Какво са зелените работни места

 

Напоследък все по-често се говори за зелени работни места и се промотира създаването на такива с цел опазване на окллната среда. От друга страна, обаче, това води и до нови специфични рискове за тези места.

Какво означава „зелено работно място“?

Определението за зелено работно място е в § 1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта, съгласно което:

„Зелени работни места“ са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

Списъкът е утвърден от две съвместни заповеди на министрите на околната среда и водите, и на труда и социалната политика (Заповед МОСВ No РД 1100/23.12.2010, МТСП No РД01 – 909/20.12.2010; изменена и допълнена със Заповед МОСВ No РД – 79/27.01.2012, МТСП No РД01 – 75/27.01.2012) .

В заповедите са изброени класовете и категориите на икономическите дейности (по кодове), които могат да се третират като зелени работни места.

В този подробен списък са обхванати групи дейности от секторите на

  • преработващата промишленост;
  • производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
  • доставянето на води, канализационните услуги,
  • управлението на отпадъци и възстановяването;
  • строителството, транспорта, складирането и пощите; и
  • културата, спорта и развлеченията, както и
  • дейностите по оформяне и поддържане на озеленени площи в сектора на административните и спомагателни дейности.

От друга страна, това не означава, че не може да разкриете зелено работно място и ако не сте в посочената икономическа дейност, като имам предвид идеята за „зелено“, а не такова работно място, което дава право на работодателя да получи суми по чл. 30а (2) и чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта.

Общо понятие за зелено работно място

На европейско ниво съществуват множество различни определения на термина, например определенията от Програмата на ООН за околна среда, на Европейската комисия или на Евростат.

Под зелени работни места може да се разбира такива работни места, които по някакъв начин допринасят за опазване или възстановяване на околната среда.

Те могат да включват работни места, които опазват екосистемите и биоразнообразието или намаляват потреблението на енергия и суровини или намаляват отпадъците и замърсяването.

Това са работни места във ветроенергийния сектор, биологични стопанства, еко-туризъм, производства на оборудване за вятърни турбини, строителни дейности, свързани с енергийна ефективност и др.

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа публикува поредица от материали, в които посочва, че това, което е добро за околната среда, невинаги е добро за здравето и безопасността на работниците, които са заети в зелените професии.

Вече има случаи, при които ново законодателство и технологии, предназначени за защитават околната среда, водят до излагането на работниците на още по-голям риск.

Намаляването на количеството отпадъци, които се изпращат на сметища, например е довело до по-голяма честота на злополуките и заболяванията сред работниците, чиято работа е свързана с тяхното преработване.

Темповете, с които се очаква да се развива зелената икономика, могат да доведат до липса на умения и до това неопитни работници да участват в процеси, за които не са обучени, като по този начин ще се изложат на по-висок риск.

Възможно е също да възникне още по-значителна поляризация на работната сила по отношение на умения, като нискоквалифицираните работници ще бъдат принудени да приемат и да работят при по-лоши условия на труд.

Някои от опасностите могат да бъдат съвсем нови за определени професии и да се проявяват при тези професии само в зелената икономика.

Още в процеса на производство на средствата за използване на слънчевата и вятърната енергия се крият рискове, свързани в най-голяма степен с химични агенти.

Например, в използваните като заместител водноразтворими бои се добавят биоциди; при произодството на турбините за ветрогенераторите се използват епоксидни смоли, които представляват сериозна опасност за поява на алергии и дерматити.

1Зелени умения са:
– Умения, необходими за заемането на „зелени“ работни места;
– Умения, необходими за трансформиране на традиционните работни места в зелени такива;
– Умения, изискващи се от прехода към нисковъглеродна и ресурсноефективна икономика, вкл.
познания, специализирана информация за технологии и продукти, който биха намалили вредното влияние върху околната среда.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.