Проект на Наредба за представителното облекло на учителите

През 2011 г. бе направена промяна в Закона за народната просвета, като се добави нов член чл. 40б (Нов – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.), съгласно текста на който при изпълнение на служебните задължения, лицата от педагогическия персонал в училищата, детските градини и обслужващите звена, имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определен в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.

Новата наредба, която очакваме да се обнародва ще бъде кратка. Дали ще се запази текстът на проекта или ще има промени в него, все още не може да се каже. Тя дава отговор на многобройните въпроси, които възникнаха след обнародването в началото на 2011 г. на Наредбата за работното и униформено облекло, свързани с начина на предоставяне на работно облекло на педагогическия персонал.

Проект!

Наредба за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
(2) Педагогическия персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствена дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателски длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

Чл. 2. (1) Лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото се осигурява от всяко лице от педагогическия персонал съобразно благоприличието и деловия вид, съответстващ на служебното му положение.

Чл. 3. (1) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет/бюджетна сметка на детската градина, училището или обслужващото звено.
(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка календарна година в съответствие с бюджета на детската градина, училището или обслужващото звено и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.
(3) Коленктивен трудов договор по ял. 2 се сключва при условията и по реда на Кодекса на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, а в детските градини, училищата или обслужващите звена – между директора и синдикалните организации.

Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година лицето от педагогическия персонал има право на представително облекло, пропорционално на оставащите до края й месеци.
(2) Когато лицето от педагогическия персонал напусне, то възстановява получената сума за представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

Чл. 5. Лице от педагогическия персонал, което работи на непълно работно време, има право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовия му договор продължителност на работното време.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Лицата от педагогическия персонал, които са получили работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, (обн., ДВ, бр.9 от 2011 г. ), чийто срок за износване не е изтекъл при влизане в сила на тази наредба, имат право на представително облекло от началото на календарната 2013 година.
(2) Ако срокът за износване на предоставеното работно облекло на лицата по чл. 1 изтича през 2012 година, те има право на представително облекло, чийто размер се определя пропорционално на времето до края на 2012 година.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 40б, ал. 1 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Сергей Игнатов
Министър на образованието,
младежта и науката

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.