Инструкция за безопасна работа с преносими стълби

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С преносими стълби могат да работят само лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция ;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност ;
• с необходимите лични предпазни средства .

II. ПРЕНАСЯНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ.

1. Стълбите се вземат, пренасят и оставят внимателно, без да се хвърлят или удрят ;
2. Забранено е да се пренасят стълби, когато върху тях има работещ ;
3. Стълби с дължина над 5 м или с тегло над 20 кг се носят най-малко от две лица ;
4. Двураменните стълби и стълбите с площадка се пренасят с прибрани рамена ;
5. При транспортиране в или върху превозни средства стълбите се подреждат и закрепват така, че:
5.1. да са запазени от повреди и неблагоприятни съгласно паспорта въздействия ;
5.2. да са допълнително осигурени срещу износване на стъпалата и страниците на стълбите ;

III. РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ.

1. Подбор и поставяне на стълбите.

1.1. Стълбите се подбират по вид и размер така, че да са удобни и безопасни при използването им;
1.2. Стълбите се поставят от две лица по начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ изместването им по време на ползването им;
1.3. Преносимите стълби се опират на стабилна, устойчива и неподвижна основа така, че стъпалата да останат в хоризонтално положение, а двата горни края на страниците да бъдат стабилно опрени върху горната опора ;
1.4. Двураменните стълби и стълбите с площадки в работно положение така да бъдат разтваряни, че приспособлението против недопустимо разтваряне на двете страни да не позволява по-нататъшно раздалечаване на страните ;
1.5. При работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение да се спазват изискващите се габаритни разстояния от Правилника за безопасност и здраве при работа по ел. обзавеждането до 1000 V.

2. Слизане и качване по стълбите.

2.1. Слизането и изкачването се извършва по стълби с наклони по-малки от 20° ;
2.2. При изкачване и слизане по стълба и при работа върху стълба използуващият я трябва:
– да бъде обърнат с лице към нея ;
– да използува подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване ;
– във всеки момент да се държи с една ръка към стъпалата на стълбата.
2.3. При движение по метални стълби при температури под 5°С се използуват удобни ръкавици, осигуряващи достатъчно топлинна изолация на ръцете и сигурност на захващане ;
2.4. Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места според предназначението им.

3. Осигуряване на стълбите срещу подхлъзване и преместване.

3.1. Приплъзването на опорите на преносимите стълби да се предотвратява чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление;
3.2. Еднораменните стълби в работно положение с цел предотвратяване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите се поставят с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горна-та опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора);
3.3. При силно хлъзгав под и невъзможност за осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употребяват двураменни стълби или стълби с площадка ;
3.4. Когато мерките по ал. 1 не могат да се приложат, единичните стълби задължително се осигуряват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от нея.

4. Изисквания в зависимост от дължината на стълбите.

4.1. Единични стълби с дължина по-голяма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им ;
4.2. При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5 m, се изпълняват заложените мерки на производителя срещу деформиране.

5. Изисквания при поставянето на стълбите.

5.1. Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно ;
5.2. Стълбите не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства ;
5.3. Когато изискването на ал. 2 не може да бъде спазено, се вземат мерки чрез сигнализация или допълнително трето лице.

6. Сглобяеми и удължаващи се стълби.

При използването на сглобяеми или удължаващи се стълби се осигурява неподвижността на отделните елементи един спрямо друг, както и на опорите им съгласно изискванията на производителя и настоящата инструкция.

7. Изисквания при използването на стълбите.

7.1. Стълбите се използват така, че работещите да могат по всяко време да се захващат здраво и да имат здрава опора ;
7.2. При ръчно пренасяне на товар по стълба не трябва да се превишава допустимия товар и да се възпрепятства постоянното сигурно захващане на ползващите я. Теглото на лицето (включително и товара), използуващо стълба, да не превишава посоченото от производителя на стълбата тегло. Когато теглото не е посочено, то да не надвишава 100 кг.

8. При работа с преносими стълби е забранено:

8.1. Удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби, когато това не е предвидено от производителя;
8.2. Използване на двураменни стълби, както и на такива с площадки, като единични ;
8.3. Носене на ръка на инструменти, материали и предмети. Инструменти и леки предмети се носят в чанта, закачена за колана или носена през рамо ;
8.4. Да се прикрепват към стълби подемни съоръжения – макари, лебедки и др. ;
8.5. Заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет ;
8.6. Стоене под стълба, на която се работи ;
8.7. Подхвърляне на ръчни и електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълбата ;
8.8. Подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение ;
8.9. Движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването ;
8.10. Работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата от лице, което не е закрепено посредством предпазен колан към здрава и сигурна конструкция.

IV. СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ.

Стълбите, когато не се използуват, се съхраняват на места и по начин, който не противоречи на изискванията на производителя и настоящата инструкция.

V. КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ.

1. Прегледи на преносими стълби се извършват от определено със заповед лице на всеки три месеца, като резултатите от прегледа се вписват от лицето в дневник.

2. Прегледите на преносимите стълби включват.:
А/ проверка на степента на износване на стъпалата, накрайниците против подхлъзване, страниците и другите елементи. За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти:
а/ счупени, липсващи и повредени стъпала;
б/ стъпала, закрепени конзолно само към едната страница ;
в/ стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена;
г/ дървени стъпала, страници и подпори с недопустими пукнатини и признаци на загниване;
д/ стъпала с недопустимо износване;
е/ стъпала, свързани неправилно към страницата;
ж/ счупени и повредени страници;
з/ метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници;
и/ метални стълби с пукнатини и кородирали елементи;
й/ стълби с повреден или липсващ ограничител против разтваряне на страните;
к/ двураменни стълби със счупена шарнирна връзка;
л/ стълби с площадка и двураменни стълби, чиито страни не могат да се отварят до необходимото положение;
м/ наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение;
н/ стълби с повредена площадка;
Б/ всички показатели определени от производителя.

2. Лицето, ползващо преносима стълба преди всяко ползване е длъжно да извърши външен оглед.

3. При констатирани дефекти по стълбите, същите се спират от употреба, предават се за ремонт или се бракуват. Бракуваните стълби се привеждат в такъв вид, че да е невъзможно използуването им .

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.