Биологични агенти – изисквания към работодателите

Биологичните агенти са микроорганизми, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност в условията на работната среда.

В националното законодателство има нормативен документ, който определя изискванията за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на биологични агенти на работното място – Наредба № 4 от 14.10.2002 г.

Характеристики на биологичните агенти

 • Имат способност да се репродуцират.
 • Разпространени са навсякъде в природата и в човешкото тяло.
 • Съществуват милиарди години.
 • Приспособени са към непрекъснато променящата се обкръжаваща среда.
 • Служат като естествен защитник на човешкото тяло.
 • Използват се от хората в областта на производството на храни, медицината, екологията, индустрията.
 • Разпространени са широко в работната среда на всички отрасли на стопанството.

В наредбата биологичните агенти се разделят на 4 рискови групи в зависимост от вероятността те да причинят заболяване и от възможността за превенция и лечение.

Рискова група 1

Биологични агенти, които вероятно няма да причинят заболяване у хората.

Такива например са често срещани във въздуха бактерии и гъби във въздуха, почвата и водата, както и някои микроорганизми, които се използват в микробиологичните лаборатории и в индустрията.

Рискова група 2

Биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение.

Примери за такива бактерии от група 2 са причинителят на тетанус, на холера, на салмонелоза и легионерската болест.

Рискова група 3

Биологични агенти, които могат да причинят тежко заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяване в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение.

Примери са бактериите, причинители на туберкулоза и антракс, вирусите причинители на СПИН, хепатит В и С, както и на COVID-19.

Рискова група 4

Биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите.

При биологичните агенти от група 4 съществува висок риск за разпространяване на заболяване в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение.

Примери за такива са вирусите, причинители на вариола и ебола.

Задължения на работодателите

Съгласно Наредба № 4 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, основните изисквания към работодателя са следните:

1. Да извърши оценка на риска от биологични агенти на работното място.

При оценката на риска задължително трябва да бъдат определени: видът, степента и продължителостта на експозицията на работещите с биологични агенти.

При дейности, свързани с експозиция на различни групи биологични агенти (напр. бактерии и гъби) рискът трябва да се оценява на базата на опасността от всички налични биологични агенти.

При оценяването на риска трябва да се отчитат всички възможни пътища на експозиция (чл.4 от Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа).

2. Да предприеме необходимите мерки за отстраняване или намаляване на рисковете чрез елиминиране или замяна на биологичния агент с по-малко опасен (чл. 7 от Наредба № 4).

3. Да осигури контрол на риска чрез:

 • ограничаване на броя на работещите, експонирани на биологични агенти;
 • организиране на работните процеси и предприемане на технически мерки така, че да се избегне или сведе до минимум контаминирането на работното място с биологични агенти;
 • осигуряване на колективни средства за защита и/или лични предпазни средства;
 • хигиенни мерки с цел опазване или намаляване възможността за случайно пренасяне или контаминиране на работното място с биологичен агент;
 • употреба на знак за биоопасност;
 • съставяне на план за действие при аварии, свързани с биологични агенти, който включва и план за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологични агенти от група 3 или 4 при аварии и технически инциденти;
 • изследване (където е необходимо и технически възможно) за наличието на използваните биологични агенти, извън определените за тях места;
 • осигуряване на средства за безопасно събиране, съхранение и унищожаване на отпадъци, когато е необходимо и след съответна обработка, както и употреба на обезопасени и обозначени контейнери;
 • мероприятия за безопасно боравене и пренасяне на биологични агенти на работното място(чл. 8 от Наредба № 4).

4. Да определи необходимото ниво на защита и да осигури съответните мерки на защита за производствените процеси (прил. 4 към чл. 22 и прил. 5 към чл. 24, ал.1 от Наредба № 4).

5. Да осигури подходящо обучение и инструктаж на работещите (чл.11 от Наредба № 4).

6. Да осигури писмени инструкции относно процедурата при сериозна авария и инцидент с биологичен агент (чл.12 от Наредба № 4).

7. Да обяви пред контролните органи намерението си да извършва дейност свързана с биологични агенти (чл.15 от наредба № 4).

8. Да осигури медицинско наблюдение, да предложи подходяща ваксинация на работещите (чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4).

9. Да изготви списък на работещите, експонирани на биологични агенти от група 3 и/или група 4 (чл.13 от Наредба №4).

Най-чести нарушения, установявани от Инспекция по труда

 • не се извършва класификация на присъстващите биологични агенти,
 • липсва оценка на риска,
 • не се осигуряват специални контейнери за събиране на опасните биологични отпадъци
 • няма знаци за биоопасност,
 • не се осигуряват лични предпазни средства,
 • работниците не се ваксинират,
 • не се извършват специализирани периодични медицински прегледи.
📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Още за видовете биологични агенти в различните дейности, причиняваните заболявания и специфични превантивни мерки ще научите в нашето ръководство „Биологични агенти – рискове и мерки по дейности и задължения на работодателя“ 
🔗 Биологични агенти – рискови отрасли и производства. Превантивни мерки.
🔗 Безопасност при работа с медицински игли

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.