Кога и от кого се предоставя информационен лист за безопасност

rp_simvoli-pictogrami.pngЗадължен ли е дистрибуторът да Ви осигури информационен лист за безопасност или трябва да търсите вносителя?

А ако вие внасяте от страна извън Европейския съюз опасно вещество или смес, чие е задължението да осигури информационен лист за безопасност, който да отговаря на европейските изисквания?

Трябва ли да има информационен лист за безопасност за перилните препарати? На тези въпроси ще дадем отговор в настоящата статия.

Кога има задължение за предоставяне на информационен лист без специално искане?

Съгласно член 31 на Регламента REACH доставчикът на вещество или смес предоставя на получателя на информационен лист за безопасност БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКВАНЕ:
1. При доставка на вещество, което отговаря на критериите за класификация като опасно в съответствие на регламента CLP;
2. При доставка на смес, която отговаря на критериите за класификация като опасна на Директива 1999/45/ЕО (а от 1 юни 2015 – само на регламента CLP)
3. При доставка на вещество, идентифицирано като устойчиво, биоакумулиращо и токсично (РВТ) и много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB), съгласно критериите в приложение XIII на REACH;
4. При доставка на вещество, включено в “списъка с кандидат-химикали” на Европейската Агенция по химикали (веществото е включено в списъка, изготвен в съответствие с член 59, параграф 1 по причини, различни от изброените в
букви а) и б)).

Информационни листове за безопасност се изискват и за специалните случаи, изброени в параграф 1.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, за които са налице дерогации от изискванията за етикетиране:
– Преносимите газови бутилки за газови бутилки с воден капацитет по-малък или равен на 150 литра;
– Газови контейнери, предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ (LPG);
– Аерозоли и контейнери с плътно затворено приспособление за пръскане и съдържащи вещества или смеси, класифицирани като представляващи опасност при вдишване;
– Метали, сплави, смеси, съдържащи полимери, смеси съдържащи еластомери;
– Експлозиви, пуснати на пазара с цел получаване на експлозивен или пиротехнически ефект.

Задължение за предоставяне при поискване

Доставчикът предоставя, при поискване на получателя, информационен лист за безопасност за някои смеси, когато сместа не се класифицира като опасна съгласно CLP от 1 юни 2015, но съдържа:
– поне едно вещество, което създава опасности за човешкото здраве или околната среда при индивидуална концентрация от ≥ 1 тегловни процента при негазообразни смеси и ≥ 0,2 обемни процента при газообразни смеси ; или
– поне едно вещество, което е канцерогенно от категория 2 или токсично за репродукцията от категория 1А, 1В и 2, кожен сенсибилизатор от категория 1, респираторен сенсибилизатор от категория 1, или оказва ефекти върху или чрез
лактацията или е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или е много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) при индивидуална концентрация от ≥ 0,1 тегловни процента при негазообразна смес
или
в) вещество, за излагането на което на работното място има пределни стойности, установени от Общността (Наредба № 13/2003);

Задължение за предоставяне на ИЛБ за битови препарати

Ако потребите надолу по веригата или дистрибутор изисква информационен лист за безопасност, то е задължително да се предостави такъв дори и за опасни вещества или смеси, предлагани или продавани на обществеността и за които е предоставена достатъчна информация, позволяваща потребителите да вземат необходимите мерки за защита на здравето на човека, безопасността и околната среда.

Липса на задължение за представяне на ИЛБ

Не е необходимо да се предоставя ИЛБ за определени препарати в завършен вид, които са предназначени за крайния потребител: лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба; козметични продукти; инвазивни медицински изделия, използвани в директен физически контакт с човешкото тяло; храни или фуражи за животни, включително хранителни добавки, ароматизанти в храни и добавки във фуражи.

Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или сместа е пуснато на пазара, освен ако въпросната държава-членка не разпореди друго. Информационният лист за безопасност се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път.

Когато има нова, датирана версия на ИЛБ, тя се записва като „Преработено издание: (дата)“ и се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път на всички бивши получатели, на които веществото или препарата са били доставяни в рамките на предходните 12 месеца. Всяка актуализация, следваща регистрацията, тртябва да включва регистрационния номер.

ИЛБ трябва да е предостави най-късно по време на първата доставка на веществото/сместа.

В Ръководство на МОСВ за изготвяне на информационни листове за безопасност се казва, че „Система, която предвижда електронно зареждане на ИЛБ от клиентите, не се счита за подходяща“.

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Кога и от кого се предоставя информационен лист за безопасност”

 1. а задължително ли е етикитирането на перилни препарати ако те съдържат нужните знаци.Става въпрос за препарати които са внос но не са на български език.Благодаря ви

  Отговор
  • Здравейте,
   От гледна точка на регламента за класифициране, етикетиране и опаковане няма такова изключение и етикета на опаковката трябва да има пълното съдържание, включително предупрежденията за опасност и препоръките за безопасност. То трябва да е на езика на страната-членка, в която се внася препарата.

   Да не забравяме и че Наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки също изисква етикет на български език.

   Отговор
 2. Здравейте,наскоро отворихме магазин за вносни перилни и почистващи препарати.
  Въпросът ми е трябва ли да имаме такъв Информационен Лист за Безопасност за тях?
  Благодаря предварително .

  Отговор
  • Здравейте,

   За този вид препарати доставчикът е длъжен да предостави информационен лист при поискване, т.е. Вие трябва да можете да дадете информационния лист на лице, което Ви го поиска, съответно трябва Вашият доставчик да Ви даде информационния лист на Вас, след като му го поискате.

   Накратко – трябва да имате информационни листове, готови за ситуацията, в която Ви ги искат.

   Отговор