Конкурс на тема: „Добри практики при осигуряването на ЗБУТ в област Габрово”

Областния съвет по условия на труд – Габрово организира конкурс „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”. Конкурсът е част от дейностите, свързани със Световния ден на безопасност и култура на труда – 28 април. Тази година мотото на кампанията е „Мислим здравословно, работим безопасно, осигурили сме благоприятни условия на труд, направете го и Вие!”.

Наградите са в три категории. В някои от критериите организаторите са вмъкнали и изисквания, свързани с околна среда, вероятно защото не са достатъчно тези по здравословни и безопасни условия на труд.

Категория „Предприятие“

Ще има две награди, съответно за микро- и малко предприятие (до 50 човека) и за средно и голямо предприятие (над 50 човека)

Критериите, по които ще се оценяват предприятията, са следните:

Критерий 1: Трудови злополуки и професионални заболявания.

A: Процентно отношение на броя пострадали работници/служители при трудови злополуки, отнесен към общия брой работници/служители в предприятието за периода от 1 януари 2015 – до 31.12.2015г.

Б: Процентно отношение на проявление на професионални заболявания, отнесен към общия брой работници/служители в предприятието за периода от 1 януари 2015 – до 31.12.2015г.

Критерий 2.Стремеж за предотвратяване на нараняванията и на професионалните заболявания и непрекъснато усъвършенстване управлението на безопасност и здраве при работа и на резултатите при изпълнение на дейностите, свързани с безопасността и здраве при работа.

Оцеването тук включва дейностите, свързани с осигуряването на работно облекло и лични предпазни средства, разработени проекти и програми за подобряване условията на труд със заложени цели и постигнати резултати, направена инвестиция/и за подобряване условията на труд.

Критерий 3. Липса на съставени актове за нарушения на трудовото законодателство, уреждащо обществените отношения по ЗБУТ и липса на неизпълнени предписания на органите за контрол на ЗБУТ.
Критерий 4. Най-пълна, точна и всеобхватно извършена оценка на риска и най-добре действаща програма за намаляването му.

Прилагат се следните документи:

  1. Протокол от заседание на КУТ с точка от дневен ред в насока обсъждане на Оценката на риска и определяне начините за запознаването на работещите с рисковете на работното място.
  2. Ксерокопие от Програма за управление на риска в предприяието.
Критерий 5. Разработена и внедрена политика и инвестиционна програма по безопасност и здраве при работа и постигнати резултати.

Прилагат се следните документи:

  1. Текст на Политиката по БЗР.
  2. Протокол от заседание на Комитета по условия на труд (КУТ) с точка от дневен ред в насока обсъждане на политиката по БЗР и определяне начините за разгласяването й.
Критерий 6. Предприети вътрешно-организационни мероприятия във връзка с осигуряване на ЗБУТ.

Прилагат се следните документи:

  1. Ксерокопия на Годишен план за дейността по ЗБУТ и Протоколи между органа по БЗР и преките производствени ръководители за поставяне на знаци за обозначаване на съществуващите рискове;
  2. Списък на личните предпазни средства по работни места, утвърден от работодателя;
Критерий 7. Извършени и предвидени превантивни действия и готовност за предотвратяване на вредоносни последици при извънредни ситуации, съобразно спецификата на дейността.

Прилагат се следните документи:

  1. Протокол от проиграване на Аварийния план.
  2. Заповед на работодателя за определяне на работещите, които оказват първа помощ при авария и изпълняват мерките за борба с пожари и евакуация на работещите.
Критерий 8. Най-добре функциониращ/а комитет/група по условия на труд

Прилагат се следните документи:

  1. Протокол от последното заседание на КУТ.
  2. Протокол от проверка на КУТ по безопасност и здраве при работа в предприятието.

Прилага се и допълнителна информация за конкретни дейности на КУТ/ГУТ.

Критерий 9. Компетентност и продължаващо обучение на работещите по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда.

Прилагат се следните документи: План за видовете обучения по безопасност и здраве при работа през 2014 и 2015 г., утвърден от съответния ръководител.

Критерий 10.Рационално обслужване на работещите от службата по трудова медицина.

Прилагат се следните документи: Описание на извършеното от обслужващата служба през 2014 и 2015 г.;

Критерий 11: Внедрена и сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа и/или система за управление на околната среда.

Прилагат се следните документи: Копия от сертификатите.

Критерий 12. Сключен колективен трудов договор с особено внимание на частта за здравословни и безопасни условия на труд.

Прилагат се следните документи: Копие от КТД;

Критерий 13. Инициирани или успешно транспонирани „Добри практики” в дейността по подобраване условията на труд на работещите.

 

Категория: „Мениджъри”

За номинация мотивирано могат да се предлагат физически лица на ръководни длъжности, с принос в изпълнението на нормативните изисквания в сферата на ЗБУТ, които могат да представят доказателства относно личния принос на номинираните в изпълнението на ЗБУТ в предприятието или организациите, които управляват или в които работят.

Категория: „Специалист по безопасност и здраве при работа”

За номинация мотивирано могат да се предлагат физически лица, служители на предприятия и организации, работещи по изпълнението на нормативните изисквания в сферата на ЗБУТ:

Критерий 1. Да се представи Доклада на кандидата за 2015 година

По доклад организаторите имат предвид анализа на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, съгласно чл. 10 от Нар. № 3 от 27.07.1998 г./.

Критерий 2: Да се представят актуална автобиография на номинирания специалист и доказателства относно професионалната му квалификация.

Срок за подаване на заявленията за конкурса

Заявленията могат да бъдат подавани от 1 февруари до 31 март 2016 г.

Заявленията за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата на конкурса в сайта на Областна администрация – Габрово или да получат такова от деловодството на администрацията. Попълнените заявления могат да се подадат на място или да се изпратят на E-mail: ivanova@gb.government.bg

 

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.