Определиха изискванията за работата от разстояние

След като през месец април бяха определени изискванията за надомната работа, сега с промени в Кодекса на труда, обнародвани в бр. 81 на Държавен вестник, бяха въведени и допълнителните условия за извършване на работа от разстояние.

Преди да насоча вниманието ви към конкретните изисквания, бих искала да изясня

разликата между надомната работа и работата от разстояние.

При надомната работа трудовите задължения като изработка на продукция и/или предоставяне на услуга се изпълняват в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място. При работата от разстояние задълженията отново се изпълняват извън помещения на работодателя, но чрез използването на информационни технологии, т.е. задължително е свързано с ползването на компютър.

В тази връзка при работа от разстояние работодателят е длъжен да осигури за своя сметка:

1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

2. програмно осигуряване (софтуер) ;

3. техническа профилактика и поддържане;

4. устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

5. защита на данните;

6. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

7. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство.

Докато при надомния труд е указано само, че работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа здравословни и безопасни условия на труд, а работещият съответно задължен да ги изпълнява, то при работата от разстояние има специален подраздел

Организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд

Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.