Какви наредби чакаме до края на 2009

Останаха два месеца до края на 2009 година и реших, че е време да разгледаме Националната програма по безопасност и здраве при работа, за да се подготвим за предстоящите промени в нормативната база, касаеща осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2009 година (НПБЗР – 2009 г.) е разработена на основание Решение на Министерския съвет от 26 юни 2008 г.
Тя е първата годишна програма, свързана с изпълнението на целите, заложени в Стратегията по безопасност и здраве при работа на Република България за 2008-2012 г.

Първата приоритетна област в програмата е въвеждането европейското законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд и актуализиране на националното.

Какви наредби чакаме?

Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на оптични лъчения – Обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г.

Наредбата трябва да въведе в България изискванията на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците от експозицията на физически агенти (изкуствени оптични лъчения). Това е деветнадесетата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО (рамковата директива) и определя минималните изисквания за защита на работниците от рискове за тяхното здраве и безопасност, които произтичат или могат да произтичат от експозиция на изкуствени оптични лъчения по време на тяхната работа. Директивата се отнася до рискове за здравето и безопасността на работниците в резултат на неблагоприятни последици за очите и кожата. Под “оптични лъчения” се разбира всички електромагнитни лъчения с дължина на вълната между 100 nm и 1 mm, включително лазерни лъчения.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредбата ще въведе новите изисквания за гранични стойности във въздуха на работното място на химични агенти съгласно директивата за изменение и допълнение на Директива 98/24/ЕС за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.

Наредба за формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на годишна декларация по чл.15 от ЗЗБУТ в териториалните дирекции „Инспекция по труда“.

Едно от измененията и допълненията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в бр. 108 от 19.12.2008 г. на Държавен вестник включваше нови правила за подаване на декларацията по член 15 от закона. Съгласно новите изисквания работодателите подават годишна декларация или писмено уведомление за липса на промяна в обстоятелсвата при регистрирането в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията трябва да бъдет определени с наредба на министъра на труда и социалната политика.

В края на април тази година липсата на издадена наредба и указания предизвика сериозни главоболия на длъжностните лица в предприятията. Едва на 24 април в инспекциите по труда бе обявено, че изискването ще се прилага от 2010 година и ще се чака излизането на новата наредба. Нейното издаване е планирано в Националната програма по безопасност и здраве при работа и ще очакваме обнародването й.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Основните проблеми с Наредба № 3 дойдоха от това, че Камарата на строителите започна да прилага изискването на параграф 2 от наредбата, в който е записано, че специализираното ежегодно обучение на работниците и длъжностните лица по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана се организира съгласно изискванията на Наредба № 8 на МНП от 1982 г. за обучението и повишаване на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана (ДВ, бр. 51 от 1982 г.). На 1 юни публикувахме официалният отговор на Министерство на труда и социалната политика на нашия въпрос относно валидността на наредбата – Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана (ДВ, бр. 51 от 29.06.1982 г.) е с отпаднало правно основание.

Друг проблем при прилагането на Наредба 3 за инструктажите е тълкуванието на МТСП, в частност ИА „Инспекция по труда“ относно изискванията за ежедневен инструктаж. Съгласно наредбата „ежедневно се инструктират работници и служители, заети в дейности с висок производствен риск: …при експлоатацията на транспорта…“. Имайки предвид чл. 20, официалното становище на Министерството бе, че на ежедневен инструктаж подлежи всеки един работещ във фирмата, управляващ служебен автомобил, включително управлението на лек автомобил от управител.

Дали тези проблеми ще бъдат решение в новата наредба, ще разберем до края на 2009 година.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работницитекъм 11.03.2011 г. все още няма изменение.

Цитираната наредба е морално остаряла и не отговаря на съвременната организация на дейностите по безопасност и здраве при работа и изисквания на нормативната база.
В някои текстове в Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина бе направен опит да се излезе извън рамката на остарялата наредба, но това доведе до още по-големи противоречия. Към службите по трудова медицина бе поставено изискването за изготвяне на препоръчителен списък на задължителните медицински прегледи въз основа на нормативните изисквания и оценката на риска. Можете сами да забележите оксиморона в случая. Списъкът е със задължителни медицински прегледи, но е препоръчителен.

Проект на нова Наредба за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците се обсъжда в професионалните среди от над 10 години и се надяваме, че този път наистина в края на 2009 година ще има една нова и съобразена със съвременните условия наредба.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за трудоустрояванекъм 11.03.2011 г. все още няма изменение.

Наредбата за трудоустрояване е също част от остарялата нормативна база в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Тя е издадена през 1987 година и има само едно изменение през годините, свързано с уточняване на използваната терминология. В otgovori.info сме публикували становището на адвокат Невена Стоева относно практическите проблеми при трудоустрояване, както интервюто на Нина Гевренова, в което тя казва: „Проблемът в законодателството е, че службите по трудова медицина нямат никакви реални права да променят нещо. А и работодателят няма правни механизми да накара работника си да отиде на лекар или на ТЕЛК.“

Актуализация и преработка на правилници

От 1967 до 1996 год. са публикувани над 110 правилника по безопасност на труда, издавани от съответните министерства и ведомства на основание Кодекса на труда.
Те са остарели и не отговарят на съвременните реалности в икономиката нито по отношение организацията на работа, нито по отношение на новото оборудване. Към момента, на основание § 21 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ бр. 18/2003 г.) правилниците по безопасност на труда са в сила, доколкото не противоречат на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

До края на годината е запланувана актуализацията и преработката на следните правилници:

1. Правилник за минноспасителната и газоспасителната дейност.

2. Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин (В-01-02-04), МХМ, 1971 г. (изм. и доп., ИБТ на МТСГ бр. 11 от 1994 г.)

3. Правилник по безопасност на труда при разработване на въглищни находища по подземен начин (В-01-01-01), КЕ, 1993 г.
Правилник по безопасност на труда при преработка на пластмаси (В-01-04-13), ДСО „Пластмасови изделия”, 1975 г.

4. Правилник по безопасност на труда в каучукопреработващата промишленост (В-01-04-15), МХП, 1978

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

5 мнения за “Какви наредби чакаме до края на 2009”

 1. Здравейте, госпожо Петрова,
  дайте ми „глътка“ време да прочета внимателно новата наредба и обещавам до края на седмицата да подготвя представяне на наредбата и някои първични насоки.
  Все пак мисля, че мога да Ви успокоя, че в Ръководството за прилагане на директивата, изготвено от Европейската комисия има списък на източници на оптични лъчения в офиси, сред които са и лазерните принтери, за които се смята, че „когато работното място съдържа само тези посочени източници и когато те се използват само при описаните обстоятелствата, то може да се счита, че не е необходима допълнителна оценка на риска“.

  Отговор
 2. Здравейте!
  Тук намерих единственото място, където да задам въпрос към Вас. Моля да ме извините, ако това не е правилното място.
  Въпросът ми е свързан с излязлата днес Наредба 5 на МЗ за отпичните лъчения – съвсем обикновен лазерен принтер, използван от счетоводителя, подлежи ли на някакви измервания? Струва ми се абсурдно да е така, но все пак моля да кажете какви са уреудите, които биха били под контрол?

  Отговор