Кои и колко са представителите на работещите?

В Наредбата за трудоустрояване е посочено, че членове на комисията по трудоустрояване са представителите на работниците и служителите.

Може би защото тази наредба е малко по-стара – от 1987 г., в нея не са направени уточнения за кои представители става въпрос. Същото нещо обаче виждаме и в Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа и в Наредба 13/2003г. за химичните агенти („работодателят осигурява на работещите и/или техните представители…“)

В други нормативни актове съответно се говори за:

 • представители на работещите по безопасност и здраве (ЗЗБУТ);
 • представители, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Наредба №6/15.08.2005 г.);
 • представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • представители по чл. 7а от КТ;
 • просто „представители“.

В тази статия ще разгледаме различните видове представители и с какво са свързани техните права и задължения.

Представители на работещите по безопасност и здраве

Това понятие е въведено със Закона за здравословни и безопасни условия на труд чрез определение в § 1, т. 2б от Допълнителните разпоредби:

„Представител на работещите по безопасност и здраве при работа“ е всеки работник или служител, който е избран да представлява работещите пред работодателя или пред държавните органи по въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.

Още в чл. 1 на ЗЗБУТ е указано, че той урежда правата и задълженията и на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа. В последващите текстове един път се говори за представители на работещите, а в други случаи изрично се уточнява, че става въпрос за представителите на работещите по безопасност и здраве при работа. Например:

Чл. 26. (1) Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации…

Чл. 24, ал. 5 Работодателят осигурява на лицата по ал. 1 (бел. ОБЗР), както и на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, достъп до:
1. оценката на риска и мерките за защита…

В повечето случаи все пак е уточнено за кои представители става въпрос. По-конкретно в изискванията за учредяване на Комитет по условия на труд е посочено, че той се състои от представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа, съответно в групата по условия на труд има един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Заключение: Когато в нормативен акт има текст, свързани с представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, то това ни насочва към тези представители в Комитета/Групата по условия на труд.

Представители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 11. (1) от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум изисква работодателят да осигури информация и обучение на работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция, за предприемане на действие и/или на техните представители, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

По този начин са формулирани изискванията и в Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.

Не съм лингвист и ми е трудно да преценя дали се има предвид обучението и информирането да е в съответствие със ЗЗБУТ или представителите, но да предположим, че в този случай отново имаме препратка към закона и упоменатите в него представители на работещите по безопасност и здраве при работа, съответно представителите на работещите в КУТ/ГУТ.

Представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда

Тези представители се споменават в различни нормативни актове, свързани със здраве и безопасност при работа, например:

Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск за специфични условия на труд се определят след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд.

Същото изисква и Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.

Наличието на такива представители във фирмата не е задължително. Повече за това в кои случаи задължително се извършва консултиране с представителите по чл. 7, ал. 2 КТ (ако ги има) и каква информация задължително трябва да им се предостави ще намерите в статията Представители на работниците/служителите по реда на чл.7, ал.2 КТ.

Представители по чл. 7а от КТ

В чл. 7а на Кодекса на труда в посочено, че „В предприятия, включително в предприятия, които осигуряват временна работа, с 50 и повече работници и служители, както и в организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители, общото събрание избира от своя състав представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130г.“

Съответно чл. 130в задава задължение за информиране на тези представители при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието:
1. последните и предстоящите изменения в дейността и икономическото състояние на предприятието;
2. положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в предприятието, както и относно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите, когато съществува заплаха за заетостта;
3. броя на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, или за намеренията си да ползва такива работници и служители;
4. възможните съществени промени в организацията на труда, в т.ч. при въвеждане на надомна работа и работа от разстояние.

След предоставянето на информацията, работодателят е длъжен и да проведе консултации във връзка с въпросите по т.2-4.

Въпросите, свързани с начина за предоставяне на информацията и сроковете трябва да бъдат определени в споразумение.

Какво правим, когато се говори само за „представители“?

Както започнах в началото, в някои нормативни актове няма конкретно уточнение кои представители се имат предвид. Това са:

  • Наредба за трудоустрояване
  • Наредба №10 от 26.09.2003 г.за канцерогените и мутагените
  • Наредба №13 от 30.12.2003 г. за химичните агенти
  • Наредба №5 от 11 юни 2010 г. за оптичните лъчения
  • Наредба №9 от 4.08.2006 г.  за азбеста

Във всяка една от тези наредби (с изключение на Наредбата за трудоустрояване) се изисква обучение, информиране или консултации.

Кодексът на труда не прави изключение:

В чл. 52 е посочено, че „Отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни:

1. да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор…

Ако подходим буквално, това би  трябвало да означава, че когато има изискване за информиране или друго действие и се говори само за „представителите“, работодателят има задължение към всеки един представител на работещите, независимо на какво основание е избран.

Като практика се е наложило, когато става въпрос за дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да се приема за изпълнено условието за информиране, обучение или консултиране, когато такова е направено с Комитета/Групата по условия на труд.

Накрая, нека все пак не забравяме и нововъведеното изискване през 2014-а година по отношение на фирмите с под 5 човека, където няма група по условия на труд:

Чл. 32а.  В предприятия с по-малко от 5 работещи работодателят обсъжда с работниците и служителите въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.

Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.