Кои и колко са представителите на работещите?

В Наредбата за трудоустрояване е посочено, че членове на комисията по трудоустрояване са представителите на работниците и служителите.

Може би защото тази наредба е малко по-стара – от 1987 г., в нея не са направени уточнения за кои представители става въпрос. Същото нещо обаче виждаме и в Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа и в Наредба 13/2003г. за химичните агенти („работодателят осигурява на работещите и/или техните представители…“)

В други нормативни актове съответно се говори за:

 • представители на работещите по безопасност и здраве (ЗЗБУТ);
 • представители, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Наредба №6/15.08.2005 г.);
 • представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • представители по чл. 7а от КТ;
 • просто „представители“.

В тази статия ще разгледаме различните видове представители и с какво са свързани техните права и задължения.

Представители на работещите по безопасност и здраве

Това понятие е въведено със Закона за здравословни и безопасни условия на труд чрез определение в § 1, т. 2б от Допълнителните разпоредби:

„Представител на работещите по безопасност и здраве при работа“ е всеки работник или служител, който е избран да представлява работещите пред работодателя или пред държавните органи по въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.

Още в чл. 1 на ЗЗБУТ е указано, че той урежда правата и задълженията и на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа. В последващите текстове един път се говори за представители на работещите, а в други случаи изрично се уточнява, че става въпрос за представителите на работещите по безопасност и здраве при работа. Например:

Чл. 26. (1) Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации…

Чл. 24, ал. 5 Работодателят осигурява на лицата по ал. 1 (бел. ОБЗР), както и на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, достъп до:
1. оценката на риска и мерките за защита…

В повечето случаи все пак е уточнено за кои представители става въпрос. По-конкретно в изискванията за учредяване на Комитет по условия на труд е посочено, че той се състои от представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа, съответно в групата по условия на труд има един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Заключение: Когато в нормативен акт има текст, свързани с представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, то това ни насочва към тези представители в Комитета/Групата по условия на труд.

Представители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 11. (1) от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум изисква работодателят да осигури информация и обучение на работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция, за предприемане на действие и/или на техните представители, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

По този начин са формулирани изискванията и в Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.

Не съм лингвист и ми е трудно да преценя дали се има предвид обучението и информирането да е в съответствие със ЗЗБУТ или представителите, но да предположим, че в този случай отново имаме препратка към закона и упоменатите в него представители на работещите по безопасност и здраве при работа, съответно представителите на работещите в КУТ/ГУТ.

Представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда

Тези представители се споменават в различни нормативни актове, свързани със здраве и безопасност при работа, например:

Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск за специфични условия на труд се определят след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд.

Същото изисква и Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.

Наличието на такива представители във фирмата не е задължително. Повече за това в кои случаи задължително се извършва консултиране с представителите по чл. 7, ал. 2 КТ (ако ги има) и каква информация задължително трябва да им се предостави ще намерите в статията Представители на работниците/служителите по реда на чл.7, ал.2 КТ.

Представители по чл. 7а от КТ

В чл. 7а на Кодекса на труда в посочено, че „В предприятия, включително в предприятия, които осигуряват временна работа, с 50 и повече работници и служители, както и в организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители, общото събрание избира от своя състав представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130г.“

Съответно чл. 130в задава задължение за информиране на тези представители при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието:
1. последните и предстоящите изменения в дейността и икономическото състояние на предприятието;
2. положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в предприятието, както и относно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите, когато съществува заплаха за заетостта;
3. броя на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, или за намеренията си да ползва такива работници и служители;
4. възможните съществени промени в организацията на труда, в т.ч. при въвеждане на надомна работа и работа от разстояние.

След предоставянето на информацията, работодателят е длъжен и да проведе консултации във връзка с въпросите по т.2-4.

Въпросите, свързани с начина за предоставяне на информацията и сроковете трябва да бъдат определени в споразумение.

Какво правим, когато се говори само за „представители“?

Както започнах в началото, в някои нормативни актове няма конкретно уточнение кои представители се имат предвид. Това са:

  • Наредба за трудоустрояване
  • Наредба №10 от 26.09.2003 г.за канцерогените и мутагените
  • Наредба №13 от 30.12.2003 г. за химичните агенти
  • Наредба №5 от 11 юни 2010 г. за оптичните лъчения
  • Наредба №9 от 4.08.2006 г.  за азбеста

Във всяка една от тези наредби (с изключение на Наредбата за трудоустрояване) се изисква обучение, информиране или консултации.

Кодексът на труда не прави изключение:

В чл. 52 е посочено, че „Отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни:

1. да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор…

Ако подходим буквално, това би  трябвало да означава, че когато има изискване за информиране или друго действие и се говори само за „представителите“, работодателят има задължение към всеки един представител на работещите, независимо на какво основание е избран.

Като практика се е наложило, когато става въпрос за дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да се приема за изпълнено условието за информиране, обучение или консултиране, когато такова е направено с Комитета/Групата по условия на труд.

Накрая, нека все пак не забравяме и нововъведеното изискване през 2014-а година по отношение на фирмите с под 5 човека, където няма група по условия на труд:

Чл. 32а.  В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.

Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения