Инструктажи при граждански договор

Обикновено в правото се знае, че е важно да се гледа основанието, на което е издадена една наредба, за да се предвиди какъв е нейния обхват. Например, ако една наредба е издадена на основание Кодекса на труда, то това означава, че нейните изисквания са свързани с наличието на трудови правоотношения. За съжаление законодателството ни по безопасност и здраве при работа често доказва, че не всички юридически правила са валидни.

Въпреки, че действащата Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е издадена на основание чл. 281, ал. 5 на Кодекса на труда, това не означава, че изискванията за инструктажи се отнасят само до работещи по трудово правоотношение.

Още в член първи на Наредбата се внася изключение ли по-скоро допълнение на нейния обхват.В него се казва, че „с тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.“

Съответно чл. 2 от ЗЗБУТ гласи:

Чл. 2. (1) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

Обърнете внимание – „независимо от основанието, на което се извършва работата“. Нещо повече – Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодател е не само лицето, което е в трудови правоотношение с работник или служител, но и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за организацията.

Имайки предвид тези факти, можем да твърдим, че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, включително провеждането на инструктажи, е задължително дори за работещите по т. нар. граждански договори.

В тази връзка ето едно дело от април 2011г., в което се казва следното:

Второто възражение което се поддържа от защитата,че за работодателя не е имало задължение да извършва такъв инструктаж,след като двамата работника са били наети по граждански,а не по трудов договор е също неоснователно и не намира опора в цитираните нормативни актове.

На първо място закона за здравословни и безопасни условия на труд в разпоредбата на чл.14 не дели работещите на такива наети по трудов или по граждански договори и въвежда задължението за всеки един работодател да спазва задълженията вменени от закона включително и по отношение на инструктажите за здравословни и безопасни условия на труд.

На второ място следва да се отбележи и разпоредбата на пар.1 т.2 от заключителните разпоредби на закона,където законодателя изрично е определи понятието на работодател не само по критериите на пар.1 т.1 от КТ,но и даденото допълнително съдържание като “всеки който възлага работа” т.е. систематичното и разширително в случая тълкувание на нормата определя възлагането на функции както по трудови правоотношения така и по гражданско правни такива.

Другата страна

Случва се обаче становището на представители на инспекция по труда да е по-различно. В дело на Районен съд – Смолян от 11.02.2011 г. за показанията на свидетелката Д., представител на Инспекция по труда – Смолян, пише следното:

„Тя твърди, че преди съставяне на акта са разгледани книгите за инструктаж, видно от които Р. С. на 01.08.2010 г. е бил запознат  с  двата  вида  инструктаж;  на  лицата,  които  работят  по  граждански  договор  не  е задължително да  се провежда инструктаж, а такъв е задължителен за лицата, които са в трудови правоотношения.“

За съжаление съдът не коментира това изявление. Бих искала да завършва обаче с това, че текстът на Наредба РД-07-2/16.12.2009 относно обхвата на инструктажите и подлежащите на инструктаж лица повтаря текст от отменената вече Наредба 3/1996 г., по която са налични множество дела, в които изрично е указано, че на инструктаж подлежат и лицата, които извършват дейности по граждански договор.

2 мнения за “Инструктажи при граждански договор”

 1. Безспорно, наредбата задължава работодателя да инструктира буквално всеки един, присъстващ в обекта на дружеството. Чл. 11, ал. 1 определя кръга от субектите. За работещите по трудов договор редът е предписан и само трябва да се изпълнява.
  По отношение на всички останали лица, ал. 6 на същия член задължава работодателя писмено да определи вида и начина на провеждане и документиране на инструктажите на лицата . Той е човекът ! Така че ако на работещ по граждански договор инструктажът не е документиран в книгите, това още не е нарушение. Работодателят ще е осъществил състава на едно евентуално нарушение, ако не е разпоредил в заповед как точно ще се изпълни процедурата по провеждане и документиране на инструктажите на работещите по граждански договор. За това може да му се търси отговорност !
  А ако е разпоредил, но не е направил инструктажа ? Какво е нарушил тогава ? Не е изпълнил собствената си заповед, или е нарушил Наредбата ? Кой ще му търси отговорност ? Инспекцията ? Май не ! Давам ви нова тема за дискусия от нашенското ни трудово законодателство.

  Отговор
  • Здравейте, господин Иванов,

   Благодаря Ви за включването в темата.
   По принцип ако работодателят е разпоредил (направил е организацията), но инструктажът не е направен, отговорността е на съответното длъжностно лице, на което са възложени тези задължения.
   Кодексът на труда предвижда административно наказание и за длъжностни лица, не само за работодатели:

   Чл. 413. (2) Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

   Има редица случаи, в които не е наложена глоба на работодателя, а само на длъжностното лице. В случая освен конкретно определеното длъжностно лице за провеждане на инструктажа, административно наказание може да има и за органа по безопасност и здраве при работа, тъй като не е изпълнил своите функции да осъществява контрол от името на работодателя.

   Отговор

Вашият отговор на Пламен Иванов Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.