Какво ще проверява инспекция по труда през 2017-а?

Основен акцент в проверките на Инспекция по труда през 2017 г. ще бъдат регистрираните земеделски производители, които притежават по-големи земеделски площи и които през 2016 година не са се възползвали в достатъчна степен или изобщо не са се възползвали от еднодневни трудови договори, както и проверки по спазване на новия Закон за трудова миграция и трудова мобилност.

Друг акцент ще бъде защитата на труда, включително спазване на предписания за трудоустрояване, работно време и извънреден труд.

Разбира се, остават периодичните проверки и на фирми с висок производствен риск и проверките по здравословн и и безопасни условия на труд в микро и малки предприятия.

Проверки на фирми с висок производствен риск

В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 36 групи производства и обекти. Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

на три месеца – подземни обекти за добив на въглища

на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви

на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове.

Проверки в предприятия с висок трудов травматизъм

Както и през предишни години, ще се извършват проверки в предприятия с допуснати най-голям брой трудови злополуки или такива, в които е извършено проучване за професионална болест. За целта се използва информация от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

СПРАВКА
за броя на предприятията, с влошен трудов травматизъм, които ще бъдат проверени през 2017 г.

№ по редД ИТБрой

предприятия

1Благоевград40
2Бургас22
3Варна5
4Велико Търново13
5Видин22
6Враца29
7Габрово22
8Добрич2
9Кърджали10
10Кюстендил2
11Ловеч6
12Монтана17
13Пазарджик38
14Перник21
15Плевен11
16Пловдив11
17Разград50
18Русе5
19Силистра7
20Сливен7
21Смолян11
22София30
23София област7
24Стара Загора18
25Търговище17
26Хасково3
27Шумен5
28Ямбол16
Общо447

Проверки в предприятия с трудоустроени лица

Обръщам внимание, че НОИ изпраща ежегодно на ИА ГИТ информация за лицата, получаващи лични пенсии за инвалидност, работещи по трудови правоотношения. Въз основа на тази информация, ще се извършват проверки за изпълнението от страна на работодателите на предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността, посочени като противопоказни условия на труд или като указание за трудоустрояване на работниците.

Приоритетно през 2017 г. ще се извършват проверки в предприятията, необхванати от контролната дейност по този въпрос през 2016 г.

Проверки по спазване на Закона за трудова миграция и трудова мобилност

Основно ще се контролира:
– подадени декларации от работодателите, че командированите при тях чуждестранни работници ще работят при не по-лоши условия на труд от регламентираните в трудовото законодателство;
– наличие на съответния тип разрешения за пребиване и работа, издадени от органите на МВР, или разрешения за достъп до българския пазар на труда;
– изплащане на възнагражденията на чужденците, тъй като законодателството в някои случаи е регламентирало минимално заплащане за тях.

Проверки при командироване на работещи в рамките на предоставяне на услуги

Ще се осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство по отношение на фирмите, които командироват свои работници за своя собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между командироващото предприятие и предприятие в страната, за която са предназначени услугите, в рамките на транснационалното предлагане на услуги.

Контролът ще е насочен и към идентифициране на формите на трафик на хора с цел трудова експлоатация, и на нерегламентиран труд. При проверките се следи за спазването на изискванията относно минималните условия на труд и нива на заплащане в приемащата страна и на общоевропейските норми при командироване по отношение на създадената организация по транспортиране, настаняване и издръжка на командированите лица.

В тази връзка и след обнародването на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Инспекция по труда публикува Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в страните от ЕС 2017 г.

Специализирани проверки по области

Благоевград
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище. Извършване на контрол по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в малки и средни предприятия.

Варна
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище. Контрол по отношение спазване нормите на ЗБУТ и ТПО в предприятия, осъществяващи дейност през активния летен сезон.

Велико Търново
Защита на трудовите права в предприятия от икономически дейности:
– КИД 10 – „Производство на хранителни продукти“;
– КИД 49.41 – „Товарен автомобилен транспорт“
– КИД 87 и 88 – „Предоставяне на медико-социални услуги“.

Враца
Извършване на проверки в предприятията с проблеми по защитата на труда на областно равнище от КИД 10: „Производство на хранителни продукти“.
Спазване на изискванията за безопасност на работните места, работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности.

Добрич
Извършване на проверки на предприятия от различни икономически дейности относно организацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Кърджали
Извършване на проверки на областно равнище в предприятия от икономически дейности „Производство на облекло“ и „Производство на хляб и тестени изделия“ с проблеми по организация на работното време – осигуряване на седмична и междудневна почивка, полагане и отчитане на нощния труд, полагане на извънреден труд.

Кюстендил
Извършване на проверки в производствени предприятия от всички видове икономически дейности по отношение спазване изискванията на ЗЗБУТ на областно равнище.

Монтана
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище, а именно: „Селско стопанство (животновъдство)“ и „Образование“.

Пазарджик
Извършване на проверки с цел активизиране на работодателите и КУТ/ГУТ за изпълнение на изискванията, заложени в ЗЗБУТ.
Извършване на проверки по спазване изискванията на трудовото законодателство в предприятия от икономически дейности:
– Дърводобив /КИД 20.20/,
– Дървообработвателни предприятия /КИД 16/,
– Ресторантьорство /КИД 56/,
– Производство на обувки /КИД 15.20/,
– Производство на облекло /КИД 14.01/,
– Търговията на дребно /КИД 47/,
– Товарен автомобилен транспорт /КИД 49.41/,
– Частна охранителна дейност /КИД 80,1/.

Пловдив
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище – икономически дейности от сектори:
– „Добивна промишленост“,
– „Преработваща промишленост“,
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
– „Доставяне на води“
-„Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Разград
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище:
– КИД 01.4 „Животновъдство“;
– КИД 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия“;
– КИД 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия“;
– КИД 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти“;
– КИД 10.61 „Производство на мелничарски продукти“;
– КИД 10.7 „Производство на хлебни и тестени изделия“;
– КИД 10.8 „Производство на други хранителни продукти“;
– КИД 10.9 „Производство на готови храни за животни“;
– КИД 14 „Производство на облекло“;
– КИД 15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
– КИД 18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
– КИД 21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
– КИД 22.23 „Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството“;
– КИД 45 „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“;
– КИД 46 „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“;
– КИД 47.3 „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“;
– КИД 81 „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване“;
– КИД 96.01 „Пране и химическо чистене“ и др.

Русе
Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“, характеризираща се с проблеми, свързани със заплащането на труда, полагане на извънреден труд, нарушения на междудневна и седмична почивка, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище в икономически дейности:
– „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“,
– „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“,
– „Производство на облекло“,
– „Образование“
– „Хуманно здравеопазване“.

Смолян
Извършване на проверки по спазване на трудовото законодателство в предприятия от икономически дейности:
– „Животновъдство“,
– „Дърводобив“,
– „Производство на облекло“
– „Производство на фурнир и дървесни плочи“.

Софийска област
Извършване на проверки в предприятия с проблеми по защитата на труда на областно равнище от икономически дейности:
– „Дърводобив“;
– „Дървообработвателни предприятия“;
– „Ресторантьорство“;
– „Производство на обувки“;
– „Производство на облекло“;
– „Търговия на дребно“;
– „Частна охранителна дейност“.

Стара Загора
Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. спазване изискванията за полагане на нощен труд и извънреден труд от работещите в предприятия на територията на Област Стара Загора от икономическа дейност по КИД 10.7 – „Производство на хлебни и тестени изделия“.

Търговище
Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности с проблеми по защитата на труда на областно равнище – спазване на трудовото законодателство в микро-предприятия от всички икономически дейности на територията на област Търговище.

Хасково
Спазване на законодателството в областта на труда в предприятия от всички икономически дейности на територията на област Хасково, в които са налице проблеми по здравословни условия на труд.
Извършване на проверки по спазване на основните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд в микропредприятия.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.