Изисквания за инструктаж на водачи на моторни превозни средства, неописани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Инструктажи на водачи на МПС над 3, 5 тона
Инструктажи на водачи извършващи обществен превоз на пътници и товари

Знаете ли, че освен в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. в различни други нормативни актове също има поставени изисквания за провеждане на инструктажи, които не са обхванати от споменатата вече наредба? Те са свързани с извършването на различни специфични дейности, но в днешната статия ще обърнем внимание на изискванията за инструктаж за водачи на моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници и товари, като ви предложим идеи как може да бъде проведен.

Изискването е сравнително ново и беше включено в измененията и допълненията на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България в бр. 52 на Държавен вестник 2012 г. Съгласно новата точка 9 на чл. 69 от Наредбата всяко лице, което извършва обществени превоз на пътници и товари е длъжно да инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) 3821/85, като провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

Какви изисквания съдържат двата регламента

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 561/2006 (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета) е свързан с изискванията за работно време и почивки на водачите и включва разпоредби, отнасящи се до максималното време за управление за ден, за седмица и за период от две последователни седмици, разпоредба, която задължава водачите да ползват редовна междуседмична
почивка поне веднъж на две последователни седмици, и разпоредби, които предписват, че при никакви обстоятелства дневната почивка не може да бъде по-малка от непрекъснат период от девет часа.
Нека припомним, че регламентите са европейски нормативни актове, за които не е необходимо да има издадена специална наредба или закон за въвеждането им в страната членка, поради което независимо от наличието на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, изискването за инструктиране на водачите е отнесено към Регламента.

Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт видно от заглавието си се отнася до тахографите.

Какво да съдържа инструктажа

Изчитането на целите регламенти от една страна ще отнеме много време, а от друга няма да има никакъв ефект, тъй като освен съществената информация, в тях има и доста други неща. Не е добре също инструктажът да се проведе проформа само с подпис, тъй като подложени на последващи проверки ще са именно водачите.

Предлагам да бъде оформена в писмен вид „Инструкция за спазване на Регламент (ЕО) 561/2006 и Регламент 3821/85“, в която да бъдат направени извадки, конкретно отнасящи се до водачите. Например подходящо е извадката от Регламент 561/2006 в инструкцията да включва определенията и текстът от глава втора „Екипажи, време на управление, почивки по време на работа и почивки“. От Регламент 3821/85 (който иначе е 335 страници) за конкретния случай е приложим само чл. 15, който се отнася до задълженията на водачите.

Как да проведем инструктаж на водачите на моторни превозни средства за изискванията на Регламентите

Както е посочено в Наредба 33, инструктажът се документира в стандартната книга за инструктаж по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. За него обаче не е посочена периодичност, така че е удачно описаните теми да бъдат включени още в началния инструктаж, като това може да стане чрез допълнение на програмата за начален инструктаж. Съгласно изискванията за нейното съдържание, посочени в чл. 12, ал. 2 на Наредба РД-07-2, , програмата трябва да съдържа точка „транспорт на хора, на материали и готова продукция“. Към тази точка може да уточните – „Инструкция за спазване на Регламент (ЕО) 561/2006 и Регламент 3821/85“. Така при началния инструктаж ще сте изпълнили изискванията на чл. 88, т. 7 от Наредба 33.

Ако до момента не сте извършили и документирали такъв инструктаж, то тогава със заповед определете извършването на извънреден инструктаж на водачите за спазване изискванията на двата регламента и документирайте проведения извънреден инструктаж в книгата за периодичен инструктаж, на работното място и извънреден инструктаж. В заповедта е необходимо да се посочи програмата на инструктажа, която логично ще бъде от две точки:
1. Изисквания към водачите в Регламент (ЕО) 561/2006
2. Изисквания към водачите в Регламент 3821/85.

Съществуват още няколко специофични дейности и съответно допълнителни изисквания за инструктажи, описани в други нормативни актове, но неупоменати в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Всички те са част от нашето обучение „Безопасност и здраве при работа на практика„, в което разнищваме темата за инструктажите от край до край.

Подобни статии:

2 thoughts on “Изисквания за инструктаж на водачи на моторни превозни средства, неописани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.”

  1. Здравейте,
    Когато преназначаваме едно лице от една длъжност на друга, в случая шофьор, достатъчно ли е да направим извънреден инструктаж?

    • Здравейте,
      При положение, че има нови задължения, опасности и т.н., е препоръчително да се направи инструктаж на работното място, а при необходимост и допълнен с обучение (например ще зависи от това какво точно ще управлява шофьора).

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.