Мускулно–скелетни увреждания – аспекти на оценката и управлението на риска

Автори: Проф. Емилия Иванович, дмн; Доц. Лилия Минчева, дм; НЦООЗ

Какво представляват мускулно-скелетните увреждания?

Мускулно-скелетни увреждания /МСУ/ са:

 • Всички форми на засягане на МСС по отношение на:
  • функции
  • анатомични структури
 • Леки и преходни оплаквания и смущения до трайни и инвалидизиращи заболявания:
  • Професионални
  • Свързани с труда заболявания

Какво включват трудово-медицинските аспекти?

Трудово – медицинските аспекти обхващат:

 • Източници на опасности за МСУ на работното място
 • Рискови фактори за МСУ на работното място
 • Установяване на връзка между експозицията на рискови фактори за МСУ и заболяванията
 • Оценка на риска
 • Управление на риска
 • Роля и място на СТМ – дейности за превенцията на МСУ

Трудово-медицинските аспекти включват и разпространението на МСУ – по икономически сектори, по възраст, пол, професия, както и икономическите аспекти / загуби поради този вид заболявания.

Разпространение на МСУ

В глобален аспект, по данни на МОТ, заболяванията на мускуло-скелетната система /МСС/ са най-често срещаните заболявания -професионални и “свързани с труда”, които засягат милиони хора по света.

В европейския съюз /ЕС/ се счита, че МСУ и по-конкретно болките в гърба и кръста, са най-значимия трудово – медицински проблем за европейските работещи.

Той засяга над 40 милиона работещи във всички икономически сектори в ЕС, болестите на мускулно-скелетната система представляват 40 – 50% от всички “свързани с труда заболявания”, струват на работодателите милиарди евро, водят до загуби 0,5 до 2 % от БВП всяка година.

В Новата Европейска стратегия се дава акцент на превенцията на МСУ чрез отстраняване или намаляване на риска, свързан с ергономични опасности на работното място и с репетитивни движения.

Разпространението на МСУ в ЕС по икономически сектори е както следва:

 • Строителство
 • Селско стопанство
 • Добивна промишленост
 • Здравеопазване и социални дейности
 • Услуги – хотели, ресторанти
 • Образование
 • Транспорт

Добри практики при ръчна работа с тежести в строителството

Според данните на проучването на условията на труд от Европейската фондация в Дъблин в европейските страни нивото на МСУ е по-високо, отколкото в присъединените. Макар че нивото на МСУ в Англия е най-ниско, вниманието върху тях е много голямо, поради това, че най-често срещаните заболявания в Англия са на МСЗ.. По данни на HSE , 2007 год те засягат около 1 милион работещи всяка година и са причина за загуби от 5,7 милиарда лири.

Анализът на разпространението на МСУ в ЕС по възраст показва нарастване на честотата на МСУ с увеличаването на възрастта, напр. 29% при възрастовата група 15 -24 год. и 36% – при възрастовата група 40 – 54 год.

В България предпоставките за МСУ се увеличават през периода 2001 – 2005 год. /по данните на проучването на условията на труд от Европейската фондация в Дъблин/:

 • Отсъствие на контрол върху методите на работа – нараства с 12%
 • Отсъствие на контрол върху темпа на работа – нараства с 11%
 • Репетитивни движения – нараства със 7%
 • Монотонна работа – нараства с 2 %

МСУ трябва да се разглеждат като важен проблем не само за трудовата медицина, но и обществото, във връзка с високите икономически загуби поради:

 • Непроизведена продукция
 • Отсъствия по болест
 • Медицински разходи
 • Разходи за компенсации и осигурителни вноски
 • Разходи за обучение на нови работещи без квалификация
 • Влияние върху качеството на труда

Източниците на опасности за МСУ на работното място

 • Повдигане и пренасяне на тежести
 • Репетитивни движения
 • Неудобна работна поза
 • Ергономични несъответствия на работното място
  • Дизайн на работното място
  • Работна мебел
 • Организация на работата
 • Темп на изпълнение на задачата
 • Работа с компютър

Физически фактори

 • Ръчно повдигане и пренасяне на тежести
 • Неудобна работна поза и работни движения
 • Често повтарящи се / репетитивни движения
 • Приложение на мускулна сила
 • Директно механично налягане върху тъканите
 • Вибрации
 • Охлаждащ микроклимат

Психосоциални фактори

Организацията на труда
Темп на работа
 Монотонна работа
 Режим на работа
 Удовлетвореност от работата
 Социална подкрепа
 Ниво на контрол от страна на работещите

Индивидуални фактори

Индивидуалните рискови фактори
 Възраст
 Пол
 Професионална квалификация
Двигателна активност
 Обученост за безопасна работна техника

Известно е също така, че свързаните с труда МСУ се срещат сред много и различни професионални групи, но някои рискови фактори са повече свързани с вида професия и вида на заетостта – постоянна или временна.

Установяване на връзка между експозицията и уврежданията

Основен въпрос пред специалиста по трудова медицина е да установи дали съществува връзка между експозицията на опасности на работното място, свързани с риск за МСУ и уврежданията.

Той трябва да определи естеството и силата на връзката. Освен това, той трябва да познава и т.нар. „допринасящи фактори”, които наред с опасностите на работното място, могат да влияят върху степента на риска.

Проблемите при установяване на връзката освен с многофакторната етиология на МСЗ са свързани и с различни обстоятелства:

 • Увреждането може да бъде резултат от различни експозиции в хода на професионалния маршрут
 • Много голямо значение на индивидуалните фактори: опит и обучение, възраст (рискът се повишава с възрастта и трудовия стаж), физически капацитет (височина, тегло, кондиция), предиспозиция / анамнеза за предишни МСЗ.

МСУ и рисковете за възникването и развитието им са приоритетна област на проучване за трудовата медицина.

МСУ се причисляват към т.нар. “Нови епидемии” и “нови рискове”.

За работодателите е важно да знаят, че оценката на риска /ОР/ е процес на проучване на възможни причини за увреждане на работещите на работното място.

Оценката на риска  подпомага работодателите да идентифицират опасности на работните места и да избегнат напразни усилия и разходи на средства чрез ефективното им насочване към най-значимите рискове.

Добрата оценка на риска ще помогне да се предотвратят злополуки и увреждания, които засягат не само живота и здравето на работещите, но и работодателите – загубена продукция, компенсации и обезщетения, по-високи осигурителни вноски.

Необходимо е работодателите да познават добре йерархията на мерките за намаляване на риска за възникване на МСУ:

 1. Избягване на опасна работа с тежести, доколкото е практически възможно.
 2. Оценяване на ръчната работа с тежести, която не може да бъде избегната.
 3. Намаляване на товара.
 4. Действия и мерки за намаляване на риска от МСУ до колкото е практически разумно.

За специалистите по трудова медицина от СТМ е важно да знаят, че имат съществена роля за превенцията на МСУ. Те трябва да оценяват нивото на риска за всеки рисков фактор:

В заключение може да се каже, че предотвратяването на МСУ е възможно, а превантивните мерки са с благоприятен показател “цена – полза”.

Не всички МСУ могат да се предотвратят, но е съществено важно:

 • да се откриват ранните симптоми;
 • да се провежда правилно лечение;
 • да се провежда правилна рехабилитация.

Опитът на европейските страни показва, че при управлението на риска ключово значение има участието на работещите и на специалистите по безопасност в ОР – за идентифициране на опасностите и за намиране на ефективни решения.

Прилаганите интервенции на работното място трябва да включват и трите важни компонента: създаване на система за управление на дейностите по ЗБР, приложение на технически мерки и промяна в поведението на работещите на работното място.

Ръководство за управление на риска при ръчна работа с тежести

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.