Николай Чалъков: КЦМ прави най-голямата българска инвестиция на десетилетието

Безспорният лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион „КЦМ“ АД включи свой представител в нашето първо обучение „Безопасност и здраве при работа на практика”.

Г-н Николай Чалъков беше активен участник в обучението, от който всички присъстващи научихме много по време на дискусиите.

Поканих г-н Чалъков да сподели подробности относно осигуряването на безопасност и здраве при работа в една фирма, която успешно се развива вече 50 години на българския и международния пазар и се старае да поддържа висок стандарт в тази област.

– Дружеството прави сериозни инвестиции в подобряването на условията на труд и осигуряването на безопасност и здраве при работа. Бихте ли споделили подробности за иновативните технологии, които се прилагат в дружеството?

Николай Чалъков: На 15.03.2012г. стартира изграждането на нова оловна инсталация по Инвестиционен проект ТОРП – НОП /Технологично обновление и реконструкция на производството – Ново оловно производство/.

Изграждането на оловната инсталация Ausmelt пещ е свързана с постигането на технологични и екологични показатели, съответстващи на тези при съвременните европейски и световни производители на олово. Проектът предвижда пълна замяна на остарялото технологично оборудване и схемата за производство на черно олово с нова, отговаряща на най-добри налични технологии инсталация.

При реализация на инвестиционния проект за реконструкция на оловно производство във всички подобекти ще се постигнат реално по-добри технико-икономически показатели, а в следствие на това ще се подобрят на качествено ново ниво условията на труд и безопасността при работа.

Новата високотехнологична инсталация за олово ще оперира на 10 пъти по-малка площ, с една единствена пещ вместо досегашните 8, ще произвежда същото количество олово и няма да има критерий за природата, който да не е защитен. Ausmelt пещта ще се разполага на територия от около 3,6 дка и ще произвежда 71 000 т. олово годишно.

С новата пещ ще се постигне драстична промяна в структурата на суровините, като добивът ще става на база 30% вторични суровини.
КЦМ е първата фирма в Европа изграждаща такава уникална инсталация.

Проектът ТОРП, част от който е новото съоръжение, стартира от 2007 г. и до момента е свършена много тиха, но сериозна работа. Създаването на отделните проекти и възлагане на оборудването обаче се извършваше извън България, затова работата остана незабелязана. Сега всичко ще се случва на терена на КЦМ.

Откриване на строеж на нова оловна инсталация

Предвидените цялостни инвестиционни разходи по проект ТОРП /в т. ч. иновационна, инженерингова, проектантска и извършена предварителна строителна подготовка от 2007 г. насам/ са около 150 млн. евро, като само за изграждането на новата оловна инсталация са предвидени 80 млн. евро.

Това на практика е най-голямата българска инвестиция на десетилетието, направена от 100% българска фирма с български мениджърски екип.

По отношение обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд в целите на Проекта в техническите задания към потенциалните доставчици и изпълнители на различни нива, са заложени следните основни изисквания, които следва да се постигнат:

  • осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд отговарящи на националната и европейска нормативната уредба;
  • изграждане на модерни капсуловани технологични агрегати и високоефективни вентилационни системи;
  • подобряване факторите на работната среда и достигане ССК в съответствие с нормативните изисквания;
  • намаляне на трудовия травматизъм в съответствие с Европейската и националната стратегия за БЗУТ;
  • недопускане на предпоставки за развитие на професионални заболявания; усъвършенстване организацията на работа и намаляване експозицията на работещите във вредни условия на труд чрез автоматизиране и компютъризиране на производствените процеси;
  • намаляване на тежката физическа работа и ръчната работа с тежести.

Откриване на строеж на нова оловна инсталация

– Кои са най-важните моменти заложени в политиката за осигуряване на БЗУТ в КЦМ АД.

Николай Чалъков: Нашето разбиране е, че концепцията за безопасност и здраве при работа е пряко свързана с тази за качеството на живот на нашите работници и служители.
Съвременните изисквания и принципи към една ефективна политика в тази област включват ангажиране и поставяне управлението на БЗУТ, като първостепенна отговорност на ръководителите от всички нива.

В „КЦМ“ АД дейността по осигуряване на безопасност при работа е неделима част от всички дейности изпълнявани във фирмата. Целите които сме си поставили,постигаме в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа на превантивността, съчетани с непрекъснато подобряване и отчитане ефективността на разходите (принципа на разумната достатъчност).

В работата си, ежедневно се стремим да популяризираме и пропагандираме политиката на дружеството по осигуряване на БЗУТ, с цел тя да бъде разбрана от всички работници и служители на фирмата.

– Бихте ли споделили опита във вашето дружество относно участието на работещите в дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа?

Николай Чалъков: В Дружеството е учреден и реално осъществява дейност КУТ от 1997 г т.е., веднага след обнародването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Заседанията се провеждат минимум веднъж на тримесечие, като в тях се информират, обсъждат, дават становища и предлагат мерки относно: цялостната дейност по ЗБУТ; резултатите от извършените оценки и преоценки на риска, анализите на здравното състояние на работещите, докладите на службата по трудова медицина; планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места; състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; нови модели ЛПС, СРО и работни обувки; актуализиране на нормативи за СРО и ЛПС; поставят проблеми свързани с липсата или закъснение на доставките на ЛПС, СРО, миещи средства, технологични проблеми свързани с БЗУТ и др.

С членовете на КУТ се поддържа постоянен контакт и обратна връзка и извън планираните заседания.

Те активно участват в: проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; извършването на оценката на риска на работните места, пряко чрез включването им в работните групи и чрез организиране на анкета сред работниците – къде те виждат най-големите рискове в работата си, как оценяват ЛПС и СРО и др.; разследването на трудовите злополуки.

– Накрая, моля да споделите какви бяха вашите очаквания за обучението на което присъствахте, какво смятате за този формат и начин на провеждане, научихте ли нещо ново, което да приложите във фирмата?

Николай Чалъков: Винаги съм се стремял да участвам в колкото е възможно повече отворени обучения и от всяко едно съм научавал по нещо полезно. Конкретното обучение бе организирано и проведено професионално и покри напълно очакванията ми. Това, което съществено го открои от повечето подобни обучения бе отличната теоретична подготовка на лекторите, пречупена през реалния им професионален опит и проверена в практиката.

Изключително полезно за мен бе и обмяната на опит, при прилагането на утвърдени вече правила и норми с колеги, които имат достатъчно „добра практика”.

Голям интерес проявих и към организацията и приложената методология при провеждането на обучението, защото в конкретния случай ние бяхме обучаеми, но в същото време сме обучители на нашите работници и служители.

Единствената ми препоръка /доколкото бих могъл да давам препоръки/ е обученията в бъдеще да се диференцират, според отговорностите на длъжностните лица, защото има разлика в компетентностите и касаещи я ги обем информация.

Деяна Илиева: Всяка една препоръка е от съществено значение за нашата работа и определено ще помислим за подобна диференциация. Тя може да бъде в посока отговорности, ниво на знания, икономически дейности, така че полученото по време на обученията „Безопасност и здраве при работа на практика“ да стават все по-полезни за участниците.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.