Инструкция за ползване на товарен строителен подемник

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативните изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

Товарният строителен подемник е товароподемно устройство, предназначено за вертикално транспортиране на строителни материали и елементи посредством товарна платформа.

Товарният строителен подемник се състои от следните основни механизми, възли и устройства :

• рама основна – заваръчна конструкция захваната към фундамент. Върху нея се монтират всички механизми и възли на подемника с изключение на електрическото табло.
• мачта – опорно направляващо устройство за движение на платформата. Състои се от отделни звена, свързани помежду си и осигуряващи необходимата височина за работа.
• платформа подемна – върху нея се разполага товарът. Движението и се извършва с помощта на носещи и направляващи ролки.
• лебедка електрическа – състои се от барабан, редуктор, съединител, ел. двигател, спирачка, механизъм за авариино спускане на платформата и др. Привежда платформата в движение посредством подемно въже.
• долна ролка – служи за направление на подемното въже и отклоняването му от вертикално в хоризонтално направление.
• горна ролка – служи за направление и поддържане на подемното въже. Монтира се на последното, най-горно звено на мачтата.
• аварийна спирачка – при скъсване на подемното въже служи за задържане на платформата към мачтата.
• устройство укрепващо – служи за укрепване на мачтата към сградата.
• електрооборудване – състои се от: електрическо табло с пулт за управление; електродвигател; етажни изключватели; авариен горен изключвател; присъединителни кабели и др.
• други механизми, възли и устройства

От конструкцията на товарния строителен подемник и от предназначението му, произтичат следните основни опасности при експлоатация:
• падане от височина;
• удар от падащи предмети;
• удар от елементи на конструкцията;
• премазване от движещи се части;
• поражение от електрически ток.

Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности, е в резултат на:
• използване на съоръжението не по предназначение;
• загуба на равновесие, подхлъзване и спъване при товарене или разтоварване на платформата на височина;
• увличане от платформата при движението й;
• притискане от елементи на конструкцията;
• падане на неукрепен товар от платформата или от приемателната площадка;
• претоварване на платформата;
• разрушаване на подемника или елементи от конструкцията му;
• неизползване на лични предпазни средства;
• пряко попадение или вторично въздействие на мълния;
• попадане на съоръжението под електрическо напрежение.

Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

І. Организационни мерки:

– използване на технически изправни подемници;
– изграждането на подемника да става по одобрен проект, а монтирането и демонтирането да става от работници, преминали извънреден инструктаж;
– приемане на подемника с акт след като бъде монтиран;
– ежедневна проверка състоянието на подемника (състояние на въжето, ролките, изключвателите и др.);
– дневник за извършваните периодични прегледи, ремонти и изпитвания;
– указване на максималната товароносимост на подемника по подходящ начин;
– забрана за превоз на хора с товарния строителен подемник;
– разработване на съгласувани действия за безопасна експлоатация при използване на подемника от няколко предприятия;
– договор за задължение за безопасна експлоатация и поддръжка на подемника при отдаването му под наем;
– разработване на инструкция с правила за безопасна работа с подемника;
– инструктажи;
– осигуряване защита срещу поражение от електрически ток и периодична проверка на електробезопасността.

ІІ. Технически мерки:

– определяне и обозначаване на безопасна зона около подемника;
– място за управление, защитено от падащи предмети и осигуряващо видимост по цялата височина на обслужване;
– защита срещу управление от неупълномощени лица;
– ограждане на платформата с необходимия брой парапети;
– захващане на въжето към платформата и барабана по предвидения от производителя начин;
– изправно устройство за въжеводене;
– изправно устройство за ръчно спускане на платформата при аварийни ситуации;
– ограничен достъп до движещите се части на лебедката;
– укрепване на мачтата по предвидения от производителя начин;
– изправни блокировки и сигнализация;
– изпълнение на електрообзавеждането по начин, съответстващ на изискванията за електробезопасност, указан в паспорта на съоръжението.

Лични предпазни средства и специално работно облекло

При извършване на строително-монтажни работи, за намаляване на риска за увреждане на живота и здравето на работещите, който не може да бъде отстранен по друг начин е необходимо те да използват лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО). Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат за извършването на работата. Работодателят разработва и утвърждава списък на професиите, длъжностите и работните места, при които се изисква от работниците и служителите да използват ЛПС и СРО. По отношение на отделните вредности и опасности, предвидените в нормативните актове, ЛПС и СРО са:
• Падане от височина:
– колан – придържащ;
– колан с презрамки – придържащ, амортизиращ;
– обувки цели – противоплъзгащи;
– куки – придържащи;
– каска – ударозащитна.
• Удар от падащи предмети и материали:
– каска – ударозащитна;
– шапка с вложка – ударозащитна;
– обувки цели – ударозащитни.
• Нетоксичен прах:
– облекло – прахозащитно;
– очила херметични – прахозащитни;
– маска – противопрахова, филтрираща;
– обувки цели – прахозащитни.
• Други:
– дерматологични средства – възстановителни
Освен осигуряването на тези средства работодателят извършва обучение на работниците и служителите за правилното използване, съхранение и проверка изправността на ЛПС и СРО и контролира използването им по предназначение.

Хигиена на труда

При работа на скеле и използване на подемник съществуват следните основни опасности и здравни рискове, свързани с хигиенните фактори на работната среда:
• опасности, свързани с условията във временна битова база в отдалечени обекти (където има такава);
• опасности, свързани с неблагоприятен микроклимат, практически изцяло зависим от метеорологичните условия: прегряване (вкл. топлинен и слънчев удар) и преохлаждане;
• опасности, свързани с възможно вредно въздействие на прах, токсични и др. вредни вещества, в зависимост от конкретното естество на извършваната работа (боядисване, мазилка, къртене);
• рискове, свързани с експозицията на шум и вибрации при някои видове дейности на строителния обект;
• потенциален риск при физическо натоварване и ръчно пренасяне на тежести;
• повишен риск от злополуки – падане от височина, при допускане на работната площадка на лица със специфични заболявания.
За намаляване на здравните рискове се препоръчват следните мерки:
• изграждането на временни постройки при отдалечени строителни обекти, да се изпълнява по проект за временно строителство, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания;
• организация на режима на труд и почивки и работното натоварване съобразно физиологичните норми;
• осигуряване на допълнителни почивки при неблагоприятни климатични условия в подходящо помещение за почивка и възможност за възстановяване на водно-минералния и топлинния баланс. Преустановяване на работата при екстремални климатични условия;
• осигуряване на условия за оказване на долекарска и първа медицинска помощ;
• намаляване ръчния труд и физическото натоварване чрез използване на различни повдигателни съоръжения, ръчни колички и др.

Обща организационна мярка, намаляваща здравните рискове, е изискването за предварителни медицински прегледи за всички работещи, както и периодичните профилактични прегледи.

Добра практика:
За защита срещу удар от падащи предмети, товарната платформа е оградена с мрежа. Зоната под платформата също е оградена. За предотвратяване падането на хора е оформена, обезопасена с парапет.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.