Проект на Наредба за болестите, при които работник или служител, боледуващ от тях има особена закрила по чл. 333 КТ (2012 г.)

Представям ви проекта за изменение и допълнение на Наредбата за болестите, при които работник или служител, боледуващ от тях, има особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.
Кои са основните акценти?
– допълнение с още редица заболявания, за които съобщиха медиите по-рано, сред които преживян инсулт, епилепсия и активни форми на хепатит В и хепатит С и др.;
– премахване на абсурдното положение да не може да се обжалва разрешението или отказа на Инспекция по труда за уволнение на защитен работник или служител.

Проект!

Н А Р Е Д Б А
ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, БОЛЕДУВАЩ ОТ
ТЯХ, ИМА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО чл. 333, ал. 1, т. 3 от КОДЕКСА НА
ТРУДА

Чл. 1. /1/ С тази наредба се определят болестите, при които работниците и служителите ползват особена закрила.
/2/ В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести:
1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза;
3. онкологични заболявания;
4. професионални заболявания;
5. психични заболявания;
6. захарен диабет (тип І или тип ІІ с късен съдово-дегенеративен синдром);
7. хронично протичащи неврологични заболявания с остатъчен функционален дефицит:
а) състояние след преживяни мозъчно-съдови инциденти с остатъчен функционален дефицит;
б) дегенеративни заболявания на нервната система (множествена склероза, прогресивна мускулна дистрофия, миастения и миастенни синдроми, латерална амиотрофична склероза, неврална и спинална мускулна атрофия, сирингомиелия и др.);
в) Паркинсонова болест и други екстрапирамидни синдроми;
г) епилепсия;
д) детска церебрална парализа;
е) състояние след преживян полиомиелит;
ж) състояние след операция за хидроцефалия;
8. синдром на придобита имунна недостатъчност и носители на HIV;
9. болни с извършена органна трансплантация;
10. активни форми на хепатит В и хепатит С;
11. хронични бъбречни заболявания изискващи диализно
лечение.
/3/ Работодателят е длъжен да събeре предварителна информация от работника или служителя, който е определен за уволнение, страда ли от болести, посочени в ал.2.

Чл. 2. /1/ Работник или служител, който страда от болест, посочена в чл. 1, ал.2, е длъжен при поискване да представи на работодателя си в три дневен срок епикриза и/ или медицински документ удостоверяващ, че е диспансеризиран за някоя от болестите по чл.1, ал.2
/2/ В случай че работникът или служителят разполага с документи, удостоверяващи хода на болестта и провежданото лечение извън посочените по ал. 1, е длъжен да ги представи на работодателя в три дневен срок.
Чл. 3. Работодателят представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).
Чл. 4. /1/ Териториалната експертна лекарска комисия въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок изготвя експертно решение.
/2/ При необходимост ТЕЛК извършва преглед на работника или служителя и/или назначава допълнителни изследвания и/или консултации с други медицински специалисти с оглед осигуряване на най-правилната преценка. В тези случаи ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след извършване на изследванията и представяне на съответните документи от тях.
/3/ В експертното решение по ал. 1 се посочват:
1. болестта, от която страда работникът или служителят;
2. преценка на работоспособността на работника или служителя за заеманото работно място;
3. противопоказаните условия на труд;
4. възможните неблагоприятни въздействия върху развитието на болестта при уволнение.
/4/ Експертното решение на ТЕЛК се изпраща служебно до работодателя и до работника или служителя в 20 дневен срок от неговото изготвяне.
Чл. 5. Работодателят отправя до съответната Дирекция „Инспекция по труда” писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или служител, който страда от болестите, посочени в чл. 1, ал.2, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.
Чл. 6. /1/ Въз основа на документите по чл. 5 Дирекция „Инспекция по труда” в седемдневен срок отказва или издава разрешение за уволнение за всеки отделен работник или служител да даде на работодателя разрешение за уволнение за всеки отделен работник или служител.
/2/ Актовете по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Процедурите, които са започнали преди влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и отменя Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда ( ДВ, бр. 33 от 1987г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила в тридненевен срок от обнародването й в Държавен вестник.

1 мнение за “Проект на Наредба за болестите, при които работник или служител, боледуващ от тях има особена закрила по чл. 333 КТ (2012 г.)”

 1. Здравейте колеги,
  не зная как са подбирани заболяванията в проекта на наредбата, но
  посочения списък е пълен с юридически и етични не домислици и статистически невероятности:

  Първо – статистиката. Само хоспитализираните през 2009 на възраст
  18-64 години са:
  1. исхемична болест на сърцето – 289477
  5. психични заболявания – 69145
  6. захарен диабет – 49512
  т.е. около 400 000 от работоспособното население са защитени само от
  тези три точки.

  2. активна форма на туберкулоза – активните форми са ЗАРАЗНИ.
  Затова се наричат и активни. Това означава, че болния е:
  1.в болница за лечение или
  2.в болничен за домашно лечение.
  И в двата случая не може да бъде уволнен. Лечението по настоящите
  схеми е от 6 до 12 месеца.
  През цялото време болния е защитен, защото е в болничен.

  Следват разбира се тоталния миш-маш от:
  7. хронично протичащи неврологични заболявания с остатъчен функционален дефицит:

  а) състояние след преживяни мозъчно-съдови инциденти с остатъчен
  функционален дефицит;
  б) дегенеративни заболявания на нервната система (множествена
  склероза, прогресивна мускулна дистрофия, миастения и миастенни синдроми, латерална амиотрофична склероза, неврална и спинална мускулна атрофия, сирингомиелия и др.);
  в) Паркинсонова болест и други екстрапирамидни синдроми;
  г) епилепсия;
  д) детска церебрална парализа;
  е) състояние след преживян полиомиелит;
  ж) състояние след операция за хидроцефалия;

  сред горните има такива заболявания със бавно развитие от 15-20 години като мултипленна скрероза и такива като LAS /латерална амиотрофична склероза/ при която от диагнозата до смъртта има 3-4 години. Това са 3 години прекарани в мускулни спазми и нечовешки болки.
  Има и изключения като професор Стивън Хоукинг, които са я преживели, но неговата „работа“ е чисто теоретична и спада към умствения труд. Всеки друг е просто невъзможен за него.

  Няма да коментирам заболявания като ДЦП, които просто не могат да
  бъдат „скрити“ от работодателя по никакъв начин. Щом са ги взели на
  работа значи са необходими като специалисти или най-малкото достатъчно кадърни за да си вършат добре работата.

  Сега да поговорим за юридически и етичните бомби като:
  8. синдром на придобита имунна недостатъчност и носители на HIV;
  10. активни форми на хепатит В и хепатит С;
  и
  „Работодателят е длъжен да събeре предварителна информация от
  работника или служителя, който е определен за уволнение, страда ли от
  болести, посочени в ал.2.“
  Само събирането на информация „от работодателя“ за тези заболявания ще
  ни натресе такива
  присъди /в Страсбург примерно/ че може да падне и цялата наредба.

  Последните няколко останали са поне смислени:
  3. онкологични заболявания;
  4. професионални заболявания;
  9. болни с извършена органна трансплантация;
  11. хронични бъбречни заболявания изискващи диализно
  лечение

  И тази наредба като много други ще ни се натресе на всички на главата
  пак без обсъждане и логичен дебат защо едни заболявания влизат,
  а други дори по тежки – не.

  Поздрави и да ни е честита!

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.