Какво са средствата за колективна защита

Определението за „средство за колективна защита“ е записано в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и гласи следното:

Средство за колективна защита“ е проектно, конструктивно, технологично, организационно или друго техническо решение, което изолира пространството, в което може или се проявява опасността от местонахождението на работещите или други лица, които биха могли да бъдат увредени.

Имайки предвид определението и разясненията на Главна инспекция по труда, трябва да бъде направена разлика между „средство за колективна защита“ и „колективно средство за защита“. Вторите са  скривалищата и противорадиационните укрития, но сега няма да си говорим за тях, а за първия вид.

На първо място, необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й.

В кои нормативни актове намираме насоки?

Открих само в два нормативни акта записи, който цитират конкретни средства за колективна защита:

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Чл. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

В наредбата са посочени примерни средства за колективна защита:

 • Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.
 • Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.
 • При иззиждане на стени с височина, по-голяма от 7,0 m, се използват средства за колективна защита (козирки).

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Чл. 10.(2) Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:
2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки.

Други източници с насоки относно средствата за колективна защита

Най-често намираме информация за предпазните средства, свързани с работата на височина. В различни публикации са описани:

 • парапети;
 • осигурителни мрежи;
 • капаци;
 • огради.

В статията Падане от височина – колективни предпазни средства за защита ще намерите таблица с най-често извършваните строително-монтажни работи с риск за падане от височина и приложимите средства за колективна защита.

Вижте още и:

Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)

В доклад на ГИТ относно резултатите от извършените проверки в предприятия за производство на пластмасови и каучукови изделия се посочва, че „Не се решават с години проблемите, свързани с липсата или ниската ефективност на използваните средства за колективна защита – общообменните вентилационни, локалните аспирационни и газсигнализаторните системи.„, т.е. отново има упоменаване на вентилационните системи.

Някои от посочените в „Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“ средства за колективна защита са:

 • шумозаглушители (при флуидни източници на шум);
 • звукоизолирани заграждения и заслони;
 • звукоизолиращи екрани;
 • покритие за поглъщане на звука в помещението.

Класификация на колективни средства за защита

Тази класификация не е изготвена от нас. Намерих я в един от многото документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, които съхранявам на компютъра си. Стори ми се, обаче, полезна като информация и реших да я споделя. Ако забележите някакви грешки или искате да я допълните, не се колебайте да го направите в коментарите.

Предназначение Вид Нормативно основание
1 За постигане нормите на микроклимата Отоплителни и климатични устройства.
Вентилационни системи: общообменни, локални, обезмъглителни
Термоизолиращи материали
Термоизолационни кабини
Въздушни завеси
Студоизолираши материали и покрития
Йонизатори на въздушна среда.
Чл. 83, чл. 84, чл. 94, чл. 95, чл. 127 от Наредба № 7/1999 г.
2 За защита от прах и други вредни вещества Вентилационни системи
Газосигнализатори
Оросителни системи
Аварийна вентилация
Системи за неутрализирана на вредностите
Филтри
Чл. 103, чл. 125, чл. 128, чл. 129, от Наредба № 7/1999 г.
3 За защита от шум Шумоизолиращн и шумопоглъщаши материали (бои, покрития и пана и др.)
Кабини
Шумозаглушители за вентилатори
Шумоизолиращи бандажи
Шумозаглушители за импулсни шумове.
Чл. 133. чл. 134 от Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г..
4 За защита от вибрации Виброизолиращи подложки
Виброизолиращи тампони
Виброизолиращи подове
Чл. 141, ал. 2 от Наредба № 7/1999
5 За защита от нейонизиращи лъчения, в т.ч. и статично електричество, електромагнитни полета За предпазване от статично електричество:
• заземяване на метални токово-дими части;
• използване на токопроводими подови настилки;
• изравняване потенциалите между отделните части;
• неутрализатори и йонизатори на въздушната среда.За предпазване от ел.магнитни полета:
• постоянни или временни екраниращи устройства.
Чл. 149, ал. 1 и чл. 150 от Наредба № 7/1999 г.
6 За предпазване от движещи се части Предпазни мрежи;
Предпазни капаци;
Предпазни кожуси;
Прегради.
чл. 186 от Наредба № 7/1999
7 За предпазване от разпадане или откъсване на части, пръски при заваряване. Прегради

Кабини

Чл. 185 от Наредба № 7/1999
8 За предпазване от режещи, притискащи части Блокировки чл. 177 ал. 8 от Наредба № 7/1999
9 За предпазване от падане на работещи от височина Скелета;
Предпазни ограждания,
люлки, платформи, предпазни парапети,
Предпазни парашути на асансьори.
Чл. 38, чл. 40, чл. 60, чл. 61 и чл. 62 от наредба № 2/2004
10 За предпазване от падащи предмети Предпазни мрежи;
Предпазни козирки;
Скелета, платформи;
Предпазни скоби на куки на кранове.
Чл. 38. ал. 2, чл. 39. ал. 2 от Наредба № 2 /2004
Чл. 205а от Наредба № 7/1999 г.
11 За предпазване от взрив на съоръжения под налягане Предпазни клапани; Пресостати Чл. 10. чл. 98 и др. от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане
12 За предпазване от взрив от апарати и съоръжения с движещи се части във взривоопасна и праховъздушна среда Взривни мембрани или равностойни на тях устройства като клапи и др., магнитни сепаратори Чл. 54 от ПСТН
13 За предпазване от взривоопасна атмосфера Аварийна вентилация; Газсигнализатор Чл. 537 до чл. 541 от ПСТН
14 За предпазване от пожари Брандмауери
Огнепреградители, дихатели
Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
Мълниезащити
Чл. 13, чл. 288, чл. 670 от ПСТН и
чл. 200, ал. 1, т. 5 и чл. 277 от Наредба № 7/1999
15 За предпазване от експлозия на ацетилен Предпазители на ацетиленов генератор Чл. 23 и чл. 26 от Наредба за устройство, експлоатация и технически надзор на ацетиленови уредби
16 За предпазване постъпването в канализациите на пожароопасни, взривоопасни и токсични вещества Хидрозатвори Чл. 222, ал. 5 от наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г.
17 За предпазване от радиация Камери;
Боксове
Нормативни актове за радиационна защита
18 За предпазване от електрически ток Зашитно заземление;
Защитно зануляване;
Предпазители (бушони)
Дефектотокова защита;
Диелектрични подложки.
Чл. 47 и чл. 200 от Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Какво са средствата за колективна защита”

 1. Насажда се страх и денонощно се говори за „бомбоубежища“ – кметове, кметици и хлевоусти журналист/ки от сутрин до мрак грачат: „бомбоубежища“.
  Има действащ нормативен акт „Защитни съоръжения за гражданската отбрана. Норми за проектиране“ (БСА, кн. 5-6 от 1983 г., изм. кн. 3-4 от 1985 г.), с който бяха отменени дотогава действащият „Правилник за проучване, проектиране и строителство на скривалища ІІІ, ІV и V категория и пунктове за управление на обектите І и ІІ категория“ от 1971 г. и „Указания за проектиране и строителство на сградни противорадиационни укрития“ от 1976 г. Остава неясна категоризацията на скривалищата и делението на ПРУ по групи, скрити в легендарното и (вероятно засекретено) никога непубликувано приложение № 1 към „Нормите…“

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление с една малка размяна на думите имаме два различни термина.
   Тази статия е за „средствата за колективна защита“ по смисъла на ЗЗБУТ, каквито се явяват и климатиците.
   Другият термин, свързан с гражданската защита е „колективни средства за защита“, за които има и специална наредба:
   Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
   Съгласно чл. 2 от наредбата „Колективните средства за защита са инженерни съоръжения – скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти“.

   Отговор