Въпроси и отговори на МТСП по Закона за хората с увреждания

Публикуваме тук някои отговори на МТСП на поставени въпроси по прилагане на Закона за хората с увреждания и по-специално за квотите за назначаване на хора с трайни увреждания.

Въпросите са поставени в рубриката „Въпроси и отговори“ на официалния сайт на МТСП, а отговорите са направени от представител на дирекция Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“.

Още по въпроса можете да прочетете в следните наши статии:

 

Въпрос: Фирма с пресонал от 60 човека има определени места за трудоустрояване, съгл. чл. 315 от КТ и едно назначено лице с трайно намалена работоспособност над 50%, което може да изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика. Наличието на такова лице счита ли се за изпълнение на квотата по чл. 38 от ЗХУ или трябва да се търси още един човек?

Отговор: Работните места, заети от хора с трайни увреждания при възникването на трудовото правоотношение ще се вземат предвид при отчитане изпълнието на квотата.

При положение, че работодателят е изпълнил квотното си задължение със заетите работници и служители с трайни увреждания не се налага да създава допълнителни работни места и да назначава нови лица от тази уязвима група.

В съответствие с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗХУ, работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за засегнатите работодатели. (МБ)


Въпрос: За да изпълни изискването на чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, следва ли работодателят да назначава служители с трайни увреждания само след успешно завършена процедура по чл. 22, ал. 2 от ППЗХУ, или може да търси, избира и назначава служители с трайни увреждания самостоятелно без указанията на Инпекция по труда и/или Агенция по заетостта.

Отговор: Когато работодателят не желае да ползва посредничество за наемане на работна сила не е длъжен да подава уведомление в Агенцията по заетостта.

Работодателят може да предприеме съответни действия по обичайни начини и практики за наемане на хора с трайни увреждания (напр. обява, подбор/селекция на подходящи кандидати или проверка за наети такива, други).

За изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ ежегодно до 31 март работодателят предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, като в срок 3 месеца от предприетите действия следва да ги назначи на работа след като отговарят на изискванията за заемане на работните места.

През 2019 г. работодателите, задължени да изпълняват квота, следва да предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в „Държавен вестник” (02.04.2019 г.). (ЛА)


Въпрос: Съгласно чл. 315 от КТ имаме определени места за трудоустроени в предприятието и те изцяло са заети от такива лица. Извън тази бройка имаме достатъчно лица с трайнонамалена работоспособност 50 и над 50%, така че да отговорят на изискуемия квотен процент. Може ли да считаме, че квотата ни е изпълнена?

При положение, че работодателят е изпълнил квотното си задължение със заетите работници и служители с трайни увреждания не се налага да създава допълнителни работни места и да назначава нови лица от тази уязвима група.

В съответствие с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗХУ, работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за засегнатите работодатели. (ЛА)


Въпрос: За изпълнение на квотата по чл.38, ал.1 от Закон за хората с увреждания може ли да бъде определено лице с под 50% трайно намалена работоспособност. В ЕР на ТЕЛК е записан по-малък процент ТРАЙНО намалена работоспособност, а в § 1 от ЗХУ като хора с трайни увреждания се определят САМО тези, на които е определен % над 50. Заболяването е наследствено!

Отговор: В рамките на новия Закон за хората с увреждания се въвежда квота, която да гарантира и увеличи заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда.

Съгласно допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания „хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

С оглед на изложеното Ви информирам, че всяко лице с определена от органите на медицинската експертиза степен на увреждане под 50%, независимо от произхода на заболяването, е извън обхвата на целевата група за назначаване в изпълнение на квотата от страна на засегнатите работодатели. (ЛА)


Въпрос: Здравейте, може ли да ни посочите от къде да намерим списък на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, съгласно чл. 30, 31,32 от Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания?

Отговор: Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид и е достъпен на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

На основание чл. 10 от Закона за за предприятията на социалната и солидарна икономика, социалните предприятия се вписват в регистъра на социалните предприятия при условията и по реда, определени в закона и в правилника за неговото прилагане.

Регистърът е достъпен на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. (МБ)

Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания