Инструкция за безопасна експлоатация на водогреен котел, ниско налягане, на нафта

Забележка! Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.
Публикува се във вида, в който е предоставена. Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. За обслужване на Водогреен котел, ниско налягане, да се допускат само лица с необходимата степен на правоспособност, съгласно Наредба № 2 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.).

2. Системата за управление, защита и контрол на работата на автоматизирания котел, осигурява възможност за автоматично поддържане на зададения топлинен режим, регулиране на мощността в установени граници, а също така автоматично изключване на котела при аварийни ситуации или когато стойността на температурата или налягането на флуида в котела достигне максималните допустими работни стойности.

3. Водогрейния котел работи с течно гориво (нафта) и има ограничителни устройства, които автоматично прекъсват подаването на гориво към горелката в случаите:
3.1. когато стойността на температурата на водата на изхода от котела превишава
максималната допустима работна температура;
3.2. когато налягането на водата на изхода от котела се понижи до стойност, съответстваща на налягането на насищане при максимална работна температура.

4. На котела са монтирани следните средства за измерване:
4.1. манометър за измерване на налягането на флуида в котела с клас на точност до 1,6 и горна граница на обхват в диапазона от 1,5 пъти до 2,5 пъти по-голям от максималното работно налягане;
4.2. термометър за измерване на температурата на водата, с която се захранва котелът;
4.3. термометър за измерване на температурата на водата, излизаща от котела;
4.4. манометър за измерване налягането на горивото пред горелката на котела.

II. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5. Задължителни ежедневни проверки на съоръжението от обслужващия персонал:
5.1. преди всяко пускане на котела – изправното действие на предпазните клапани, чрез тяхното продухване;
5.2. най-малко веднъж на смяна , трябва да се проверява:
изправното действие на манометрите на котела и изправността на другите средства за измерване;
защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол, за наличието на неизправности или повреди, видими с невъоръжено око;
изправното действие на предпазните клапани, чрез тяхното продухване по време на работата на котела с работно налягане до 1,6 МРа включително;
изправното действие на резервното устройство, захранващо с вода котела, чрез краткотрайното му пускане в действие;
5.3. най-малко два пъти на смяна, трябва да проверява:
изправното действие на нивопоказателите с пряко действие, чрез тяхното продухване – за котел с работно налягане до 1,6 МРа включително.

6. Обслужващият персонал, са длъжни да не допускат експлоатация на котела, когато:
6.1. не е регистриран пред органите за технически надзор;
6.2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
6.3. не е извършен технически преглед и проверка;
6.4. престане да съответства на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната му експлоатация;
6.5. при условия, параметри или с флуиди, различни от предвидените в инструкцията на производителя;
6.6. са изтекли определените от производителя срок на експлоатация или брой работни цикли.

7. Лицето, отговорно за безопасната експлоатация на котела и обслужващия персонал, трябва да прекратят незабавно експлоатацията на котела:
7.1. когато налягането в него се повиши над максимално допустимото налягане с повече от 10 на сто и продължи да расте;
7.2. когато температурата в него или на елементите му под налягане се повиши над максимално допустимата температура;
7.3. при неизправност на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;
7.4. когато в елементите му под налягане бъдат открити пукнатини, подутини, несъвършенства в заваръчните шевове или повреда на разглобяемите съединения;
7.5. при повреда на всички манометри, показващи налягането в съоръжението;
7.6. когато защита не изключи автоматично съоръжението при създадено недопустимо отклонение от нормалния технологичен режим;
7.7. при пожар или природни бедствия, които застрашават непосредствено котела;
7.8. при понижаване нивото на водата под най-ниското допустимо ниво;
7.9. при повишаване нивото на водата над най-високото допустимо ниво или ако няма определено такова – над горния видим край на нивопоказателя;
7.10. при прекъсване на функционирането на всички нивопоказатели с пряко действие;
7.11. при прекъсване на функционирането на всички захранващи устройства;
7.12. при изгасване на факела в пещта на котли с камерно изгаряне;
7.13. запалване на сажди или частици от горивото в газоходите на котела;
7.14. при малки и непредставляващи опасност пропуски на вода от тръбите на нагревните повърхности, от захранващите устройства, тръбопроводите, фланцовите, валцуваните и другите съединения;
7.15. при рязко влошаване на качеството на захранващата вода;
7.16. други случаи, посочени в производствената инструкция.

8. Обслужващият котела персонал е длъжен да записва в сменния дневник :
8.1. резултатите от проверките на техническото състояние на котела, котелните
съоръжения, нивопоказателите, предпазните клапани, захранващите устройства, средствата за автоматика, средствата за измерване, времето и продължителността на продухванията на котела и другите данни;
8.2. датата и часа, в който са възникнали аварийни спирания на котела, и причините за тях;
8.3. датата и часа на заявките за извършване на ремонт или отстраняване на повреда на котела или котелните съоръжения.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Тя е задължителна за лицата, отговорни за безопасната експлоатация и обслужване на Водогрейния котел, ниско налягане. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.