Коментари по проекта на новия стандарт ISO 45001

Публикуваме доклада „Коментари по проекта на новия стандарт ISO 45001 – за системи за управление на здравето и безопасността на работа, представен на конференцията “Качеството – за по-добър живот” през ноември 2015 г. с любезното разрешение на неговия автор – инж. Асен Илиев *

РЕЗЮМЕ:
По оценка на Международната организация на труда (МОТ), в резултат на инциденти или заболявания, свързани с изпълнение на трудовите си задължения, ежегодно загиват около 2,3 млн. души. За да се бори с проблема, Международната организация по стандартизация (ISO) през 2013 г.създаде Технически комитет ISO/ТС 283, който през 2014 г. разработи нов стандарт ISO 45001 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”. Планирано през 2016 г. ISO 45001 да замени британският стандарт BS OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”, практиката на внедряването на който е показала, че приложението на Системата за управление на здравето и безопасността при работа помага на организациите да намалят броя на нещастните случаи и заболяванията, да избягват скъпоструващите съдебни искове, да понижават разходите за застраховане, а така също и да създават по-благоприятен социален климат в колективите.

Общата цел на стандарта ISO 45001 остава същата, както BS OHSAS 18001: 2007. Той по съдържание и замисъл практически повтаря BS OHSAS 18001:2007, обаче ISO 45001 има нова структура и форма, която напълно отчита новите правила за разработване на стандартите за системи за управление, съгласно Прило-жение SL”ISO/IEC Directives” и може по-успешно да се интегрира в една обща Система за управление, например по
качество,околна среда,здраве и безопрасност при работа,енергийна ефективност, информационна сигурност и др.

Основна цел на Международната организация по стандартизация – ISO при разработването на новия стандарт ISO 45001 е да помогне на организациите да намалят рисковете на работните места и да създадат по-добри и по-безопасни условия на труд в целия свят.

В доклада ще се разгледа структурата и съдържанието на новите изисквания на стандарта ISO 45001 в неговата първа редакция, разработена съгласно “План за подготовка на проекта и публикацията на стандарта ISO 45001”, приет на заседание на Техническия комитет SO/ТС 283, състояло се през м.октомври 2013 г. в Лондон, който включва:
I етап – ISO/CD 45001 (първи проект на комитета) публикуван на 24.07. 2014 г.;
II етап – ISO/DIS 45001(първи проект на международния стандарт) ще бъде публикуван в края на 2015 г.;
III етап – ISO/FDIS 45001 (окончателен проект на международния стандарт) ще бъде публикуван в началото на 2016 г.;


Otgovori.info: Окончателният проект на стандарта е достъпен за запознаване в онлайн наръчника по безопасност и здраве при работа ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА


IV етап – окончателния стандарт ISO 45001 ще бъде публикуван в края на 2016 г. През юли 2014 г. Техническият комитет ISO/ТС 283 представи проекта на стандарта ISO/CD 45001.

В проекта на стандарта ISO/CD 45001 се проследява много отчетлива насоченост към:
– «контекста» на организацията – въведен е нов раздел;
– много по-активната роля на висшето ръководство – въведен е нов раздел „Лидерство”;
– управление не само на рисковете за намаляване на ефективността на Системата за управление на здравето и безопасността при работа (по-нататък – СУЗБР), но и на възможностите за нейното повишаване
Съгласно новия стандарт, организацията е длъжна да обръща внимание и на това, че трябва да излиза от рамките на проблемите за здраве и безопасност при работа и безопасността на персонала и да отчита, какво се очаква и от нейните заинтересовани страни.

Организацията е длъжна да се грижи за безопасността на своите контрагенти и доставчици, а така също да отчита това, че например,нейната дейност може да повлияе на местните институции. Изисквания на ISO/CD 45001 са много по-обхватни в сравнение с тези, които са представени в BS OHSAS 18001:2007, тоест, необходимо е не просто да насочим цялото внимание към съблюдаването на условията за здраве и безопасност при работа, но и да се отчита, че организацията не може да сключва договори, ако съществува висок риск от възникване на инциденти, които могат да доведат до загуба на здравето и живота, не само на своите работници, но и на подизпълнителите,а така също на хора, живеещите в близост до територията на организацията.

В проекта на стандарта ISO/CD 45001 определените изисквания, се заключават в това, че аспектите на здравето и безопасността трябва да бъдат включени в общата система за управление на организацията,и при това е необходимо много по-съществена поддръжка от страна на топ-мениджмънта и ръководството на организацията. Стандартът ISO 45001 изисква, споменатите аспекти да станат органична част от общата система за управление, а не просто допълнение към нея, както беше в стандарта BS OHSAS 18001. По-голямата част от организациите вече използват редица стандарти за системи за управление ISO (ISO 9001,ISO 14001,ISO 5000 и др.),така че изискванията към здравето и безопасността при работа може да бъдат много по-лесно интегрирани в общата система за управление.

В частност, Техническия комитет е избрал първоначалната интеграция с ISO14001, тъй като в много организации, особено в малките и сред-ните предприятия, един човек отговаря, както за въпросите по здраве и безопасност при работа( ЗБР ), така и за въпросите на екологията.

В таблицата, в края на доклада, е сравнено съдържанието на стандартите BS OHSAS 18001 и ISO/CD 45001, което показва, че:
– съдържанието на новия стандарт остава практически същото;
– съществено е променена неговата структура;
– нови елементи в проекта на стандарта ISO/CD 45001 са разделите «Контекст на организацията», «Лидерство» и подраздели «Управление на измененията» и «Постоянно подобрение»;
– проекта на стандарта ISO/CD 45001 е допълнен с нови термини и определения, както и с текстови части на изискванията, които са общи за всички стандарти за Системи за управление.

В този доклад ще разгледам основните изменения, внесени в проекта на стандарт ISO/CD 45001, а така също и предлаганите изисквания и формулировки на Технически комитет ISO/PC 283.

Както се вижда от Фиг. 2, в проекта на новия стандарт е променен модела на СУЗБР, макар, че цикълъг на Деминг си остава като нейна основа. Следва да отбележим, че този модел става универсален за всички стандарти за Системи за управление на: качеството, околната среда,информационната безопасност и други.

Необходимо е да се отбележи, че в модела на ISO/CD 45001 са се появили и нови елементи, като:
– «контекст на организацията», включващ определяне на външните и вътрешните проблеми на органи-зацията, а така също потребностите и очакванията на заинтересованите страни от въпросите за ЗБР;
– «лидерство»;
– отчитане, не само на рисковете от намаляване на ефективността на СУЗБР, но и възможностите за нейното повишаване;
– управление на измененията.

Контекст на организацията

Новият раздел 4, наречен «Контекст на организацията» се състои от подраздели, както следва:
➢ разбиране на организацията и нейния контекст;
➢ разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
➢ определяне на областта на приложение на СУЗБР;
➢ системата за управление на здравето и безопасността при работа.

В подраздел 4.1 «Разбиране на организацията и нейния контекст» се предлага да се изложат изисква-ния,съгласно които организацията е длъжна да определи външните и вътрешните проблеми,имащи отноше-ние към нейните цели и задачи и влияещи на способността й да постигне желаните от СУЗБР резултати.

В подраздел 4.2 «Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни » се предлага да се определят:
➢ заинтересованите страни, имащи отношение към СУЗБР;
➢ изискванията на тези заинтересовани страни и да се укажат,кои от тях организацията се е задължила да изпълни.

фиг. 1

Изискванията на проекта на стандарта ISO/CD 45001, касаещи подраздели 4.3 «Определяне на областта на приложение на от СУЗБР» и 4.4 «Система за управление на здравето и безопасността при работа», практически са идентични на изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

Лидерство в системата за управление на здравето и безопасността при работа

В стандарта ISO 45001 се въвежда раздел 5 «Лидерство» със следващите подраздели:
➢лидерство и отговорност ;
➢политика;
➢роли, задължения, отговорности и пълномощия в организацията.

фиг.2

В подраздел 5.1 «Лидерство и отговорност» се предлага да се укаже, че висшето ръководство трябва да демонстрира лидерство и привързаност към СУЗБР в частта:
➢осигуряване на това, че в СУЗБР се отчита контекста на организацията, а така също потенциалните рискове в сферата на здравето е безопасността при работа;
➢ осигуряване на това, че на работните места: систематически се е осъществявала идентификация на опасностите, са оценявани рисковете, са определяни приоритетите и са приемани мерки за повишаване на ефективността на СУЗБР;
➢ осигуряване на това, че политиката по здраве и безопасност при работа и съответстващите цели по ЗБР, са съвпадали със стратегическите направления на развитие на организацията.
➢вземане предвид ефективността на СУЗБР при стратегическото планиране;
➢ осигуряване на интеграция на изискванията на СУЗБР с бизнес-процесите на организацията;
➢осигуреност на съответстващите финансови, човешки и организационни ресурси, необходими за разработване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на СУЗБР;
➢осигуряване на възможности за провеждане на консултации от организацията и за активното участие на работниците (при необходимост – от представителите на работниците) в разработването, внедряването, поддържането и постоянното подобряване на СУЗБР;
➢ информиране за важността на ефективността на управлението по здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на СУЗБР;
➢осигуряване на това, че СУЗБР е помогнала за постигане на планираните резултати;
➢ръководство и поддържане на лицата с цел осигуряване на ефективността на СУЗБР на всички управленски нива;
➢съдействие за постоянно подобряване;
➢ поощряване и повишаване на организационната култура на работниците за планираното подобряване на СУЗБР;
➢осигуряване на това,че лицата, работещи в организацията, са били запознати със своите задължения в рамките на СУЗБР и с потенциалните последствия от своите действия или бездействия на работното място.

Съдържанието на подраздел 5.2 «Политика» от проекта на стандарт ISO/CD 45001 в основнота си част съответства на подраздел 4.2 «Политика по ЗБР» от стандарт BS OHSAS 18001:2007.

В подраздел 5.3 «Роли,задължения,отговорности и пълномощия в организацията» се предлага висшето ръководство да определи едно/няколко лица, на което може да се възлагат отговорности за политиката на организацията и за функционирането на СУЗБР. Това лице е длъжно да осигури,че отговорностите и пълномощията на лицата, имащи пряко отношение към СУЗБР, са определени за всички управленски нива. При това висшето ръководство трябва да определи отговорностите и пълномощията с цел:

– осигуряване на това, че СУЗБР съответства на изискванията на новия стандарт;
– предоставяне на отчети за ефективността на СУЗБР.

Управление на рисковете и възможностите

В проекта на новия стандарт се въвежда понятието «възможности».Така, в общите изисквания на подраздел 6.1 «Действия по реагиране на рисковете и възможностите», към раздел 6 «Планиране», се предлага да се определят изисквания не само към идентификацията и управлението на рисковете, но и към възможностите. Така, при планиране на СУЗБР организацията трябва да разглежда и въпросите, упоменати в контекста, като изискванията на заинтересованите страни и СУЗБР, а така също да определи рисковете и възможностите.Последните трябва да бъдат насочени към:
– повишаване на увереността в това,че с помощта на СУЗБР може да се достигне желания резултат;
– предотвратяване или минимизиране на нежелателните действия;
– осигуряване на непрекъснато повишаване на ефективността на СУЗБР.

При идентификация на рисковете и възможностите на организацията, трябва да се разглеждат и следващите въпроси:
– рискове и възможности, свързани с работата на СУЗБР, които могат да повлияят на постигане на набелязаните резултати;
– рискове по ЗБР, свързани с опасностите.

Планиране и управление на измененията

В подраздел 6.1.5 «Планиране на измененията», към раздел 6 «Планиране» се предлага да се установят следващите изисквания. Така, че организацията трябва да идентифицира опасностите и да оцени рисковете и възможностите по ЗБР, свързани с измененията в организацията, нейните процеси или СУЗБР,а в случай на планирани изменения, постоянни или временни, тази оценка трябва да бъде проведена до тяхната реализация. При това организация трябва да съхранява съответстващата документирана информация за планираните изменения, в това число свързаната с оценката на риска по ЗБР.

В подраздел 8.2 «Управление на измененията», към раздел 8 «Дейности», са указани следващите изисквания.Така, организацията е длъжна да планира и управлва измененията, както временните, така и постоянните, в СУЗБР, за да се убеди, че те не водят към снижаване на ефективността на СУЗБР, в това число при:
– инциденти и несъответствия;
– проектиране или доработка на нови продукти, процеси или услуги ;
– изменения в знанията или информирание за факторите за опасностите;
– изменения в работните процеси, процедури, оборудване, организационната структура, щатното разписание, стоките, услугите, подрядчиков или доставчиците;
– развитието на технологийте и знанията;
– изменения на законодателните и другите изисквания.

Организацията, трябва да осъществява процес на изпълнение и контрол на планираните изменения, да определи отговорностите и пълномощията на лицата за управление на измененията, свързани с тях рискове по ЗБР, а така също да разглежда последствията от непреднамерените изменения с приемането на мерки за минимизиране на всякакви негативни последствия.

Аутсорсинг

В подраздел 8.3 «Аутсорсинг», към раздел 8 «Дейности», се предлага да се установят изисквания за това, че организацията трябва да гарантира, че процесите, които тя е предала на аутсорсинг и които влияят на СУЗБР, се намират под нейния контрол.

Постоянно подобряване

В подраздел 10.2 «Постоянно подобряване », към раздел 10 «Подобряване», се предлага да се въведат повече конкретни изисквания за непрекъснатото подобряване на СУЗБР. Така, организацията трябва постоянно да пови-шава пригодността, адекватността и ефективността на СУЗБР и при това:
– да предотвратява възникването на възможни инциденти и несъответствия;
– да способствова за повишаване на ефективността на СУЗБР.

При това, организацията трябва да разработи, внедри и поддържа непрекъснат процес на подобряване, вземайки предвид мероприятията, описани в изискванията, посочени в:
➢ раздел 4 «Контекст на организацията»;
➢ подраздел 6.1 «Действия по реагиране на рисковете и възможностите»;
➢ подраздел 6.2 «Цели по ЗБР и планиране на тяхното постигане»;
➢ подраздел 7.4 «Информация, комуникация, участие и консултации»;
➢ подраздел 9.1 «Мониторинг, измерване, анализ и оценка»;
➢ подраздел 9.3 « Преглед от ръководството».

Организацията, трябва да съхранява документирана информация, като доказателство за резултатите от постоянното подобряване.

ИЗВОДИ

1. Към настоящия момент, може да се каже, че първата редакция на международния стандарт ISO 45001 по своята същност и съдържание прилича на стандарт BS OНSAS 18001:2007, но има нова форма, например – структура, която осигурява интеграцията на стандарта в общата Система за управление, а така също интеграция с другите стандарти за системи за управление, такива като ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и пр.

2. Като най-съществени изменения в първата редакция на международния стандарт ISO 45001, спрямо британския стандарт BS OНSAS 18001:2007, са:
– новите изисквания в раздел «Контекст на организацията»;
– новите изисквания в раздел «Лидерство»;
– изисквания за управление на измененията;
– изисквания за аутсорсинга;
– уточнение на изискванията за постоянното подобряване.

3. В проекта на стандарт ISO/CD 45001 се предлага, да се определи не само риска от влошаване на ефективността на СУЗБР, но и възможностите за нейното подобряване, които трябва да бъдат насочени към:
– повшаване на увереността в това, че благодарение на СУЗБР може да се постигне желания резултат;
– предотвратяване или съкращаване на нежеланите/ненужните действия;
– осигуряване на непрекъснатото подобряване.

Сравнение на съдържанието на стандартите ISO/CD 45001 и BS OHSAS 18001:2007
* Инж. Асен Илиев е магистър по управление на качеството, водещ водещ одитор към “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД и управител на “РУСЕ КОНСУЛТ-41” ЕООД, гр. Русе.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.