Инструкция за безопасна експлоатация на водогрейни котли

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можеш и ти да се включиш  – виж повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

І. ЗАПЪЛВАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА С ВОДА.

1. Запълването на котела и инсталацията с вода става от водопроводната мрежа, при отворени всички обезвъздушителни кранове.
2. При протичане на вода от тях, те последователно се затварят.
3. Пълненето продължава до протичане на вода от сигналната тръба до разширителния съд.

ІІ. ПУСКАНЕ НА КОТЕЛА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

1. Прави се оглед на всички съоръжения: гориво проводите, горелките, котела, циркулационна помпа, арматурата, тръбопроводите, КИП и таблото за управление.
2. Проверява се положението „отворено – затворено“ на арматурата по инсталацията.
3. Проверява се запълването на отоплителната инсталация с вода чрез сигналната тръба.
4. Проверява се наличие на ел. захранване в таблото за управление.
5. Проверява се работата на циркулярната помпа и обезвъздушаването на инсталацията. При работеща циркулярна помпа не трябва да се чува характерен шум на протичаща вода в котела или по тръбопроводите. Наличието на такъв шум показва, че в котела или в инсталацията има въздух, който трябва да се отстрани.
6. Пускането на котела в експлоатационен режим се осъществява в ред и последователност, описана в раздела „експлоатация на горелката“.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА ГОРЕЛКАТА СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ СПАЗВАНА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1. Да се проверят всички ел. съединения за правилното и сигурно свързване към електрическата мрежа.
2. Да се проверят и притегнат на горивопроводните съединения срещу течове на гориво.
3. Да се отварят последователно спирателните вентили по смукателния тръбопровод.
4. Да се обезвъздушава нафтовата помпа и смукателната система. Същото се извършва по два начина:
– когато резервоарът е под нивото на помпата и тя работи на засмукване, необходимо е да се напълни тръбопроводът и помпата с гориво.
– Когато резервоарът е над нивото на помпата, отвива, се тапата на горивната страна на помпата и се завива след излизане на въздуха.
5. Да се провери изправността на котела, като се обърне особено внимание на клапата за изходящите газове, да бъде отворена напълно.
6. След около 5- б минути работа с горелката да се проверяват всички съединения за течове на гориво и се отстранят, ако яма такива.
7. След пускане на горелката да се пристъпва към настройка на регулиращата клапа за въздух, налягането на помпата за гориво, клапата за изходящи газове на котела, термостати, манометри и други съоръжения.
8. Пускането на горелката в действие става чрез пусков бутон, намираща се върху таблото.

9. Да се следи за последователността на степените на запалване като след І–ва степен, запалителната система трябва да се изключи, а направо запалване на ІІ–ра степен не може да стане.
10. Ако поради запушване на дюза, липса на гориво или други причини горивният процес не започне в продължение на 4–5 сек., то да се осигури автоматично се изключване на горелката. Изключването на горелката да става и през време на работа, когато пламъкът изчезне поради някаква причина.
11. В електрическата схема на таблото да има предвидена специална блокировка, която да не позволява включването на горелката при неизправно фотосъпротивление.
12. Да се следи разхода на гориво и работното налягане на помпата.
13. Регулирането на помпата, настройката на клапата за въздух и ел. автоматиката да се извършват от специалист по КИП и А.
14. Настройката на клапите да се извършва еднократно при първоначално пускане на горелката. Нова настройка се прави от специалист при поява на дим или изменение режима на работа на горелката.
15. Филтърът за гориво трябва да се почиства веднъж месечно, този на помпата веднъж на сезон. При почистване на филтрите сбензин строго да се спазват правилата за пожаробезопасна работа с лесно запалителни течности.
16. Прекратяване работата на горелката по желание става чрез бутон „стоп“ намиращ се върху таблото.
17. След всяко спиране на горелката трябва да се затварят спирателните вентили на горивопровода и да се изключва ел. захранването на командното табло (пулта за управление).

Внимание! Всички настройки и регулировки на горелката и командното табло (пулт) да се извършват от квалифицирани специалисти!

ІV. СПИРАНЕ НА КОТЕЛА.

1. Спирането на котела се извършва чрез операциите, посочени в инструкцията за техническа експлоатация на горелката.
2. Желателно е циркулационната помпа да не се изключва веднага спирането на горелката, особенно ако температурата на водата е близка до номиналната, тъй като в котела има сравнително големи по обем топлоакумулиращи маси, които могат да доведат до прегряване на водата.
3. При окончателно спиране на котела да се затваря и спирателната арматура по горивопровода.

V. АВАРИЙНО СПИРАНЕ

Котелът незабавно трябва да бъде спрян в следните случаи:
1. При констатиране на теч от нагревните повърхности на котела.
Внимание! Често при първоначално пускане и запълване на котела с вода по нагревните повърхности се образува кондензат, който, стичайки се, дава лъжлива представа за теч.
След загряване на водата в котела кондензат изчезва, докато при истински теч се увеличава. След неколкократни запускания на котела „потенето“ се прекратява.
2. При отказ на циркулационната помпа.
3. При покачване температурата на водата над допустимата, а работният и защитният термостати на котела не са сработили.
4. При теч в инсталацията, който не може да се изолира по друг начин.
5. Ако налягането в котела се повиши над допустимото.
6. При пожар в котелното помещение.
7. При взрив в котела или газоходите.
8. Ако в работата на котела възникнат непознати явления (удари, вибрации и други).
9. Котелът да не се запуска отново, преди да е отстранена причината за аварийното спиране.

VI. ДРЕНИРАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА.

1. Поради това, че в процеса на експлоатация водата се деаерира, а и образуването на котлен камък е незначително, не се препоръчва дренирането на водата от котела без крайна нужда. След приключване на отоплителния сезон котелът и инсталацията се оставят пълни с вода.
2. Конструкцията на котела позволява пълното му дрениране на самотек чрез дренажната линия.

VII. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЕЛА ПО ГАЗОВА СТРАНА.

1. След всеки отоплителен сезон се отворя предният капак на котела и се извършва оглед на нагревните повърхности по отношение на нагар и сажди.
2. При необходимост от почистване да се извършва следното:
– изваждат се турбулаторите от тръбите;
– почистват се с телена четка тръбите, пламъчната тръба и димната камера;
– сваля се люкчето в долната част на задния капак и се изгребват падналите сажди;
– поставят се турбулаторите, като негодните се подменят;
– предният капак се затваря, ако е необходимо се подменя уплътнение на капака;
– при по-основно почистване може да се свали целият заден капак, като предварително се демонтира звеното от газохода.

VIII. КОНСЕРВИРАНЕ НА КОТЕЛА.

1. Консервирането на котела се налага при продължително бездействие, за да се предпази по възможност в най-голяма степен от въздействието на обкръжаващата среда,
2. При консервация на котела се извършва следното:
– изключва се ел. захранването и горивозахранването;
– демонтират се всички допълнителни съоръжения: горелка, циркулационна помпа, КИП и т.н. и се консервират;
– котелът се почиства по газова система;
– заглушават се плътно всички отвори, включително и фукса;
– котелът се покрива с полиетиленово фолио за предпазване на обшивката му от повреди.

ІХ. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

1. Забранено е работата на командното табло със свален капак.
2. Да се проверяват електрическите връзки на проводниците в различните клеми. Да се притягат не по рядко от един път месечно.
3. Да не се прави ремонт и други манипулации с командното табло при наличие на напрежение в него или при работеща горелка.
4. Проводниците, горелката и командното табло да бъдат изолирани от действието на вода и нафта.

Х. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.

1. Не се допуска работа на горелката, ако някои от съединенията за гориво пропускат.
2. Да няма разлята нафта по пода на помещението и разхвърляни други горими материали.
3. Да се осигури вентилиране на помещението, когато работи горелката.
4. При установяване на ненормална работа на горелката или таблото, същите да се изключват и се отстраняват повредите.
5. При повреда на запалителната система на горелката, се забранява паленето с факла или по друг начин.
6. При всяко спиране на горелката да се спира горивото чрез спирателните вентили и да се изключва електрозахранването на командното табло.
7. След всяко спиране на горелката да се проверява дали не изтича нафта през дюзите в пещната камера, което означава, че ел. магнет-вентилите пропускат.
8. Забранено е всякакво пускане и работа на горелка с повредени или изключени защити и регулиращи прибори и устройства.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.