Национални награди по здраве и безопасност при работа 2013

Национални награди по здраве и безопасност 2011И тази година ще се проведе конкурсът за Национални награди по здраве и безопасност при работа, който се организира от  ИА „Главна инспекция по труда” с активната подкрепа на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. Конкурсът е за предприятия, регистрирани и работещи на територията на България от всички икономически дейности.

Отново ще има награди за малки, средни и големи предприятия, като всеки кандидат може да участва само в една от тези категории (в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението). Предприятия, които през последните три години са имали трудова злополука със смъртен изход или инвалидизация, не могат да участват в конкурса.

Въпросникът за участие в конкурса съдържа 31 въпроса, някои от които са:

 • Познавате ли добре изискванията на законодателството, регламентиращо здравословните и безопасни условия на труд?
 • Назначили/определили ли сте едно или повече длъжностни лица, които да изпълняват следните основни функции: (..изброени са функциите на органа по БЗР)?
 • Декларирали ли сте в съответната Дирекция „Инспекция по труда” местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки съгласно чл. 15 ЗЗБУТ?
 • В предприятието гарантира ли се системно оценяване на рисковете за здравето и безопасността на работещите? Ако отговорът е „да”, моля, посочете как:
 • В предприятието съхранява ли се:- екзекутивната документация или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд;
  – акт, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация;
  – документация (протоколи и актове), доказваща съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;
  – документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда?
 • Запознати ли са всички работещи със съществуващите опасности и рискове при работа?
 • Осигурено ли е обслужване на работещите в предприятието лица от регистрирана служба по трудова медицина?
 • Определени ли са лица с подходяща квалификация и необходимата правоспособност (ако има изискване за такава), които да отговарят за поддръжката и ремонта на работното оборудване? Ако отговорът е „да”, моля, уточнете как:
 • Идентифицирани ли са машините и/или съоръженията в предприятието, подлежащи на периодичен преглед  съгласно нормативните изисквания?
 • Лицата, на които е възложено обслужването на машини и/или съоръжения в предприятието, имат ли достъп до необходимата в тази връзка документация?
 • Има ли случаи, когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват съвместно с други предприятия или организации? Ако отговорът е „да”, сключва ли се писмена договореност с останалите работодатели относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и налице ли е взаимно информиране за рисковете при работа, както и координиране на дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове?
 • Допуска ли се експлоатация на работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда? Ако отговорът е „не”, моля, пояснете как е осигурено спазването на това изискване:
 • Създадена ли е организация за редовно почистване на работните места и работното оборудване в предприятието, съгласно хигиенните и технологични изисквания?
 • Можете ли да посочите конкретни примери за реализирани в предприятието програми/ мерки/ проекти, насочени към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд? Ако отговорът е „да”, моля да представите резюме (до 5 страници).

Формулярът за кандидатстване може да бъде изпратен:
– на пощенски адрес
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”бул. „Княз Александър Дондуков“ 3, гр. София, 1000
– по електронна поща на e-mail: aborisov@gli.government.bg.
– на място в деловодството на ИА ГИТ или съответната Дирекция „Инспекция по труда”.Крайният срок за подаване на заявления е 22.11.2013 г. /петък/.За контакти и допълнителна информация: Александър Борисов, тел.: 02/8101725, e-mail: aborisov@gli.government.bg.

doc.gifЗаявление за кандидатстване.doc(118.5 KB)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.