Николай Чалъков: КЦМ прави най-голямата българска инвестиция на десетилетието

Безспорният лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион „КЦМ“ АД включи свой представител в нашето първо обучение „Безопасност и здраве при работа на практика”.

Г-н Николай Чалъков беше активен участник в обучението, от който всички присъстващи научихме много по време на дискусиите.

Поканих г-н Чалъков да сподели подробности относно осигуряването на безопасност и здраве при работа в една фирма, която успешно се развива вече 50 години на българския и международния пазар и се старае да поддържа висок стандарт в тази област.

– Дружеството прави сериозни инвестиции в подобряването на условията на труд и осигуряването на безопасност и здраве при работа. Бихте ли споделили подробности за иновативните технологии, които се прилагат в дружеството?

Николай Чалъков: На 15.03.2012г. стартира изграждането на нова оловна инсталация по Инвестиционен проект ТОРП – НОП /Технологично обновление и реконструкция на производството – Ново оловно производство/.

Изграждането на оловната инсталация Ausmelt пещ е свързана с постигането на технологични и екологични показатели, съответстващи на тези при съвременните европейски и световни производители на олово. Проектът предвижда пълна замяна на остарялото технологично оборудване и схемата за производство на черно олово с нова, отговаряща на най-добри налични технологии инсталация.

При реализация на инвестиционния проект за реконструкция на оловно производство във всички подобекти ще се постигнат реално по-добри технико-икономически показатели, а в следствие на това ще се подобрят на качествено ново ниво условията на труд и безопасността при работа.

Новата високотехнологична инсталация за олово ще оперира на 10 пъти по-малка площ, с една единствена пещ вместо досегашните 8, ще произвежда същото количество олово и няма да има критерий за природата, който да не е защитен. Ausmelt пещта ще се разполага на територия от около 3,6 дка и ще произвежда 71 000 т. олово годишно.

С новата пещ ще се постигне драстична промяна в структурата на суровините, като добивът ще става на база 30% вторични суровини.
КЦМ е първата фирма в Европа изграждаща такава уникална инсталация.

Проектът ТОРП, част от който е новото съоръжение, стартира от 2007 г. и до момента е свършена много тиха, но сериозна работа. Създаването на отделните проекти и възлагане на оборудването обаче се извършваше извън България, затова работата остана незабелязана. Сега всичко ще се случва на терена на КЦМ.

Предвидените цялостни инвестиционни разходи по проект ТОРП /в т. ч. иновационна, инженерингова, проектантска и извършена предварителна строителна подготовка от 2007 г. насам/ са около 150 млн. евро, като само за изграждането на новата оловна инсталация са предвидени 80 млн. евро.

Това на практика е най-голямата българска инвестиция на десетилетието, направена от 100% българска фирма с български мениджърски екип.

По отношение обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд в целите на Проекта в техническите задания към потенциалните доставчици и изпълнители на различни нива, са заложени следните основни изисквания, които следва да се постигнат:

  • осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд отговарящи на националната и европейска нормативната уредба;
  • изграждане на модерни капсуловани технологични агрегати и високоефективни вентилационни системи;
  • подобряване факторите на работната среда и достигане ССК в съответствие с нормативните изисквания;
  • намаляне на трудовия травматизъм в съответствие с Европейската и националната стратегия за БЗУТ;
  • недопускане на предпоставки за развитие на професионални заболявания; усъвършенстване организацията на работа и намаляване експозицията на работещите във вредни условия на труд чрез автоматизиране и компютъризиране на производствените процеси;
  • намаляване на тежката физическа работа и ръчната работа с тежести.


– Кои са най-важните моменти заложени в политиката за осигуряване на БЗУТ в КЦМ АД.

Николай Чалъков: Нашето разбиране е, че концепцията за безопасност и здраве при работа е пряко свързана с тази за качеството на живот на нашите работници и служители.
Съвременните изисквания и принципи към една ефективна политика в тази област включват ангажиране и поставяне управлението на БЗУТ, като първостепенна отговорност на ръководителите от всички нива.

В „КЦМ“ АД дейността по осигуряване на безопасност при работа е неделима част от всички дейности изпълнявани във фирмата. Целите които сме си поставили,постигаме в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа на превантивността, съчетани с непрекъснато подобряване и отчитане ефективността на разходите (принципа на разумната достатъчност).

В работата си, ежедневно се стремим да популяризираме и пропагандираме политиката на дружеството по осигуряване на БЗУТ, с цел тя да бъде разбрана от всички работници и служители на фирмата.

– Бихте ли споделили опита във вашето дружество относно участието на работещите в дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа?

Николай Чалъков: В Дружеството е учреден и реално осъществява дейност КУТ от 1997 г т.е., веднага след обнародването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Заседанията се провеждат минимум веднъж на тримесечие, като в тях се информират, обсъждат, дават становища и предлагат мерки относно: цялостната дейност по ЗБУТ; резултатите от извършените оценки и преоценки на риска, анализите на здравното състояние на работещите, докладите на службата по трудова медицина; планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места; състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; нови модели ЛПС, СРО и работни обувки; актуализиране на нормативи за СРО и ЛПС; поставят проблеми свързани с липсата или закъснение на доставките на ЛПС, СРО, миещи средства, технологични проблеми свързани с БЗУТ и др.

С членовете на КУТ се поддържа постоянен контакт и обратна връзка и извън планираните заседания.

Те активно участват в: проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; извършването на оценката на риска на работните места, пряко чрез включването им в работните групи и чрез организиране на анкета сред работниците – къде те виждат най-големите рискове в работата си, как оценяват ЛПС и СРО и др.; разследването на трудовите злополуки.

– Накрая, моля да споделите какви бяха вашите очаквания за обучението на което присъствахте, какво смятате за този формат и начин на провеждане, научихте ли нещо ново, което да приложите във фирмата?

Николай Чалъков: Винаги съм се стремял да участвам в колкото е възможно повече отворени обучения и от всяко едно съм научавал по нещо полезно. Конкретното обучение бе организирано и проведено професионално и покри напълно очакванията ми. Това, което съществено го открои от повечето подобни обучения бе отличната теоретична подготовка на лекторите, пречупена през реалния им професионален опит и проверена в практиката.

Изключително полезно за мен бе и обмяната на опит, при прилагането на утвърдени вече правила и норми с колеги, които имат достатъчно „добра практика”.

Голям интерес проявих и към организацията и приложената методология при провеждането на обучението, защото в конкретния случай ние бяхме обучаеми, но в същото време сме обучители на нашите работници и служители.

Единствената ми препоръка /доколкото бих могъл да давам препоръки/ е обученията в бъдеще да се диференцират, според отговорностите на длъжностните лица, защото има разлика в компетентностите и касаещи я ги обем информация.

Деяна Илиева: Всяка една препоръка е от съществено значение за нашата работа и определено ще помислим за подобна диференциация. Тя може да бъде в посока отговорности, ниво на знания, икономически дейности, така че полученото по време на обученията „Безопасност и здраве при работа на практика“ да стават все по-полезни за участниците.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.