Намаляване на стреса при работа – въвеждащ наръчник за ръководители

Този наръчник предполага, че имате достатъчно знания относно връзката между стреса при работа и психичното и физическо напрежение. Предполагаме и че сте определили каква е организационната цена на високите нива на стреса на Вашето работно място и за Вашите работници.

Основните цели на наръчника са:

1. Идентифициране на основните белези на здравословната организационна промяна
2. Разработване на стратегии за промяна, както на организационно, така и на индивидуално ниво.

Сериозната организационна промяна има две основни нива. Първото ниво е съдържанието на промяната и второто е нейният процес. В общи линии, съдържанието на промяната е какво искате да направите, а процесът – как ще го направите. На практика, по-критичният аспект е процесът на промяната.
Може би най-важната стъпка в здравословната организационна промяна е вземането на решение за провеждането и. На работни места, където няма профсъюзи, такова решение се взема от ръководството. Там където присъстват профсъюзи, в решението трябва да участва, както ръководството, така и представителите на профсъюзите. Трябва да се знае, че здравословната организационна промяна отнема много време. Нито една сериозна промяна не може да бъде започната в условия на ограничено време – седмици или няколко месеца.

Здравословната организационна промяна може да включва:

• Промени, които повишават автономността или контрола на самите работещи;
• Промени, които повишават уменията на работещите;
• Промени, които повишават нивото на социална подкрепа (от страна и на ръководителя, и на колегите);
• Промени, които подобряват физическите условия на труд;
• Промени, които допринасят за здравословното използване на технологиите;
• Промени, които осигуряват оптимално ниво на изискванията на работата;
• Промени, които обезпечават сигурност на работното място и възможност за професионално израстване;
• Промени, които осигуряват здравословен режим на труд и почивка;
• Промени, които подобряват индивидуалните механизми за справяне с трудности;
• Промени, които не нанасят вреда (т.е. нямат непреднамерени странични ефекти, влошаващи качеството на работата).

Съществуват няколко ефективни начина за започване на този процес, но може би най-подходящата стратегия е провеждането на семинар за стреса при работа.

Тази стратегия има няколко предимства. Чрез семинара Вие изпращате послание към работниците, че сте загрижени за тяхното здраве и благополучие. Той ще помогне и да намерите общ език с работещите за стреса, както и да идентифицирате някои от най-важните лични и организационни съображения по проблема. Всъщност, за да бъде приет такъв семинар сериозно, е необходимо да се включи дискусия относно стратегиите за организационни промени и индивидуално управление на стреса.

Най-оптимално такова обучение може да бъде проведено за половин или един ден. В края на обучението е необходимо провеждането на дискусия с участниците относно необходимостта от по-нататъшни действия по отношение на стреса на работното място.

Повечето организации включват като рутинна част от обучението и получаването на обратна връзка от участниците. Тази практика е добра, тъй като ще Ви помогне да оцените, както качеството на обучението, доколко важно и значимо е то за работниците, така и да получите информация за необходимостта от допълнителни програми или дейности за намаляване на стреса на работното място.
Следваща стъпка може да бъде формирането на комитет по стреса при работа. Целта на този комитет е формулирането на стратегия за подобряване на работната среда във Вашата организация. Като членове на тази група трябва да бъдат включени работници и ръководство. Ако работещите във Вашата организация се представляват от профсъюз или комитет, техни представители също трябва да бъдат включени в комитета. Необходимо е участието в комитета на работещи от различни звена, смени и работни групи. Представителите на ръководството трябва да бъдат хора с реален авторитет в организацията. Особено важно е представителите на работниците да бъдат защитени срещу дискриминация заради участието си в комитета.

Повишаване чувството на работещите за контрол и участие на работното място

Ключовият момент тук е да се повиши реалният контрол и участие, а не илюзията за контрол. Възможни стратегии на работното място:
1. По–ефективно използване на заседанията за насърчаване участието и предложенията от работещите;
2. Организиране на автономни работни групи;

Подобряване уменията на работещите

Здравословната работа е работа, която дава възможност за непрекъснато развитие на уменията и тяхното използване.
Възможни стратегии на работното място:
1. Провеждане на квалификационни курсове
2. Повишение в длъжност като награда за усъвършенстването на уменията
3. Ротация на дейността с цел разширяване на уменията
4. Използване на нов дизайн на дейността за увеличаване обхвата на необходимите умения
5. Здравословна употреба на компютърната техника за развиване на уменията

Повишаване нивата на социална подкрепа

Ключови компоненти на социалната подкрепа на работното място са подкрепата от ръководителя и подкрепата от колегите. Възможни стратегии на работното място:
1. Обучение на ръководители за проактивно поведение.
Ключови моменти в този подход са позитивната обратна връзка, професионалното израстване и развитие на персонала, “отворен” тип комуникация, добра социална подкрепа на работното място.
2. Провеждане на обучение за решаване на конфликти и изграждане на екип;
3. Подходящо поведение при напускане на персонала

Промени, подобряващи физическите условия на труд

Съществуват много доказателства, че лошите физически условия на труд допринасят не само за физическите рискове, но и за повишени нива на стрес. Възможни стратегии на работното място:
1. Подобряване качеството на въздуха в помещенията
2. Намаляване нивата на съществуващите физически опасности (шум, токсини, химикали и др.);
3. Препроектиране на дейността с цел намаляване честотата на повтарящите се увреждания вследствие на напрежение (т.е. ограничаване на дейности с повторяеми движения, неудобна работна поза и/или вдигане на тежести.

Използване на технологиите

1. Здравословно използване на компютърната техника
Добрата ергономия е ключ към здравословното използване на компютърната техника. Службите по трудова медицина обикновено имат експерти в тази област. Те могат да Ви помогнат както за избора на подходящо оборудване и необходимото осветление в работните помещения, така и за оптималните режимите на труд и почивка.
2. Участие на персонала при избор на ново оборудване
Често тази стратегия се пренебрегва. Но именно крайния потребител, в конкретния случай персонала, трябва да има възможност за избор на типа оборудване, което ще бъде закупено.

Поддържане на оптимално ниво на изискванията на работата

Високият темп на работа влияе неблагоприятно върху здравето и благополучието на работещите. Възможни стратегии на работното място:
1. Ограничаване на извънредната работа
2. Ограничаване на натоварването
3. Въвеждане на механизма на “спирачките” – формиране на административна група, чиято цел е намаляване количеството на промените, които организацията иска да направи
4. Формиране на комитет “Какво не трябва да правим?” – формиране на работна група, за откриване на нископриоритетни или ненужни задачи. Редуцирането на длъжности не е цел на този подход.

Промени, които осигуряват сигурност на работното място и растеж в йерархията

Често промените на работното място се извършват в условия на несигурност, реорганизация и съкращения. По-ефективно е използването на уменията на наличните работници. Възможни стратегии на работното място:
1. Увеличаване на възможностите за израстване в йерархията
2. Увеличаване на отговорностите и трудовите задачи.

Промени, които осигуряват здравословен режим на труд и почивка

Режимът на труд и почивка може да има както положителни,така и отрицателни последствия за здравето. По-гъвкавото работно време има потенциала да повишава удовлетвореността на работниците и да намалява стреса. Възможни стратегии на работното място:
1. Ограничаване на работата в извънработно време
2. Сменен режим на работа в посока дневна към нощна смяна
3. Използване на плаващо работно време и други алтернативни режими на труд и почивка

Стратегии за подобряване на индивидуалните механизми за справяне с трудности

По-лесно се инициират индивидуалните стратегии, но те никога не трябва да се разглеждат като еквивалентна замяна на организационните промени. Тези стратегии могат, обаче, да бъдат полезни при извършването на структурни промени.

Някои добри възможности:

1. Подобряване хранителния режим на работещите:
Възможни стратегии на работното място: поканете специалист нутриционист за провеждане на еднодневно обучение, насърчете работещите да водят дневници какви храни са консумирали през седмицата, предлагайте храни на работното място, организирайте клуб за здравословно хранене.

2. Насърчавайте работещите да спортуват.
Възможни стратегии на работното място: организирайте “клуб за разходка” в обедната почивка, потърсете някой близък до работното място фитнес клуб, където може да ползвате групова отстъпка, поканете инструктор по фитнес за провеждане на курс, осигурете оборудване и помещения за тренировки.

3. Провеждане на обучение за техники за дълбока мускулна релаксация. Целта на такова обучение е работещите да се научат да релаксират , тъй като релаксацията намалява нивата на стрес.
Възможни стратегии на работното място: Консултантите по управление на стреса са тези, които могат да обучат работещите на тези техники. Вие можете да обучите целия персонал или да подберете група, която по-късно да обучи останалите.

4. Провеждане на обучение за ефективни когнитивни стратегии. Възможна стратегия на работното място: поканете лицензиран професионалист, който да проведе такъв тип обучение.

5. Обучение на тема “Злоупотреба с медикаменти”. Често тези, които са под голям стрес използват различни медикаменти, за да намалят напрежението. Употребяват по-големи количества алкохол, приемат по-често и повече от предписаните им лекарства или се пристрастяват към наркотици. Възможни стратегии на работното място: съществуват много организации и ресурси за справяне с подобни проблеми, които Вие можете да използвате.

6. Организиране на дискусионни групи за намаляване на стреса. Целта е работещите да споделят помежду си ефективни стратегии. Възможни стратегии на работното място: в този случай Вие не се нуждаете от външни ресурси. Можете сами да организирате такова събиране, където персонала да сподели начините си за редуциране на стреса.

7. Преход от работното място към дома. Много от работещите, напускайки работното си място, попадат в стресови ситуации в къщи. Времето за преход може да бъде полезна техника за овладяване на стреса в къщи. Основната идея е придобиване на умения за релаксация (20-30 минути), преди поемането на семейните/домашните отговорности.

8. “Оставяне на стреса пред входната врата” – обучение по семейна динамика и родителски умения. Подобряването способностите на работещите да се справят с напрежението в къщи може да бъде много печелившо за Вашата организация. Възможни стратегии на работното място: съществуват много агенции, които могат да осигурят такова обучение. Можете да помислите и за формиране на дискусионна група от работници, интересуващи се от тези проблеми.

Разработване на стратегии, които не вредят

Много лесно една интервенционна стратегия, може да завърши с влошаване качеството на работа. Често промените започват и завършват само с идентифициране на стресорите на работното място. Промяната заради самата промяна не е цел на програмите за намаляване на стреса на работното място.
Един ефективен начин за преодоляване на такива отрицателни резултати е разработването на механизъм за оценка (например проучване или преглед на медицинските картони), с помощта на който могат да бъдат измерени основните фактори на работната среда, както и стрес симптомите преди, по време на и след конкретните управленски действия.
Важни неща, които трябва да се оценят

Тъй като този подход е фокусиран върху намаляването на стреса и напрежението при работа, оценката на процеса трябва да включва следното:
• Повишила ли се е социалната подкрепа (от колеги и ръководство)?
• Намалени ли са изискванията на работата?
• Имат ли работниците чувство за повишена автономност и контрол?
• Повишило ли се е удовлетворението от работата?
• Повишило ли се е нивото на уменията, както и прилагането на тези умения?
• Намалели ли са физическите или психични стрес симптоми.

Източник: http://ncphp.government.bg/

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Намаляване на стреса при работа – въвеждащ наръчник за ръководители”