Парламетът одобри Конвенция за условия на труд в риболовния сектор

Парламентът одобри решение да вземе акт от Конвенция номер 188 за работата в риболовния сектор, 2007 г. и от Препоръка номер 199 за работата в риболовния сектор, 2007 г.

Конвенция № 188 и Препоръка № 199 за труда в риболовния сектор бяха приети на 96-ата сесия на Международната конференция на труда на 14 юни 2007 г. в Женева. Те са съобразени с изискванията на глобализацията по отношение на този разширяващ се сектор, в който работещите са изложени на значителни опасности и трудности. Целта на конвенцията е да осигури на заетите в риболова:
– по-добри, безопасни и здравословни условия на труд и медицински грижи в морето и на кея за ранените и болни работници;
– достатъчно време за почивка с оглед безопасността и здравето на работещите;
– защита чрез трудов договор и социално осигуряване.

В Конвенцията са включени разпоредби за конструкцията и поддръжката на риболовните кораби, осигуряващи по-добри условия на труд и живот за работещите. Предвидени са инспекционни проверки на риболовните съдове в чужди пристанища с оглед на спирането от екслоатация на кораби с неприемливи условия на труд и живот.
В доклад на МОТ за условията на труд в риболовния отрасъл се посочва, че в него работят 30 милиона мъже и жени. Според националното законодателство голяма част от работещите се третират като самонаети.

България разполага с модерна система за безопасност за морския ни транспорт на стойност 12.5 млн. евро, но все още не отговаря на европейските изисквания за речна безопасност и е заплашена от сериозни санкции, ако до края на 2009 година не изпълни ангажиментите си към Брюксел.

 

Вашият коментар