Съдебна практика: Изискване за информиране

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 120, 30.04.2010 г.
Ямболски окръжен съд

Производството по делото е образувано по реда на чл.243 ал.3 от НПК по жалба на П. АНДОНОВА Г. и С.А.Г. против постановление на ЯОП за прекратяване на наказателно производство по сл.д.№395/2004 г. по описа на ОСС-Ямбол от 04.02.2010 г.

С обжалваното постановление ЯОП е прекратила наказателното производство за престъпление по чл.123 ал.1 от НК водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ който на 13.10.2004 г. в гр.Ямбол в цех на „ХЕС” АД на ул.”Пирин „ №1 поради немарливо изпълнение на занятие представляващо източник на повишена опасност по непредпазливост е причинил смъртта на А.Я.Г.на 59 г. от гр.Ямбол.

В жалбата се излагат доводи за необоснованост , незаконосъобразност и постановяване при непълнота на доказателства на обжалваното постановление на ЯОП.

Излагат се съображения за това , че изводите на прокуратурата за настъпване на смъртта на постр.Григоров само и единствено по негова вина и за прекратяване на наказателното производство поради липса на престъпление извършено от служители на ХЕС АД Ямбол са такива несъответстващи на събраните по делото доказателства.

Излагат се съображения за съдържащи се в направените по делото експертизи на констатации за нарушаване на съществуващи законови разпоредби от служители на процесното дружество. Иска се отмяна на обжалваното постановление и връщане на делото за допълнително разследване на прокурора за продължаване на процесуално следствените действия.

Проверяващата инстанция след като се запозна с доводите в жалбата,обжалваното постановление и събраните по сл.д.№395/04 г. по описа на ОСС-Ямбол доказателства намира следното:

Жалбата като подадена в седмодневния законоустановен срок от лица имащи право,а и интерес от обжалване е процесуално допустима.Разгледана по същество се явява и основателна по следните съображения и доводи:

За да прекрати наказателното производство ЯОП е приела , че смъртта на пострадалия Г.е настъпила само и единствено по негова вина

тъй като излизайки извън платформата , качвайки се на парапета пострадалият не е спазил изискванията за безопасност на инструкцията за монтаж и демонтаж на конзолните кранове и това му нарушение се явявало и в пряка причинна връзка с настъпилия резултат – поразяване с електрически ток и съответно причиняването на смъртта му.

С това си нарушение пострадалия се е поставил сам в опасност , която в крайна сметка се е реализирала с настъпването на смъртта му.

Обвинението сочи и , че други нарушения от страна на други лица от фирмата , които да са и в пряка причинна връзка с настъпването на резултата не са налице , което не дава и основание на търсене на наказателна отговорност , респективно разследваното деяние не представлява престъпление и е налице основание зца прекратяване на образуваното наказателно производство , а именно разпоредбата на чл.24 ал.1 т.1 от НПК .

От анализа на приетите за установени фактически обстоятелства и доказателствата по делото съда намира , че обжалваното постановление е постановено при непълнота на доказателствата относно наличието на обстоятелствата по чл.24 ал.1 т.1 от НПК-деянието не представлява престъпление , каквото е основанието в конкретния случай за прекратяване на наказателното производство.

Съдът след обсъждане на събраните по делото доказателства намира , че изводите на прокурора за липса на данни за извършено престъпно деяние от страна на служители на ХЕС АД Ямбол са необосновани предвид следното:

Безспорно установено от доказателствата по делото е обстоятелството , че

смъртта на постр.Г. се дължи на остра сърдечно съдова и дихателна недостатъчност, настъпили в следствие поразяване от електрически ток ,

установено от аутопсионната находка и от резултатите от хистологичното изследване.

Безспорно установено от доказателствата по делото е и обстоятелството , че съприкосновението с ел.ток е станало на работна площадка в ХЕС АД – Ямбол , а именно в цех „Е – 220 „ – монтажен участък , като към този момент същият е бил на работа по трудов договор на длъжност „ помощник – заварчик” в отдел „ Изработване и ремонт на оборудване” на визираното дружество и е изпълнявал възложена му работа по демонтаж на стрела на конзолен кран.

В обжалваното постановление обвинението в последователност е изложило всички събрани по делото доказателства , включително и заключенията на назначените по делото технически експертизи , а именно :

  1. .Тройна техническа експертиза извършена от в.л. Балтаджиев , Стоянов и Янков / л.71 и сл. т.І сл.д./
  2. Петорна техническа експертиза извършена от в.л. Б , С , Я , И и П / л.87 и сл. т.І сл.д./
  3. Тройна техническа експертиза извършена от в.л. Б , С и Я / л.39 и сл. т.ІІІ сл.д./4/ Тройна техническа експертиза извършена от в.л.Б , С , Я / т.ІІІ сл.д./

За да приеме , че единствено вина за настъпването на смъртта си носи пострадалия Г.обвинението се е позовало на заключението на последната назначена по делото експертиза , а именно тройна съдебно техническа експертиза извършена от в.л. Б , С и Я – отговор на въпрос 6 , където се сочи , че „Изискванията на цитираните в разпоредбите на посочените по – горе нормативни актове – Правилници , не са в причинна връзка с настъпилия резултат „и нарушенията на :

  1. инструкция за монтаж и демонтаж на кран конзолен при използването на мотокар /челен товарач/ и специално пригодена за целта метална кошница с допълнително обезопасителни парапети / том І , стр.184 горе/ и
  2. Инструкция за безопасна работа при шлосеро – монтажни дейности / том І стр.180/ са в причинна връзка със смъртта на А.Я.Г.

Същевременно не е посочено какви точно нарушения на визираните две инструкции са в причинна връзка с настъпването на смъртта на постр.Г. , за да може да се направи извода дали и само отГ.са налице извършени съответно нарушения или неизпълнени задължения , или са налице такива и от длъжностни лица от ХЕС АД.

Извод за това не може да бъде направен и от отговорите на останалите задачи на експертизата до колкото в същите не се визират конкретно нарушени разпоредби на тези инструкции.

Същевременно в експертното заключение по изготвената тройна техническа експертиза / т. ІІІ сл.д. стр.45 / на отговора на въпрос 11 при констатирани нарушения на постр.Г. по отношение на такива на Инструкция за монтаж и демонтаж на конзолни кранове се сочи нарушаване на част ІІІ

Изисквания по демонтаж т.3 и т.4 в резултат на предприемане на своеволни действия от пострадалия.

Прочита обаче на визираните текстове и установеното от доказателствата по делото по никакъв начин не сочи на нарушаване от Г. на визираните текстове. Същите определят методиката на вдигане на монтажната платформа , демонтиране на телферна количка , а и на стрелата на крана. Т.е. и от двете експертни заключение не може да се направи извода каква точно разпоредба на тези инструкции е нарушил постр. Г..А дотолкова до колкото наказателното производство е прекратено предвид приетото , че смъртта наГ.е настъпила само и единствено по негова вина то и твърдяните за осъществено от него нарушения следва да се конкретизират от обвинението.

Ако , независимо, че във визираната инструкция не се конкретизира начина на работа в монтажна платформа се визира излизането от същата на Г. и качването му на парапета , то в този случай следва да се отговори на въпроса защо се изключва от задълженията на длъжностните лица в ХЕС АД задължението за изработване на Инструкция за безопасна работа с монтажна платформа каквато констатация е направена в Протокол за резултати от извършено разследване на смъртна злополука станала на 13.10.2003 г. на НОИ РУ СО Ямбол – VІІ.7,8 / т.ІІ стр.32 сл.д./

Едновременно с това обаче при отговора на въпрос № 11/ стр.46 т.ІІІ/ от експертизата е визирана наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място при използване на работното оборудване , а именно чл.168 /1/

Работещите трябва да бъдат запознати с опасностите, произтичащи от работното оборудване , включително и това , което те не използват непосредствено , намиращо се на :

1. работната площадка ;

2. местата свързани с тяхната работа.

Касае се за задължения и на служители на работодателя , в случая ХЕС АД , които очевидно не са изпълнени.

Знанието на работника е свързано с уведомяването му от работодателя по отношение на изменените обстоятелства.

От доказателствата по делото се установява , а и в обжалваното постановление също е прието за установено , че в цеха където е станала злополуката предвид не приключилата процедура по приемане и заверка на обектите подкранови пътища и мостови кранове не е следвало да бъде подавано електрическо напрежение на същите / каквото е ставало за ползване на крановете за пренасяне на цилиндри в цеха / , че електрическото захранване е било осигурено от ел.табло , което по технически данни и характеристики отговаря на изискванията за безопасност и пускането на ел. ток е следвало да става при определени правила , но същото е било задействано по време на инцидента , като не е установено кой , по какъв повод , причина и нареждане е задействал напрежението.

Същевременно безспорно установено е и обстоятелството , че този факт не е бил съобщен на пострадалия, респективно произтичащите от това опасности на работната площадка , на мястото свързано с изпълнение на възложената му работа в конкретния случай , които ако му бяха съобщени биха предположили и друг начин на действие от негова страна , при съобразяване с това обстоятелство.

В тази връзка следва да се изясни и въпроса визиран по горе за работно оборудване – монтажна платформа и инструкция за работа с такава.

Същевременно в обжалваното постановление липсва анализ на визираните обстоятелства в контекста на нарушаване на разпоредби от длъжностни лица от ХЕС АД касаещи задължението за осигуряване на безопасна работна среда.

А факта , че не е установено лицето разпоредило в съответствие с установения ред или самоволно включило ел.напрежение и не уведомило за това работещите на работната площадка работници , включително пострадалияГ., не е основание да се счете , че не е налице извършено престъпно деяние , респективно и прекратяване на производството поради липса на осъществено такова по чл.24 ал.1 т.1 НПК.

Поради неизясняване на посочените обстоятелства имащи съществено значение за пълното и всестранно изясняване на фактическите обстоятелства съда намира за ненужно да се произнася по останалите правни изводи направени от прокурора .

В тази връзка следва да се отбележи , че са неубедителни съображенията изложени досежно ненарушаването на чл.164 ал.1 т.1 от Правилника за безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения в контекстна на осигуряване на безопасна работна среда при изпълнение на възложената на Г.работа , по отношение на мястото където се извършва работата. В този смисъл съда счита, че не са изпълнени указанията на ЯОС дадени в Определение по ЧНД !88/209 г. от ЯОС

Съдът счита , че без изясняване на поставените въпроси не може да се направи обоснован , а и несъмнен извод дали са налице виновни длъжностни лица от ХЕС АД Ямбол , които да са причинили по непредпазливост смъртта на Г. поради незнание или немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност.

По изложените съображения съда счита проверяваното постановление на ЯОП за прекратяване на наказателното производство за незаконосъобразно и необосновано , поради което и същото следва да бъде отменено и делото върнато на ЯОП за допълнително разследване.

Предвид на изложеното и на осн. чл.243 ал.5 НПК ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Постановление от 04.02.2010 г. на ЯОП за прекратяване на наказателното производство постановено по сл.д.№395/04 г. на ОСС-Ямбол и връща делото на ЯОП за допълнително разследване.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от уведомяване на страните пред БАС.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.