Какво трябва да направим по ЗБУТ през януари

Началото на годината е доста ударно за експертите по здравословни и безопасни условия на труд.

Има някой дейности по ЗБУТ, които нормативната база е поставила като изискване да бъдат изпълнени до края на месец януари.

За други, пък, е логично да бъдат прегледани или планирани, за да се вземе решение какво ще се прави или приложи през годината.

Надявам се колегите да ме допълнят или поправят (все пак осигуряването на ЗБУТ е мултидисциплинарна дейност), така че да направим един наистина пълен списък на важните неща по БЗР през януари.

Ето и моят списък на дейности, в които участват органът по БЗР и Комитетите/Групите по условия на труд и с които трябва вече да сме се захванали или дори изпълнили.

Анализ на дейността по БЗУТ

Съгласно чл. 10 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията

за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

Анализът трябва да бъде обсъден в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

В самата наредба или друг нормативен акт не е посочен краен срок за изготвяне на анализа, но е логично това да стане в началото на годината, която следва годината, за която се изготвя този анализ.

В наредбата не са посочени и някакви конкретни изисквания какво трябва да съдържа този документ.

🔗 В подготвения от нас образец на анализ на дейността и състоянието на БЗУТ сме заложили 15 дейности, които да бъдат анализирани с примерни текстове, които да улеснят изготвянето му.

Малък коментар: Ще си позволя да коментирам тук поставеното в някои изготвени от колеги „календари по ЗБУТ“ задължение за изготвяне на план за работа на длъжностното лице по ЗБУТ за годината и то със срок до 31 януари.

Това евентуално би могло да бъде някаква добра практика, макар да не виждам особен смисъл, защото при добре направена програма от мерки, тя би била водещата за длъжностното лице, но да кажем, че е ОК да има такъв план.

Не може, обаче, изготвянето на такъв план да бъде маркирано като „задължително“ и то с краен срок – няма такова нормативно изискване!

Програма от мерки

Програмата от превантивни мерки за минимизиране на риска не е задължително да бъде изготвяна и утвърждавана за всяка година наново.

Напълно е допустимо в резултат на оценката на риска да се изготви програма, която да обхваща един по-дълъг период.

Дори и в тези случаи, обаче, е препоръчително програмата да се преглежда за изпълнение и при необходимост да се актуализира. Това е още един начин да се изпълни задължението на работодателя по чл. 16, ал. 1, т. 5

да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки;

Реално погледнато тази програма би трябвало да бъде изготвена или актуализирана преди края на предходната година още при планиране на бюджета, тъй като някои от дейностите са свързани с финансови разходи. Ако все още не е направено, е време и за това.

🔗Вижте още:

👌 Как да направим програма от мерки за намаляване на риска
👌 ZBUT.EU: Образец на Програма мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска

Определяне на места за трудоустрояване

Кодексът на труда (чл. 315) изисква

Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.

Конкретният начин на изпълнение е описан в Наредба за трудоустрояването:

В предприятието се създава Комисия по трудоустрояването, която определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност.

🔗Вижте още:

👌 Задължение за определяне на места за трудоустрояване
👌 ZBUT.EU: Процедура за изпълнение на задължението за определяне на места за трудоустрояване – указания и образци на документи

Съставяне на списък на работните места за квотата по ЗХУ

С ал. 2 към чл. 25 на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания  се въвежда задължение за работодателя с над 50 работници и служители да изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

В правилника няма изисквания по отношение на съдържанието и формата на списъка, както и няма задължение за издаване на заповед във връзка с него.

🔗Вижте още:

👌 Задължение за назначаване на лица с трайни увреждания
👌 ZBUT.EU: Процедура за изпълнение на задължението за назначаване на лица с трайни увреждания – указания и образци на документи

План-график за обучения по ЗБУТ

Работодателят има задължението

да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;

Също така, работодателят трябва да определи писмено:

 1. видовете обучения
 2. лицата, които ще бъдат обучавани
 3. програмите, по които ще бъдат обучавани
 4. лицата, които ще провеждат обучението

Това може да стане със заповед или процедура, която не е необходимо да бъде актуализирана/утвърждавана ежегодно. Добрите практики са въз основа на тази заповед ежегодно да се подготвя план, от който да е видно какви обучения и за кого трябва да бъдат проведени през съответната година.

Това също е по-подходящо да бъде направено в края на предходната година, но бихте могли да го  направите и през януари.

В помощ за изпълнение на това изискване ще ви бъде изготвения от нас Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение.

Застраховка за риска „трудова злополука“

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

Това би трябвало да бъде направено още в края на предходната година след излизане на Заповедта за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през следващата година, което е по-правилния подход.

Ако поради една или друга причина сте се забавили, то през януари е крайно време изискването да бъде изпълнено.

Заседание на Комитета/Групата по условия на труд

Едно от задълженията на Комитета/Групата по условия на труд е да обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите.

Разбира се, би могло заседанията на КУТ/ГУТ да бъдат разпределени през март, юни, септември и декември, но по-логично е дейността за тримесечието да се отчете след като то е изтекло, т.е. през януари да се направи първото заседание на годината, в което ще се обсъдят както дейността през последното тримесечие, така и за цялата предходна година.

На това заседание ще се обсъди и изготвения от длъжностното лице по БЗР анализ на дейността по ЗБУТ за предходната календарна година.

Малък коментар: Отново ще коментирам съдържание на изготвени от колеги „календари по ЗБУТ“, в които е вписано като задължително до  31 януари да се изготви план за работа на КУТ/ГУТ.

Няма такова нормативно изискване! Би могло на първото за годината заседание евентуално да се някакви някакво планиране, но в общия случай въпросните планове, които виждам по време на одити, са безмислени.

🔗Вижте още:

👌 Въпроси и отговори за Комитетите и Групите по условия на труд
👌 ZBUT.EU: Всичко за учредяването, дейността и обучението на КУТ – указания и образци на документи

Списъци на работещите, които имат право на безплатна храна и/или имат право на допълнителен платен годишен отпуск

Няма изрично нормативно изискване всяка година да се преразглеждат списъците на работещите, които имат право на безплатна храна и/или право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия на труд.

Това, обаче, може да е логично следствие при извършени измервания на фактори на работната среда през предходната година и нови резултати, които променят наличието на условия за предоставяне на безплатна храна или допълнителен отпуск.

Това е така, защото право на допълнителен отпуск имат лица, които са изложени на:

 • експозиция на канцерогени и мутагени или на химични вещества над установените норми;
 • експозиция на шум и вибрации над установените норми;

Също така, едно от възможните условия, за да се счита работата със специфичен характер за целите на осигуряване на безплатна храна, е „работа под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации“.

Възможно е да са предприети мерки и вече не са налични тези условия, както и е възможно условията да са се влошили и резултатите от измерванията да покажат, че има нови работни места, съответно работещи, изложени на по-високи нива на шум, например.

По същия начин могат да се прераголедат и списъците на работещите, които имат право на намалено работно време.

🔗Вижте още:

👌 Периодичност на измерванията на фактори на работната среда
👌 ZBUT.EU: Процедура за изпълнение на задължението за осигуряване на безплатна храна – указания и образци на документи
👌 ZBUT.EU: Право на допълнителен платен годишен отпуск за специфични условия на труд – пълна процедура за изпълнение и образци на документи

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

11 мнения за “Какво трябва да направим по ЗБУТ през януари”

 1. Позволявам си да добавя: списъци за ЛПС и СРО; правоимащи на намален работен ден, безплатна храна и допълнителен отпуск; отчет пред ДИТ на проведените обучения през 2019 г.

  Отговор
 2. Здравейте,
  посочената промяна не е сред тези, които изискват подаване на нова декларация.

  Погледнете дали няма други промени обаче, които да изискват подаването на декларация в статията:

  Кога подаваме само уведомление по чл. 15 ЗЗБУТ

  Отговор
 3. Моля посъветвай те ме, как да постъпя при следния казус!

  При промяна на статута на работещите от трудово правоотношение /КТ/ в служебно правоотношение по З-на за държавния служител, само на една част от персонала, как трябва да подам декларацията по чл.15.
  до Инспекцията по труда за 2013г. и каква форма да ползвам – Декларация ли да бъде или Уведомление?
  Предварително Ви благодаря !!!!

  Отговор
 4. Бих си позволил да добавя към препоръката на д-р Евстатиева преразглеждане и одобряване и на списъка на правоимащите на намален работен ден, за работа при специфични условия на труд или в конкретно упоменатите отрасли в Наредбата.
  Г-жо Вавилова благодаря за уточнението. Разбира се ако работите във ведомствена СТМ или обслужвате малко фирми Вие ще успеете с анализите още до средата на януари следващата година. А за останалите случаи се надявам, че всички колеги успяват да „влязат“ в крайния срок 30.07.

  Отговор
 5. Е, г-жо/г-це Запозната,
  Договора на дружество „Х“ изтича през месец август, да речем на 28 август 2010 г. На същата дата се преподписва за следващ период. Според Вас, трябва това същото дружество да почака, докато дойде 30.07.2011 г., за да си получи обобщените анализи от ВН и от периодичните прегледи? Така Ви разбирам.
  Господ да му е на помощ на това дружество, ако през месец 10 или 11 на 2010 год. му предстои сертификационен одит по ЗБУТ.
  В този случай кой ще изгърми? Работодателя, който е броил хилядарките за сертификация по европейски стандарт или СТМ? И последиците какви ще бъдат?
  В наредбата пише до 30.07. и тази дата според мен е крайна.

  Отговор
 6. По коментара на г-жа Вавилова

  Погледнато дори само чисто статистически, ако анализът на ЗС не обхваща всички данни за ЦЯЛАТА календарна година, считате ли че такъв анализ е коректен и дали направените изводи (при непълни данни) ще послужат адекватно на работодателя?!

  Изхождайки от презумпцията, че всеки работодател е длъжен да осигури обслужване от СТМ, и съгласно посочените изисквания в Приложение № 5 на Наредба №3 за дейността на СТМ, става ясно, че анализът на здравното състояние се изготвя сед приключване на календарната година от СТМ, обслужваща предприятието.
  С други думи – ако договорът ви е приключил преди 31.12. и след тази дата обслужваща СТМ е друга, то тя ще си направи и анализа на база подадена от работодателя информация за ЗВН и на база предоставените здравни досиета от предходната СТМ.
  Ако пък договорът ви бъде продължен, то вие сте длъжни да изчакате изтичането на календаната година, за да е пълна информацията и да спазите посочените изисквания в Приложение № 5 на Наредба №3 за дейността на СТМ.
  И ако обслужвате не една, а примерно 100 фирми или пък повече, ясно е че не винаги е възможно да изготвите всичките анализи, че и да ги предоставите на КУТ/ГУТ за обсъждане до 31.01. Да, вярно е, че програмите улесняват изчисленията, но те не могат да “изплюят” съдържанието на т. 8 от приложението – анализ на връзкатамежду данните за заболяемостта и трудовата дейност, изводи и препоръки. Това вече изисква човешки ресурс и отнема време, защото е уникално за всяка отделна фирма.
  Е, разбира се, чудесно би било, ако все пак успеете да се справите със задачата през нелекия във всяко едно отношение месец януари.

  Отговор
 7. Да, така е – анализите се предоставят на работодателите до 30.07. на календарната година, но Вие г-н Паскалев се сещате, че договор, който изтича в края на ноември например, няма как да чака работодателя за анализи още 8 месеца за предходен период. В случая в началото на 01 от следващия период СТМ трябва да ги представи за обсъждане съвместно с КУТ/ГУТ.
  Така, че в зависимост от периода на договора е и периода на предаване на работодателя. А до 30.07. се предоставят и на РИОКОЗ.

  Отговор
 8. Уважаема г-жо Вавилова,
  Прекрасно е предложението да се разгледат посочените анализи през януари, но нормативно те трябва да се предоставят на работодателите до 30.07. Така че предлагам обсъждането да стане след тази дата по разбираеми причини.
  Желая хубава вечер !

  Отговор
 9. Нека да разширим обхвата:

  – Да се обсъди анализа от СТМ от профилактичните прегледи, проведени през 2009 г. съвместно с представителите на КУТ/ГУТ .
  – Да се обсъди анализа от СТМ от временната нетрудоспособност за 2009 г. съвместно с представителите на КУТ/ГУТ .

  Отговор
 10. Бих препоръчала да се преразгледа списъка на работещите:
  – имащи право на безплатна храна по Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея , особено в случаите, когато има въведено ново технологично оборудване или са извършени подобрения на такова с регистрирани отклонения от граничните стойности на фактори по т.6, ал. 1, чл. 2 от Наредбата.
  – имащи право на допълнителен платен годишен отпуск по Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск в посочените случаи за факторите по т.т. 6, 7 и 8 на чл. 2 от Наредбата.

  Отговор