Нов регламент за личните предпазни средства отменя Директива 89/686/ЕИО

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (Директива 89/686/ЕИО) определя разпоредби относно дизайна и производството на лични предпазни средства, както и основните изисквания за безопасност, които ЛПС трябва да изпълняват, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на ползвателите.

Директивата е въведена в България чрез Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

Новият Регламент(ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година изчиства някои недостатъци на директивата и уеднаквява напълно националните законодателство. Да припомним, че регламентите са европейски нормативни актове, които се прилагат директно в страните-членки и не е наобходимо да се актуализират или обнародват нови нормативни актове за въвеждането им.

Кога влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/425

Регламент обхваща нови ЛПС, произведени от установен в Съюза производител и нови или употребявани ЛПС, които са внесени от трета държава. Той влезе в сила на 20 април 2016 г., но ще се прилага изцяло от 21 април 2018 г. с две изключения, които трябва да бъдат приложени по-рано:

а) членове 20—36 и член 44, обхващащи изискванията за нотифициране на органите за оценяване на съответствието, които ще се прилагат от 21 октомври 2016 г.

б) член 45, параграф 1, който изисква държавите членки да установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на регламента от страна на икономическите оператори, например наказателноправни санкции при тежки нарушения. Това трябва да бъде направено до 21 март 2018 г.

За да се даде достатъчно време на производителите и на другите икономически оператори да се адаптират към изискванията на новия регламент, е предвиден преходен период – до 21 април 2018 г. ЛПС, които са в съответствие с Директива 89/686/ЕИО, все още да могат да бъдат пускани на пазара.

Класифициране на ЛПС в зависимост от рисковете

Класификация по Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Класификация по Регламент(ЕС) 2016/425
Лични предпазни средства с проста конструкция – предпазват от минимални рискове, чиито въздействия настъпват постепенно и могат да се забележат своевременно и без опасност от ползвателя:

Всички ЛПС, имащи за цел да защитават ползвателя от:
1. Механични опасности с повърхностно действие (например градинарски ръкавици);
2. Почистващи средства със слабо действие и леснообратими кожни ефекти (например ръкавици за защита от разредени миещи разтвори);
3. Риск при манипулиране с работно оборудване или материали с температура до 50 °C (ръкавици, работни престилки и др.);
4. Атмосферни въздействия, които не са екстремни (шапки, облекла за сезонна работа, обувки и ботуши и др.);
5. Слаби удари и вибрации, които не засягат жизненоважни части от тялото и които не могат да предизвикат необратимо увреждане (леки защитни шапки, ръкавици, леки обувки и др.);
6. Слънчеви лъчи (например слънчеви очила).
 Категория I включва единствено следните минимални рискове:

а) повърхностни механични наранявания;
б) контакт с почистващи средства със слабо действие или продължителен контакт с вода;
в) контакт с горещи повърхности, чиято температура не надвишава 50 °C;
г)  увреждане на очите, дължащо се на излагане на слънчева светлина (различно от това при наблюдение на слънцето);д) атмосферни условия, които не са екстремни.

 

Категория II включва рискове, различни от тези, изброени в категории I и III.

Лични предпазни средства със сложно устройство – защитават от смъртни опасности или от такива, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето

1. Апарати за дихателна защита с филтриращо действие, които защитават срещу твърди и течни аерозоли или срещу дразнещи, опасни, токсични или радиотоксични газове;
2. Апарати за дихателна защита с пълно изолиране от атмосферата, включително апарати за гмуркане под вода;
3. Лични предпазни средства, които осигуряват само временна защита срещу химически въздействия или срещу йонизиращи лъчения;
4. Екипировка за спешни действия в среда с висока температура, чийто ефект може да се сравнява с ефекта на температура на въздуха, равна или по-висока от 100 °C, със или без участието на инфрачервени лъчи, пламъци или големи пръски на стопени материали;
5. Екипировка за спешни действия в среда с ниска температура, чийто ефект може да се сравнява с ефекта на температура на въздуха, равна или по-ниска от ­50 °C;
6. Лични предпазни средства за защита от падане от височина;
7. Лични предпазни средства за защита от опасности от електричество, за работа под опасно напрежение или такива, използвани като изолация от високо напрежение.
Категория III включва единствено рисковете, които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето, свързани със:

а) вещества и смеси, които са опасни за здравето;
б) атмосфера с недостиг на кислород;
в) вредни биологични агенти;
г) йонизиращи лъчения;
д) среда с висока температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха най-малко 100 °C;
е) среда с ниска температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха – 50 °С или по-ниска;
ж) падане от височина;
з) електрически удар и работа по устройства под електрическо напрежение;
и) удавяне;
й) порязване с ръчни моторни триони;
к) струи под високо налягане;
л) огнестрелни или прободни рани;
м) вреден шум.

Инструкция за употреба

Съгласно Регламента производителите трябва да гарантират, че ЛПС се придружават от инструкциите за употреба на език, лесно разбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка.

Накратко – ако ЛПС ще се използва в България, още от производителя трябва да има инструкция на български език, а не тя да бъде превеждана от дистрибутор или вносител. От своя страна вносителите и дистрибуторите също имат такова задължение, така че да не се изгуби инструкцията някъде „по пътя“ до потребителя.

По отношение на изискванията към съдържанието на инструкцията за употреба има две допълнения. Освен досегашната информация, инструкцията трябва да включва още и препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани, както и интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие.

Съдържание на инструкцията съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Съдържание на инструкцията съгласно Регламент(ЕС) 2016/425
Име и адрес на производителя и/или на неговия упълномощен представител Наименованието и адреса на производителя
Информация за съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция; препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производителя, не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, когато са приложени според указанията; Информация за съхранението, използването, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчваните от производителите продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции
резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС; резултатите от съответните технически изпитвания за проверка на нивата или класовете защита, осигурявани от ЛПС;
принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части; когато е приложимо, принадлежности, които могат да бъдат използвани с ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части;
класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска, и съответните ограничения за използване; когато е приложимо, класовете на защита, подходящи за различните нива на риск, и съответните ограничения за употреба;
крайната дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части; когато е приложимо, месецът и годината или срокът на изтичане на годността на ЛПС или на определени негови компоненти;
подходящата опаковка за транспортиране на ЛПС; когато е приложимо, типа опаковка, подходяща за транспортиране;
значението на използваните маркировки; значението на всички маркировки
когато е необходимо – нормативните актове, приложими съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за маркировката за съответствие; препратка към настоящия регламент и, когато е приложимо, препратка към друго законодателство на Съюза за хармонизация;
името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на ЛПС на етапа на проектиране. името, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган или органи, участвал(и) в оценяването на съответствието на ЛПС;
препратка към съответния(ите) хармонизиран(и) стандарт(и), включително датата на стандарта (стандартите), или препратка към другите технически спецификации, които са използвани;
интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие.

Когато в инструкцията за употреба е включен интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие, производителят не е задължен отделно да я предоставя заедно с ЛПС.

Ако ЕС декларацията за съответствие придружава личното предпазно средство, то тогава не е необходимо в инструкцията да има препратка към регламента, стандартите, данни за нотифициращия орган и интернет адрес за изтегляне на декларацията.

Срок на употреба

Ако производителят не може да даде информация за срока на употреба на ЛПС, инструкциите му трябва да включват цялата необходима информация, за да може купувачът или ползвателят да определи месеца и годината, през които разумно може да се очаква изтичане на годността, като вземе предвид нивото на качество на модела и реалните условия на съхранение, употреба, почистване, обслужване и поддържане.

Влошаване на характеристиките при почистване

Когато забележимо и бързо влошаване на характеристиките на ЛПС е вероятно да бъде причинено от стареене вследствие на периодичното почистване, препоръчвано от производителя, същият трябва (ако е възможно)  да нанесе маркировка върху всяко едно ЛПС, която указва максималния брой почиствания, които могат да бъдат извършени, преди да е необходимо оборудването да бъде проверено или изведено от употреба. Когато няма нанесена такава маркировка, производителят трябва да предостави тази информация в инструкциите си.

Инструкция на ЛПС за работа на височина

Когато става въпрос за ЛПС, които са предназначени да предотвратяват падания от височина, то тогава в инструкцията трябва да има допълнителна информация по отношение на:

а) характеристиките, изисквани за надеждност на осигурителната точка и необходимото минимално свободно пространство под ползвателя;

б) правилния начин на поставяне на предпазния колан за цялото тяло и на закрепване на свързващата система към надеждната външна осигурителна точка.

Инструкция на ЛПС за защита на слуха

Личните предпазни средства за защита на слуха трябва да бъдат етикетирани със степента на затихване на шума, осигурявана от него или ако това не е възможно, етикетирането трябва да се нанесе върху опаковката.

Инструкция на ЛПС за защита от електрически ток

В инструкциите за ЛПС за защита на цялото тяло или част от него от въздействието на електрически ток  трябва да бъде посочено специфичното предназначение на тези типове ЛПС, както и видът и периодичността на изпитванията на изолация, на които трябва да бъдат подложени през срока на използване.

Маркировка „CE“

Маркировката „CE“ трябва да бъде нанесена върху ЛПС така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на ЛПС, тя се нанася върху опаковката и в документите, придружаващи ЛПС.

За ЛПС от категория III маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в процедурата за оценка на съответствието.

Към маркировката „СЕ“  и (ако се изисква) идентификационният номер на нотифицирания орган може да видите и пиктограма или друга маркировка, указваща риска, срещу който ЛПС е предназначено да осигури защита.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.