Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания

Поради актуалността на темата, публикуваме част от разработената от нашия екип за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА процедура по изпълнение на изисквания на Закона за хората с увреждания.

Процедурата е актуализирана с информацията от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Препоръчваме да не бързате, защото:

 • все още няма образец на уведомление от Агенция по заетостта за подаване на информацията (ако има условия за подаване и желаете да подадете такова);
 • възможно е да имате специфични фактори на работа, които да Ви дадат възможност да се освободите от задължението – това ще се разбере при публикуване на вътрешните правила за контрол на Главна инспекция по труда;
 • срокът за изпълнение на задължението тази година е до 3 юли.

При публикуване на вътрешни правила на ГИТ и/или образец на уведомление, ще актуализираме процедурата отново.


Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.


Съдържание

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.
 3. Освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.
 4. Срок за назначаване.
 5. Трябва ли да съставяме списък на места за хора с трайни увреждания?
 6. Уведомяване на „Бюро по труда“ за свободни места.
 7. Компенсационна вноска.
 8. Какво правим при насочване на лице с увреждане от „Бюро по труда“?
 9. Задължение за адаптиране на работното място.
 10. Административно-наказателни разпоредби.

№1 Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:

 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

Например: Средносписъчният състав на фирмата е 758 работещи. Два процента от тях са 15,16 работни места.

Както и при определяне на местата за трудоустрояване, отново предлагаме да приложим математическото правило за закръгляне. В този случай това ще означава, че този работодател ще има задължение да назначи 15  лица с трайни увреждания.

За изчисляване на средносписъчния състав няма други изисквания, прилага се методиката на Националния статистически институт, утвърдена  със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

Контрол за установяване на средносписъчния състав

Съгласно Чл. 27. (2) на ППЗХУ инспекторите от ИА „ГИТ“ ще извършват служебна проверка за установяване на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, засегнат от квотата.

Служебна проверка би трябвало да означава, че ще се прави служебно чрез контакт директно с НСИ, например. Това ще се разбере при публикуване на „вътрешните правила“ на ГИТ, за които ще прочетете малко по-нататък в процедурата.


№ 2 Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания

Внимание! Нито в ЗХУ, нито в ППЗХУ има изискване да се ОПРЕДЕЛЯТ работни места по квотата или да се изготвя някакъв списък на работни места по квотата! Задължението е да бъдат назначени!

В чл. 38, ал. 2 на Закона за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

Какво означава това?

До момента се определяха определен брой места по чл. 315 КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях се определяха за лица с трайни увреждания.

Сега няма как да има припокриване – не може да има един и същи човек, който хем да заема място от списъка на местата по чл. 315 КТ, хем същия човек да го отчетем като назначено лице по „квотата“.

Например, ако имаме трудоустроен с трайно увреждане, то той ще заема или едно място от списъка по чл. 315, или едно място от „квотата“. Няма да можем да отчетем наведнъж заето място и за трудоустроен, и назначено лице с трайно увреждане.

Примери какви бяха изисквания до момента и как е сега са достъпни в пълната процедура в онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.


№ 3 Освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

Законът предвижда три случая, при които работодателят е освободен от задължението да назначи хора с трайни  увреждания – те са описани в чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 38, ал. 5 на ЗХУ.

(ЗХУ чл. 38, ал. 1, т. 1) Наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания 

Какви са специфичните фактори, които могат да възпрепятстват наемането на хора с трайни увреждания, ще бъде написано в бъдещите „Вътрешни правила“ на ГИТ за извършване на проверки.

В чл. 28 (1) на ППЗХУ се вменява на изпълнителния директор на ИА „ГИТ“ да утвърди  вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки  по спазване на изискванията за квотите.

Вътрешните правила задължително трябва да съдържат критерии относно специфичните фактори, при които работодателят се освобождава от задължението с квотата.

ППЗХУ задължава ИА „ГИТ“ да публикува правилата на интернет страницата си.

След като разберем какви са критериите, тогава и ще можем да пристъпим към написването на обосновка относно освобождаване от задължението за определяне на места за хора с увреждания. Тази писмена обосновка трябва да бъде подготвена съвместно със службата по трудова медицина.

(ЗХУ чл. 38, ал. 1, т. 2) Липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници.

Законът и Правилникът за прилагането му не задължават работодателя да търси хора с увреждания чрез „Бюро по труда“ или трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

С други думи, дори да има свободни места по квотата, работодателят може да вземе решение да търси хора с увреждания по свои канали.

Логичното разглеждане на условието за освобождаване по тази точка ни показва, че ако имаш свободно място и решиш да не ползваш услугите на „Бюро по труда“ и/или трудов посредник, няма как да се възползваш от тази възможност за освобождаване от задължението.

Как ще се удостоверява? 

Контрол и по това условие ще извършва ИА „ГИТ“.  Инспекция по труда ще получава служебна информация от Агенция по заетостта.

Работодателите, ако са решили да ползват услугите на трудов посредник, ще получават от посредника в тримесечен срок от заявяване на работните места, удостоверяващ документ (ППЗХУ, чл. 26 (3)).

В този документ посредникът трябва да посочи броя на заявените, съответно назначените и незаети работни места, заедно с мотиви относно причината за незаемането им. Работодателят ще го представя пред инспекция по труда при проверка.

Няма образец на такъв документ и не е предвидено да бъде подготвен такъв. Дали всеки трудов посредник ще си го измисля или все пак ще бъде публикуван такъв примерен някъде, можем само да гадаем.

(ЗХУ, чл. 38, ал. 5) Работодателите, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, се освобождават от задължението. 

Алтернативните мерки са описани в чл. 30, 31 и 32 на Правилника. Те включват:

 • Чл. 30. (1) Работодателят може да закупува от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.
 •  Чл. 31. (1) Работодателят може да закупува директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.
 • Чл. 32. (1) Работодателят може да закупува от социални предприятия клас А, които отговарят на условията по чл. 7, т. 1, 2 и 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и/или от социални предприятия клас А+, регистрирани по реда на чл. 8, т. 1 и 3 от същия закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.

За да се освободиш от задължението, трябва да закупуваш стоки или да ползваш услуги на стойност двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.


№4 Срок за назначаване

Внимание! Нито в ЗХУ, нито в ППЗХУ има изискване да се ОПРЕДЕЛЯТ работни места по квотата или да се изготвя някакъв списък на работни места по квотата! Задължението е да бъдат назначени!

В чл. 22, ал. 1 на ППЗХУ е посочено, че за изпълнение на квотата ежегодно до 31 март работодателят:

 1. предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, и
 2. уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.

В ал. 3 на същия член е посочено следното:

„В срок 3 месеца от предприетите действия по ал. 1 работодателят следва да назначи на работа човек с трайно увреждане, който отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.“

На практика, след като разберем какъв е средносписъчният състав за изминалата календарна година, научаваме и колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени.

Ако нямаме достатъчно назначени, имаме 3 месеца (до 31 март) да запълним квотата.

Ако не успеем да запълним квотата до 31 март, започва да тече още един 3 месечен период, в който да се опитаме да я запълним – чрез Бюро по труда, трудов посредник или собствени канали.


№5 Трябва ли да съставяме списък на места за хора с трайни увреждания?

Нито в ЗХУ, нито в ППЗХУ има изискване да се ОПРЕДЕЛЯТ работни места по квотата или да се изготвя някакъв списък на работни места по квотата! Задължението е да бъдат назначени!

След като знаем колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени, остава да проверим дали имаме толкова лица във фирмата.

Към момента нашата препоръка е да имаме поименен списък на лицата с трайни увреждания и длъжността, на която са назначени.

По този начин лесно ще можем да докажем изпълнението на квотата при проверка от инспекция по труда, както и да докажем, че те не се припокриват с определните места за трудоустрояване по чл. 315 КТ.

Ако наличните лица с трайни увреждания не достигат за запълване на квотата, то за търсенето, разбира се, ще трябва да сме наясно за каква длъжност търсим такива лица, особено ако ще търсим такива чрез „Бюро по труда“ или трудов посредник.

Добре е да изчакаме, за да видим как точно ще изглежда утвърденият образец от Агенция по заетостта (АЗ) за уведомяване (виж следващата точка от Процедурата). Съгласно чл. 41. (1) ЗХУ при уведомяването на АЗ работодателят описва каква квалификация и професионални умения трябва да имат потенциалните кандидати.

Липсата на изискване за изготвяне на списък ни дава голяма свобода – не сме закотвени за определени места през цялата година.

Все пак, нека имаме едно наум, възможно е изведнъж във вътрешните правила на ИА „ГИТ“ да се появи подобно изискване! Това е още една причина да изчакаме публикуването им и след това да пристъпим към действия за изпълнение на задълженията по ЗХУ.

 

Останалата част от съдържанието е достъпно в пълната процедура в онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Освен с достъп до тази процедура те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга – анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

Подобни статии:

3 thoughts on “Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания”

 1. С отмяната на ЗИХУ отпадна и необходимостта от уведомяване на АЗ, отпадна и вида на таблицата. Остава само един чл. 315 от КТ и Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
  Ако към момента на влизане в сила на ЗХУ при работодателя работят лица с експертни решения и те покриват квотите, то единственото което трябва да се направи е да се докажат предприетите действия, т.е. да се документират тези действия за пред контролните органи. Законодателят не е определил форма на тези действия, но това според мен задължително трябва да бъдат писмени документи – заповеди, протоколи от заседания на КУТ /все пак дружествата са с над 50 заети/, документи от СТМ.
  При условие, че квотата не е запълнена и трябва да се търси „съдействие“, то задължително трябва за се прецизират безкрайно точно и изчерпателно длъжностните характеристики за възможните работни места за да не се насочват случайни и неграмотни хора от АЗ /не че няма да го правят/.

  • Здравейте, господин Иванов,
   Благодаря Ви за споделеното мнение. Лично аз смятам, че не е необходимо сами да си утежняваме работата с още бумащина.

   Ако трябва да имаме назначени 10 лица с трайни увреждания доказателствата са 10 трудови договора придружени с 10 решения на ТЕЛК с 50 и/или над 50% (за едни и същи лица).
   Към тях и оценка на риска за всяко лице дали е необходимо да се предприемат допълнителни мерки специално за това лице във връзка с чл. 40 ЗХУ

   „Работодателят е длъжен да пригоди работното място към нуждите на човека с увреждане при неговото наемане, при необходимост, в зависимост от вида и степента на увреждането.“

 2. Моите разсъждения ме водят към това, че чисто практически е по – удобно 2-те дейности (квоти и трудоустроияване) да се свършат едновременно: 1. започвам с квотите, т.к. на тези места трябва да сложа работещите с ТНР над 50% (хората с трайни увреждания)
  2. Щом ЗИХУ се отменя, следователно отпада изискването за половината или повече от половината места за трудоустрояване да са за хора с ТЕЛК над 50%. Значи изчислявам % (от 4 до 10) работни места за трудоустрояване и без повече сметки, ги заемам с: работещи с ТЕЛК над 50%, ако са ми хартисали от квотите, хора с ТЕЛК под 50%, трудоустр. с ЛКК, от ОПЛ… И вече ако останат незаети места, ги обявяваме в АЗаетостта (за сега в незнайно каква форма и срок)
  3. Заповедите за трудоустрояването са същите, но таблицата, която попълваме, трябва да се промени: отпадат графите за бр. раб. места по чл. 27 от ЗИХУ и за „заети раб. места от хора с трайни увр.“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.