Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност

Съгласно чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите, за осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност (СПО) се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет.

В тези наредби, освен технически изисквания, са предвидени и организационни мерки за безопасна експлоатация, които включват обучения на отговорните лица и/или обслужващия персонал.  Ето какво казват съответните нормативни актове относно първоначално или периодичното обучение по безопасност при работа със СПО.

При експлоатация на асансьори

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори изисква лицата, които поддържат асансьори да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите.

Няма други изисквания за периодичен инструктаж. Припомняме обаче изискването на чл. 12 в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори да има здраво закрепена табела, която съдържа:

 1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
 2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
 3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

Обучения при експлоатация на повдигателни съоръжения

Видовете повдигателни съоръжения са описани в Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

На първо място, за някои видове повдигателни съоръжения е необходима правоспоспобност.  Те са описани в Наредба № 1 от 4.03. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

Съгласно чл. 55, т. 3 от наредбата за безопасната експлоатация, за управлението на повдигателни съоръжения, за които не се изисква правоспособност, ползвателят трябва да определи реда и начина за провеждане на обучение.

Първоначален и ежегоден инструктаж с провежка на знанията

Съгласно Наредбата ползователят на повдигателно съоръжение (а не собственика) е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на:

 • лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления (прикачвачите)
 • лицата, които управляват повдигателните съоръжения (с изключение на окачените кошове и подемниците).

В чл. 56. (1), т. 3. на наредбата е посочено, че тези инструктажи и проверката на знанията се извършват и документират от отговорното лице за безопасната експлоатация на съоръженията.

Често този инструктаж се описва като „ежегодно обучение“.

Не бива да се бърка задължителният периодичен инструктаж по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. с инструктажа за работа с повдигателни съоръжения! При втория задължително трябва да има отделно документиране, от което да е видно, че има извършена провека на знанията.

Можете лесно да автоматизирате изпълнението на това изискване с нашият интерактивен модул, който е съобразен с изискванията на наредбата за програма на инструктажа и се преминава за около  25 минути:

Онлайн обучение за безопасна работа с повдигателни съоръжения

Обучение на отговорното лице

Наредбата не предвижда задължение за първоначално или периодично обучение за определеното от ползвателя отговорното лице  за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения.

В нея, обаче, тези лица имат определени задължения и е добре поне веднъж тези лица да се запознаят по-задълбочено с изискванията на наредбата, конкретните си задължения и начина за тяхното изпълнение.

Обучение на лица, които обслужват съоръжения под налягане

В този случай отново има изискване за правоспособност за някои лица. Това са лицата, които обслужват някои видове парни и водогрейни котли. Конкретните изисквания са в Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

Наредбата не изисква последващо потвърждаване на знанията пред специализирано учебно заведение – такова, което провежда обучението за правоспособност (по начина, по който се изисква за управлението на кари).

Първоначално и периодично обучение

Съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане ползователят  е длъжен да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6 от Наредбата:

 • метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности
 • резервоари
 • метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара
 • метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода

Съгласно чл. 187а. периодите между провеждането на периодичното обучение не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца.

С нашето онлайн обучение (озвучен модул) можете лесно и бързо да изпълните изискванията. Вижте повече:

Онлайн обучение за безопасна работа със съоръжения под налягане

Обучение на лицата, които извършват годишният външен и вътрешен преглед на съдовете под налягане

В Наредбата има изискване за още едно обучение – на лицата, които извършват годишният външен и вътрешен преглед на съдовете под налягане.

Тези прегледи са различни от техническите прегледи, извършвани от органите за технически надзор, и се извършват от определени от работодателя лица.

Същите трябва да са преминали първоначално и ежегодно периодично обучение по изискванията на наредбата и на инструкциите за експлоатация, поддържане и ремонт на съдовете.

Обучение при експолатация на газопроводи и газови съоръжения (въглеводородни газове)

В промишлени и селскостопански обекти

Чл. 136, т. 8 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове изисква ползвателят на газови съоръжения и инсталации в промишлени и селскостопански обекти да осигури обучен персонал.

Обучението трябва да завърши с проверка на знанията, а след това трябва да бъде предвидена и периодична ежегодна проверка на знанията на обслужващия персонал.

Пак там е посочено, че това се извършва от определеното от ползвателя лице, което отговаря за безопасната експлоатация.

В практиката се допуска обучение с проверка на знанията да се извършва и от доставчици на услугата (външна фирма).

В общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове изисква във всяка общественообслужваща, административна и офис сграда да има лице, което да отговаря за безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации.

Съгласно чл. 147, това определено лице е задължено да провежда срещу подпис първоначален и ежегоден инструктаж на лицата, които ще обслужват газовите съоръжения и инсталации.

Обучение при експолатация на газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ

В чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ е посочено, че ползвателят трябва:

и да осигури и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на отговорното лице и обслужващия персонал за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации.

Ние подготвихме кратко обучение с внимателно подбрани изисквания, които да припомнят основните правила за безопасност при експлоатация на такива съоръжения и изискванията при газоопасни работи:

Онлайн обучение за безопасна работа с газови съоръжения на природен газ

Обучение при експлоатация на ацетиленови уредби

Съгласно чл. 171., т. 5 от Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби осигуряването на безопасна експлоатация на ацетиленовата инсталация е задължение на нейния ползвател, който:

 • организира обучение на персонала при постъпването му на работа и изпит за познаването на наредбата и инструкцията за работа,
 • ежегодно опресняване и изпит за проверка на знанията му;
 • за резултатите от изпитите съставя протокол;
 • неиздържалите изпита не се допускат да работят с ацетилен.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

11 мнения за “Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност”

 1. Зравейте ,
  питането ми е за кран 7т.монтиран на надземни релсови пътища(мостови тип),който се упрявлява с дистанционно .Бях чела ,че може да се управлява само с обучение по наредбата за БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ,по същата наредба по която обучаваме прикачвачи,и не е необходим курс за проф.обучение .Та моля за полощ къде точно го пишеше.Благодаря предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма изключения, свързани с управлението на мостови кран, свързани с това, че се управлява дистанционно.

   Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

   Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Товароподемните кранове могат да се управляват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на тази наредба, както следва:
   1. машинист на мостови и козлови кранове:
   а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
   б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

   Отговор
 2. Здравейте! А как е регламентирано това, че за газови котли в обществени сгради трябва да има 24/7 огняр

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма конкретен текст. Това по-скоро произлиза от задълженията на ползвателя.
   Например, когато става въпрос за инсталации за втечнени въглеводородни газове, е казано, че
   ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да прекратят незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове при (..описани са различни проблемни ситуации…) (Чл. 115. (1)

   По отношение на природния газ има изискване при инсталации, на които се използват бутилкови инсталации или батерии от бутилки, да се осигури предприемането на необходимите мерки за незабавното прекратяване на работата в определени случаи.

   Отговор
 3. Здравейте,
  Ползвателят на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ e длъжен „…да осигури и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на отговорното лице и обслужващия персонал за устройството и изискванията за безопасна експлоатация…“.
  След доста продължително ровене из нормативни документи, касаещи въпросните съоръжения, и т.н., на природен газ, така и не намерих текст, който да даде малко яснота за тази ежегодна проверка на знанията. Предполагам е различна от курс за придобиване на правоспособност, но кой може да я провежда (на какви изисквания да отговаря), с каква продължителност може да е, съгласува ли се с ГД „ИДТН“, и как след това се удостоверява?
  Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако може да внесете яснота по тези въпроси.

  Отговор
  • Здравейте,

   При положение, че няма конкретни изисквания, то проверката на знанията може да бъде извършена и вътрешнофирмено.
   Рещението за начина, по който да се извърши, очевидно е оставен в ръцете на ползователя – устен или писмен тест. Един изпитващ или комисия. Протокол, удостоверение…

   Отговор
 4. Колко пъти в годината се извършва инструктаж на лица работещи с автоклави стерилизатори

  Отговор
  • Здравейте,
   от гледна точка на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работата с автоклави стерилизатори не влиза в дейностите, за които се изисква ежедневен инструктаж, съответно периодичният инструктаж би могъл да бъде един път годишно.

   Отговор
 5. За много години :)
  Съгласно Чл. 56. (1), т.3 „Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни да извършват и документират инструктажа и проверката на знанията по чл. 58, ал. 1.
  Начинът на документирането не е упоменат изрично, но трябва да се има предвид, че се изисква проверка на знанията и широко прилаганата практика е документирането да се извършва с протокол, от който да е видно, че е имало изпит.

  Отговор
 6. Здравейте, пожелавам Ви успешна 2014год.
  Във връзка чл.58 относно първоначален и ежегоден инструктаж, имам следните питанки:
  – може ли полозвателя да определи лице, което да проведе този вид инструктаж без наместа на външна фирма за обучение?
  – какъв ред трябва да спази относно документиране?
  Благодаря!

  Отговор