Мускулно – скелетни увреждания – трудово-медицински аспекти на оценката и управлението на риска

Проф. Емилия Иванович, дмн
Доц. Лилия Минчева, дм
НЦООЗ

Какво представляват МУСКУЛНО – СКЕЛЕТНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ?

Мускулно-скелетни увреждания /МСУ/ са:
• Всички форми на засягане на МСС по отношение на:
? функции
? анатомични структури
• Леки и преходни оплаквания и смущения до трайни и инвалидизиращи заболявания
? Професионални
? Свързани с труда заболявания

Какво включват ТРУДОВО – МЕДИЦИНСКИТЕ АСПЕКТИ?
Трудово – медицинските аспекти обхващат:
• Източници на опасности за МСУ на работното място
• Рискови фактори за МСУ на работното място
• Установяване на връзка между експозицията на рискови фактори за МСУ и заболяванията
• Оценка на риска
• Управление на риска
• Роля и място на СТМ – дейности за превенцията на МСУ
Трудово – медицинските аспекти включват и разпространението на МСУ – по икономически сектори, по възраст, пол, професия, както и икономическите аспекти / загуби поради този вид заболявания.

Разпространение на МСУ
В глобален аспект, по данни на МОТ, заболяванията на мускуло-скелетната система /МСЗ/ са най-често срещаните заболявания -професионални и “свързани с труда”, които засягат милиони хора по света.
В европейския съюз /ЕС/ се счита, че МСУ и по-конкретно болките в гърба и кръста, са най-значимия трудово – медицински проблем за европейските работещи. Той засяга над 40 милиона работещи във всички икономически сектори в ЕС, болестите на мускулно-скелетната система представляват 40 – 50% от всички “свързани с труда заболявания”, струват на работодателите милиарди евро, водят до загуби 0,5 до 2 % от БВП всяка година. В Новата Европейска стратегия се дава акцент на превенцията на МСУ чрез отстраняване или намаляване на риска, свързан с ергономични опасности на работното място и с репетитивни движения.
Разпространението на МСУ в ЕС по икономически сектори е както следва:
• Строителство
• Селско стопанство
• Добивна промишленост
• Здравеопазване и социални дейности
• Услуги – хотели, ресторанти
• Образование
• Транспорт
Според данните на проучването на условията на труд от Европейската фондация в Дъблин в европейските страни нивото на МСУ е по-високо, отколкото в присъединените. Макар че нивото на МСУ в Англия е най-ниско, вниманието върху тях е много голямо, поради това, че най-често срещаните заболявания в Англия са на МСЗ.. По данни на HSE , 2007 год те засягат около 1 милион работещи всяка година и са причина за загуби от 5,7 милиарда лири.
Анализът на разпространението на МСУ в ЕС по възраст показва нарастване на честотата на МСУ с увеличаването на възрастта, напр. 29% при възрастовата група 15 -24 год. и 36% – при възрастовата група 40 – 54 год.
В България предпоставките за МСУ се увеличават през периода 2001 – 2005 год. /по данните на проучването на условията на труд от Европейската фондация в Дъблин/:
• Отсъствие на контрол върху методите на работа – нараства с 12%
• Отсъствие на контрол върху темпа на работа – нараства с 11%
• Репетитивни движения – нараства със 7%
• Монотонна работа – нараства с 2 %
МСУ трябва да се разглеждат като важен проблем не само за трудовата медицина, но и обществото, във връзка с високите икономически загуби поради:
• Непроизведена продукция
• Отсъствия по болест
• Медицински разходи
• Разходи за компенсации и осигурителни вноски
• Разходи за обучение на нови работещи без квалификация
• Влияние върху качеството на труда
Трудово – медицински аспекти на проблема за МСУ
Източниците на опасности за МСУ на работното място са:
• Повдигане и пренасяне на тежести
• Репетитивни движения
• Неудобна работна поза
• Ергономични несъответствия на работното място
– Дизайн на РМ
– Работна мебел
• Организация на работата
• Темп на изпълнение на задачата
• Работа с компютър
Резултатите от трудово-медицинските проучвания показват, че наред с:
? Физическите фактори
? Ръчно повдигане и пренасяне на тежести
? Неудобна работна поза и работни движения
? Често повтарящи се / репетитивни движения
? Приложение на мускулна сила
? Директно механично налягане върху тъканите
? Вибрации
? Охлаждащ микроклимат
Определящо значение имат и факторите, свързани с:
? Организацията на труда
? Темп на работа
? Монотонна работа
? Режим на работа
Както и
? Психосоциалните фактори на труда
? Удовлетвореност от работата
? Социална подкрепа
? Ниво на контрол от страна на работещите
Много важно е да се подчертае, че за появата, развитието и тежестта на МСЗ много голямо значение имат
? Индивидуалните рискови фактори
? Възраст
? Пол
? Професионална квалификация
? Двигателна активност
? Обученост за безопасна работна техника

Известно е също така, че свързаните с труда МСУ се срещат сред много и различни професионални групи, но някои рискови фактори са повече свързани с вида професия и вида на заетостта – постоянна или временна.

Водещите опасности на работното място, свързани с риск за МСУ са:

• Ръчна работа с тежести
– Постепенно и кумулативно увреждане на МСС
– Остра травма / фрактури – злополуки
• Повтаряща се монотонна дейност – репетитивни движения
• Неблагоприятна работна поза.
Най-честите МСУ се установяват на горните крайници и на гръбначния стълб (поясна / лумбална) област.

Установяване на връзка между експозицията и уврежданията
Основен въпрос пред специалиста по трудова медицина е да установи дали съществува връзка между експозицията на опасности на работното място, свързани с риск за МСУ и уврежданията. Той трябва да определи естеството и силата на връзката. Освен това, той трябва да познава и т.нар. „допринасящи фактори”, които наред с опасностите на работното място, могат да влияят върху степента на риска.
Проблемите при установяване на връзката освен с многофакторната етиология на МСЗ са свързани и с различни обстоятелства:
• Увреждането може да бъде резултат от различни експозиции в хода на професионалния маршрут
• Много голямо значение на индивидуалните фактори:
o опит и обучение за БРП
o възраст (рискът се повишава с възрастта и трудовия стаж)
o физически капацитет (височина, тегло, кондиция)
o намалена двигателна активност
o предиспозиция / анамнеза за предишни МСЗ
МСУ и рисковете за възникването и развитието им са приоритетна област на проучване за Трудовата медицина. МСУ се причисляват към т.нар. “Нови епидемии” и “нови рискове”.
Най-актуални в трудовата медицина са проучванията, насочени към:
• Разпространяване на примери на добра практика за намаляване на риска и нивото на МСУ, особено приложението на мерки, свързани с:
? Ергономични решения, базирани на оценката на риска, модифициране на трудовата задача, работното място и оборудването, организацията на труда;
? Методите за оценка на риска, използване на резултатите от периодичните медицински прегледи, методите за осигуряване участието на работещите и промяна в поведението на работещите на работното място;
? Оценка на ефективността на различни интервенции на работното място.
За работодателите е важно да знаят, че оценката на риска /ОР/ е
• процес на проучване на възможни причини за увреждане на работещите на работното място;
• ОР подпомага работодателите да идентифицират опасности на РМ, да избегнат напразни усилия и разходи на средства чрез ефективното им насочване към най-значимите рискове на РМ
• Добрата оценка на риска ще помогне да се предотвратят злополуки и увреждания, които засягат не само живота и здравето на работещите, но и работодателите – загубена продукция, компенсации и обезщетения, по-високи осигурителни вноски.
Необходимо е работодателите да познават добре йерархията на мерките за намаляване на риска за възникване на МСУ:
• Избягване на опасна работа с тежести, доколкото е практически възможно;
• Оценяване на ръчната работа с тежести, която не може да бъде избегната;
• Намаляване на товара;
• Действия и мерки за намаляване на риска от МСУ до колкото е практически разумно.
За специалистите по трудова медицина от СТМ е важно да знаят, че имат съществена роля за превенцията на МСУ. Те трябва да оценяват нивото на риска за всеки рисков фактор:
• Товар – тяжест, големина, форма, захващане на товара, честота на вдигане
• Разстояние
– на пренасяне на товара
– на товара от кръста, лактите, раменния пояс, пода
• Работна поза – принудителна, извиване и навеждане на тялото
• Състояние на пода, транспортни коридори и др.
• Работна среда – прегряване / охлаждане, осветеност
• Индивидуални фактори – стрес, вкл. екипност при колективно вдигане и пренасяне на товари.
Ролята и мястото на СТМ за превенцията на МСУ не се изчерпва с оценката на риска и намиране на решения за отстраняване / намаляване на риска. Те имат важна роля при извършването на дейности като:
• Мониторирането на
– факторите на трудовия процес и работната среда;
– показателите за здравното състояние;
• Медицинските аспекти на проблема МСУ
– Пригодността за конкретен вид работа;
– Оценката на здравното състояние на работещите;
– Откриването на ранните симптоми на МСУ;
– Съдействието за правилно лечение и рехабилитация на засегнатите работещи;
• Промоция на здравето на работното място – на базата на извършената оценка на риска;
• Съдействието на работодателя при управлението на риска – за предприемане на действия и мерки по отношение на създаване на по – добра организационна среда, начините и средствата за намаляване на риска, информирането и обучението на работещите, проверката на ефективността на предприетите мерки.

В заключение може да се каже, че
• Предотвратяването на МСУ е възможно;
• Превантивните мерки са с благоприятен показател “цена – полза”;
• Не всички МСУ могат да се предотвратят, но е съществено важно:
? да се откриват ранните симптоми
? да се провежда правилно лечение
? да се провежда правилна рехабилитация
Опитът на европейските страни показва, че при управлението на риска ключово значение има участието на работещите и на специалистите по безопасност в ОР – за идентифициране на опасностите и за намиране на ефективни решения. Прилаганите интервенции на работното място трябва да включват и трите важни компонента: създаване на система за управление на дейностите по ЗБР, приложение на технически мерки и промяна в поведението на работещите на работното място.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.