Курсове на Националния център по обществено здраве и анализи 2017

Националният център по обществено здраве и анализи (НЗОЦА) провежда курсове и практически семинари, които са предназначени за различни специалисти и с които може да подобрите вашите знания в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Цената за участие е доста приемлива и е 15 лв на ден за един участник. Ако по време на курса или семинара се използва специализирана апаратура и се извършват анализи по време на обучението, цената е 30 лв. на ден.

За участие в курс се подава заявка не по-късно от 15 дни преди началото на курса.

Хубавото е, че за желаещи да участват в курсовете, които идват от други градове, НЦОЗА осигурява възможност за преспиване в общежитие срещу заплащане. За тази цел е необходимо това да бъде посочено в заявката.

Курсове на НЦОЗА през ноември 2017 година

03.11.2017 – Мускулно-скелетни проблеми и физически упражения на работното място за повишаване на благосъстоянието на работещите

Целта на курса е да осигури на участниците теоретични знания и практически опит за проектиране, изпълнение и оценка на промени и интервенции на работното място за повишаване на физическа активност и намаляване времето на седене за подобряване на здравето на опорно-двигателния апарат и сърдечно¬съдовата система.

Основните теми на курса са:

  • свързани с работата рискови фактори за мускулно-скелетни увреждания;
  • здравни последици от бездействието и твърде много активност;
  • роля на работата и отдиха, дискусии как да се развиват работата, организацията, работната среда и организационната култура за създаване на здравословен климат на работното място, който да насърчава физическата активност и намаляване на обездвижването;
  • как работната среда, оборудване / обзавеждане и съоръжения могат да се регулират, така че да насърчават ежедневно упражнение и повече физическа активност при пасивна работа.

Времетраене: 1 ден
Начало: 03 ноември 2017 г.
Брой курсисти: 6-15
База за провеждане: Дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, Отдел „Здраве при работа“
Ръководител: доц. Б. Ценова, дп
Отговорник: мед. лаб. Т. Цекова
Телефон за справки: (02) 8056 203; (02) 8056 234
e-mail:b.tzenova@ncpha.government.bg

10.11.2017 – Здравната комуникация – ключов компонент при планиран и осъществяване на здравна промоция

В рамките на курса ще бъде представена информация за същността на здравната комуникация, ролята й като стратегия за превенция на болестите, като неразделна част от всяка промотивна програма и ключов фактор за нейната ефективност и ефикасност.

Ще бъдат разяснени принципите, стъпките и техниките на здравната комуникация, методите и каналите за достигане до целевата аудитория. Ще бъде упражнено разработването на примерен план за реализация на здравно-комуникационна активност във връзка с основните поведенчески фактори на риска, водещи до възникване на хронични незаразни болести – нездравословно хранене, ниска физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Времетраене: 1 ден
Начало: 10 ноември 2017г
Брой курсисти: 8-15
База на провеждане: Дирекция “Промоция на здраве и превенция на болестите”, отдел “Рискови поведенчески фактори и превенция на ХНБ”
Ръководител на курса: доц. д-р Г. Цолова, дм
Отговорник: експерт И. Камел
Телефон за справка: 02/80 56 374
e-mail: i.kamel@ncphp.government.bg

13.11.2017 – Физически фактори на околната и работната среда. измервания, оценка и нормативни документи.

Обучението включва следните физически фактори: нейонизиращи лъчения (електромагнитни полета, оптични лъчения), микроклимат, осветление, шум, вибрации. Обучението за всеки от факторите обхваща: Дефиниране на фактора; физически характеристики; параметри за оценка. Национални и международни нормативни документи; Методи за измерване и оценка на физическите фактори в населените места и в бита.

Времетраене: 5 дни
Начало: 13 ноември 2017 г.
Брой курсисти: 10
База за провеждане: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”, Отдел “Физични фактори”.
Ръководител на курса: проф. М. Израел, дм Отговорник: М. Димитрова
Телефон за справки: (02) 8056 208; тел./факс: (02) 954 11 72
e-mail:m.dimitrova@ncpha.government.bg

20.11.2017 – Определяне на свободен кристалиев силициев диоксид в прах на въздуха на работната среда

Ще се представят принципните положения на VIЗ- спектрометричния метод за определяне на съдържанието на свободен кристален силициев диоксид в прахови проби от въздуха на работната среда: същност и параметри на метода, изисквания към техническите средства и пробите за анализ.

Ще се демонстрира и упражни с анализ на реални проби персонално от всеки от курсистите пълния аналитичен ход (предварителна химична обработка, подготовка на стандартни разтвори, анализ, изчисление на резултатите).

Времетраене: 5 дни
Начало: 20 ноември 2017г
Брой курсисти: до 4
База за провеждане: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”, Отдел „Химични фактори”.
Ръководител на курса: гл. експ. Е. Мавродиева
Отговорник: гл.експ. С. Димитрова
Телефон за справки: (02) 8056 368; (02) 8056 202
е-mail: е.mavrodieva@ncpha.government.bg

23.11.2017 – Азбестови материали в сгради. Оценка и минимизиране на здравния риск от професионална експозиция на азбест.

Ще се представят утвърдени в европейската практика специфични правила, подходи и средства за проучване, идентифициране и оценка на азбестови материали при планиране на ремонти, реновиране и разрушаване на строежи, свързани с отстраняване, обезопасяване или нарушаване на азбестовите материали (М^Н3 100) и за вземане на проби от въздуха за минимизиране на здравния риск от професионална експозиция (М^Н3 39/4).

Обхванати са и съществуващите практики за безопасна работа, контрол и защитни средства за извършване на дейностите в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2006 г. на МТСП и МЗ.

Времетраене: 2 дни
Начало: 23 ноември 2017г
Брой курсисти: до 10
База за провеждане: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности”, Отдел „Химични фактори”
Ръководител на курса: гл. експ. С. Димитрова
Отговорник: гл.експ.Е.Мавродиева
Телефон за справки: (02) 8056 373; (02) 8056 202
е-mail:s.dimitrova@ncpha.government.bg

27.11.2017 – Оценка и управление на риска при работа

Курсът разглежда актуални проблеми, свързани с оценка на риска на работното място, идентифициране на опасностите и рисковете за здравето и безопасността на труда, мерки за отстраняване или намаляване на риска, документиране на процедурата, комуникация на риска, формиране на фирмена политика за здраве и безопасност при работа, с грижа за всички възрастови групи работещи.

Времетраене: 3 дни
Начало: 27 ноември 2017 г.
Брой курсисти: 6-10
База за провеждане: Дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, Отдел „Здраве при работа“
Ръководител: доц. К.Вангелова,
Отговорник: ас. д-р Ир. Тонева Телефон за справки: (02) 80 56 344; (02) 80 56 347 е-маил: k.vangelova@ncpha.government.bg

Курсове на НЦОЗА през декември 2017 година

13.12.2017 – Професионални рискови фактори и сърдечносъдов риск

В курса ще се разгледа влиянието на някои основни професионални рискови фактори, които имат доказано отрицателно въздействие върху сърдечносъдовата система и ще се дадат насоки за намаляване на тяхното влияние върху работещите в работната среда.

Времетраене: 2 дни
Начало: 13 декември 2017 г.
Брой курсисти: 8 – 20
База за провеждане: Дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, Отдел „Здраве при работа“
Ръководител на курса: доц. д-р Хр. Деянов, дм
Отговорник:мед. лаб. Т. Цекова
Телефон за справки: (02) 80 56 344, (02) 8056 234
e-mail:hdeyanov@abv.bg

Вижте още за курсовете на НЦОЗА

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.