Какво са средствата за колективна защита

Определението за „средство за колективна защита“ е записано в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и гласи следното:

„Средство за колективна защита“ е проектно, конструктивно, технологично, организационно или друго техническо решение, което изолира пространството, в което може или се проявява опасността от местонахождението на работещите или други лица, които биха могли да бъдат увредени.

Имайки предвид определението и разясненията на Главна инспекция по труда, трябва да бъде направена разлика между средството за колективна защита и технологично съоръжение, свързано с дадена дейност.

На първо място, необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й.

В кои нормативни актове намираме насоки?

Открих само в два нормативни акта записи, който цитират конкретни средства за колективна защита:

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Чл. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

В наредбата са посочени примерни средства за колективна защита:

  • Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.
  • Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.
  • При иззиждане на стени с височина, по-голяма от 7,0 m, се използват средства за колективна защита (козирки).

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Чл. 10.(2) Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:
2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки.

Други източници с насоки относно средствата за колективна защита

Най-често намираме информация за предпазните средства, свързани с работата на височина. В различни публикации са описани:
– парапети;
– осигурителни мрежи;
– капаци;
– огради.

В статията Падане от височина – колективни предпазни средства за защита ще намерите таблица с най-често извършваните строително-монтажни работи с риск за падане от височина и приложимите средства за колективна защита.

В доклад на ГИТ относно резултатите от извършените проверки в предприятия за производство на пластмасови и каучукови изделия се посочва, че „Не се решават с години проблемите, свързани с липсата или ниската ефективност на използваните средства за колективна защита – общообменните вентилационни, локалните аспирационни и газсигнализаторните системи.“, т.е. отново има упоменаване на вентилационните системи.

Някои от посочените в „Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“ средства за колективна защита са:
– шумозаглушители (при флуидни източници на шум);
– звукоизолирани заграждения и заслони;
– звукоизолиращи екрани;
– покритие за поглъщане на звука в помещението.

Класификация на колективни средства за защита

Тази класификация не е изготвена от нас. Намерих я в един от многото документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, които съхранявам на компютъра си. Стори ми се, обаче, полезна като информация и реших да я споделя. Ако забележите някакви грешки или искате да я допълните, не се колебайте да го направите в коментарите.

ПредназначениеВидНормативно основание
1За постигане нормите на микроклиматаОтоплителни и климатични устройства.
Вентилационни системи: общообменни, локални, обезмъглителни
Термоизолиращи материали
Термоизолационни кабини
Въздушни завеси
Студоизолираши материали и покрития
Йонизатори на въздушна среда.
Чл. 83, чл. 84, чл. 94, чл. 95, чл. 127 от Наредба № 7/1999 г.
2За защита от прах и други вредни веществаВентилационни системи
Газосигнализатори
Оросителни системи
Аварийна вентилация
Системи за неутрализирана на вредностите
Филтри
Чл. 103, чл. 125, чл. 128, чл. 129, от Наредба № 7/1999 г.
3За защита от шумШумоизолиращн и шумопоглъщаши материали (бои, покрития и пана и др.)
Кабини
Шумозаглушители за вентилатори
Шумоизолиращи бандажи
Шумозаглушители за импулсни шумове.
Чл. 133. чл. 134 от Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г..
4За защита от вибрацииВиброизолиращи подложки
Виброизолиращи тампони
Виброизолиращи подове
Чл. 141, ал. 2 от Наредба № 7/1999
5За защита от нейонизиращи лъчения, в т.ч. и статично електричество, електромагнитни полетаЗа предпазване от статично електричество:
• заземяване на метални токово-дими части;
• използване на токопроводими подови настилки;
• изравняване потенциалите между отделните части;
• неутрализатори и йонизатори на въздушната среда.За предпазване от ел.магнитни полета:
• постоянни или временни екраниращи устройства.
Чл. 149, ал. 1 и чл. 150 от Наредба № 7/1999 г.
6За предпазване от движещи се частиПредпазни мрежи;
Предпазни капаци;
Предпазни кожуси;
Прегради.
чл. 186 от Наредба № 7/1999
7За предпазване от разпадане или откъсване на части, пръски при заваряване.Прегради

Кабини

Чл. 185 от Наредба № 7/1999
8За предпазване от режещи, притискащи частиБлокировкичл. 177 ал. 8 от Наредба № 7/1999
9За предпазване от падане на работещи от височинаСкелета;
Предпазни ограждания,
люлки, платформи, предпазни парапети,
Предпазни парашути на асансьори.
Чл. 38, чл. 40, чл. 60, чл. 61 и чл. 62 от наредба № 2/2004
10За предпазване от падащи предметиПредпазни мрежи;
Предпазни козирки;
Скелета, платформи;
Предпазни скоби на куки на кранове.
Чл. 38. ал. 2, чл. 39. ал. 2 от Наредба № 2 /2004
Чл. 205а от Наредба № 7/1999 г.
11За предпазване от взрив на съоръжения под наляганеПредпазни клапани; ПресостатиЧл. 10. чл. 98 и др. от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане
12За предпазване от взрив от апарати и съоръжения с движещи се части във взривоопасна и праховъздушна средаВзривни мембрани или равностойни на тях устройства като клапи и др., магнитни сепараториЧл. 54 от ПСТН
13За предпазване от взривоопасна атмосфераАварийна вентилация; ГазсигнализаторЧл. 537 до чл. 541 от ПСТН
14За предпазване от пожариБрандмауери
Огнепреградители, дихатели
Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
Мълниезащити
Чл. 13, чл. 288, чл. 670 от ПСТН и
чл. 200, ал. 1, т. 5 и чл. 277 от Наредба № 7/1999
15За предпазване от експлозия на ацетиленПредпазители на ацетиленов генераторЧл. 23 и чл. 26 от Наредба за устройство, експлоатация и технически надзор на ацетиленови уредби
16За предпазване постъпването в канализациите на пожароопасни, взривоопасни и токсични веществаХидрозатвориЧл. 222, ал. 5 от наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г.
17За предпазване от радиацияКамери;
Боксове
Нормативни актове за радиационна защита
18За предпазване от електрически токЗашитно заземление;
Защитно зануляване;
Предпазители (бушони)
Дефектотокова защита;
Диелектрични подложки.
Чл. 47 и чл. 200 от Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.