Инструкция за безопасна работа с подвижните ел. съоръжения и удължители

Забележка! Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. Основни правила по безопасност:
а) За предпазване от поражение от електрически ток, да се спазват следните правила:
– електропроводите да се поддържат в добра техническа изправност и редовно да се проверяват;
– проводниците, машините, апаратите, уредите и инструментите, които са под напрежение, да се обезопасят така, че до тях да не се докосват голи проводници или неизолирани тоководещи части;
– включвателите (шалтерите) на ел.ток да са напълно изправни и добре изолирани;
– повредените щепсели, контакти, ключове и др. да бъдат веднага поправяни;
– всички, намиращи се под напрежение части на апарати, прибори и др. да са обезопасени от случайно допиране или да са снабдени с ясни предупредителни знаци;
– ел.таблата да се поддържат в техническа изправност и се държат винаги заключени. Повредените предпазители, прекъсвачи, кабели, да се сменят веднага с оригинални;
– за защита от опасни напрежения, които могат да се явят в нетоководещите метални части на електрическите апарати, прибори, мотори, нагреватели и др. да бъдат добре заземени и занулени;
– прибори и апарати, които консумират ток, по-голям от 10 А, да се включват чрез специален шалтер. Забранява се включването им чрез щекери или щепсели;
– преди включване да се проверява внимателно дали напрежението, за което е този апарат, съответства на напрежението в мрежата. Да се проверява дали всички тоководещи части са добре изолирани и обезопасени и дали няма оголени части на проводниците. Също така да се проверява дали в корпуса няма опасно напрежение;
– дълги подвижни захранващи проводници да се окачват, а не да се полагат на пода. Освен това да не се допират до метални предмети, до горещи, влажни и покрити с масло повърхности;
– в електрическите разпределителни табла и уреди да се поставя комплект от защитни средства;
– влизането и техническото обслужване на разпределителните табла и устройства да става само от квалифицирано лице.
– на вратите на разпределителните устройства и табла да бъдат поставени ясни предупредителни знаци и надписи.

2. Технически мероприятия преди започване на ремонтни и други работи:
– провеждане на инструктаж;
– изключване на напрежението;
– окачване на табелки и ограждения на работното място;
– проверка за отсъствие на напрежение.

3. Електрическите инструменти трябва да отговарят на следните изисквания:
– да се включват и изключват бързо от ел.мрежата и да не допускат произволно включване и изключване на инструмента;
– да бъдат безопасни за работа, с тоководещи части, недостъпни за случаен допир.

4. Работа с подвижните ел.съоръжения и удължители:
– забранява се работа с подвижните ел.съоръжения и удължители от лица, които не са инструктирани по техническа и противопожарна безопасност.

5. Забранява се:
– работа със снадени кабели, изолирани с изолирбанд, положени по проходи, пътеки и др.места, където е възможно повреждането им;
– работата с неизправни контакти, щепсели, кабели, удължители и др.;
– тегленето и усукването на кабели, когато са под напрежение;
– работа с усукани или рязко огънати кабели;
– извършването на какъвто и да е ремонт на подвижните ел.съоръжения – удължители, контакти, щепсели и др. от некомпетентни и неправоспособни лица.

6. Да се спазва строг противопожарен режим на работните места, а при евентуален пожар, работещите са длъжни да да вземат всички мерки за потушаването му.

7. Оказване на първа помощ: при поражение от ел.ток, пострадалият първо да бъде отделен от допира с източника на ел.ток. Ако не може да се изключи тока, отделянето д а става посредством сухи предмети, непровеждащи ток, като се стъпи на суха дъска или се обвият ръцете със сухи дрехи и др.

След освобождаването на тоководещата част, пострадалият да се отведе на чист въздух, като се освободи от стягащите части на дрехите и се потърси незабавно медицинска помощ.
Когато пострадалият е в съзнание, се оставя на спокойствие до идването на лекар. Ако е в безсъзнание, незабавно се пристъпва към изкуствено дишане уста в нос или уста в уста.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.