Задължително съдържание на инструкцията за употреба на ЛПС

В списъка на личните предпазни средства, забранени за разпространение имаше такива, за които не са изготвени инструкции, съгласно изискванията. Преди няколко дни заради домашен ремонт си закупих чифт предпазни очила и ръкавици, чиито инструкции също не отговаряха на изискванията. За съжаление въпросните инструкции бяха запечатани в пакета и нямаше как предварително да ги видя.

Ако обаче вие закупувате лични предпазни средства за вашите работници, поискайте да се запознаете предварително с инструкциите за тях – за да проверите дали отговарят на изискванията и дали няма важна информация по отношение на експлоатацията и защитата, която са пропуснали да ви кажат. За да знаете какво да търсите в инструкцията, съм подготвила за вас днешния материал.

Какво трябва да съдържа инструкцията за употреба на личното предпазно средство?

Съдържанието на инструкцията за употреба на ЛПС е определено императивно в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Съгласно чл. 13 личните предпазни средства трябва да се пускат на пазара придружени с инструкция за употреба, съставена от производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема и да съдържа:

1. Името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител.

2. Информация за съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция.
Препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производителя, не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, когато са приложени според указанията.

3. Информация за резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС.

4. Какви са принадлежностите към ЛПС, ако има такива и характеристиките на резервните части.

5. Класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване.

6. Крайната дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части.

7. Каква е подходящата опаковка за транспортиране на ЛПС.

8. Какво е значението на използваните маркировки. Когато е необходимо, трябва да се отбелязани нормативните актове, приложими съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за маркировката за съответствие.

9. Името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на ЛПС на етапа на проектиране.

Освен инструкцията за употреба за личното предпазно средство трябва да има и „Декларация за съответствие„. Изготвянето и е част от процедурата „Деклариране на съответствието“ , при която производителят или неговият упълномощен представител изготвя декларация, че пуснатото на пазара ЛПС отговаря на разпоредбите на наредбата и нанася върху всяко ЛПС маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие.

От своя страна декларацията за съответствия трябва да съдържа:

1. наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител;

2. описание на ЛПС (тип, сериен номер и др.).

3. номерата на стандартите по чл. 6 за ЛПС, определени в приложение № 1 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;

4. името, идентификационния номер и адреса на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, и номера на сертификата за изследване на типа, когато е необходимо;

5. приложени процедури по приложение № 5 или 6 от същата наредба (Процедура за оценяване на съответствието „Съответствие с типа и контрол на крайния продукт“ и Процедура за оценяване на съответствието „Осигуряване качеството на производството“) и името, идентификационния номер и адреса на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, когато е необходимо.

6. името и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.

В заключение, бих искала да припомня, че тези два документа и особено инструкцията за употреба е задължителен документ за всяко лично предпазно средство във фирмата, съгласно чл. 13 и чл. 15 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място., а подобна точка има и в декларацията по член 15 от ЗЗБУТ, свързана с изискването за обучение и демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства – все неща, описани в инструкията за употреба.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Задължително съдържание на инструкцията за употреба на ЛПС”

 1. Предварително искам да се извиня на колежката Д. Илиева, че пиша в тема свързана със съдържание на инструкцията за ЛПС.
  След това искам да уточня , че не визирам никой и не нападам никого, не ровя с рогата а просто изказвам мнение !
  Не е ли дошло времето да престанем да искаме всичко да ни се сервира на готово? Всички предполагам имате изготвени и утвърдени от вашия работодател оценки на риска. Всички имате достъп до и-нет за да си дръпнете Наредбата и да разгледате приложенията към чл.17 :
  Приложение 1 – Неизчерпателен списък на дейности,
  Приложение 2- Неизчерпателен списък на ЛПС
  Приложение 3- Таблица за части на тялото на работещите, изложени на рискове.
  Не е чак толкова сложно все пак. Нещата които трябва да направите се свеждат само до отделяне на малко време за четене и писане. Имате си предполагам СТМ които ви обслужват, имате си ГУТ/КУТ … Друг е въпроса, че онлайн пространството е изпълнено със всевъзможни бланки за ЛПС (друг е въпроса правилно ли са оформени) . И все пак какво пише в Наредба НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за ЛПС :
  Чл. 17.
  (1) Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като има предвид: неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3.
  (2) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали дейностите, личните предпазни средства и рисковете са посочени или не в приложения № 1, 2 и 3.
  (3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателят съставя списък, който съдържа:
  1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
  2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
  3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
  4. срока за износване на личните предпазни средства.
  (4) Списъкът по ал. 3 се обявява пред работещите.
  Е, разбира се има и други членове тази наредба които би трябвало да се погледнат, но в общи линии е това.
  Поздрави!

  Отговор
 2. Може ли да ми изпратите списък на длъжностите с ЛПС и самите лични предпазни средства

  Отговор
 3. Препоръчвам Ви използването на таблица със следните графи: име на работещия, длъжност, наименование на полученото ЛПС/облекло, дата на получаване, подпис на получилия.

  Относно инструкциите – достатъчно е „Запознат съм с инструкция…“, дата, подпис.

  Отговор
 4. може ли да ми дадете няква декларация в която работниците се подписват че са получили лични предпазни средства и са запознати със инструкциите за безопасност дали има такава. примерно декларация съгласно чл.33 и чл.34 от ЗЗБУТ /Дв. бр.124 от 1997/ това познато ли ви е моля за съвет.

  Отговор