Конкурс „Добри практики при осигуряването на ЗБУТ в област Габрово“

Във връзка с дейността, функциите и целите, определени в закона, Областен съвет по условия на труд – Габрово предвижда да реализира проектна инициатива, свързана с подобряване и оптимизиране условията на труд в предприятията на територията на област Габрово с тема: „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”.

В рамките на инициатива за подобряване и оптимизиране условията на труд в предприятията на територията на област Габрово, Областен съвет по условия на труд организира конкурс „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”.

Кои могат да участват в конкурса?

В конкурса могат да участват работодатели; лица на ръководни длъжности с принос в изпълнението на нормативните изисквания в сферата на здравословни и безопасни условия на труд и работници/служители в предприятия и организации, работещи по изпълнението на нормативните изисквания в сферата на здравословни и безопасни условия на труд. Инициативата е подкрепена от всички членове на Областен съвет по условия на труд – Габрово. Координирана е със социалните партньори – КНСБ, КТ „Подкрепа”, БТПП и Стопанска камара.

Предприятията ще бъдат разделени в две подкатегории:
1. Подкатегория микро- и малко предприятие – до 50 човека;
2. Подкатегория средно и голямо предприятие – над 50 човека.

Критерии за оценяване

Предприятията ще бъдат оценяват по 13 критерия:

1A: Процентно отношение на броя пострадали работници/служители при трудови злополуки, отнесен към общия брой работници/служители в предприятието за периода от 1 януари 2015 – до 31.12.2015г.

1Б: Процентно отношение на проявление на професионални заболявания, отнесен към общия брой работници/служители в предприятието за периода от 1 януари 2015 – до 31.12.2015г.

2. Стремеж за предотвратяване на нараняванията и на професионалните заболявания и непрекъснато усъвършенстване управлението на безопасност и здраве при работа и на резултатите при изпълнение на дейностите, свързани с безопасността и здраве при работа.

3. Липса на съставени актове за нарушения на трудовото законодателство, уреждащо обществените отношения по ЗБУТ и липса на неизпълнени предписания на органите за контрол на ЗБУТ.

4. Най-пълна, точна и всеобхватно извършена оценка на риска и най-добре действаща програма за намаляванео му.

5. Разработена и внедрена политика и инвестиционна програма по безопасност и здраве при работа и постигнати резултати.

6. Предприети вътрешно-организационни мероприятия във връзка с осигуряване на ЗБУТ.

7. Извършени и предвидени превантивни действия и готовност за предотвратяване на вредоносни последици при извънредни ситуации, съобразно спецификата на дейността.

8. Най-добре функциониращ/а комитет/група по условия на труд /с приложена информация за конкретни дейности на КУТ/ГУТ/.

9. Компетентност и продължаващо обучение на работещите по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда.

10. Рационално обслужване на работещите от службата по трудова медицина.

11. Внедрена и сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа и/или система за управление на околната среда.

12. Сключен колективен трудов договор с особено внимание на частта за здравословни и безопасни условия на труд.

13. Инициирани или успешно транспонирани „Добри практики” в дейността по подобраване условията на труд на работещите.

Как да кандидатствате?

Повече за документите, които трябва да се приложат с цел оценяване по съответния критерий и заявления ще намерите в страницата „Конкурс ЗБУТ“ на Областна администрация – Габрово.

Заявления се приемат в деловодството на Областна администрация или на електронна поща ivanova@gb.government.bg до в периода 1 септември – 30 ноември 2016 г.

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.