Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност

Съгласно чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите, за осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност (СПО) се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет. В тези наредби също се определят техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност. Провеждането на обучения и инструктажи на персонала, който работи със съоръженията, е част от изискванията за безопасна експлоатация. Ето какво казват съответните нормативни актове относно периодичното обучение по безопасност при работа със СПО.

При експлоатация на асансьори

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори изисква лицата, които поддържат асансьори да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите. Няма други изисквания за периодичен инструктаж. Припомняме обаче изискването в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори да има здраво закрепена табела, която съдържа:

 1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
 2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
 3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

При експлоатация на повдигателни съоръжения

Видовете повдигателни съоръжения са описани в Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Съгласно Наредбата ползователят на повдигателно съоръжение (а не собственика) е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления (прикачвачите) и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения за:

 1. правилното окачване на товарите;
 2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
 3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
 4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.

В чл. 56. (1), т. 3. на наредбата е посочено, че тези инструктажи и проверката на знанията се извършват и документират от отговорното лице за безопасната експлоатация на съоръженията.

Не бива да се бърка задължителният периодичен инструктаж по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. с инструктажа за работа с повдигателни съоръжения! При втория задължително трябва да има протокол или друг документ, който доказва, че е извършена проверка на знанията.

Лица, които обслужват съоръжения под налягане

Съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане ползователят на тези съоръжения е длъжен да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6 от Наредбата.

Съгласно чл. 187а. периодите между провеждането на периодичното обучение по чл. 187, ал. 1, т. 4 не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца.

В Наредбата има изискване за още едно обучение – на лицата, които извършват годишният външен и вътрешен преглед на съдовете под налягане. Тези прегледи са различни от техническите прегледи, извършвани от органите за технически надзор, и се извършват от определени от работодателя лица. Същите трябва да са преминали първоначално и ежегодно периодично обучение по изискванията на наредбата и на инструкциите за експлоатация, поддържане и ремонт на съдовете.

Безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации

Ползвателят на такива съоръжения е задължен да осигури първоначалната и периодичната проверка на знанията на обслужващия персонал (извършва се от отговорното лице за безопасната експлоатация) – чл. 136, т. 8 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове изисква във всяка общественообслужваща, административна и офис сграда да има лице, което да отговаря за безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации.

Това определено лице е задължено да провежда първоначален и ежегоден инструктаж срещу подпис на лицата, които ще обслужват газовите съоръжения и инсталации.

Безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Ползвателят на тези съоръжения е длъжен да определи със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации; да осигури обслужващ персонал и да осигури и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на отговорното лице и обслужващия персонал за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации.

9 мнения за “Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност”

 1. Здравейте! А как е регламентирано това, че за газови котли в обществени сгради трябва да има 24/7 огняр

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма конкретен текст. Това по-скоро произлиза от задълженията на ползвателя.
   Например, когато става въпрос за инсталации за втечнени въглеводородни газове, е казано, че
   ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да прекратят незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове при (..описани са различни проблемни ситуации…) (Чл. 115. (1)

   По отношение на природния газ има изискване при инсталации, на които се използват бутилкови инсталации или батерии от бутилки, да се осигури предприемането на необходимите мерки за незабавното прекратяване на работата в определени случаи.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Ползвателят на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ e длъжен „…да осигури и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на отговорното лице и обслужващия персонал за устройството и изискванията за безопасна експлоатация…“.
  След доста продължително ровене из нормативни документи, касаещи въпросните съоръжения, и т.н., на природен газ, така и не намерих текст, който да даде малко яснота за тази ежегодна проверка на знанията. Предполагам е различна от курс за придобиване на правоспособност, но кой може да я провежда (на какви изисквания да отговаря), с каква продължителност може да е, съгласува ли се с ГД „ИДТН“, и как след това се удостоверява?
  Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако може да внесете яснота по тези въпроси.

  Отговор
  • Здравейте,

   При положение, че няма конкретни изисквания, то проверката на знанията може да бъде извършена и вътрешнофирмено.
   Рещението за начина, по който да се извърши, очевидно е оставен в ръцете на ползователя – устен или писмен тест. Един изпитващ или комисия. Протокол, удостоверение…

   Отговор
 3. Колко пъти в годината се извършва инструктаж на лица работещи с автоклави стерилизатори

  Отговор
  • Здравейте,
   от гледна точка на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работата с автоклави стерилизатори не влиза в дейностите, за които се изисква ежедневен инструктаж, съответно периодичният инструктаж би могъл да бъде един път годишно.

   Отговор
 4. За много години :)
  Съгласно Чл. 56. (1), т.3 „Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни да извършват и документират инструктажа и проверката на знанията по чл. 58, ал. 1.
  Начинът на документирането не е упоменат изрично, но трябва да се има предвид, че се изисква проверка на знанията и широко прилаганата практика е документирането да се извършва с протокол, от който да е видно, че е имало изпит.

  Отговор
 5. Здравейте, пожелавам Ви успешна 2014год.
  Във връзка чл.58 относно първоначален и ежегоден инструктаж, имам следните питанки:
  – може ли полозвателя да определи лице, което да проведе този вид инструктаж без наместа на външна фирма за обучение?
  – какъв ред трябва да спази относно документиране?
  Благодаря!

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.