Какво са средствата за колективна защита

За написването на тази статия ме провокира днешното ми участие в информационния ден по схема „Добри и безопасни условия на труд“, както и вече публикуваните отговори на въпроси по схемата. Едно от нещата, които са коментираха е кога можем да приемем, че става въпрос за средство за колективна защита.

Определението за „средство за колективна защита“ е записано в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и гласи следното:

„Средство за колективна защита“ е проектно, конструктивно, технологично, организационно или друго техническо решение, което изолира пространството, в което може или се проявява опасността от местонахождението на работещите или други лица, които биха могли да бъдат увредени.

Имайки предвид определението и разясненията на Главна инспекция по труда, трябва да бъде направена разлика между средството за колективна защита и технологично съоръжение, свързано с дадена дейност.

На първо място, необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й.

В кои нормативни актове намираме насоки?

Открих само в два нормативни акта записи, който цитират конкретни средства за колективна защита:

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Чл. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

В наредбата са посочени примерни средства за колективна защита:

  • Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.
  • Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.
  • При иззиждане на стени с височина, по-голяма от 7,0 m, се използват средства за колективна защита (козирки).

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Чл. 10.(2) Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:
2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки.

Други източници с насоки относно средствата за колективна защита

Най-често намираме информация за предпазните средства, свързани с работата на височина. В различни публикации са описани:
– парапети;
– осигурителни мрежи;
– капаци;
– огради.

В статията Падане от височина – колективни предпазни средства за защита ще намерите таблица с най-често извършваните строително-монтажни работи с риск за падане от височина и приложимите средства за колективна защита.

В доклад на ГИТ относно резултатите от извършените проверки в предприятия за производство на пластмасови и каучукови изделия се посочва, че „Не се решават с години проблемите, свързани с липсата или ниската ефективност на използваните средства за колективна защита – общообменните вентилационни, локалните аспирационни и газсигнализаторните системи.“, т.е. отново има упоменаване на вентилционните системи.

Някои от посочените в „Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“ средства за колективна защита са:
– шумозаглушители (при флуидни източници на шум);
– звукоизолирани заграждения и заслони;
– звукоизолиращи екрани;
– покритие за поглъщане на звука в помещението.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.