Въпроси и отговори от МТСП за ежедневния инструктаж

Из рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Наложителен ли е ежедневният инструктаж за служители в химически лаборатории със среден и нисък производствен риск (според Оценка на риска)?

Отговор: По смисъла на чл. 15, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително, при работа с опасни химични вещества и препарати.

Следователно, ако във Вашата лаборатория се работи с опасни химични вещества и препарати, по смисъла на § 1, т. 6 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, следва да провеждате ежедневен инструктаж на пряко заетите работещи.


Въпрос: Работник на длъжност „Водач селскостопански машини“ работи ежедневно с трактор и прикачен инвентар, т.е. със селскостопанска техника. Само през м. април се извършва третиране на земеделските култури с препарати за растителна защита. Трябвя ли да се провежда ежедневен инструктаж?

Отговор: Съгласно чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при работа с опасни химични вещества и препарати следва да се провежда ежедневен инструктаж.

По смисъла на наредбата „опасните химични вещества и препарати” са определени в §1, т.6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, където са класифицирани съгласно физичните и химичните им свойства като експлозивни, оксидиращи, запалими, токсични, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи и канцерогенни (Уточнение от Otgovori.Info: В отговора са посочени само някои от класовете на опасност.)

Следователно, ако препаратите за растителна защита, с които третирате земеделските култури, съдържат опасни химични вещества и препарати, по смисъла на § 1, т. 6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, следва да провеждате ежедневен инструктаж пряко на заетите работещи за периода, в който се използват препаратите.


Въпрос: Трябва ли при ежедневният инструктаж по новата наредба да се вписва и в книга за ежедневен инструктаж или не?

Отговор: Съгласно чл. 11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), ежедневният инструктаж, проведен по реда на наредбата, се документира в Книга за ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа, посочена в приложение № 1.

В книгата за ежедневен инструктаж, в графа „кратко съдържание на инструктажа“ следва да опишете специфичните опасности или рискове, свързани с изпълняваната работа и инструкциите за безопасното изпълнение на дейностите, предвидени за изпълнение от конкретния работник за конкретния работен ден. (ВС)


Въпрос: Необходим ли е ежедневен инструктаж на чистачки в административна сграда?

Отговор: Ежедневен инструктаж за посочените от Вас дейности не се изисква, тъй като те не попадат в обхвата на дейностите с висок производствен риск./АК/

Коментар от Otgovori.Info: В случай, че чистачките работят с опасни химични вещества и смеси, т.е. препаратите, които използват са с класификация за опасност (налична пиктограма на етикета), наредбата императивно изисква провеждане на ежедневен инструктаж, независимо от класификацията. В практиката ни сме получавали сигнали и запитвания от колеги относно предписания на инспекция по труда за провеждане на ежедневен инструктаж на такъв персонал. 


Въпрос: Задължително ли е провеждането на ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа на работещите в Бензиностанция, на длъжност „Обслужващ бензиностанция/газстанция”, за които съгласно оценката на риска риска не е оценен като висок?

Отговор: Съгласно чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при работа с опасни химични вещества и препарати следва да се провежда ежедневен инструктаж.

По смисъла на наредбата „опасните химични вещества и смеси” са определени в §1, т.6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, където са класифицирани съгласно физичните и химичните им свойства като експлозивни, оксидиращи, запалими, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни и опасни за околната среда.

Ако работещите като „Обслужващ бензиностанция/газстанция” работят с вещества, които се отнасят към една или повече от изброените категории химични вещества и смеси, провеждането на ежедневен инструктаж е задължително. /АК/

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Въпроси и отговори от МТСП за ежедневния инструктаж”

 1. Необходимо ли ежедневен инструктаж в музей, на служителите отговарящи за хигиената и ако отговорът е „не“ нужно ли е дори и празна да има налична книга за ежедневен инструктаж заедно с другите? Благодаря предварително за отделеното време.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Василева,
   За съжаление, при буквално спазване на нормативната база и по-специално изискванията на чл. 15. (1) от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., ако служителите, отговарящи за хигиената, използват опасни химични вещества/смеси (има на етикета на опаковката ромбоиден знак/пиктограма с червен кант), то за тях е задължително провеждането на ежедневен инструктаж. Особено, ако сега във връзка с извънредната епидемична обстановка използват за дезинфекция биоцидни препарати, които са с повишен риск за здравето.

   Отговор