Комисията по труда и социалната политика одобри промени в Кодекса на труда

На 20 май 2010 г. се проведе заседание на Комисията по труда и социалната политика при следния дневен ред:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда  № 002 – 01 – 38, внесен от Министерския съвет на 12.05.2010 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 054 – 01 – 44, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 12.05.2010 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда  № 054 – 01 – 46, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 13.05.2010 г.
4. Законопроект за изкенение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 002 – 01 – 39, внесен от Министерския съвет на 14.05.2010 г.

С 15 гласа „За'“ и нито един против или въздържал в комисията бе приет законопроектът, който предлага следните промени в Кодекса на труда:

1. Промени, свързани със съдържанието на трудовия договор – уточнение, че наименованието на длъжността се определя съгласно националната класификация на професиите и длъжностите.

2. Промени, свързани с отпуските.
– текстове, в които се казва, че отпуската, която се полага на работниците и на служителите, по трудови и по служебни правоотношения, трябва да се ползва в рамките на съответната година. Прави се едно изключение, най-много десет дни от неизползваният отпуск през годината може да се прехвърли да се ползва през следващата година.

– относно неизползваните отпуски. Дава се възможност до 31 декември 2011 г. да се ползват всички отпуски, които са натрупани през годините и не са ползвани по една или друга причина от работниците и служителите. Освен това, се задължават работодателите в началото на всяка година да се направят графици, където лично да се направи график за работниците и за служителите, кога точно да ползват както полагащите им се отпуски, така и отпуските, които са със стара дата.

3. Промени, свързани с случаите, когато работодателите са извън страната и не са упълномощили никой който да оформи трудовите договори и трудови книжки на хората при прекратяване на трудовото правоотношение, което създава при регистрацията в Бюрата по труда и използването на съответните права. Предлагат се промени в Кодекса на труда, съгласно които Главна инспекция по труда да има възможност да прекратява трудовите правоотношения.

4. Промени, свързани със санкциите и глобите налагани от инспекция по труда и по отношение дейността на Главна инспекция по труда.

– В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.
– Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.
– глобата за маловажно нарушение се променят на: работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 50 до 100 лв.

5. Промени в Кодекса на труда, свързани с гъвкавите форми на заетост.

Ако в месеца, следващ периода, за който уговореното непълно работно време по трудовото правоотношение на работника или на служителя се прекрати, обезщетението по чл. 220 и чл. 221, ал. 1 и чл. 222 и чл. 224 от Кодекса на труда се определя от договорените в трудовия договор условия и допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер. По този начин и работниците, и служителите няма да бъдат ощетени, тъй като, въпреки че поради въведеното от работодателя непълно работно време получават трудово възнаграждение в минимален размер, след прекратяване на трудовото правоотношение ще получат дължимите обезщетения, изчислени не на база на намаления размер на трудовото възнаграждение, а на база на уговорените в трудовия договор основни и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

6. Удължаване на срока от 45 календарни дни с още 45 календарни дни, в рамките на една календарна година в случаи на производствена необходимост, при които работодателят, без съгласието на своите работници и служители може да им възлага временно извършването на друга работа в същото или в друго предприятие. За периода след 45-ият ден е необходимо съгласието на работника или на служителя.

С 5 гласа „За“, нула против и 10 въздържали се не беше приет законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, предложен от Емилия Масларова, който предлага създаване на нова алинея в чл. 137, която дава право на намалено работно време, когато детето се настани в детско заведение, еднократно, до един месец.

С 4 гласа „За“, нула против и 9 въздържали се не беше приет законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, предложен от Мая Манолова, който предлага следните промени:
– обезщетението, което се дължи на работника, да е за целия период, през който той е оставен без работа, поради незаконно уволнение.
– относно отпуска по икономически причини, коментиран в първия законопроект.

Пълната стенограма от заседанието на комисията по труда и социалната политика можете да прочетете в сайта на Народното събране.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.