Обнародвана бе наредба по Закона за инспектиране на труда

С Наредбата се уреждат формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация на министъра на труда и социалната политика от органите на изпълнителната власт или техни административни структури от специализираната администрация, на които е възложено със закон да извършват дейности, свързани с инспектиране на труда.

Въвеждат се задължения за посочените органи да предоставят цялостна информация за проверени обекти, издадени документи или предписания и други ежегодно до 30 март.
Когато при инспектиране на труда контролен орган установи нарушение или има съмнение за нарушения в обектите на контрол, които не са от негова компетентност, той информира компетентния контролен орган в срок до три дни.

Информацията съдържа:

 1. дата на проверката;
 2. данни за обекта на контрол – адрес на предприятието, данни за работодателя, характеристика на извършваната дейност;
 3. вид на проверката;
 4. данни за нарушението;
 5. други данни, които биха спомогнали дейността на компетентния контролен орган.

Компетентният контролен орган информира органа, който му е изпратил сигнала за предприетите мерки и за резултатите от проверката не по-късно от 10 дни след приключване на проверката.

Припомняме, че органи по инспектиране на труда са:

 • Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с проверки по здравословни и безопасни условия на труд, по трудовоправни отношения и по Закона за насърчаване на заетостта.
 • Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с проверки на съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН и лицата, получили лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и за лицата, вписани в регистъра на ДАМТН, които извършват поддържане, ремонтиране или преустройване на съоръжения с повишена опасност.
 • Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството с проверки на строежи, наличие на план за безопасност и здраве и разрешения за ползване на обекти с производствено предназначение.
 • Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” при Министерството на вътрешните работи – контрол за спазване на нормите за пожарна безопасност в обектите.
 • Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните – регистрирани машини за земни работи, земеделска и горска техника, издадени и подменени свидетелства за правоспособност за работа с машини за земни работи, земеделска и горска техника.
 • Министерството на икономиката и енергетиката – рудници за категоризация по газ и прах и проверки по техническата експлоатация на енергийни обекти.
 • Министерството на транспорта – контрол по спазване на условията за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и във вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, контрол по спазване на условията за осъществяване на превоз на опасни товари, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и технически надзор на съоръжения с повишена опасност в транспортната система на страната.
 • Министерството на околната среда и водите – разрешителни за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
 • Министерството на отбраната – контролните проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на специфичните дейности в структурите на Министерството на отбраната.
 • Министерството на здравеопазването – контрол върху дейността на службите по трудова медицина.
 • Агенцията за ядрено регулиране – събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.
 • Националният осигурителен институт – статистическа информация за регистрираните трудови злополуки и професионални болести.
 • Националната агенция за приходите – информация за общия брой на регистрираните, на изменените и на прекратените трудови договори.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.