Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Съгласно чл. 14 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява врeменна заетост, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Формата, съдържанието, редът и начинът на подаване и съхраняване на декларацията са определени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НАРЕДБА № 3
от 23 февруари 2010 г.
за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

(Обн., ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 г.)

Глава първа
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Чл. 1. С тази наредба се определят формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (декларацията).

Чл. 2. Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

Чл. 3. (1) Декларацията се подава в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година.
(2) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2 уведомяват писмено териториалната дирекция “Инспекция по труда” в срока по ал. 1.

Глава втора
ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Чл. 4. (1) Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 1.
(2) Уведомлението по чл. 3, ал. 2 се подава на хартиен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 2.
(3) Декларацията, съответно уведомлението, се подава на електронен носител или по електронен път по утвърден формат на записа, като се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от ИА “Главна инспекция по труда”. Програмният продукт се предоставя чрез дирекциите “Инспекция по труда” или интернет страницата на ИА “Главна инспекция по труда”.
(4) Декларацията, съответно уведомлението, се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен представител притежава универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 5. (1) При приемане на декларацията, съответно уведомлението, на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.
(2) Електронен носител, който не може да бъде възпроизведен от длъжностното лице в териториалната дирекция “Инспекция по труда”, се връща на подателя, като декларацията, съответно уведомлението, се счита за неподадена. В срок не по-дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемане на електронния носител, задълженото лице по тази наредба представя нов електронен носител.
(3) Електронният носител се връща на подателя след приемането на информацията.
(4) Изпратената по електронен път декларация, съответно уведомлението, се завежда в териториалната дирекция “Инспекция по труда” с датата на получаване, регистрирана от информационната система на ИА “Главна инспекция по труда”.

Чл. 6. Не се приемат декларации, съответно уведомления, на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на лицата по чл. 2.

Чл. 7. (1) При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА “Главна инспекция по труда” в срок до 60 дни от датата на приемане на декларацията писмено уведомява лицата по чл. 2 за констатираните непълноти и нередовности, като с уведомлението определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.
(2) В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА “Главна инспекция по труда” вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен регистър, който се публикува на страницата на ИА “Главна инспекция по труда” в интернет. В случаите по ал. 1 срокът за вписване на подадената декларация в публичния регистър започва да тече от датата на отстраняване на констатираните непълноти и нередовности.
(3) Регистърът по предходната алинея съдържа:
1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;
2. наименование на предприятието;
3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;
4. адрес на предприятието;
5. име, презиме и фамилия на законния представител на лицето по чл. 2.

Чл. 8. Декларациите, съответно уведомленията, се съхраняват и унищожават по ред и начин, определен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. (1) Лицето по чл. 2 или негов законен представител, което не подаде декларация, съответно уведомление, в законоустановения срок, носи отговорност по чл. 413, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Кодекса на труда.
(2) Лице, което подаде декларация, съответно уведомление, с неверни данни, носи отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба “промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране” е промяна в декларираните обстоятелства по раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV, част І, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от декларацията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Образецът на декларацията и уведомлението се публикуват на страницата на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в интернет за ползване от декларатора.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Вашият отговор на Деяна Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

29 мнения за “Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ”

 1. Здравейте, иакам да попитам при електронно подаване, законния преставител трябва да има УЕП, но този подпис трябва да се води на физическо лице или на юредическо?

  Отговор
 2. Докторе, за тази пародия не са виновни попълващите декларацията, а съставителите и „разяснителите“ на декларацията и съставителите на регистъра. Би трябвало в регитъра да бъдат посочени първо данните от раздел I- юридическото лице или физическо и след това предприятието.
  Би трябвало да е указано с какво да започнем в т.5. Ако се посочи офиса, адреса на който е седалището на фирмата /според мен е логично да се започне с него/, а след това цех, магазин и т.т., то е регистъра излиза само офис. Смешно е, но грешно ли е? Как смятате колеги?………….

  Отговор
 3. БЛАГОДАРЯ НА ГИТ, ЧЕ НЕЗАБАВНО ОТСТРАНИ „ГРЕШНИТЕ ФИРМИ“ – БИЛИ ТЕСТОВИ.

  ИСКАМ ДА ВИ ПОКАЖА И КАКВИ „ФИРМИ“ СА РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН:

  Саиме Мустафа Ибрямова 200400637
  АБРИТУС 51 СТОЯН ИВАНОВ 837064364
  Слакарски цех 127027193
  Магазин за облекло 837067684
  Ресторант „Попшейтановата къща “ 040052713
  Диагностичен център 116545131
  Магазин за шивашки материали 127530700
  Селскостопанска аптека 837039514
  Цех за РVС 127630914
  Международна автостанция 127062109

  БЕЗ КОМЕНТАР …

  АКО НЯКОЙ РАЗБЕРЕ КОЙ ОТ ОБЕКТИТЕ И ЮРИДИЧЕСКО ИЛИ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – ДА СЕ ОБАДИ – ЩЕ ПОЧЕРПЯ !

  Отговор
 4. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  ВНИМАТЕЛНО ПРОВЕРЕТЕ В САЙТА НА ГИТ ДАЛИ ВХОДЯЩИЯТ ВИ НОМЕР НЕ Е ДУБЛИРАН, ИЗТРИТ ИЛИ ЗАГУБЕН В ЕЛЕКТРОННОТО ПРОСТРАНСТВО.

  ОКАЗА СЕ, ЧЕ ПОД ВХ. № 2 ЗА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ, ФИГУРИРА ДРУГА ФИРМА, (А НЕ ТАЗИ, В КОЯТО РАБОТЯ И ОТ ЧИЕТО ИМЕ Е ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯТА), А НА № 2 И 4 СА ОБЯВЕНИ АДРЕСИ И ИМЕ НА УПРАВИТЕЛ (ЗА № 4) С МНОГО СТРАННО „ЗАШИФРОВАНИ ЦИФРИ И БУКВИ“. ИНТЕРЕСНО КАК И КОЙ ГИ Е ОДОБРИЛ !!! ???

  НЕ ЗНАЯ ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ГИТ ЧЕТЕ КАКВО СЕ ПУБЛИКУВА НА ОФИЦИАЛНАТА Й СТРАНИЦА, НО ИЗЛИЗА, ЧЕ ФИРМИТЕ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В ШУМЕН МЕЖДУ 21.04-30.04.2010 Г. С ВХОДЯЩИ НОМЕРА ОТ 2 ДО 29 СА ФАНТОМИ, ИЗТРИТИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО.

  ИЗНАСЯ СЕ НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ.

  ОСТАВА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ПИСМА, ЧЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ СА ИЗГУБЕНИ И ПРОЦЕСЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТОРИ ???

  60-ДНЕВНИЯТ СРОК ЗА ПРОВЕРКА ТЕЧЕ И ДО 21.06.2010 Г. ОЧАКВАМ ГРЕШКИТЕ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.

  ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВЕЧЕ СТАНАХА МНОГО И ПРОДЪЛЖАВАТ, А НА ПРЕДИШНИТЕ ПИТАНИЯ ПО УСТАНОВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ОТГОВОРЪТ Е „ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ, УШИ И УСТА“ …

  ДАНО ПРИ ВАС НЕ Е ТАКА !

  Отговор
 5. НОВИЯТ ПРОБЛЕМ С ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15:
  КОГАТО СЕ ПОПЪЛВАТ ДАННИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НА СЪОТВЕТНИЯ РЕД И РЕГИСТРАЦИЯТА ПО БУЛСТАТ, СОФТУЕРЪТ ГНЕВНО РОЗОВЕЕ.

  ПРИЧИНАТА Е, ЧЕ СЕ ИЗИСКВАТ СЪОТВЕТНО ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН (НО ТОВА Е ЗА ЛИЦА ОТ ТИПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ).
  ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ПРОГРАМИСТИТЕ ИЗИСКВАТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЕТ И ТЕХНИЯТ БУЛСТАТ ДА СЕ НАНАСЯТ КАТО ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА !!! ???

  НАДЯВАМ СЕ ТЕЗИ РЕДОВЕ ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ ОТ ЮРИСТ НА ГИТ, КОЙТО ДА ИЗИСКА СЪОТВЕТНИТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ (МАЙ СТАНАХА МНОЖКО), ЗАЩОТО НАИСТИНА ВЕЧЕ МИ СЕ ОБЪРКАХА ПОНЯТИЯТА …

  СТИСКАМ ПАЛЦИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО НЯМАТ КОМПЮТЪР ИЛИ ИНТЕРНЕТ, КАКТО И ПОЗНАТИ – ЮРИСТИ, ЛЕКАРИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ИНЖЕНЕРИ ПО ЗБУТ И ДР. ТЪЛКУВАТЕЛИ НА ИНАЧЕ ТАКА СИМПАТИЧНАТА ПРОГРАМА.

  КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НАБЛИЖАВА, ПРОБЛЕМИТЕ РАСТАТ, ОТГОВОРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗАПИТВАНИЯ НЯМА, ОСТАВА ДА ВИ ПОЖЕЛАЯ МНОГО КУРАЖ И КЪСМЕТ ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО !!!

  Отговор
 6. ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ !
  ОЧЕРТАВА СЕ ОЩЕ ЕДИН ПРОБЛЕМ С ДЕКЛАРАЦИЯТА: АКО РАБОТОДАТЕЛЯТ Е С 12 ЦИФРЕН БУЛСТАТ, ПРОЗОРЕЦЪТ ОСТАВА ЗАСРАМЕНО РОЗОВ И НЕ ПОБЕЛЯВА (СОФТУЕРЪТ РЕГИСТРИРА САМО 9 ЦИФРИ). ? ! …
  НАДЯВАМ СЕ НЯКОЙ ОТ ПРОГРАМИСТИТЕ НА ГИТ ДА ПРОЧЕТЕ ТЕЗИ РЕДОВЕ И ДА КОРИГИРА ГРЕШКАТА, ЧЕ 30 ЮНИ ЕЙ ГО ДОШЪЛ ….
  УСПЕШЕН ДЕН КОЛЕГИ !!!

  Отговор
 7. ДЕЯНА, БЛАГОДАРЯ ЗА ВЪПРОСА.

  ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА „НОВА“ НАРЕДБА ЗА СТМ СДРУЖЕНИЕТО ВНЕСЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ВНЕСЕНИЯ ТЕКСТ В ДВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА И ИМЕНАТА НА ВНОСИТЕЛЯ. ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИМА ПОКАНА ОТ МТСП И ЩЕ ВЗЕМЕМ ДОКУМЕНТИТЕ ОЩЕ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА. СПОРЕД ОКОНЧАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ ВЗЕМЕМ АДЕКВАТНИ МЕРКИ.

  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ВСЕ ОЩЕ ПРОУЧВАМЕ ПОЛОЖЕНИЕТО И ПРИ ДОСТОВЕРНА ИНФО, ЩЕ Я СПОДЕЛИМ.

  А ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА МИСЛЯ, ЧЕ ОЛЕЛИЯТА И ИНФАРКТНИТЕ МОМЕНТИ ТЕПЪРВА ПРЕДСТОЯТ. КОГАТО НАБЛИЖИ ПОСЛЕДНИЯ СРОК ВСИЧКИ ЩЕ СЕ „ОПАРЯТ“, АМА ДАНО НЕ Е КЪСНО …
  МИСЛЯ, ЧЕ СЕГА Е МОМЕНТЪТ ГИТ С ДОСТОЙНСТВО ДА ОТСТРАНИ ГРЕШКИТЕ И ДА ОБЯВИ КОРЕКЦИИТЕ, А СМЯТАМ, ЧЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО ХРИСТИЯНСКИ ЩЕ ПРОСТЯТ НА ПРОГРАМИСТИТЕ И ЩЕ ПОДАДАТ ОТНОВО ИЗПРАТЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
  ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВЕЧЕ НА НЯКОЛКО ЗАПИТВАНИЯ НЯМА ОТГОВОР ОТ ПОСОЧЕНИЯТ EMAIL НА СТРАНИЦАТА НА ГИТ !?

  Отговор
 8. Стъкмистиката е хубаво нещо, но все пак се подписваш под документ с невярно съдържание! Иди обяснявай после,че софтуерът е виновен

  Отговор
 9. То на кого ще послужат за мене е ясно, но дано после бъде публикуван все пак „големия доклад“, а не само отчетен на някоя сбирка (конференция) с ограничено присъствие.
  И понеже декларацията вече ми се струва отминаваща олелия, да попитам, ако не е тайна – някой не е ли потърсил Сдружението на службите по трудова медицина във връзка с новите наредби, които чакаме – особено онези за медицинските прегледи и трудоустрояването?

  Отговор
 10. ВСИЧКО Е СУПЕР,
  ЖАЛКОТО Е, ЧЕ ГРЕШКИТЕ В СОФТУЕРА НЯМА ДА СЕ ОТСТРАНЯТ И ЦЯЛОСТНАТА ИНФО НЯМА ДА Е ДОСТОВЕРНА.
  ТОВА ЛИ БЕШЕ ЦЕЛТА НА ЗАДАЧКАТА И НА КОГО ЩЕ ПОСЛУЖАТ СМЕСЕНИТЕ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА И ЗА 2010 ДАННИ ОСТАВА ЕДНА ГОЛЯМА НЕИЗВЕСТНА ?!
  КИТАЙСКА ЗАГАДКА В ДЕЙСТВИЕ …

  Отговор
 11. Здравейте,

  би трябвало да имате специален софтуер за подписване на файлове, даден от издателя на УЕП, с който да подпишете файла.

  Отговор
 12. Попалних декларацията по чл.15q но не намерих мастор където да я подпиша с електронен подпис. Създадох файл .XML, разпечатах я, няма грешки… Дори я подадох през Интернет в Главна Инспекция по труда. Но след това прочетох, че трябва предварително да я подпиша с електронен педпис, и че файлът трябва да бъде с разширение .P7M.
  Къде греша?

  Отговор
 13. В ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ, В Т. 8 НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОСОЧАТ ПОДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ. В ЧИЙ ЛИ ИНТЕРЕС Е ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ?

  ВСИЧКИ ДАННИ СЛЕД Т. 10 СЕ ОТНАСЯТ ЗА ТАЗИ ГОДИНА, А НЕ ЗА 2009.

  АКО ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ ЗА 2010 Г. Е НАМАЛЯЛ ПОД ТОЗИ ЗА 2009, СОФТУЕРЪТ НЕ ПРИЕМА ЦИФРИТЕ ЗА 2009 Г. – АБСОЛЮТНО СЕ НАРУШАВА СМИСЪЛЪТ НА ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗЗБУТ (ВСИЧКИ ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ ДА ВАЖАТ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА) !!!

  РАБОТНИТЕ МЕСТА В Т. 22 СА ЗАДАДЕНИ ПО ПОЛ, А НЕ ПО БРОЙ РАБОТЕЩИ. АКО ИМА 1 РАБОТНО МЯСТО ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ, ТРЯБВА ДА СЕ „ЦЕПНЕ“ НА ПО 1/2, ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ ВЕРНИЯ СБОР ЕДИНИЦА …

  В Т. 24 НЕ Е УТОЧНЕНО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА РАБОТЕЩИ ПРИ ОПАСНОСТИ, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА. ТЕЗИ ОПАСНОСТИ ГИ ИМА ИНАЧЕ НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО НАС … НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ БР. РАБОТЕЩИ, ЕКСПОНИРАНИ ЕДНОВРЕМЕННО НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПАСНОСТ.

  Отговор
 14. ВСИЧКИ ДАННИ СЛЕД Т. 10 СЕ ОТНАСЯТ ЗА 2010 Г.

  ТОВА Е АБСОЛЮТНО НЕДОГЛЕЖДАНЕ И АКО НЕ СЕ КОРИГИРА СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА ПРИЕМЕ ДАННИТЕ.

  ИЗХОДЪТ Е ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ПРОГРАМАТА, ИЛИ „НАГЛАСЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ“ (АКО НАЗНАЧЕНИТЕ РАБОТЕЩИ СА ПО-МАЛКО НА БРОЙ СПРЯМО 2009 Г.

  ТОЗИ ФАКТ ЛИПСВА В УКАЗАНИЯТА И ЩЕ ПРЕДИЗВИКА МНОГО ГЛАВОБОЛИЯ – СЪЩИНСКО СУДОКУ …

  Отговор
 15. Някои данни са за 2009, други са към момента на подаване на декларацията. Както е казало Марияна – трябва да се чете внимателно самата декларация и указанията за попълване.

  Отговор
 16. Указания са дадени в инструкция за попълване /в сайта на ГИТ/ и в самата декларация. Трябва вниматело да се чете всяка точка и информация /синята иконка в дясно/.

  Отговор
 17. Данните в декларация по чл. 15 за кой период се отразяват – за 2009 или 2010г.

  Отговор
 18. При попълването всички данни след т. 10 са програмирани към тази година, а не към предходната. Ако проблемът не бъде отстранен, софтуерът не приема данните, при намален числен състав.

  Отговор
 19. Уви – днес 19.04.2010 г. декларацията отново не е достъпна.
  Независимо от уверенията в сайта на ГИТ, работодателите отново не могат да изпълнят своите задължения.
  Моля ако някой от четящите тези редове знае друг източник за теглене на софтуера да извести останалите !
  Може би срокът ще бъде удължен до 31.12.2010 г., или за попълването ще се даде възможност само 1-2 седмици …..

  Отговор
 20. ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ !
  НАРЕДБАТА Е ПУБЛИКУВАНА, УКАЗАНИЯТА КЪМ НЕЯ СЪЩО.
  ОСТАВА ДА ГАДАЕМ КОГА ЩЕ СЕ ОТВОРИ ПРОСЛОВУТИЯТ ФАЙЛ НА СТРАНИЦАТА НА ГИТ.
  ВСЕ ОЩЕ Е ИЗПИСАН НАДПИСЪТ, ЧЕ ФАЙЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ ТЕГЛИ ОТ 12 АПРИЛ, А ВЕЧЕ ТРЕТИ ДЕН ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОЧАКВАТ ТОЗИ ФАКТ.

  Отговор
 21. Искам да следя по е-мейл новите коментари към тази статия. БЛАГОДАРЯ!

  Отговор