Допълнения в Кодекса на труда относно надомната работа

Надомна работаЗаконопроектът е изготвен във връзка с ратифицираната със закон, приет на 14 май 2009 г. от Народното събрание, Конвенция № 177 относно надомния труд на Международната организация на труда, 1996 г., която влиза в сила за България на 17 юли 2010 г.

Целта на законопроекта е да уреди нормативно специфичните трудови правоотношения между работодателите и надомните работници чрез създаване на

нов раздел VІІІа “Допълнителни условия за извършване на надомна работа”

в Глава пета “Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на Кодекса на труда.

Със законопроекта се предвижда, че в трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/ или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства, в съответствие с чл. 1 от Конвенция № 177 относно надомния труд на МОТ.

Регламентират се изрично специфичните елементи на трудовия договор за надомна работа

, както и задълженията на работодателя и на работника или служителя при изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил.

Поради специфичния характер на надомната работа са предвидени изрични разпоредби, съгласно които работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, като и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка.

Предлага се изрична забрана за установяване на ненормиран работен ден

и полагане на извънреден труд от работниците и служителите, изпълняващи надомна работа.

Изрично се предвижда, че за неуредените в предложения нов раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда. В Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда се предлагат допълнения, свързани със законовите определения на понятията “работодател” и “работно място”.

З А К О Н
за допълнение на Кодекса на труда

§ 1. В Глава пета “Възникване и изменение на трудовото правоотношение” се създава нов раздел VІІІа “Допълнителни условия за извършване на надомна работа”:

“Раздел VІІІа Допълнителни условия за извършване на надомна работа

Надомна работа
Чл. 107б. (1) В трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/ или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.
(2) Работниците и служителите по ал. 1 се смятат за работници и служители, които извършват надомна работа.
(3) Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа.
(4) При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ информацията по ал. 7.

Трудов договор за надомна работа
Чл. 107в. (1) Трудовият договор за надомна работа се сключва по реда и при условията на Глава пета “Възникване и изменение на трудовото правоотношение”, раздел І “Трудов договор”.
(2) С трудовия договор по ал. 1 се определя и:
1. местонахождение на работното място;
2. трудово възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане;
3. ред за възлагане и отчитане на работата;
4. начин за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
5. консумативни разходи за работното място и заплащането им;
6. други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.

Задължения на работодателя за осигуряване на условия за надомна работа
Чл. 107г. Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа:
1. условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието;
3. здравословни и безопасни условия на труд;
4. квалификация, преквалификация и обучение;
5. социално осигуряване;
6. възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието;
7. социално-битово и културно обслужване.

Задължения при изпълнение на надомната работа
Чл. 107д. При изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил, работникът или служителя е длъжен:
1. да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
2. да осигурява достъп на работодателя и контролните органи до помещението, където е работното място, за проверка;
3. да не извършва дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.

Работно време и почивки
Чл. 107е. (1) Работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност.
(2) Работниците и служителите, които извършват надомна работа, сами определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка.
(3) За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд.
(4) Работникът или служителят писмено уведомява работодателя за обстоятелствата по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от сключване на трудовия договор.

Прилагане на други разпоредби за надомната работа
Чл. 107ж. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на този кодекс.”

§ 2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите “трудово правоотношение” се поставя запетая и се добавят думите “включително и за извършване на надомна работа”.
2. В т. 4 се създава изр. 2:
“При извършване на надомна работа работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.”.

1 мнение за “Допълнения в Кодекса на труда относно надомната работа”

  1. задължително ли е договора за надомна работа да е на 8 часа?

    Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.