Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини

Често се сблъсквам с неразбиране на термините координатор по безопасност и здраве в строителството и длъжностно лице по ЗБУТ и приемането им като едно и също нещо. Тези, които подават заявления за Камара на строителите в България знаят, че има изискване във фирмата да е определено длъжностно лице по ЗБУТ, преминало съответния курс.

Работодателите приемат, че преминаването на курс за координатор по безопасност и здраве при работа е равносилно на изпълнение на изискванията относно квалификация на длъжностното лице по ЗБУТ, но за съжаление това са две различни квалификации.

Във форума на Камара на строителите бе поставен въпроса и съотвено направено разяснение относно термините координатор по безопасност и здраве и длъжностно лице по ЗБУТ. В него се казва следното:

Лицето, което следва да има на трудов договор всеки един строител съгласно чл. 15, ал.1, т. 4, б. „в“, е длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Това лице следва да е преминало ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

В прецизираните критерии на Комисията също е записано: „Наличие на поне едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование.“

Координаторът е друго длъжностно лице – представител на възложителя, с други функции и те са регламентирани в Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

Ето от мен и още малко разяснения по двата термина.

Когато говорим за „длъжностно лице по ЗБУТ“, често наричано и „орган по БЗР“,

се има предвид длъжностното лице по чл. 24 от Закона за здравословни ибезопасни условия на труд, в който се казва, че

„За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.“ (Прочетете повече за това как се определя длъжностното лице по ЗБУТ)

Функциите и задачите на това лице или лица са определени в Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителят или упълномощеното от него лице:

1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

Функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране са изброени в член 7 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа са описани в член 11 от същата Наредба.

Напомням още, че лицата, които изпълняват функции на координатор по безопасност и здраве трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.

Ако това условие не е изпълнено, то при строежи от пета категория за етапа на изпълнението на строежа координатор може да бъде и техническия ръководител, а при строежи от първа до четвърта категория тази функция се изпълнява от консултант по смисъла на Закона за устройство на територията.

12 мнения за “Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини”

 1. Здравейте,
  Благодаря за полезната статия. Бих искала да Ви попитам дали техническият ръководител на строежа следва да е преминал някакво специализирано обучение по ЗБУТ, за да може да изпълнява длъжността Координатор по БЗ на строежа? И още нещо – отговорността за безопасната и здравословна среда на строителната площадка и съответно отговорността при възникнали злополуки се носи солидарно от Координатора по БЗ и Длъжностното лице по ЗБУТ или само от Координатора, който се предполага, че се намира „не терен“ и следи работния процес. Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Анна

  Отговор
  • Здравейте,
   За изпълнение на дейности като координатор ЗБУТ е необходимо да се премине специализиран курс.

   Отговорността е съвместна на техническия ръководител и координатора, като в по-голяма степен е на техническия ръководител, тъй като за него има предвидени множество задължения в наредба 2/2004 г.

   Отговор
 2. Здравейте,

  Във връзка с направеното разграничение на двата термина Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството моля за повече информация кой може да провежда обучения на Координатори и съответно има ли специфични условия, на които следва да отговаря юридическото лице/обучаващата организация, за да ги прави?
  Предварително Ви благодаря за отговора!

  Поздрави, Ани Александрова

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Александрова,

   В самата наредба 2/2004 г. не са поставени специфични изисквания към обучаващите лица и организация. Би могло да се направи препратка към изискванията на чл. 8 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., в който се казва, че обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от работодателите, юридически или физически лица, в чийто предмет на дейност е посочено обучение, както и висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение и специализираните органи на МВР.

   Съществуват и Указания от МТСП и МРРБ по Наредба № 2 от 2004 г. , в които е посочено следното:

   „Целесъобразно е обучението да се провежда по единна програма, съгласно приложение № 1. Организирането на обучение може да се осъществява от браншови организации в техните центрове. В обучението като лектори да участват експерти от ведомствата, отговорни за прилагане на съответната национална нормативна уредба и квалифицирани преподаватели.“

   Видно от начина на написване, указанията като че ли са по-скоро препоръчителни, поради което обучения за координатор се правят от всички, които са решили да правят. Остава на потребителите на услугата да направят правилния подбор.

   Отговор
   • Много Ви благодаря за бързия и изчерпателен отговор. Доколкото разбрим ключовият момент е да разполагаме с високо квалифициран преподавател, който да убеди потребителите, че сме правилния избор.
    Моля за коментар дали подходът ни за организиране и провеждане за обучение на координатори е правилен:
    1. Наемане на високо квалифициран лектор – предполагам, че тук следва да се придържаме към условието поставено в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., ал. (2) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, като с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към лицата.
    2. Разработване на Програма съгласно Приложение 1 от посочените Указания по Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – тук следва ли часовете да са посочените 13 или можем да я направим например 8 часа, за да премине в един ден
    3. Водене на списък на участниците
    4. Издаване на Удостоверение за преминато обучение по Наредба № 2 – тук дали има някакъв образец или задължителни реквизити.
    Ще съм благодарна да получа Вашия компетентен коментар.

    Поздрави, Ани Александрова

    Отговор
    • Здравейте, госпожо Александрова,
     За всеки случай ще обърна внимание, че аз и фирма „Доцео“ ООД сме частни лица и каквото и мнение да изкажа, то не е становище от някакъв официален източник.
     За мен подходът Ви е добър, а образец на удостоверение няма.

    • Здравейте, г-жо Илиева,
     Още веднъж искам да Ви благодаря. Оценявам високо това, че споделихте вашето мнение, макар и в качеството на частно лице. За мен то се основава на богат професионален опит и експертиза, което е важно.

     Желая Ви хубав ден и успешна работа,
     Ани Александрова

 3. Възможно ли е длъжностното лице по ЗБУТ на строителя да е определен и за координатор по ЗБУТ, защото в договора между възложител и строител, е записано строителя да определи координатор? Ако е едно и също лице, как строителя ще изпълнява указанията на координатора съгласно чл,16 т.8

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако подходим буквално нормативно, то Наредба 2/2004 г. ограничава кръга на лицата, които могат да бъдат координатори за етапа на строежа, а именно:
   а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
   б) технически ръководител (за строежи от пета категория).“

   Ще си позволя да коментирам, че това изискване някак остава встрани от погледа на контролните органи и много често координатори за етапа на строежа са всякакви други лица. Възможно е това да е последствие от тълкувание на начина на формулировката в наредбата, в която се използва думата „могат“, а в нормативните документи „може“ означава допустимост, но не и задължение.

   Тъй като вероятно с въпроса си имате предвид наличие на конфликт на интереси, то както виждате, при строежи пета категория е възможно техническият ръководител да е координатор, а техническият ръководител е лице на строителя.

   В Указания по паредба 2 на МТСП (изх. № 9104/501) и МРРБ (изх. № 90-04-975) от 25.08.2004 г. е казано следното:

   „В случаите, когато възложителят възлага изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа на техническия ръководител (за строежи от пета категория), той следва да договори съответните клаузи за гарантиране на изпълнението им.“

   С други думи, лицето ще съвместява две функции и в качеството си на координатор ще изпълнява задачите по чл. 11, ще дава указания и съответно те ще бъдат изпълнявани. В тези си функции техническият ръководител ще се явява представител на Възложителя (макар и през посредник – строителя).

   Няма забрана техническият ръководител да изпълнява и функциите на длъжностно лице по БЗР за обекта.

   Отговор
 4. Благодаря Ви инж.Илиева за компетентните разяснения на различни казуси от твърде всеобхватната , отговорна и изключително неглижирана област – безопасни и здравословни условия на труд.Повече от две десетилетия работя като длъжностно лице по ЗБР и със съжаление мога да кажа ,че компетентните колеги,работещи в тази област не са много, но пък факт е,че много са тези ,които си мислят че всеки хванат от улицата може да изпълнява такава длъжност.Абсурдите са много и затова основна вина ,както и Вие отбелязвате са „белите петна“ в законодателството по отношение на това, кой може да изпълнява такава длъжност, задължителния курс на обучение , квалификационни нива и мн.др.
  Възмутително е как хора,които дори не са прочели ЗЗБУР получават документ за правоспособност и то като Експерти без дори да са присъствали на каквото и да било обучение, без дори да имат и един ден стаж в тази област .Документите се раздават от какви ли не фирми със съмнителна регистрация дори срещу елементарно заплащане…
  Към тази работа не проявяват интерес млади хора, защото отговорността е голяма, знанията и опита са задължителни, а отношението е бих казала унизително.Заплащането също.
  Аз съм песимист за това,че нещата могат да тръгнат в добрата посока,защото в годините виждам как всичко се свежда едва ли не до воденето на „някакви“документи, което в много случаи се прави по системата „копи -пейст“ от СТМ.
  С уважение инж.Д.Кючукова.

  Отговор
  • Здравейте, инж. Кючукова,
   отговорността на ОБЗР наистина е голяма и понякога това се осъзнава чак, когато има злополука или когато бъде наложена санкция директно на това лице, а не на работодателя.

   Знам и виждам, че има колеги, които се стараят и не само стараят, но и постигат успехи и които като мен истински вярват, че в нашата работа има смисъл и че може малко по малко нещата да стават все по-добре – не само от страна на осигуряването на безопасност и здраве от работодателя, но и от страна на осъзнаване от работниците на необходимостта да пазят себе си и колегите си.

   Не губете вяра.
   Поздрави,
   Деяна Илиева

   Отговор
 5. На практика длъжностното лице по безопасност в българските предприятия липсват, или ако ги има дейността им е неглижирана от управителите и от личния състав. Друг е проблема с дефиницията на законодателя по отношение на термина „подходящо образование и квалификация“. В много случаи се оказва, че ролята на длъжностното лице във фирмите е поета от счетоводители, личен състав, технически сътрудници, юрист консулти и др. длъжности, които са затрупани със задачи и дейността им на длъжностни лица по безопасност се свежда до съхранение на документацията по безопасност и предоствянето и в случай на поискване от контролни органи. До голяма степен вината за формализирането на тази длъжност е изиграл и законодателя при определяне на обученията на длъжностните лица по безопасност и здраве. Достатъчни ли са едноседмичните курсове за лица без никакви понятия в областта? Между другото такива елементи са доста често срещани и в редиците на областните инспекции по труда, което води до още по-голямо формализиране. Така, че не се учудвам да се бъркат двете понятия – длъжностно лице по безопасност и координатор по безопасност.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.