ISO 9001: 2008 е стандарт за качествено управление

Със Зорница Трифонова се запознах на курса за водещи одитори на Системи за управление на качеството, проведен от Муди Интернешънъл, където тя беше наш лектор. През петте дни на интензивно обучение тя успя да направи един малък сплотен колектив, успешно прилагайки лидерските умения – едно от качествата на добрия одитор.

След като през цялото време на курса я затрупвах с въпроси, реших и след него отново да я потърся за това интервю, в което да й задам още въпроси. За моя радост Зорница се съгласи и ще имате възможност в две части да научите повече за системите за управление на качеството и безопасност и здраве при работа.

Зорница, първо благодаря, че прие предложението ми за това интервю. Веднага пристъпвам и към въпросите. В началото на курса, ти каза, че ISO 9001 е стандарт за качествено управление и за успешно менажиране на процесите в организацията.

От друга страна, понякога колеги се оплакват, че с въвеждането на система за управление на качеството се налага да извършват твърде много и неясни допълнителни дейности. Къде, според теб, става объркването?

Стандартите са документи, които са най-близо по съдържание и структура до нормативните актове. Те въвеждат правила, които уреждат и формализират специфични правоотношения, както и отношения от обществения и социално стопански живот. Развитието на стандартите като документи, създаващи уеднаквени добри практики, датира още отпреди няколко столетия.

Процесът на създаване на стандартите отново наподобява създаването на нормативен акт, но при формулирането на текстовете е отчетен опитът – положителен и негативен, както и практиката в реални условия, на стотици хора и организации, работещи на територията на различни държави, социални строеве и стопански сфери.

Стандарт 9001:2008 г. (както и предходните версии от 1994г. до настоящия момент) е документ, създаващ правила и норми за структириране на оптимална организация на управленския процес във всякакъв тип организации. Решението за разработване на система, отговаряща на изискванията на този стандарт, както и решението за сертифициране на тази система в никакъв случай не означава създаване на нова и непривична за организацията документация, граничеща с понятието „ бумащина”.

Разработването на такава система изисква на първо място провеждане на един прецизен процесен анализ на организацията. Идентификация на всички дейности, осъществявани в организацията и проучване и отново идентифициране на отделните документи, материализиращи отделните видове дейности. При създаване на един добър ред, по който да се осъществява документооборота, разбира се, може да наложи и създаване на нови документи, които да материализират и формализират определни дейности, извършвани в организацията, които до този момент са се основавали на добри практики.

Отново подчертавам, обаче, това не означава излишна бумащина, а само безспорно уеднаквяване на практиките и реализация на дейностите в конкретната организация и създаване на един прецизен ред за управление и използване на всички документи, използвани в дадената организация.

Може ли да се счита успешното сертифициране на система за управление на качеството в една фирма за достатъчен знак, че предоставяните ни от нея услуги или продукти са с необходимото качество?

Стандартът ISO 9001: 2008 е стандарт за КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ. Това не е стандарт , въвеждащ правила и специфични критерии конкретно за качеството на предоставяните от организацията стоки и услуги. Безспорно е обаче, че добре структурираното управление, обезпечаване на анализ и идентификация на всеки един процес, който се осъществява в организацията, както и анализ на удовлетвореността на клиентите е гаранция за предоставяне на максимално качествени услуги, които да удовлетворяват в най- голяма степен изискванията на клиентите, изискванията на нормативната база, както и изискванията на самата организация, която тя си поставя в тази посока.

Приложението на изискванията на този стандарат гарантира оптимално участие на Висшето ръководство в процеса на създаване и предоставяне на стоките и услугите, гарантира една прецизна проследимост както по отношение на действията и дейностите на работещите в организацията, така и по отношение на самият продукт/ услуга. Този стандарт способства за реализиране на персонална отговорност на всеки един от работещите в организацията и на максимална прозрачност.

Ниските и средни нива на работещите в една организацията биват лишени от възможността на манипулиране и изкривяване на всички информационни потоци , както между отделнитке нива в организацита, така и по отношение на информацията достигаща до висшето ръководство.

И да- разработване и внедряване на система по качеството в изпълнение на изискванията на ISO 9001: 2008 е гаранция за високо качество на предоставяните на клиентите стоки или услуги.

Ти си също и одитор на системи за управление на здраве и безопасност при работа. Чувала съм становище, че въвеждането на такава система е твърде скъпо за една фирма, тъй като изисква извършването на редица допълнителни дейности, освен минимално изискваните по нормативна уредба. Доколко има истина в това?

Стандартът OHSAS 18001:2007 е документ, регламентиращ отношенията свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Този стандарт представлява един изключителен синтез на добри практики в сферата на здравословните и безопасни условия на труд и нормативната база ураждаща тази сфера.

Стандартът създава едни ясни правила за организиране на здравословните и безопасни условия на труд и прави адекватни препратки към приложимата нормативна база.

Стандарта не въвежда изисквания, извън нормативно определените, които да налагат финансово обременяване на организацията.

Отново, така както е и при обсъдения по-горе стандарт ISO 9001: 2008, този документ дава възможност на оформяне на сътоветния ред за осъществяване на документооборот, определяне на правата и задълженията на работещите на всички нива в организацията, процесите на протичане на комуникацията както в организацията, така и със заинтересованите страни.

Стандартът и неговото приложение се явяват в голяма част от случаите тест за адаптивността и възможността за излизане от повтаряеми клишета на работещите с организациите СТМ. За съжаление, опитът показва, че има случаи, в които представителите на СТМ не познават изискванията на този стандарт и не желаят да адаптират познанията и действията си както към нормативните изисксвания, така и към изискванията на конкретния стандарт.

Стандартът OHSAS 18001:2007 е напълно синхронизиран със ISO 9001: 2008 и опирайки се на въведените с него принципи на организация на управленския процес създава перфектната база за идентификация и внедряване на правила гарантиращи наличие на оптимални условия на труд- безопасни и здравословни.

Направените в разработката на такава система инвестиции са най-благодарните инвестиции, които един работодател може да направи. Те се изплащат многократно с намаляване или изобщо с липсата на трудови злополуки, професионални заболявания или смърт, настъпващи в следствие на трудови злополуки в съответната организация.

Пазарът на консултанските и сертификационните услуги представлява сам по себе си добър регулатор на стойността на тези услуги и твърдо заставам на позицията, че тази инвестиция е една от най-благодарните както за работодател, така и за работещите в организацията.

Въвеждането на система спрямо изискванията на този стандарт гарантира и оптималното приложение и спазване на приложимата нормативна база. Дава възможност за провеждане на ефективен мониторинг и контрол на приложението на тази нормативна база. Дава и възможност за осъзнаване от страна на работещите в организацията на собствената им роля и участие в процеса на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “ISO 9001: 2008 е стандарт за качествено управление”

 1. Здравейте,
  за съжаление не съм толкова добре запозната с материята, която споменавате, но най-малкото: не може родител или учител да отговаря за безопасността на децата, освен ако не е с преминат курс за спасител и придобита пяравоспособност след изпит.

  Справка: НАРЕДБА
  за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
  (Приета с ПМС № 182 от 24.07.1996 г.)
  (Обн., ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г.)
  Чл. 10. (1) Плувните басейни, плажовете и другите водни площи или участъци от тях, които се използват за къпане, плуване и водни спортове, подлежат на максимално обезопасяване.
  (2) За максималното обезопасяване е необходимо осигуряването на спасителни постове, спасителни станции, медицински и реанимационни пунктове.
  Чл. 11. (1) Спасителен пост се разкрива:
  (2) При плувен басейн с дължина до 25 м и повърхност до 312,5 кв. м водноспасителната дейност се осигурява от един спасител за цялото работно време на басейна.
  Чл. 20. (1) Воден спасител може да бъде всяко лице, навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит.

  Отговор
 2. В началото на календарната година кметът на община Габрово отне от бюджета на общинските училища 1,5%, за да финансира плувния басейн на ПМГ – законно ли е ? Организира плуване от месец март по желание на ученика, за нашето училище всеки петък от 16 до 18 часар. Дейността не е включена в образец 1, не се изисква от ДОИ, децата се придружават от родител. Родителите присъстват на занятията по изработен график.През пролетната ваканция басейна не работеше и в края на април кметът изпрати заповед до директорите на общинските училища те да определят ръководител /учител/, който да присъства на занятията, зада отговаря за опазване на базата на ПМГ и живота на децата – законно ли е? Какви нормативни актове да използваме за да докажем правата си, ако имаме такива?

  Отговор