Излезе от печат втората част от книгата „Оценка на професионалния риск ”

Автори на книгата „Оценка на професионалния риск са доц. д-р Евгени Евгениев, д-р инж. Бойка Савова и д-р Виргиния Куцарова.

С първата част на книгата „Оценка на професионалния риск”, издадена през 2008 г. беше представен единен подход за оценка на професионалния риск на работното място, приложим в различни сфери на трудовата дейност. Книгата беше приета с интерес от широк кръг специалисти, работещи в областта на осигуряване на здраве и безопасност при работа. На редица семинари по представяне и обсъждане на методиката беше подчертана необходимостта от разработване на критерии за определяне на елементите на риска и на други широко разпространени и значими за практиката рискове.

За да отговори на тази потребност авторският колектив разработи втора част на издадената книга. Тя съдържа разработени критерии за определяне елементите на риска (тежест, експозиция, вероятност) на нова група професионални рискове, свързани с въздействието на: йонизиращи лъчения; съоръжения под налягане; производствен микроклимат; физическо натоварване; нервно-психично натоварване; стрес при работа; работна поза; режим на труд и почивка.

За всеки от рисковете са представени специфичните въздействия върху работоспособността и здравето на работещите. Разработени са и конкретни примери с оценка на актуални рискове за някои характерни дейности и производства с прогноза за състоянието на рисковете след изпълнение на предложените препоръки.

Приложимостта на предлаганата от авторите методика е потвърдена от прилагането й в практиката по оценяване на риска при обслужване по трудова медицина на големи контингенти работещи (с над 1 000 работещи) в различни видове дейности: телекомуникации; банкова сфера; металургия; административно-управленска дейност; охранителна дейност; тютюнопреработване; добив и преработка на минерални суровини; пощи и съобщения; фармацевтична промишленост; селско стопанство.

Разработен е и раздел за ефективността – здравна, икономическа, социална – от провеждането на мерки за непрекъснато подобряване условията на труд като част от фирмената политика на предприятието.

Представена е необходимата информация, регламентираща конкретни изисквания, свързани с разглежданите рискове, работни места, дейности, както и общата нормативна база в областта на ЗБУТ (обособена тематично).

Поради практическата си насоченост и приложимост, доказана в десетгодишната практика на авторите по оценяване на риска, книгата е полезна като работещ инструментариум за подобряване на дейността на специалистите по безопасност и здраве, на службите по трудова медицина, на работодателите, на контролните органи по условията на труд и на всички специалисти, работещи в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Книгата се издава от Издателска къща „Шанс” и може да бъде закупена на място в офиса на издателството или да се поръча чрез заявка по телефон или e-mail. Цената на втората част на книгата е 18 лв., а ако я поръчате в комплект с първата част цената е 30 лв.

Във връзка с излизането на новата книга, Служба по трудова медицина „Медико-П” ООД съвместно с „Евроквалификационен център” АД организират семинар-обучение на тема „Оценка на професионалния риск”, с участието на авторите на книгата.

За контакти:
ИК „Шанс” АД
1618, гр.София, ул.Княгиня Клементина 39,
Тел. 02/952 25 31, 0888 644 263
Ik_shans@abv.bg

2 thoughts on “Излезе от печат втората част от книгата „Оценка на професионалния риск ”

 1. Във връзка с критиките, отправени от д-р Вергиния Куцарова по повод издаването на книгата „Оценка на професионалния риск” от ИК Шанс се свързаха с мен и ми предоставиха следните документи:

  – подписан договор, в който подробно е описано съавторството на д-р Куцарова и участието й в разработването на втората част книгата с конкретните глави, които трябва да бъдат разработени.

  – документ за изплатено на 17.02.2012 г. авторско възнаграждение – в договореният срок до три месеца от издаването на книгата.

  Колегите от ИК ‘Шанс“ поясниха, че вероятно проблемът е възникнал поради неяснотата около датата на издаване на книгата, която бе породена в процеса на комуникация и работа с Фонд „Условия на труд”.

  Видно от документите, колегите от ИК „Шанс“ са изпълнили своя ангажимент.

  Нека да оценим труда на екипа, създал и издал това помагало за нас.

 2. Уведомявам специалистите по трудова медицина и ползващите издадената от ИК „Шанс” АД книга „Оценка на професионалния риск”, част втора, че раздела с трудово-хигиенни фактори, разработен от мен е отпечатан без съгласието и разрешението ми.
  По тази причина, по вина на издателя са допуснати редица неточности, пропуски и непълноти:
  -липсва списъкът на ползваната в разработката ми литература;
  -не е отпечатано приложение № 19 (примерно съдържание на регламентираните почивки), отбелязано на стр.146 в текста;
  -отбелязаните приложения на стр.113, стр.127, стр.130 и стр.146 не отговарят на номерациите на приложенията в края на разработката;
  -обявеният като първи автор на книгата доц. д-р Евгени Евгениев има символично участие в разработката. Негови са последните 3 абзаца на стр.153 и текста на стр.154. В този текст (около 1 страница) са допуснати 10 правописни и терминологични грешки, които оставям без коментар.
  Поднасям извиненията си на авторите, пропуснати в списъка на информационните източници и цитирани в текста, като :
  -„Хигиена.Трудова медицина”втори том, под ред. на проф.Д.Цветков, издание „Св. Климент Охридски” (източник № 26 от стр.127);
  -„Единна методика за оценка на влиянието на психо-физиологичните фактори при работа в системата на БТК – АЕД от проф.М.Ачкова, Р.Величкова , издание БТК-2001г. (източник № 21, приложения 14,15 и 16 от стр.130).
  Останалите източници (до № 28) са издания в областта на трудовата медицина и собствени разработки.
  Не участвам в рекламираните и провеждани от „Медико – П” ООД и „Евроквалификационен център” АД курсове за обучение от „авторите” (?!) на книгата.
  Изданието е финансирано със средства от Фонд „Условия на труд” на МТСП, които са преведени на ИК „Шанс” АД (собственост на доц. д-р Евгени Евгениев). До настоящия момент издателите не са ми предложили и изплатили полагащото ми се авторско възнаграждение.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.