Промени в Кодекса на труда и ЗЗБУТ от 25.03.2014 г.

Източник: http://www.sxc.hu/profile/nkzs
Източник: http://www.sxc.hu/profile/nkzs
В бр. 27 на Държавен вестник бяха публикувани Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Този път има промени, които си заслужава да отбележим. Една от тях е „смъртта“ на всеизвестната ревизионна книга по чл. 408 КТ за вписване констатациите на контролните органи. Чл. 408 вече е отменен, така че вече не е необходимо да се прошнурова, прономерова и заверява тетрадка в инспекция по труда.

Друга от промените е свързана с отчитането на извънредния труд. Отчитането пред инспекция по труда на положения извънреден труд вече няма да става за всяко полугодие, а до 31 януари на следващата календарна година. Освен това „договорът за ученичество“ вече се нарича „трудов договор с условие за обучение по време на работа“.

Трудов договор с условие за стажуване

Новите чл. 233а, 233б и 233в уреждат въпросите свързани със стажуването. Съгласно вписаното определение „стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност“. Въведени са изисквания към наставника – ттой трябва да има не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия и задължително се сключва допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.
Трудов договор с условие за стажуване може да бъде сключен само с лице на възраст до 29 години (тук се чувствам някак онеправдана – ако на „стари години“ поискам да си сменя професията и завърша съвсем различно образование и бъда без професионален стаж по професията, се оказва, че нямам право да стажувам).
В 14-дневен срок от прекратяването на договора с условие за стажуване работодателят издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

Извършване на повтарящи се взривни работи

Първото от двете основните допълнения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд е свързано с регламентиране на правилата за получаване на разрешение за извършване на специални взривни работи. Описани са необходимите документи за получаване на разрешение. Работата обаче все още не е свършена докрай. В срок от 6 месеца ще чакаме да бъде обнародвана наредба, с която да се определят условията и редът за извършване на взривни работи.

Допълнителни правила за Комитетите и Групите по условия на труд

На първо място, смятам че трябва да се спомене това, че представителите на работещите в КУТ и представителя на работещите в ГУТ вече са защитени по чл. 333 от Кодекса на труда. Това означава, че в някои случаи прекратяването на трудовото правоотношение може да стане само с разрешение на Инспекция по труда. Тази защита обаче е само за срока на представителството.

Заместник-председателят на КУТ и представителя на работещите в ГУТ получават допълнителни права, а именно право:
1. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
2. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;
3. да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести (това не беше ли задължително даже по една друга наредба?);
4. да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва (внимание, още един документ, който трябва да разработите и включите във вашата фирмена документация);
5. да изискат от работодателя или от органа по безопасност и здраве в предприятието спиране работата на работното оборудване или да забраняват използването на опасни химични вещества и смеси.

Четейки тези допълнения, за мен възниква отново въпросът с тълкуванието на „изискат“. От точка 5 разбирам, че зам-председателят на КУТ и представителят на работещите в ГУТ имат право да изискат спирането на работно оборудване (те могат да си изискват, но това не означава задължение), обаче пък имат право директно да забранят използването на дадено опасно химично вещество/смес.

По-нататък обаче открих подробно описана процедурата по изискването/забраната. В новия член 30а се казва следното:
(1) Когато работно оборудване и/или опасни химични вещества и смеси представляват непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и няма друг начин да се сведе до минимум рискът, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд писмено уведомяват отговорното длъжностно лице и/или работодателя за констатираната опасност, като могат да изискат от тях временно да забранят използването им.
(2) Работодателят може да отмени забраната по ал. 1, когато установи, че опасността е отстранена.
(3) В случай че работодателят не предприеме необходимите мерки за отстраняване на опасността, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд сигнализират контролните органи.

Тук се оказва, че всъщност споменатите вече заместник-председател на КУТ и представител на работещите в ГУТ всъщност няма право да забрани използването на опасно химично вещество/смес. Независимо дали става въпрос за оборудване или химикал, правото е да се уведоми писмено длъжностното лице и/или работодателя за наличието на проблем.

Съдържанието на алинея 3 също трябва внимателно да се прочете. Тук е става въпрос за право, а за императивно написано задължение! Ако сте заместник-председател на КУТ или представител на работещите в ГУТ и писмено уведомите работодателя за даден проблем, а той не предприеме мерки, сте длъжни да уведомите инспекция по труда. Дали това задължение е добро или всъщност намалява вероятността от писане на писмени уведомление за проблем?

Нека да видим и останалите задължения на лицата, които са получили допълнителни права:
1. да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и да следят за спазването им;
2. при констатиранe нa нарушения или неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа да информират работодателя и да предложат съответни мерки;
3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнението на дейностите по ал. 3 (това са действия по споменатите вече нови права);
4. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им;
5. за задълженията по т. 4 да подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните правомощия. (Внимание, нов вътрешнофирмен документ по ЗБУТ!)

Бъдещето ще покаже, но за момента като че ли виждам повече поводи за проблеми и несъгласие между работодателя и синдикатите в новите правила и по-малко полза за предприятията без синдикати. Да не забравяме и допълненото задължение за предприятия с по-малко от 5 работещи – в тях работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите. Всъщност това не е допълнително задължение, тъй като тези рпедприятия никога не са били изключение от всички изисквания на ЗЗБУТ и наредбите по него за обучение, обсъждане, запознаване и пр. с работещите. Но пък е добър повод да се появят още по няколко документа във фирмената документация, защото ще трябва да се показват.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.