Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини

Често се сблъсквам с неразбиране на термините координатор по безопасност и здраве в строителството и длъжностно лице по ЗБУТ и приемането им като едно и също нещо. Тези, които подават заявления за Камара на строителите в България знаят, че има изискване във фирмата да е определено длъжностно лице по ЗБУТ, преминало съответния курс.

Работодателите приемат, че преминаването на курс за координатор по безопасност и здраве при работа е равносилно на изпълнение на изискванията относно квалификация на длъжностното лице по ЗБУТ, но за съжаление това са две различни квалификации.

Във форума на Камара на строителите бе поставен въпроса и съотвено направено разяснение относно термините координатор по безопасност и здраве и длъжностно лице по ЗБУТ. В него се казва следното:

Лицето, което следва да има на трудов договор всеки един строител съгласно чл. 15, ал.1, т. 4, б. „в“, е длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Това лице следва да е преминало ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

В прецизираните критерии на Комисията също е записано: „Наличие на поне едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование.“

Координаторът е друго длъжностно лице – представител на възложителя, с други функции и те са регламентирани в Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

Ето от мен и още малко разяснения по двата термина.

Когато говорим за „длъжностно лице по ЗБУТ“, често наричано и „орган по БЗР“,

се има предвид длъжностното лице по чл. 24 от Закона за здравословни ибезопасни условия на труд, в който се казва, че

„За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.“ (Прочетете повече за това как се определя длъжностното лице по ЗБУТ)

Функциите и задачите на това лице или лица са определени в Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителят или упълномощеното от него лице:

1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

Функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране са изброени в член 7 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа са описани в член 11 от същата Наредба.

Напомням още, че лицата, които изпълняват функции на координатор по безопасност и здраве трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.

Ако това условие не е изпълнено, то при строежи от пета категория за етапа на изпълнението на строежа координатор може да бъде и техническия ръководител, а при строежи от първа до четвърта категория тази функция се изпълнява от консултант по смисъла на Закона за устройство на територията.

3 мнения за “Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини”

 1. Благодаря Ви инж.Илиева за компетентните разяснения на различни казуси от твърде всеобхватната , отговорна и изключително неглижирана област – безопасни и здравословни условия на труд.Повече от две десетилетия работя като длъжностно лице по ЗБР и със съжаление мога да кажа ,че компетентните колеги,работещи в тази област не са много, но пък факт е,че много са тези ,които си мислят че всеки хванат от улицата може да изпълнява такава длъжност.Абсурдите са много и затова основна вина ,както и Вие отбелязвате са „белите петна“ в законодателството по отношение на това, кой може да изпълнява такава длъжност, задължителния курс на обучение , квалификационни нива и мн.др.
  Възмутително е как хора,които дори не са прочели ЗЗБУР получават документ за правоспособност и то като Експерти без дори да са присъствали на каквото и да било обучение, без дори да имат и един ден стаж в тази област .Документите се раздават от какви ли не фирми със съмнителна регистрация дори срещу елементарно заплащане…
  Към тази работа не проявяват интерес млади хора, защото отговорността е голяма, знанията и опита са задължителни, а отношението е бих казала унизително.Заплащането също.
  Аз съм песимист за това,че нещата могат да тръгнат в добрата посока,защото в годините виждам как всичко се свежда едва ли не до воденето на „някакви“документи, което в много случаи се прави по системата „копи -пейст“ от СТМ.
  С уважение инж.Д.Кючукова.

  Отговор
  • Здравейте, инж. Кючукова,
   отговорността на ОБЗР наистина е голяма и понякога това се осъзнава чак, когато има злополука или когато бъде наложена санкция директно на това лице, а не на работодателя.

   Знам и виждам, че има колеги, които се стараят и не само стараят, но и постигат успехи и които като мен истински вярват, че в нашата работа има смисъл и че може малко по малко нещата да стават все по-добре – не само от страна на осигуряването на безопасност и здраве от работодателя, но и от страна на осъзнаване от работниците на необходимостта да пазят себе си и колегите си.

   Не губете вяра.
   Поздрави,
   Деяна Илиева

   Отговор
 2. На практика длъжностното лице по безопасност в българските предприятия липсват, или ако ги има дейността им е неглижирана от управителите и от личния състав. Друг е проблема с дефиницията на законодателя по отношение на термина „подходящо образование и квалификация“. В много случаи се оказва, че ролята на длъжностното лице във фирмите е поета от счетоводители, личен състав, технически сътрудници, юрист консулти и др. длъжности, които са затрупани със задачи и дейността им на длъжностни лица по безопасност се свежда до съхранение на документацията по безопасност и предоствянето и в случай на поискване от контролни органи. До голяма степен вината за формализирането на тази длъжност е изиграл и законодателя при определяне на обученията на длъжностните лица по безопасност и здраве. Достатъчни ли са едноседмичните курсове за лица без никакви понятия в областта? Между другото такива елементи са доста често срещани и в редиците на областните инспекции по труда, което води до още по-голямо формализиране. Така, че не се учудвам да се бъркат двете понятия – длъжностно лице по безопасност и координатор по безопасност.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.