Какво да правим при изгубена трудова книжка

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовият стаж, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, инспекцията по труда издава нова въз основа на писмена молба-декларация на работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника

или служителя, в новата трудова книжка инспекцията по труда по местоживеене на лицето вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец съгласно приложение № 2 на същата Наредба или други оригинални документи, съдържащи тези данни.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя,

инспекцията по труда по местоседалището му го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно приложение № 2.

Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят по ал. 3 изисква от тях удостоверения по образец съгласно приложение № 2. Събраните удостоверения се предоставят в инспекцията по труда по опис.

Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения по ал. 2 и 4 в 7-дневен срок от поискването им.

Необходими документи за издаване на нова трудова книжка

  1. Молба-декларация (по образец)
  2. Образец Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Образецът се изготвя от всяко предприятие, с което лицето е било в трудови правоотношения.
  3. Трудова книжка (нов образец). Всички данни в трудовата книжка си вписват от длъжностно лице от Дирекция „Инспекция по труда”.

Забележка: Образец Приложение № 2 се изисква от предприятията чрез подаване на писмена молба, на която да се впише входящия номер. Да се изисква от длъжностните лица точно и пълно вписване на данните в Образеца, като накрая се вписва общия трудов стаж с цифри и думи. Образецът се подписва от счетоводител и работодател.

Новоиздадената трудова книжка се получава лично или чрез изрично упълномощено лице. Пълномощното задължително трябва да е нотариално заверено.

Срокът за издаване на новата трудова книжка е 7 дни.

Услугата по издаване на нова трудова книжка е безплатна.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.