Как се замества напуснал член на КУТ?

Тъкмо сте направили необходимата организация за учредяване на Комитет по условия на труд, оформили сте всички документи и се оказва, че някой от членовете е напуснал.

 • Наново ли е необходимо всичко да бъде направено?
 • Да махнем още един, за да компенсираме?

Кога равновесието се нарушава?

Комитетът по условия на труд се състои от равен брой представители на работодателя (и самия работодател, ако той има желание да се включи в КУТ) и представители на работещите.

Това равновесие не бива да бъде нарушавано, тъй като в този случай при вземането на решения винаги ще надделява мнението на едните или другите. Поради това, при напускане на някой от представителите своевременно трябва да бъдат взети мерки за възстановяване на равновесието.

Все пак какво имаме предвид под „напускане“.

На първо място, когато има прекратяване на трудовото правоотношение, то съответно и този човек вече не е в Комитета по условия на труд.

Когато става въпрос за представител на работодателя, той по всяко време може да бъде отзован от работодателя, т.е. работодателят да реши, че не иска повече съответния служител да бъде негов представител в КУТ.

Когато става въпрос за представител на работещите, то тези представители имат 4-годишен мандат. Съгласно чл. 28 а, ал. 2 на ЗЗБУТ предсрочно прекратяване на срока може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

С други думи първо трябва да има доказателства, че повече от една трета от работещите искат да сменят своя представител или представители, след това да се проведе общо събрание, на което повече от половината да гласуват за тази смяна.

Как се замества представител на работодателя?

В този случай ситуацията е лесна. Ако лице, което е определено от работодателя за негов представител, вече не е в качеството си на работещ, то е достатъчно на негово място да бъде определено друго лице. Това отново става с писмен документ (заповед) на работодателя, като е подходящо да се упомене какво е наложило смяната.

Ако лицето, което се сменя е било Председател на КУТ, то в тази заповед е необходимо да се упомене дали новият член ще поеме и тази позиция или някой от другите представители на работодателя ще стане председател.

Как се замества представител на работещите?

При напускане на представител на работещите, то няма друг начин за включване на техен представител в Комитета по условия на труд, освен с нормативно определения в т. 2б от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ, а именно: чрез избиране или определяне от общото събрание на работещите, по реда на чл. 6 от Кодекса на труда.

Общото събрание е от всички работещи или от пропорционално избрани пълномощници.

Общото събрание (събранието на пълномощниците) е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците) и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите (50% +1).

Ако напусналият е бил заместник-председател на КУТ, то на същото общо събрание трябва да се реши дали неговият заместник ще бъде и заместник-председател на КУТ или пък някой от другите „стари“ членове ще стане заместник-председател.

Това означава, че пълната документация по включването на нов представител в КУТ включва:

 1.  Свикване на общо събрание.
 2. Протокол от общо събрание с избор на нов представител и решение относно лицето, което ще бъде заместник-председател (ако е необходимо).

Не трябва да се забравя, че нов член на КУТ подлежи на първоначално обучение в едномесечен срок от избирането си (определянето от работодателя) и не бива да се чака до момента, когато всички членове следва да преминат ежегодно обучение.

От една страна, вероятно ще бъде надвишен срока, а от друга – изискваната продължителност на първоначалното обучение е 5 пъти по-голяма от тази на ежегодното.

Разбира се, същият принцип важи и за представителя на работещите в Групата по условия на труд. Да не забравяме, че задължителен член на ГУТ в предприятие от 5 до 50 човека включително е работодателя.

Колко дълъг е мандата на новия член на КУТ?

Когато това заместване на напуснал представител стане по средата на мандата, възниква въпросът колко дълъг е неговия мандат. Отговорът на пръв поглед е лесен – 4 години.

Това обаче означава, че когато изтече 4-годишния мандат на останалите представители на работещите в КУТ, мандатът на новия член няма да е изтекъл, а после ще трябва да правим ново общо събрание само защото е изтекъл мандата на един представител

В нормативната база няма конкретно описание на такъв случай, но правомощията на общото събрание са достатъчни възникналия проблем да бъде решен.

Още на етапа на избор на нов представител в КУТ поради напуснал член, общото събрание може да вземе решение неговия мандат да бъде до завършване на мандата на останалите представители на работещите. По този начин, когато дойде съответния момент, ще се направи цялостен избор на нови (или преизбиране на старите) представители на работещите в КУТ.

Възможно ли е да не заместваме напуснал представител на работещите в КУТ?

В началото казахме, че ще се наруши равновесието и на пръв поглед отговорът е – не. Ако погледнем обаче от друг ъгъл, то работодателят е този, който има правото да определи от колко човека ще бъде комитета по условия на труд.

Съгласно чл. 27. (1)  на ЗЗБУТ комитетът е в състав от 4 до 10 души. Няма забрана след като веднъж е определено колко човека ще бъдат в КУТ, този брой вече да не се променя.

От тази гледна точка, ако КУТ остане с един представител на работещите по-малко, работодателят може да не прибягва до свикване на извънредно общо събрание за избор на нов представител, а просто да отзове един от своите представители и намали състава на КУТ.

По този начин равновесието ще бъде запазено до края на мандата на КУТ. При следващия избор може да се запази по-малкия състав, но може отново да се върнем към по-разширения.

Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

20 мнения за “Как се замества напуснал член на КУТ?”

 1. Здравейте, ако от началото на годината до сега не са провеждани годишни заседания на КУТ какво се прави ? Може ли да започнем с първото този месец и да ги издаваме по-често през 1-2 месеца, за да наваксаме ? Какъв съвет бихте дали в тази ситуация ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Може би просто на първото заседание за тази година ще обсъдите изпълнението на дейностите за двете тримесечия. Това трябва да е видно от протокола.
   Няма смисъл да „наваксвате“ – изискването не е за четири заседания годишно, а за обсъждане на дейностите по ЗБУТ за всяко тримесечие.
   Ако имате конкретна причина/повод, която да е възпрепятствала по-ранното обсъждане на дейностите през първото тримесечие, е добре да я посочите в протокола.

   Отговор
 2. Здравейте !
  Как се процедира, ако напусне председателя на КУТ, който не е член на КУТ ? Има избран заместник председател още при сформирането на КУТ.
  1. Заместник председателя автоматично ли става председател или трябва да се издаде заповед или протокол ?
  2. Ако трябва да се избере нов председател на КУТ т.е да не е заместника трябва ли нова заповед или протокол и провеждане на заседание или събрание ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Председателят на КУТ винаги е от страна на работодателя, а заместник=председателят – от страна на работещите и избран като такъв на общо събрание, т.е. вариант 1 не е възможен.
   Нов председател на КУТ не се избира, а се определя от работодателя, т.е. необходима е заповед за определянето на нов председател.

   Отговор
 3. Може ли да се преизбират предтавителите на КУТ, ако е изтекъл 4 год.мандат. И на основание на кой член.
  Благодаря предварително

  Отговор
  • Здравейте,
   Представителите на работещите в КУТ могат да бъдат преизбрани. Основанието е, че няма такава забрана.
   На практика на 4 години процедурата за избор се повтаря, съответно работещите имат право да изберат когото си искат. Няма ограничение за брой мандати.
   Нещо като народното събрание и народните рпедставители :)

   Отговор
 4. Ние сме структура, която е филиал на по-голяма. При нас служителите са по трудово и по служебно правоотношение, т. е. държавни служители и служители наети по трудово правоотношение. Работодател на държавните служители е Управителят на цялата структура, а на работещите по трудово правоотношение – Директорът на филиалната структура. При това положение филиалът изгражда ли ГУТ/КУТ и ака е така, това се прави само от назначените по трудово правоотношение служители или от всички служители във филиала?

  Отговор
 5. Здравейте,
  При разпокъсаност на предприятието на различни звена и местоположения (централен офис, предприятие и дистрибуционни центрове) , възможно ли е наличие на централизиран КУТ и съответни ГУТ по направления на предприятието?

  Отговор
  • Здравейте,
   Това е нормативното изискване, като централния КУТ трябва да е за цялото предприятие, т.е. при избора му процедурата обхваща цялото предприятие, а в отделните структурни звена се изграждат ГУТ.

   Отговор
 6. Здравейте, имаме представител от работниците, който е в неплатен отпуск в продължение на една година. Трябва ли да бъде заменен ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Нямате нормативно основание да замените този представител на работещите. Единственият вариант за по-ранна замяна на представител на работещите (от изтичане на 4 годишния мандат) е описан в чл. 28а, ал. 2 ЗЗБУТ:
   „Предсрочно прекратяване на срока по ал. 1 може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.“

   Отговор
 7. Здравейте,

  Доколко и какви задължения има работодателя по отношение на процедурите по информиране и консултиране във връзка със свикването на Общо събрание на работниците и служителите за избор на нов член на КУТ в случай на напуснал член.Следва ли да уведоми синдикалните организации с писмена покана ? Следва ли да уведоми СО в разумен срок с цел предоставяне на възможност да излъчат свои или общ кандидат за член на КУТ ? Допустимо ли е директора, като представител на работодателя да предлага на Общото събрание номиниран от него служител за член на КУТ ? Подлежат ли решенията на ОС на работниците и служителите за избор на членове на КУТ на съден контрол ? Благодаря !

  Отговор
  • Здравейте,
   Когато се провежда процедура по избор на нов член на КУТ, няма изисквания, които да поставят синдикалните организации или техните членове на по-различно ниво от останалите работещи.

   Няма поставени конкретни срокове (период) между поканата за свикване на общо събрание и провеждането му.

   Когато директорът е назначен по трудово/служебно правоотношение, по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд той също е работещ и може да предлага представител на работещите в КУТ.

   Контрол по спазване на трудовото законодателство и законодателството по здравословни и безопасни условия на труд извършва инспекция по труда, към която може да бъде отправен сигнал при неспазване на изискванията. За съжаление не съм запозната с практика за обжалване на легитимност на общото събрание по съдебен път.

   Отговор
 8. Здравейте,

  Доколко и какви задължения има работодателя по отношение на процедурите по информиране и консултиране във връзка със свикването на Общо събрание на работниците и служителите за избор на нов член на КУТ в случай на напуснал член.Следва ли да ги уведоми с писмена покана ? Следва ли да ги уведоми в разумен срок с цел предоставяне на възможност да излъчат свои или общ кандидат за член на КУТ ? Допустимо ли е директора, като представител на работодателя да предлага на Общото събрание номиниран от него служител за член на КУТ ? Подлежат ли решенията на ОС на работниците и служителите за избор на членове на КУТ на съден контрол ? Благодаря !

  Отговор
 9. Здравейте,
  възможно ли е при напускане на член на КУТ, явяващ се представител от работниците (но все още на работа в предприятието) с цел запазване на равновесието, да се освободи един представител от работодателя, за да не се стига до ново събрание на пълномощниците и нов избор на членове на КУТ.

  Отговор
  • Здравейте,
   моето лично мнение е, че това е напълно възможно. В законодателството никъде не е определено кой решава от колко члена ще бъде КУТ, съответно в практиката това обикновено се решава от работодателя.

   Отговор
 10. Здравейте, бих искала да попитам как и дали изобщо е възможно смяната на член на КУТ преди изтичането на 4-годишния период, за който той е избран / посочен?Не намерих нищо повъпроса в закона.

  Отговор
  • Здравейте,

   ако става въпрос за представител на работодателя, то е достатъчно това да бъде направено със заповед.
   Ако става въпрос за смяна на представител на работещите, като той все още е на работа, това може да стане съгласно чл. 28а, ал. 2, съгласно който:
   „Предсрочно прекратяване на срока по ал. 1 може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.“

   Срокът по ал. 1 е 4 години.

   Отговор