Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини

Често се сблъсквам с неразбиране на термините координатор по безопасност и здраве в строителството и длъжностно лице по ЗБУТ и приемането им като едно и също нещо. Тези, които подават заявления за Камара на строителите в България знаят, че има изискване във фирмата да е определено длъжностно лице по ЗБУТ, преминало съответния курс.

Работодателите приемат, че преминаването на курс за координатор по безопасност и здраве при работа е равносилно на изпълнение на изискванията относно квалификация на длъжностното лице по ЗБУТ, но за съжаление това са две различни квалификации.

Във форума на Камара на строителите бе поставен въпроса и съотвено направено разяснение относно термините координатор по безопасност и здраве и длъжностно лице по ЗБУТ. В него се казва следното:

Лицето, което следва да има на трудов договор всеки един строител съгласно чл. 15, ал.1, т. 4, б. „в“, е длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Това лице следва да е преминало ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

В прецизираните критерии на Комисията също е записано: „Наличие на поне едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование.“

Координаторът е друго длъжностно лице – представител на възложителя, с други функции и те са регламентирани в Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

Ето от мен и още малко разяснения по двата термина.

Когато говорим за „длъжностно лице по ЗБУТ“, често наричано и „орган по БЗР“,

се има предвид длъжностното лице по чл. 24 от Закона за здравословни ибезопасни условия на труд, в който се казва, че

„За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.“

Функциите и задачите на това лице или лица са определени в Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Вижте нашето видео „Орган по безопасност и здраве при работа – организация на работата и извършване на контрол“ – запис от обучението „Организация на дейността по ЗБУТ“, предназначено за абонатите на ЗБУТ Норми и практика:

Съдържание:

 • 04:55 Място на ОБЗР в организационната структура
 • 08:06 Основни функции на ОБЗР
 • 13:26 Какво пише в длъжнстната характеристика
 • 15:21 Задачи (задължения) на ОБЗР
 • 32:19 Административна дейност ли е работата на ОБЗР
 • 34:55 Трябва ли ОБЗР да бъде постоянно по работните места
 • 35:37 Колко важно е да имаш „здрав гръб“
 • 37:37 Как да извършваме контрол като ОБЗР и да го докажем

Координатор по безопасност и здраве

Той се определя от Възложителят или упълномощеното от него лице:

 1. за етапа на проектирането – когато възлага проектирането на повече от един проектант, в т.ч. когато проектантът на инвестиционния проект е различен от проектанта на плана по чл. 156б, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията;
 2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

Функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране са изброени в член 7 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа са описани в член 11 от същата Наредба.

Например задълженията на координатора за етапа на строежа са:

 1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
  а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
  б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
 2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
 3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
 4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
 5. координира контрола по правилното извършване на СМР;
 6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Напомням още, че лицата, които изпълняват функции на координатор по безопасност и здраве трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.

Ако това условие не е изпълнено, то при строежи от пета категория за етапа на изпълнението на строежа координатор може да бъде и техническия ръководител, а при строежи от първа до четвърта категория тази функция се изпълнява от консултант по смисъла на Закона за устройство на територията.

Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

32 мнения за “Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини”

 1. Здравейте,

  На обект 5 категория, Техническият ръководител на фирмата Строител може да бъде и Координатор по БЗ според Наредба №2. В такъв случай Строителят ли издава заповед за това? Техническият трябва ли да мине курс за Координатор по БЗ? Длъжностното лице по БЗ на фирмата Строител може ли да бъде Координатор по БЗ след минат такъв курс и трябва ли да има строително образование, за да се запише на такъв курс? Или трябва да е външно лице – консултант, който да бъде назначен от Възложителя като Координатор по БЗ?

  Благодаря

  Отговор
  • Моля, имайте предвид, че този отговор е на частно лице, а не от представител на държавна организация.
   1. Строителят ли издава заповед за това?
   – Може Строителят да издаде заповед, ако в договора с Възложителя е записано, че той ще определи лице от фирмата за изпълнение на функциите на координатор по БЗР. Не трябва да се забравя, че координаторът е представител на Възложителя.
   2. Техническият трябва ли да мине курс за Координатор по БЗ?
   – Да, техническият ръководител трябва да има преминат курс за координатор.
   3. Длъжностното лице по БЗ на фирмата Строител може ли да бъде Координатор по БЗ след минат такъв курс и трябва ли да има строително образование, за да се запише на такъв курс?
   – Отговорът е в чл. 5, ал. 2:
   (2) Координаторите по ал. 1 трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
   4. Или трябва да е външно лице – консултант, който да бъде назначен от Възложителя като Координатор по БЗ?
   – За строежи категория 5 функциите на координатор могат да бъдат изпълнявани от техническия ръководител, а за останалите – от консултант.

   Отговор
 2. Здравейте, д-р инж. Илиева!

  Бихте ли ме ориентирала дали удостоверенията за Координатор по безопасност и здраве имат ясен срок на валидност?
  В нормативната уредба не успях а намеря нищо недвусмислено. От друга страна, някои от тълкуванията, които намерих, се разминават като срок- коментира се една, две години, дори безсрочност.

  Ще съм Ви благодарна, ако имате становище.

  Всичко добро!

  Отговор
  • Здравейте,
   Аз смятам, че няма нормативни изисквания за периодично обучение за координатор по безопасност, но какво смятам аз няма никакво значение, защото всеки Възложител има право да поставя специфични изисквания към своите изпълнители.
   Координаторът не може да се приравни на ръководител (чл. 6, ал. 1, т. 2) – той не ръководи, а координира.
   Не може да се приравни на ОБЗР, защото има други функции. Не провежда и инструктажи.
   В Указания по Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Изх. № 9104/501 на МТСП и Изх. № 90-04-975 на МРРБ не се посочва периодичност. Затова пък пише нещо друго, което не се изпълнява , например има програма на обучението.

   https://zbut.eu/bulgarianlaw/ukazania/ukazaniya-po-naredba-2-ot-2004-g-za-minimalnite-iziskvaniya-za-zdravoslovni-i-bezopasni-usloviya-na-trud-pri-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti/

   Отговор
 3. Здравейте,

  Попаднах на следният отговор от Министерството на труда и социалната политика на въпрос дали Координатора може да бъде на трудов договор със Строителя. И се оказва, че според тях това е възможно, защото никъде не е забранено…

  Ето и линк
  https://messages.mlsp.government.bg/arhiv/?page_no=1239

  Какво е вашето мнение?

  Отговор
  • Само да добавя, че въпросът е зададен от Росен Радославов – пети въпрос.

   Отговор
  • Здравейте,
   Да, съгласно Чл. 5.(3) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа могат да се изпълняват от технически ръководител (за строежи от пета категория).

   Отговор
   • Здравейте,

    Но във въпроса и в отговора не е указано, че е става въпрос за пета категория. Масова практика е в момента Координатора да е лице на трудов договор със Строителя. Изглежда няма нормативен документ, който забранява или счита това за конфликт на интереси.

    Ето и цитатът от отговора: „В тази връзка, считаме, че Възложителят може да възложи по съответния ред изпълнението на функциите на Координатор по безопасност и здраве на лице, което е компетентно и отговаря на изискванията на Наредба № 2, независимо в какви правоотношения и с кого е лицето.“

    Отговор
    • Остава да поясня, че отговорите в рубриката „Въпроси и отговори“ в сайта на МТСП не са официални тълкувания и не могат да бъдат използвани в спор с Инспекция по труда, в съда или в друга институция.

     Има достатъчно случаи, когато в тази рубрика има изцяло погрешни отговори дори по доста базови въпроси.

     В конкретния случай, Наредба 2/2004 г. изисква за етапа на изпълнението на строежа за строежи от първа до четвърта категория функциите на координатор по безопасност и здраве да се изпълняват от „консултант“ по смисъла на ЗУТ. Консултантът със сигурност е различно лице от Строителя и не е лице на трудов договор със строителя.

 4. Привет,
  Явно темата за Координатора по БЗ на етапа строителство, не е особено атрактивна, а може би и леко болезнена. Все пак разчитам, че ако нещо достигне до Вас или има някакво развитие от законотворците, ще обмените с мен информацията. Въпроса не е за подценяване, но явно много хора се притесняват да не се разделят с Удостоверенията си, без да си дават сметка, каква отговорност носят. Случайно да знаете, как се развиха нещата покрай хотел „ВЕРОНИКА“ в курорта „Слънчев ден“, където загинаха четирима работника и 7/седем/ длъжностни лица бяха подведени под съдебна отговорност, като единия от тях беше и Координатора по БЗ. Хубав ден!

  Отговор
  • Здравейте,

   На 17.03.2022 г. предстои дело във Висшия касационен съд – наказателно дело № 9/2022 г. (за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“).

   Ето и историята на съдебния процес (http://www.vks.bg/novini/nasrocheni_dela_03_2022.html)

   Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г., както и на частните обвинители и гражданските ищци срещу решението от 18.08.2022 г. по в.н.о.х.д. № 234/2020 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 820/2017 г. на Окръжен съд – Варна по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

   Касационното производство е второ поред.

   С първоинстанционната присъда Пламен Н. е признат за виновен в това, че като координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в условията на независимо съпричиняване с Георги Г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на четири лица, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. с 5 г. изпитателен срок. Георги Г. е признат за виновен за това, че като управител на „Дигинг“ ЕООД, при независимо съпричиняване с Пламен Н., причинил смъртта на повече от едно лице и е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетения за причинени неимуществени вреди. Признати за невиновни и оправдани изцяло са останалите подсъдими.

   С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната, като Валентин П. и Виолета Д. са признати за виновни в това, че поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност причинили смъртта на четири лица и са осъдени условно на 3 г. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. Признат е за виновен и Мехнур М. за това, че поради немарливо изпълнение на дейността на технически ръководител причинил смъртта на четири лица, като е осъден условно на 1 г. и 6 м. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. За виновен е признат и Валентин Т. за това, че поради немарливо изпълнение на дейностите на координатор по здравословни и безопасни условия на труд причинил смъртта на четири лица. Наложено му е наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, отложено с 3 г. изпитателен срок. Присъдата е изменена в гражданско-осъдителната част, подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци по 100 000 лв. обезщетение. Потвърдена е присъдата в частта, с която е оправдан Йовко Р.

   С решение по наказателно дело № 117/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена в частта, с която Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. са осъдени по чл. 123, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, както и в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда по отношение на Пламен Н. и Георги Г. Присъдата е отменена в гражданско-осъдителната ú част и е оставена в сила в потвърдителната ú част относно Йовко Р. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна.

   При новото разглеждане въззивният съд потвърждава първоинстанционната присъда по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

   С касационния протест и жалби са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.3 от НПК – нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Искането е за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата или решаване на делото същество.

   Отговор
   • Здравейте,
    Благодаря Ви и тук. Ще се радвам да се запознаем и лично. Имам млада колежка, която има сериозни амбиции в тази сфера и бих искал да създадем контакти, които ще и бъдат полезни за в бъдеще.
    С уважение,
    Димитър Лозанов

    Отговор
 5. Здравейте,
  Попаднах на това тълкуване на различията в задълженията на Длъжностното лице по БЗР и Координатора по БЗР за етапа на изпълнението на строежа, тъй като за пореден път се натъквам на варианти за „избор“ на Координатор по БЗР по време на строителството, които според мен не кореспондират с нормативната база, но това ще е, надявам се, предмет на последващ коментар. В случая, въпроса ми е към инж. Илиева, относно възможността за строежите от пета категория, Координатор да е техническия ръководител. В Наредба 2/2004 година е написано – технически ръководител, но защо се приема, че това е самият технически ръководител на строежа? Може би изпадам в излишна дребнавост, но ако в член 5, ал. 3, т. 2 б, от Наредбата беше написано – техническият ръководител или технически ръководител на Изпълнителя, тогава щеше да е ясно. А, според мен, определянето на Координатор по БЗ от страна на Изпълнителя, е конфликт на интереси по отношение на Изпълнителя, който е работодател и на техническия ръководител и на Координатора по БЗ, което автоматично обезсмисля и дейността на Координатора, защото в обхвата на задълженията на техническия ръководител влизат всички отговорности по безопасност и здраве при работа на строежа, а освен това, на него му се оказва помощ и съдействие и от Длъжностното лице по БЗР в дружеството.
  С уважение,
  Димитър Лозанов

  Отговор
  • Здравейте, господин Лозанов,

   „Техническият ръководител“ е ясно дефинирано лице в чл. 160 и чл. 163 от Закона за устройство на територията, т.е. няма как да се сбърка, тъй като е конкретен термин за определяне на конкретно лице. Т.е. описанието еднозначно определя кое е това лице.

   Техническият ръководител е представител на Строителя (предполагам, че него имате предвид под „изпълнителя“).
   Има, обаче, възможност строежът да се изпълнява от възложителя, т.е. възложителят ще е и строител. Тогава възложителят е длъжен да осигури технически ръководител.

   Имайки предвид последното, то и в този случай – когато възложителят е и строител, отново на пръв поглед бихме имали конфликт на интереси, защото възложителят ще е едновременно работодател и на техническия ръководител, и на координатора.

   Но всъщност координаторът не е контролен орган и той не е контрапункт на техническия ръководител. Ролята на координара е да подпомага комуникацията между всички на строителната площадка, актуализира плана за безопасност и здраве при необходимост и другите неща, описани в чл. 11 от Наредба 2/2004 г. и все отнасящи се до координация.

   На практика, когато един човек е технически ръководител, определянето му и за координатор просто ще добави още задължения и задачи към основната му работа.

   Отговор
   • Здравейте,
    Аз пък правя друг прочит на член 163 и 163″а“ от ЗУТ и връзката му с член 5, ал. 3, т. 2 „б“ от Наредба 2/2004 година, а именно, че лицата, които са технически правоспособни и са получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“, могат да изпълняват задълженията на Координатор по БЗ, което дава възможността на Възложителят да си наеме такъв специалист без да да отговаря на изискванията за „консултант“ за строежите от пета категория. Другото, което ми прави впечатление е, че Координатора по БЗ трябва да отговаря на следните изисквания – правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. Не разбирам, как специалист без професионална квалификация „инженер“, може да има доказан опит в проектирането, както има и „нженери’, които през цялата си практика не са се занимавали с проектиране и нямат проектантска правоспособност. Голяма част от посещаващите курсове за Координатор по БЗ, нямат и строително образование, а какво остава за проектантска правосопсобност, но придобиват удостоверение за Координатор. Не съм съгласен, че Координатора по БЗ има само подпомагаща функция. Според мен функциите му са контролни и защитаващи интересите на Възложителя и за това е нелогично и неефективно, да е от страна на Строителя. Рядкост е Строителят да назначи на един строеж и технически ръководител и Координатор по БЗ.Формално да. За това и помощ му се оказва от Длъжностното лице по БЗР в документалната част и другите превенции, по опазване здравето на работещите на обекта. А по отношение на актуализирането на Плана по БЗ, как ще стане след като няма проектантска правоспособност?

    Отговор
    • Г-н Лозанов, предлагам, за да не си разговаряме само ние двама тук с Вас по този въпрос, който наистина е доста щекотлив и интересен за дискусия, да пуснете една тема във фейсбук групата ни, на която знам, че сте член.

     https://www.facebook.com/groups/zbuteu

 6. Здравейте,
  Благодаря за полезната статия. Бих искала да Ви попитам дали техническият ръководител на строежа следва да е преминал някакво специализирано обучение по ЗБУТ, за да може да изпълнява длъжността Координатор по БЗ на строежа? И още нещо – отговорността за безопасната и здравословна среда на строителната площадка и съответно отговорността при възникнали злополуки се носи солидарно от Координатора по БЗ и Длъжностното лице по ЗБУТ или само от Координатора, който се предполага, че се намира „не терен“ и следи работния процес. Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Анна

  Отговор
  • Здравейте,
   За изпълнение на дейности като координатор ЗБУТ е необходимо да се премине специализиран курс.

   Отговорността е съвместна на техническия ръководител и координатора, като в по-голяма степен е на техническия ръководител, тъй като за него има предвидени множество задължения в наредба 2/2004 г.

   Отговор
 7. Здравейте,

  Във връзка с направеното разграничение на двата термина Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството моля за повече информация кой може да провежда обучения на Координатори и съответно има ли специфични условия, на които следва да отговаря юридическото лице/обучаващата организация, за да ги прави?
  Предварително Ви благодаря за отговора!

  Поздрави, Ани Александрова

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Александрова,

   В самата наредба 2/2004 г. не са поставени специфични изисквания към обучаващите лица и организация. Би могло да се направи препратка към изискванията на чл. 8 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., в който се казва, че обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от работодателите, юридически или физически лица, в чийто предмет на дейност е посочено обучение, както и висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение и специализираните органи на МВР.

   Съществуват и Указания от МТСП и МРРБ по Наредба № 2 от 2004 г. , в които е посочено следното:

   „Целесъобразно е обучението да се провежда по единна програма, съгласно приложение № 1. Организирането на обучение може да се осъществява от браншови организации в техните центрове. В обучението като лектори да участват експерти от ведомствата, отговорни за прилагане на съответната национална нормативна уредба и квалифицирани преподаватели.“

   Видно от начина на написване, указанията като че ли са по-скоро препоръчителни, поради което обучения за координатор се правят от всички, които са решили да правят. Остава на потребителите на услугата да направят правилния подбор.

   Отговор
   • Много Ви благодаря за бързия и изчерпателен отговор. Доколкото разбрим ключовият момент е да разполагаме с високо квалифициран преподавател, който да убеди потребителите, че сме правилния избор.
    Моля за коментар дали подходът ни за организиране и провеждане за обучение на координатори е правилен:
    1. Наемане на високо квалифициран лектор – предполагам, че тук следва да се придържаме към условието поставено в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., ал. (2) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, като с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към лицата.
    2. Разработване на Програма съгласно Приложение 1 от посочените Указания по Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – тук следва ли часовете да са посочените 13 или можем да я направим например 8 часа, за да премине в един ден
    3. Водене на списък на участниците
    4. Издаване на Удостоверение за преминато обучение по Наредба № 2 – тук дали има някакъв образец или задължителни реквизити.
    Ще съм благодарна да получа Вашия компетентен коментар.

    Поздрави, Ани Александрова

    Отговор
    • Здравейте, госпожо Александрова,
     За всеки случай ще обърна внимание, че аз и фирма „Доцео“ ООД сме частни лица и каквото и мнение да изкажа, то не е становище от някакъв официален източник.
     За мен подходът Ви е добър, а образец на удостоверение няма.

    • Здравейте, г-жо Илиева,
     Още веднъж искам да Ви благодаря. Оценявам високо това, че споделихте вашето мнение, макар и в качеството на частно лице. За мен то се основава на богат професионален опит и експертиза, което е важно.

     Желая Ви хубав ден и успешна работа,
     Ани Александрова

 8. Възможно ли е длъжностното лице по ЗБУТ на строителя да е определен и за координатор по ЗБУТ, защото в договора между възложител и строител, е записано строителя да определи координатор? Ако е едно и също лице, как строителя ще изпълнява указанията на координатора съгласно чл,16 т.8

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако подходим буквално нормативно, то Наредба 2/2004 г. ограничава кръга на лицата, които могат да бъдат координатори за етапа на строежа, а именно:
   а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
   б) технически ръководител (за строежи от пета категория).“

   Ще си позволя да коментирам, че това изискване някак остава встрани от погледа на контролните органи и много често координатори за етапа на строежа са всякакви други лица. Възможно е това да е последствие от тълкувание на начина на формулировката в наредбата, в която се използва думата „могат“, а в нормативните документи „може“ означава допустимост, но не и задължение.

   Тъй като вероятно с въпроса си имате предвид наличие на конфликт на интереси, то както виждате, при строежи пета категория е възможно техническият ръководител да е координатор, а техническият ръководител е лице на строителя.

   В Указания по паредба 2 на МТСП (изх. № 9104/501) и МРРБ (изх. № 90-04-975) от 25.08.2004 г. е казано следното:

   „В случаите, когато възложителят възлага изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа на техническия ръководител (за строежи от пета категория), той следва да договори съответните клаузи за гарантиране на изпълнението им.“

   С други думи, лицето ще съвместява две функции и в качеството си на координатор ще изпълнява задачите по чл. 11, ще дава указания и съответно те ще бъдат изпълнявани. В тези си функции техническият ръководител ще се явява представител на Възложителя (макар и през посредник – строителя).

   Няма забрана техническият ръководител да изпълнява и функциите на длъжностно лице по БЗР за обекта.

   Отговор
 9. Благодаря Ви инж.Илиева за компетентните разяснения на различни казуси от твърде всеобхватната , отговорна и изключително неглижирана област – безопасни и здравословни условия на труд.Повече от две десетилетия работя като длъжностно лице по ЗБР и със съжаление мога да кажа ,че компетентните колеги,работещи в тази област не са много, но пък факт е,че много са тези ,които си мислят че всеки хванат от улицата може да изпълнява такава длъжност.Абсурдите са много и затова основна вина ,както и Вие отбелязвате са „белите петна“ в законодателството по отношение на това, кой може да изпълнява такава длъжност, задължителния курс на обучение , квалификационни нива и мн.др.
  Възмутително е как хора,които дори не са прочели ЗЗБУР получават документ за правоспособност и то като Експерти без дори да са присъствали на каквото и да било обучение, без дори да имат и един ден стаж в тази област .Документите се раздават от какви ли не фирми със съмнителна регистрация дори срещу елементарно заплащане…
  Към тази работа не проявяват интерес млади хора, защото отговорността е голяма, знанията и опита са задължителни, а отношението е бих казала унизително.Заплащането също.
  Аз съм песимист за това,че нещата могат да тръгнат в добрата посока,защото в годините виждам как всичко се свежда едва ли не до воденето на „някакви“документи, което в много случаи се прави по системата „копи -пейст“ от СТМ.
  С уважение инж.Д.Кючукова.

  Отговор
  • Здравейте, инж. Кючукова,
   отговорността на ОБЗР наистина е голяма и понякога това се осъзнава чак, когато има злополука или когато бъде наложена санкция директно на това лице, а не на работодателя.

   Знам и виждам, че има колеги, които се стараят и не само стараят, но и постигат успехи и които като мен истински вярват, че в нашата работа има смисъл и че може малко по малко нещата да стават все по-добре – не само от страна на осигуряването на безопасност и здраве от работодателя, но и от страна на осъзнаване от работниците на необходимостта да пазят себе си и колегите си.

   Не губете вяра.
   Поздрави,
   Деяна Илиева

   Отговор
 10. На практика длъжностното лице по безопасност в българските предприятия липсват, или ако ги има дейността им е неглижирана от управителите и от личния състав. Друг е проблема с дефиницията на законодателя по отношение на термина „подходящо образование и квалификация“. В много случаи се оказва, че ролята на длъжностното лице във фирмите е поета от счетоводители, личен състав, технически сътрудници, юрист консулти и др. длъжности, които са затрупани със задачи и дейността им на длъжностни лица по безопасност се свежда до съхранение на документацията по безопасност и предоствянето и в случай на поискване от контролни органи. До голяма степен вината за формализирането на тази длъжност е изиграл и законодателя при определяне на обученията на длъжностните лица по безопасност и здраве. Достатъчни ли са едноседмичните курсове за лица без никакви понятия в областта? Между другото такива елементи са доста често срещани и в редиците на областните инспекции по труда, което води до още по-голямо формализиране. Така, че не се учудвам да се бъркат двете понятия – длъжностно лице по безопасност и координатор по безопасност.

  Отговор