Инструкция за попълване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

ПО ТЕКСТОВЕТЕ НА НАРЕДБАТА

1. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата които за своя сметка работят сами, т.е. нямат нает персонал.

2. Съгласно чл.4 от Наредбата Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант на практика подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда”. В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице по чл.2 или от упълномощено от него лице.

Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис (УЕП). В този случай, съгласно чл.4, ал.4, задълженото лице или законния му представител трябва да притежава УЕП. Ако задълженото лице по чл.2 или законния му представител не притежава УЕП, подаването не може да стане чрез упълномощен представител, притежаващ УЕП.

3. Процедурата в чл.5, ал.2 предвижда в случай, че електронният носител не бъде възпроизведен (причините за това могат да бъдат заразен електронен носител или несъвместим, или неразпознаваем, или др.), то същият се връща на подателя. Законодателят поставя допълнително задължение в срок от 7 работни дни да отстрани проблема и да подаде отново декларацията.

Тази процедура се повтаря до възпроизвеждането на електронния вариант на декларацията от длъжностното лице в териториалната дирекция „Инспекция по труда”, като до този момент декларацията се счита за неподадена.

Тази процедура не освобождава задълженото лице от спазване на крайния срок за подаване на декларацията – 30 април (декларацията за 2009 г. – до 30 юни 2010 г. включително, съгласно § 4б от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Неизпълнение на изискването за подаване на декларацията по чл.15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд подлежи на санкция съгласно чл.413, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Кодекса на труда.

ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА

4. В декларацията и приложенията към нея верните твърдения се маркират (отбелязват), а в текстовите полета се вписват коректно данни, факти и обстоятелства.

5. В случай, че задълженото лице по чл.2 от Наредбата е юридическо лице, то в точка 1 от Декларацията се записва пълното наименование на юридическото лице (правен субект: едноличен търговец, сдружение, организация и др.) и не се записват името, презимето и фамилията на законния представител – физическо лице. Информацията за законния представител на юридическото лице се вписва в точка 3.
В случай, че задълженото лице по чл.2 от Наредбата е физическо лице, то в точка 1 от Декларацията се записват името, презимето и фамилията на физическо лице. Информацията, изискваща се в т.3 и в този случай е задължителна за попълване.

6. В точка 4 може да бъде посочено лице, различно от лицата по точка 3, като задължително се посочва телефон или е-mail на лицето за контакти.

7. В раздел ІІ. под „Предприятие” се разбира всяко място (предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни), където се полага наемен труд съгласно §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

8. В точка 6 „ръководител на предприятието” се вписват данните на лицето, на което е възложено ръководството на трудовия процес.

9. В точка 7 на първо място се записва основната дейност на предприятието и след нея се изброяват останалите дейности, извършвани в периода на деклариране. Основната икономическа дейност се определя съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови/служебни правоотношения. Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основна е икономическа дейност, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово/служебно правоотношение, без да се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на работодателя. При равен брой работещи в отделните икономически дейности работодателят сам определя коя от тях е основна.

10. В точка 8 се попълва точното наименование на обособените/изнесените поделения, цехове, звена, работни площадки и др. подобни на които се полага наемен труд, извън адреса посочен в т.2 и т.5, със съответната информация. Ако поделението развива повече от една икономическа дейност, в колона „Дейност по КИД 2008” се вписва дейността, основна за поделението. При определяне на основната икономическа дейност се прилага същия принцип, както при определяне на основната дейност на предприятието. В колона „Адрес” се изписва пълен и точен пощенски адрес на поделението.

11. В точка 9 средносписъчният брой на персонала се определя по методика на Националния статистически институт, съответно за годината за която се подава декларацията (утвърдена от Националния статистически институт със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ).

12. В точка 10 се записва общия брой наети лица, без значение вида на правоотношението, формиран като сума от общия брой на лицата в подточки 10.1 и 10.2.

13. В раздел ІІІ „Организация и управление на БЗР” се отразява състоянието в предприятието към момента на подаване на декларацията.

14. В точка 16 твърдението се приема за вярно при условие, че е спазено изискването на чл.20, ал.3 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

15. В точка 17 под „международно призната система за управление на БЗР” се разбира системата OHSAS 18001 и др. подобни.

16. В точка 22 за всеки отделен вид работно място наличен в предприятието се посочва броя на заетите лица на този вид работно място.

17. В точка 24 при липса на документирана оценка на риска данните се попълват на база налична информация.

18. В точка 25 твърдението се маркира като вярно при наличие на работни места, на които съгласно оценката на риска трябва да се ползват ЛПС, независимо от това дали същите са осигурени.

19. В точка 26 се посочва броят на работните места и броя на работещите на които вече са осигурени ЛПС, а не броят на самите ЛПС.

20. В точка 31, 42, 47 и 56 при маркиране на поле „други” следва да се посочи поне една „друга” мярка, изписана кратко и недвусмислено.

21. В точка 30 и 32 се вписва съответния брой работещи към момента на деклариране. Определение за „редовна ръчна работа с тежести” е дадено в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

22. В точка 36 се записва броя на работещите, на които са осигурени средства за корекция на зрението, а не размера на финансовите средства.

23. В точка 41 се вписва броя на работещите, изложени на шум, като вписаните в колона „? 87 dB(А)” не се вписват в колона „? 85 dB(А)” и „? 80 dB(А)”, а вписаните в колона „? 85 dB(А)” не се вписват в колона „?80 dB(А)”.

24. В точка 43 се посочва броя на работещите, на които е осигурено здравно наблюдение и профилактично аудиометрично изследване само в рамките на календарната година, за която се подава декларацията.

25. В точка 46 определенията за „вибрация ръка-рамо” и „вибрация на цялото тяло” са посочени в § 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.

26. В точка 48 се посочва броя на работещите, на които е осигурено здравно наблюдение само в рамките на календарната година, за която се подава декларацията.

27. В точка 51 видовете почивки са определените в т.16, 17 и 18 от Приложение към чл.8 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

28. В точка 53 процента от работното време се пресмята по формулата [(А/В)*100], където:
А – сумарното време за регламентирани почивки, съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (без да се включва почивката за хранене по реда на чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда), в минути;
В – продължителността на работния ден/смяна, в минути.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА

29. Приложение № 1 към Декларацията се попълва само ако в рамките на календарната година, за която се подава декларацията, са изготвяни инвестиционни проекти или са извършвани строителни и монтажни работи по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

30. В точките от 2 до 6 на Приложение № 1 се маркира вярното твърдение, като се посочва броя на обектите, за които е вярно посоченото твърдение.

31. В точка 7 на Приложение № 1 под „Осигурена информация на работещите” следва да се разбира предоставяне на информация, касаеща здравето и безопасността по време на работа.

32. В точка 8 от Приложение № 1 обучението е съгласно чл. 13, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

33. В точка 9 от Приложение № 1 се вписва броя на работещите, на който е осигурено информация и/или обучение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА

34. В Приложение № 2 точки 4 и 11 CAS № се попълва за всички опасни химични агенти. В точка 4 „Идентифицирани опасни химични агенти” не се включват „канцерогени и мутагени” и „азбест”. Същите следва да се включат в точка 11, тъй като и азбеста е канцероген.

35. В Приложение № 2 точка 11 идентифицираните канцерогени и мутагени не трябва да се включват в точка 4.

36. В Приложение № 2 точка 17 изискването за издадено разрешение е съгласно чл.3 от Наредба № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

37. В Приложение № 2 точки 5 и 13 при маркиране на поле „други” следва да се посочи поне една „друга” мярка, изписана кратко и недвусмислено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА

38. В Приложение № 3 точка 8 при маркиране на поле „други” следва да се посочи поне една „друга” мярка, изписана кратко и недвусмислено.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Инструкция за попълване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ”

 1. Адресът на който се подава декларацията е този на съответната областна инспекция по труда (или клон на инспекция в съответния областен град). Мога само да завиждам на тези, на които до момента не се е налагало да посетят адреса :) Управлявали са фирми без да спазват законовите изисквания и никой не ги е хванал :)

  Отговор
 2. Това да няма никъде един спесимент на попълнена декларация май не е в духа на европейските практики, които гоним. Сигурно не е и по африканските стандарти…
  Отделно човек трябва да гадае на кой адрес се подава декларацията… ?!

  Отговор
 3. Здравейте, г-н Петров,
  да, трябва да подадете декларацията по член 15, няма значение дали наетият е член на семейството и на колко часа. За повече информация по този въпрос, можете да посетите и страницата Въпроси и отговори на Главна инспекция по труда.
  http://www.gli.government.bg/page.php?c=117&d=598

  Отговор
 4. Някой може ли да ме осветли по следния казус:Работя сам в бюфет за уче-
  нически закуски.Собственик съм на ЕТ и от 2003 год съм пенсионер по болест.За да помогне сина ми кара по 2 часа такси за което отчита и усигурява за това време в моето ЕТ.ДАИ изисква от всеки водач лекарски
  преглед и той има целогодишен такъв но не с службата по производствена
  медицина.Необходимо ли е да се попълва тази декларация след като е член на семейството и работата е само допълнителни 2 часа.Таксито е не-
  гово.

  Отговор
 5. Че защо не, преди имаше 30-дневен срок, сега няма такъв. Изискването е за подаване на декларация за календарна година.

  Ще направя просто сравнение – фирма подава декларация на 30 април 2010 г.. На 30 юни 2010 г. има промяна в обстоятелствата, описани в параграф 1 на ДР на Наредба 3 – тази промяна ще се декларира чак през 2011 г. и то отново е възможно да стане чак на 30 април.

  Най-добрият начин да получите отговор е просто като се обадите на телефона за консултации в ИТ и попитате директно там. Всеки един друг отговор е само тълкуване.

  Отговор
 6. Благодаря Деяна за отговора. Това го зная, но на семинар през декември 2009 г. на въпроса „фирмата започва дейност през м.април“ се отговори „е не трябва да чакате цяла година за да си обявите дейността“.

  Отговор
 7. Здравейте,
  шеговитият тон понякога е нужен, за да не премине човек към по-солени изрази :)
  Според ЗЗБУТ „Лицата по чл. 14, ал. 1 декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА. “
  До 30 юни 2010 г. включително е срокът за подаване на декларацията за 2009 г. (съгл. Указания за попълване на декарацията), така че и да искате няма как да го направите. Според мен догодина вече ще имате задължение да подадете съответно декларация за 2010 г.
  Ревизионна книга естествено трябва задължително да си направите – тя е на друго правно основание – чл. 408 от КТ.

  Отговор
 8. Уважаема Деяна и колеги от първа фронтова линия на дейността по ЗБР, отговориха ли Ви /на мене не/ компетентните лица относно подаването на Декларацията по чл.15 от нова фирма стартираща дейността си сега. След отпадането на 30 дневния срок и деклариране на обстоятелства за предходна година кога тябва да обяви дейността си новата фирма. Трябва ли да изчака до година и достатъчно ли е само заверяването на ревизионната книга в Д“ИТ“ без подаване на декларация?
  Ако някой от Вас знае отговора, ще съм много благодарна / а предполагам и много от Вас/ да ни „осветли“ по въпроса.
  А успяхте ли да попълните декларацията в електронен вид? Аз не успях. Струва ми се, че не аз не мога, а или са заложени „капанчета“ /едва ли/ или има нужда от корекции.
  Надявам се, че нямате нищо против от вмъкването на шеговит тон по дискутиране на сериозни теми.

  Отговор
 9. Това е чудо на чудесата. Днес успях да разгледам Декларацията – има доста неясноти, въпреки Инструкцията – и тя бъка от неясноти. Не знам кой екип сътвори този бисер – декларацията. Като обобщение: Защо да ни е лесно, като може да ни е трудно?“

  Отговор