустимо ниво или да превиши най-високото водно ниво;
– да следи за изправността на манометъра;
– да продухва котела редовно и правилно;
– да не оставя котела без наблюдение, независимо, че автоматиката му е в изправност.
22. Работата на котела задължително да се преустановява:
– ако налягането на водата се повиши над работното;
– ако водното ниво е спаднало под най- ниско допустимото;
– ако нивото на водата бързо спада, въпреки че подхранването с вода е усилено;
– ако водоснабдителните средства откажат да работят;
– ако зидарията на пещта е разрушена;
– ако водопоказателният уред или предпазните клапани се повредят и не действат;
– ако се появят пукнатини, протичане от водните камери, от пламъчните тръби и други, при забелязване на подутини или пропуски на вода от заваръчните шевове;
– ако водното ниво се покачи над нормално допустимото;
– при възникване на пожар.
23. Когато работата на котела се спре вследствие на горепосочени или други явления, огнярят е длъжен веднага да уведоми ръководството, а в случай на пожар и службата по пожарна и аварийна безопасност.
24. В случай на възникнал пожар в котелното помещение огняря взема мерки за неговото загасяване, като продължава да наблюдава в състоянието на котела.
25. Огнярят е длъжен да провежда ежемесечна профилактика, за осигуряване на безопасната работа на котела.
26. В началото на пролетно-летния сезон огнярят трябва да извърши основна профилактика на котела, на котелната и отоплителна инсталация.
27. При спиране от експлоатация на котлите за дълъг период от време, те трябва да бъдат консервирани.
28. Работа на котли с неизправни контролно-измервателни прибори и автоматика се забранява.
29. Във всяко котелно помещение задължително се води сменен дневник, в който отговорното за работната смяна лице да се разписва при приемане и предаване и да отбелязва: времето на пускането и спирането на агрегатите, всички забелязани нередности в работата на котлите или другите съоръжения.
30. За известяване при сериозни и с опасност за персонала и съоръженията последици, в котелното помещение да се осигури известителна връзка (телефон, звънец). В помещението да има часовник.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.