„Нова“ Наредба за службите по трудова медицина

Внимание! Тази статия е от 2010-а година и в нея се обсъждат идеи на специалисти. Предложението не е официално внесен документ от организация на работодатели, синдикати, служби по трудова медицина и др. или на министерство, работна група и др.

В дискусията към проекта на Наредба за обучение и инструктаж се отвори нова интересна тема, свързана със службите по трудова медицина, която реших да прехвърля в нова статия, така че повече колеги да се включат.

Г-н Манол Манолов предлага на всички колеги и колежки, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа, своето виждане за наредба за службите по трудова медицина, техните дейности и задължения. Нека „направим“ нова Наредба за службите по трудова медицина и както казва г-н Манолов, да представим своите предложения, така че министерствата да ги забележат и започнат работа по същество.

Ето и цялото предложение на г-н Манолов, което надявам се, ще ви заинтригува и накара да се включите в обсъжданията.

Към настоящия момент за период от една година в нашата страна се допускат:
* общ брой на трудови злополуки около 4000. От тях със смъртен изход са приблизително 80 и такива с инвалидност около 20;
* ново регистрирани случаи с професионално заболяване са не повече от 120.

Тези факти показват, че помощта за работодателите в насока за осигуряване на безопасността при работа трябва да бъде многократно по-голяма от тази за здравето при работа.
На работодателите не им трябва служба, която да им казва само какво да правят, а имат нужда от конкретно свършена работа като помощ да го направят.
Оценките на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при работа, които се изготвят си приличат като близнаци (като най-съществената разлика е в името на предприятието). Трябва да се изготвят поне с прилика на братовчеди.

Като се вземат предвид само тези данни въпросът е:
защо вече 10 години МТСП и МЗ не забелязват, че теоретическите и методически принципи, които лежат в структурата и дейността на така създадените Служби по трудова медицина са основно сбъркани.

Затова предлагам елементарно изготвен за период от няколко дни ПРОЕКТ, който да помогне и ускори изготвяне на нова НАРЕДБА.

Надявам се на колежки и колеги да направят допълнения, докато министерствата го забележат и започнат работа по същество.

Считам за необходимо:
– да бъде регламентиран по някакъв начин в него и въпроса за минималните цени при договарянето, за да не се получават непристойни отношения между отделните служби;
– да не се изготвят здравни досиета;
– за предприятия с до 50 работещи, работодателя да учредява група по условия на труд само по негова преценка, че е необходимо да има такава;
– за предприятия с над 100 работещи, работодателя да учредява комитет по условия на труд;
– ежегодно обучение на представителите в комитетите и групите да се извършва по общия ред на Наредбата за инструктажите както за всички работещи;
– комитетите и групите да не изготвят планове за работа;
– обучението на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика да се провежда по реда на наредбата за инструктажите;
– обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място да се провежда по реда на наредбата за инструктажите.

Да се обмисли въпроса дали трябва лекарят от службите за безопасност и здраве при работа да издава за всеки случай заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, тъй като за сега тези заключения в повече от 99% съвпадат със заключението в медицинското удостоверение.

Не става известно дали Националния съвет, отрасловите, браншовите и регионалните съвети по условия на труд оправдават съществуването си с някаква дейност.

Внимание! Тази статия е от 2010-а година и в нея се обсъждат идеи на специалисти.

Това не е официално внесен проект от организация на работодатели, синдикати, служби по трудова медицина и др. или на министерство, работна група и др.

Н А Р Е Д Б А

за условията и реда за осъществяване дейността на службите по безопасност и здраве при работа

(предложение)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по безопасност и здраве при работа.
Чл. 2. (1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по безопасност и здраве при работа, регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
(2) Службите по безопасност и здраве при работа, наричани по-нататък „служби“, се създават от:
1. работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели;
2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи.
(3) За обслужване на работещи лечебните заведения могат да създават служби по безопасност и здраве при работа, учредени като самостоятелни юридически лица.
(4) Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие да създаде служба по безопасност и здраве при работа, той сключва договор с регистрирана служба.
Чл. 3. (1) Работодателят е длъжен да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като:
1. предоставя място за извършване на дейностите;
2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата в случаите по чл. 2, ал. 4;
3. осигурява достъп до всички работни места;
4. предоставя техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по безопасност и здраве при работа.
5. осигурява връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.
(2) Достъпът до работните места се осъществява по установения за това ред в предприятието.
Чл. 4. (1) Лицата в състава на службата по безопасност и здраве при работа нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие.
(2) Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.
Чл. 5. На службата по безопасност и здраве при работа не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по тази наредба.
Чл. 6. За постигане и осигуряване на качество при реализиране на основните дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, максималния брой на предприятия и/или на работещи за годишно обслужване от служба по безопасност и здраве при работа е посочено в приложение № 1.

Глава втора.
Условия и ред за осъществяване дейността на службите по безопасност и здраве при работа

Раздел І.
Регистрация.

Чл. 7. (1) Минималният състав на службите по безопасност и здраве при работа включва:
1. Лице с висше техническо образование (инженер) и професионален опит в областта на безопасността и условията на труд както следва:
* първа степен на професионален опит в областта на безопасността и условията на труд се приема на лица с висше техническо образование (инженери):
– работили най-малко 2 години в системата на “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” или в отделите по “охрана на труда” в министерства и други отраслови звена;
– работили най-малко 3 години на основно щатна длъжност като “орган за безопасност и здраве” в предприятие;
– работили най-малко 3 години на основно щатна длъжност по трудов договор като “инженер”” в служби по безопасност и здраве при работа, регистрирани по настоящата наредба;
– работили най-малко 5 години на основно щатна длъжност по трудов договор като “инженер”” в служби по трудова медицина, регистрирани до влизане в сила на настоящата наредба.

* втора степен на професионален опит се приема на лицата инженери:
– работили по-малко от 1 години в системата на “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” или в отделите по “охрана на труда” в министерства и други отраслови звена;
– работили по-малко от 3 години на основно щатна длъжност като “орган за безопасност и здраве” в предприятие;
– работили по-малко от 5 години на основно щатна длъжност по трудов договор като “инженер”” в служби по трудова медицина, регистрирани до влизане в сила на настоящата наредба.

2. Лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и професионален опит както следва:
* първа степен на професионален опит се приема на лицата лекари:
– с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с придобита специалност „трудова медицина“;
– с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, допълнително преминали подготовка за придобиване на знания в областта на „трудова медицина“ и работили най-малко 3 години на основно щатна длъжност като “лекар”” в служби по трудова медицина.

* втора степен на професионален опит се приема на лицата:
– лекар, зачислен на специализация по “трудова медицина”;
– лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и допълнително преминали едномесечна подготовка за придобиване на знания в областта на „трудова медицина“.

3. Технически изпълнител с образование не по-ниско от средно и с необходимата компютърна грамотност.

(1). За професионален опит на лицата по ал. 1, т. 1 и 2 се зачита времето, през което са изпълнявали длъжности, свързани със:
1. превенция на професионалните рискове;
2. контрол по спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с безопасните и здравословните условия на труд;
3. организация на труда и осигуряване на безопасност и здраве на работното място;
4. обучение по безопасност и здраве при работа.
(2). Нормалната продължителност на работното време на заеманата и изпълнявана основно щатна длъжност за доказване на професионален опит трябва да бъде с продължителност на работния ден 8 часа.
(3). Професионалният опит и трудов стаж на лицата по ал. 1, т. 1 и 2 се доказва с официални документи.
(4). В състава на службата по безопасност и здраве при работа и при изпълнение на конкретни задачи могат да се включват и специалисти в областта на инженерните науки, ергономията, правото, токсикологията, социалната медицина, психологията, икономическите науки и др.
Чл. 8. За ръководител на службата по безопасност и здраве при работа се определя лице с висше техническо образование (инженер) и професионален опит в областта на безопасността и условията на труд.
Чл. 9. Минималният състав на службата по безопасност и здраве при работа по чл. 6.(1), се назначава и освобождава в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.
Чл. 10. За регистриране на службите по безопасност и здраве при работа, които са ги създали, подават до министъра на труда и социалната политика заявление, към което прилагат:
1. данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер;
2. копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 2, ал. 2;
3. договор между работодатели – за случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1;
4. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
5. списък на минималния състав на специалистите от службата по безопасност и здраве при работа, назначени по трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, утвърден и подпечатан от лицата по чл. 2, ал. 2;
6. нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите по т. 5;
7. декларация на лицата по т. 5, че отговарят на изискванията по чл. 25 б, ал. 3 ЗЗБУТ по образец съгласно приложение № 1;
8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз за лицето по чл. 6, ал. 1, т. 1;
9. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
Чл. 11. (1) Службите по безопасност и здраве при работа според квалификацията и професионалния опит се регистрират в две степени:
* Първа степен се определя на службите по безопасност и здраве при работа, в състава на които всяка от длъжностите: за инженер с висше техническо образование и лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина се заемат от лица, отговарящи на изискванията за първа степен, съгласно чл. 6.(1), т. 1 и 2.;
* Втора степен се определя на службите по безопасност и здраве при работа, в състава на които само едната или и двете от длъжностите: за инженер с висше техническо образование и лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина се заемат от лица, които не отговарят на изискванията за първа степен, съгласно чл. 6.(1), т. 1 и 2.
Чл. 12. (1) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице по предложение на комисията за регистриране на службите по безопасност и здраве при работа:
1. издава удостоверение за регистрация на служба по безопасност и здраве при работа по образец съгласно приложение № 2;
2. издава удостоверение за промяна на регистрацията на служба по безопасност и здраве при работа по образец съгласно приложение № 3;
3. прави мотивиран отказ за регистрация на служба по безопасност и здраве при работа;
4. прави мотивиран отказ за издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по безопасност и здраве при работа;
5. издава заповед за заличаване на регистрацията на регистрирани служби по безопасност и здраве при работа
(2) Заседанията на комисията за регистриране на службите по безопасност и здраве при работа са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете й.
(3) Комисията за регистриране на службите по безопасност и здраве при работа прави предложенията по ал. 1 въз основа на решения, приети с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(4) Финансовото осигуряване на дейността на комисията за регистриране на службите по безопасност и здраве при работа се осъществява със средствата по чл. 25г, ал. 7 ЗЗБУТ.
(5) Министърът на труда и социалната политика утвърждава правилник за организацията на дейността на комисията за регистриране на службите по безопасност и здраве при работа.
Чл. 13. (1) Министерството на труда и социалната политика води публичен регистър на службите по безопасност и здраве при работа. Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на труда и социалната политика в интернет.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на служба по безопасност и здраве при работа или на удостоверението за промяна на регистрацията на служба по безопасност и здраве при работа;
2. Степента на службата, определена от комисията според квалификацията и професионалния опит на лицата от състава на службата по безопасност и здраве при работа;
3. наименование, седалище и адрес на управление и телефон на лицата по чл. 2, ал. 2, които са създали служба по безопасност и здраве при работа;
4. поименен списък на специалистите по чл. 6, ал. 1;
5. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрирана служба по безопасност и здраве при работа;
6. настъпили промени по вписаните обстоятелства по т. 1 – 4.

Раздел ІІ.
Осъществяване на дейността

Чл. 14. Службите по безопасност и здраве при работа извършват своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Чл. 15. При осъществяване на функциите по чл. 25, ал. 2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл. 25а ЗЗБУТ службите по безопасност и здраве при работа консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
Чл. 16. (1) Службите по безопасност и здраве при работа изготвят (с участие и на работещи от предприятието) и предоставят на работодателя за утвърждаване на документация за система за управление на дейността на безопасността и здравето при работа и участват в нейното внедряване.
(2) При определяне изискванията за система за управление на безопасността и здравето при работа, изготвяне на документацията и организацията за нейното внедряване и поддържане да се прилага принципа на „разумната достатъчност“, който да позволява на предприятието:
1. по-гъвкаво прилагането на мерките за безопасност и здраве, като в началото от развитието на организацията, да се прилагат по-ниските нива на защита;
2. да развие политиката на фирмата на принципа на непрекъснатото подобряване на безопасността и здравето;
3. системата да бъде оценявана и сертифицирана.
(3) Отговорността за правилното прилагане, поддържане и подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа е на работодателя
(4) Документацията за дейността по системата за осигуряване на безопасността и здравето при работа, не освобождава работодателя от други задължения, произтичащи от законодателството.
Чл.17. (1) Службите по безопасност и здраве при работа участват в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
(2) Службите по безопасност и здраве при работа съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
1. разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
Чл. 18. Службите по безопасност и здраве при работа разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
Чл. 19. Службите по безопасност и здраве при работа:
4. дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
5. участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
6. подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
7. подпомагат работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
Чл. 20. (1) Службите по безопасност и здраве при работа извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
(2) Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:
1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
2. предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
3. уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа:
а) трите имена на работещия;
б) месторабота на работещия – наименование и адрес на предприятието;
в) длъжност и/или професия на работещия;
г) описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;
д) описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;
4. изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, буква „а“ службата по безопасност и здраве при работа съгласно нормативните актове за осигуряване на безопасност и здраве при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.
(4) В случаите по ал. 2, т. 1, буква „б“ службата по безопасност и здраве при работа съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
(5) Заключението по ал. 2, т. 4 се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на безопасност и здраве при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец съгласно приложение № 4 и се предоставя на работодателя и на работещия.
(6) Службите по безопасност и здраве при работа анализират здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:
а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
(7) Службите по безопасност и здраве при работа ежегодно изготвят обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд.
(8) Минималните изисквания към съдържанието на обобщените анализи по ал. 7 са определени в приложение № 5.
(9) Службите по безопасност и здраве при работа изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи по ал. 7 за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
Чл. 21. Службите по безопасност и здраве при работа предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
Чл. 22. (1) Допуска се службите по безопасност и здраве при работа да изпълняват функции и задачи на “органи за безопасност и здраве при работа” в обслужваните предприятия в случай, че работодателите им възложат това съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
(2) Обхватът на функциите и задачите, които да бъдат изпълнявани от службите по безопасност и здраве при работа като “органи за безопасност и здраве при работа”, се определят с отделен договор.

Раздел III.
Организация на дейността на службите по безопасност и здраве при работа

Чл. 23. (1) Службите по безопасност и здраве при работа организират своята работа въз основа на утвърден от лицата по чл. 2, ал. 2 правилник за устройството и дейността.
(2) С правилника по ал. 1 се определят:
1. устройството на службата:
а) управление;
б) структурни звена или специализиран състав, ако има такива;
в) функции на ръководния и на специализирания състав;
г) изисквания към квалификацията на персонала;
д) обща численост на персонала;
е) други;
2. дейността на службата:
а) основни дейности;
г) показатели за измерване на качеството на крайния резултат и други;
3. вътрешната система за наблюдение и контрол на дейността на службата;
4. организацията на документооборота, деловодната и архивната дейност;
5. организацията на работното време на службата.
Чл. 24. (1) Службата по безопасност и здраве при работа води и съхранява документация, удостоверяваща дейността й.
(2) В случаите, когато обслужването от службата е по договор, към документацията по ал. 1 службата води и съхранява досие за всеки договор с работодател за обслужване на работещите, което включва:
1. екземпляр от договора;
2. документи, удостоверяващи извършените по договора дейности от службата;

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
“Здравословни и безопасни условия на труд” са такива условия на труд, които не водят до злополуки и професионални заболявания при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.
Дейност за “безопасност при работа” означава осигуряване на условията на труда в състояние, при което е изключено въздействието на опасни производствени фактори и обстоятелства върху работниците.
Условията на труд са безопасни, когато позволяват работата да се извършва без да се получава неблагоприятно физическо въздействие върху човека. Те са свързани преди всичко с използването на производственото оборудване (машини и съоръжения).
Дейност за “здраве при работа” означава осигуряване на такива параметри на работната среда и трудовия процес (механични, физични, химични, биологични, психологични и организационни), които отговарят на санитарно-хигиенните норми и изисквания и създават условия за запазване на здравето и работоспособността на работещите.
“Здраве” – това е състояние на физическо, психическо и социално благополучие, което дава възможност на индивида да води социален и икономически живот.
“Условия на труд” – това са обстоятелствата при които се извършва работата от хората и съвкупността от фактори, които влияят на тяхната безопасност, здраве и работоспособност в процеса на труда.
Условията за безопасност и здраве са взаимно свързани.
Условията на труд са безопасни, когато позволяват работата да се извършва без да се получава неблагоприятно физическо въздействие върху човека. Те са свързани преди всичко с използването на производственото оборудване (машини и съоръжения).
Условията на труд са здравословни, когато позволяват на човешкият организъм да функционира (да действа) нормално по време на работата.
Трудоспособност на човека – това е неговата способност да изпълнява определен обем работа с определено качество и в определен срок.
Дейността по “ергономия” е за създаване за възможно най-добри условия за труд чрез приспособяване на оръдията на труда и средата към човека.
Дейността по “хигиена на труда” е за предотвратяване или намаляване въздействието на вредни производствени фактори върху здравето и трудоспосбността на работещите чрез система от организационни, хигиенни и санитарно-технически мероприятия и средства.

Дейността по “трудовата психология” е насочена към създаване на оптимална психична регулация на трудовата дейност.
“Психосоциални фактори” – това са: недостатъчно или прекомерно трудово натоварване, монотонност, невъзможност за контрол върху изпълняваните задачи, ограничени социални контакти на работното място, липса на подкрепа на административните ръководители, недостатъчна мотивация за труд, психичен микроклимат.
“Трудова медицина” – дейност имаща за цел:
* опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно отк- риване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа.
* развитие и стимулиране на здравословен труд, работна среда и организация на труда;
* повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие;
„Работно място“ е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа.
„Длъжност“ е съвкупност от функции и задачи и други изисквания към лицето, като знания и умения за конкретен вид трудова дейност, изпълнявани на работното място.
„Лица с повишена чувствителност и намалена резистентност“ са лицата с ограничени функционални възможности в сравнение с приетите референтни стойности на функционалните показатели на органи и системи, при които неблагоприятните изменения се проявяват най-рано и са най-силно изразени за конкретна експозиция.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Методическото ръководство при създаването на службите по безопасност и здраве при работа и организацията на дейността им се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при Министерството по труда и социалната политика.
§ 2. Контрол върху дейността на службите по безопасност и здраве при работа се осъществява чрез органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при Министерството по труда и социалната политика и органите на държавния здравен контрол към Министерството на здравеопазването.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 25 “б”, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и отменя Наредба № 3 от 25.януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 към чл. 6

Максимален брой на предприятия и/или на работещи за годишно обслужване от служба по безопасност и здраве при работа

1. Всяка служба може да обслужва предприятия от територията на административната област, в която е седалището на нейния основен офис по регистрацията и допълнително предприятия само в съседните административно териториални области.

2. Всяка служба по безопасност и здраве при работа с нормативно минимален основен състав – по един инженер, лекар и технически изпълнител, може да обслужва:
– до 300 предприятия;
– до 3000 работещи.

3. За всяко увеличение на обслужваните предприятията:
* с до 70, службата по безопасност и здраве при работа трябва допълнително да наеме лица (инженер, лекар и технически изпълнител) с договор за работа с най-малко до 5 работни дни в месец;
– с до 150, службата по безопасност и здраве при работа трябва допълнително да наеме лица (инженер, лекар и технически изпълнител) с договор за работа с най-малко по 4 часа на всеки работен ден;
– с до 220, службата по безопасност и здраве при работа трябва допълнително да наеме лица (инженер, лекар и технически изпълнител) с договор за работа с най-малко по 6 часа на всеки работен ден;
– с до още 300, службата по безопасност и здраве при работа трябва допълнително да наеме лица (инженер, лекар и технически изпълнител) с договор за работа с най-малко по 8 часа на всеки работен ден; и т. н.

Колеги, това е предложението на г-н Манолов, кажете вашето мнение – къде вие виждате мястото на службата по трудова медицина, на какви изисквания смятате, че трябва да отговаря и какви услуги да извършва?

106 мнения за “„Нова“ Наредба за службите по трудова медицина”

 1. Мда, интересен коментар е дала Г-жа Величкова. Като един от инженерите, за които г-жа Величова има особено лошо мнение ще си позволя един коментар докато си пия кафето.
  Г-жа Величкова ще си позволя да не се съглася със вас. …….
  Всъщност ….. по- късно ще дам коментар, защото идва първия клиент, а денят се очертава да бъде напрегнат…… Лек ден.
  А да и напук на Г-жа Величкова ние правим обучения и считам, че нашите обучения са по-ефективни и адекватни от нейните.

  Отговор
 2. Някъде в този сайт прочетох, че не само ЦПО, а и СТМ имат право да извършват обучения по осигуряване на ЗБУТ в изпълнение на изискванията на Наредба РД – 07 – 4.

  Отговор
 3. Здравейте г-жо Величкова ,
  Моля да ми предоставите Вашия електронен адрес или телефон за кореспонденция .
  Тодор Терзиев

  Отговор
 4. Уважаема г-жо Величкова,
  Прочетох с интерес Вашето мнение по дискусията.
  Мисля, че в много отношения нямаме различия в становищата. С удоволствие бих Ви поканил на някое от бъдещите срещи на Сдружението на СТМ в Балгърия, за да допринесете с Вашите знания и опит за съвместните усилия в областта на осигуряването на ЗЗБУТ.
  Желая Ви да сте все така борбена и искрена в своята дейност !

  Отговор
 5. Г-жа Илиева, моля да ми се обадите, когато имате време. Интересът ми се определя от реално предложения за обучение по ОП Човешки ресурси. Знаете ми телефоните.

  Отговор
 6. По принцип за интердисциплинарна област като ЗБУТ и респективно за дейностите на СТМ се правят опити да се ограничат до два типа специалисти-инженери и лекари. Работи се с екип от специалисти и в зависимост от компетентностите в задължителния състав влизат инженери от конкретизирани специалности, приоритетно физици и медици. Това е фактическата международна практика. В България като бройка инженерите са повече и те просто монополизират всичко, което им попадне. Четох термина, който г-н Терзиев използва за инженерите и то не е от незнание, а иронично. Аз имам особено лошо мнение за много техническите лица в областта на ЗБР. В Наредба № 3 е включено изискването само технически лица, а не и физици, защото от една страна е публичен факт, че юристите на ИА на ГИТ са с дефицит на компетентности, а и не знаят езици, за да прочетат как този въпрос е решен в Европа. В България някой става служител в Инспекция на труда и е на мнение, че само там е възможно да се достигне до най-високата степен на компетентност, а работещите в частни фирми са идиоти. Изключително смешна е оценката на весдесъщия инженер Манолов, че той поставя най-ниската степен на компетентност I за работещите в ИА на ГИТ и в същност не знае, че степените са по възходящ ред. Аз съм физик-радиофизика и електроника, изготвила съм Оценки на риска за международни обекти, отлично познавам всички приложими международни стандарти в тази област, цялостно познавам всички необходими и нормативни изисквания по ЗБР, екологичните аспекти, които са опасности при работа, автор съм на утвърдени иновативни продукти по ЗБР. В същото време заради корпоративни интереси Наредба № 3 е силно опорочена. Формализирането на дейностите по ЗБР е в резултат на некомпетентностите на проверяващия контролен орган и много СТМ, за които добавям и абсурдна комерсиалност и безотговорност. Години мълчах, но като изчетох всички глупости отговарям. Аз имам СТМ и ще заявя, че за да обучавате господа, трябва да се лицензирате по доста специалности в НАПОО и да водите обучения по ЗБР. За сега куцо и сакато обучава. Аз имам и един от най-големите лицензирани ЦПО и мога да водя квалификационни курсове по ЗБР във всички сфери на дейност като част от специалност. СТМ, която няма лицензиран ЦПО не трябва да обучава. И понеже ми писна от глупости, а и да пиша на ИА на ГИТ е все това, ще пиша до МОТ. Всичко за СТМ може да се пише от хора, които имат системно мислене и трябва да имат солидни познания по ЗБР, организация на труда и екология и приоритет в това имат физици, химици, т.е. хора с образование в областта на природонаучните специалности. По тази причина в Европа не изключват физици и химици, а ги предпочитат, а тук е на принципа на стадото-инженерите са повече и те са с приоритет, а физиците са малко и примитивния начин на мислене тук означава да бъдат елиминирани. Това е деградиране на човешкото мислене и в случай на комбинация с държавен служител се превръща в бедствие, което води до цитираните негативни резултати.
  Убедена съм, че по селяндурски балкански манталитет, всички писания целят да остане само моята СТМ и ще Ви кажа, че ако е да се дърпа чергата го може всеки и то по- умно от „инженерното“ мислене. Спрете и мислете обективно, не ставайте смешни и жалки, а четете повече и научете езици, за да четете как го правят в Европа.

  Отговор
 7. Здравейте Деяна – да сме живи и здрави – ще се видим в София. Въпросът е добър за пренебрегването на София – но не само София е България. Да е живот и здраве ще го организираме и тук събитието…..или поне в близост до София. Успех за изпитите и в отчета – апропо по какво докторант ако не е тайна?

  Отговор
 8. Първо искрено благодаря за личната покана на д-р Паскалев и на бате Тоти за срещата във Враца. За съжаление освен редовните ангажименти, имам да се подготвям за няколко изпита, отчет за първата си година като докторант, подготвям участие в симпозиум и т.н., поради което няма да ми остане време да присъствам на срещата във Враца, която предполагам, че ще бъде доста интересна имайки предвид двата нови нормативни акта – за инструктажите и декларацията по чл. 15.
  Надявам се за следващата среща да не съм толкова претоварена, ще се радвам да се запозная с част от пишещите тук, а и с други колеги от службите по трудова медицина, членове на Сдружението.

  А защо постоянно пренебрегвате София при тези срещи? :)

  Отговор
 9. Абсолютно прав е инж. Станев. Често в писмата, които получавам като покана за оферта, пише за критерий: най ниската цена. Ами те наистина получават най некачествената услуга от най некачествената СТМ. По логика: каквото плащат – такова получават.
  А замисляли ли сте се, че този, който е измислил този критерий е некомпетентен и защото е такъв, не знае какво да търси и какво ще получи.
  И понеже всички се оправдават с кризата, избират на първо място този критерий.

  Отговор
 10. Господа, не забравяйте, че живеем в условията на пазарна икономика! Предлагането се определя от търсенето. За сега търсенето на качествени услуги (които струват и по-скъпо) е незначително. Търси се евтина и съответно некачествена услуга. Да не забравяме също така, че основният оценител на нашите услуги са …. господата от Областните инспекции по труда.

  Отговор
 11. Честит Ви празник девойки! И умната ей – че каквото е времето навън да не се налютите довечера (на празника) така, че да ни изпадат пломбите от ужас!!! :))) с право сме на една пломба – ама Касата не плаща). Направо страх ме лови като гледам как снеговалежно го давате от нощес :))) Но – малко по акцентите драснати днес. Винаги се е преписвало и крало и ще се краде. Важното е да сте горди, че преписват от Вас – а не Вие от тях! Същото е и с ментетата – ще ги има винаги – а вярвайте, че ментета и със специалности дал Бог! Когато работодателят узрее какво да иска и как да познае кое е истинското ще се куртулисат нещата. Нека нашето Сдружение да стане колективен член на Лекарския съюз и колегите от нашата специалност започнат да членуват първо в Сдружението – а то да дава препоръка за тях пред Лекарския съюз. Какво Ви е мнението? И Деяна ще я видим ли във Враца – поканена е от д-р Паскалев…..доколкото зная:) Апропо Деяна – къде сте базирана ако не е тайна – чисто физически имам предвид…..не сървърно:)

  Отговор
 12. Най-сърдечно моля всички дами да ме извинят. Трябваше първо да се поздравим с празника. Но по-добре късно, оттколкото никога.
  На всички дами желая здраве, щастие и успех във всяко начинание. Хубава вечер с любимите хора.
  А сега тема за размисъл: Един лекар, един инженер, една служба.
  Така както е в аптеките- един магистър-фармацевт управител само на една аптека.
  Може и компромис. Лекар и инженер,зачислени за специалност, но работещи само в службата.

  Отговор
 13. Колкото до празника – да ни е честит на жените, да са живи и здрави и мъжете, че да има кой да ни оцени! Навън времето е лошо, но за сметка на това ние сме готини…
  Сега по същество:
  Права е Марияна – „Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват“. Не си ли изчистим сами стадото от мършата, нищо няма да се промени. Допускаме да има СТМ, които знаем само по име, чудим се на „творенията“ им; като отворим регистъра на МЗ четем имена на лекари и инженери, а действителните лица на тези служби са „девойки“ с неизяснен статут, образование и квалификация…
  Колеги, тези СТМ създават най – популярния имидж на услугата „обслужване от СТМ“. Те са най – агресивни на пазара на нашия труд. Ние нека си спорим кой е по – велик – лекаря или инженера, а тези СТМ дефакто и без лекар, и без инженер обират бостана. Тогава къде е смисълът да работим lege artis? Това струва усилия, време и пари… Доста голяма част от работодателите не знаят и не желаят да знаят какво да търсят от СТМ, интересуват се само от цената. Но за съжаление има и СТМ, които не знаят какво точно се полага да свършат за техните клиенти. Това се нарича „омагьосан кръг“.
  Подкрепям Сдружението на СТМ в Б-я най – малкото поради факта, че там си виждаме очите и си чуваме думата кой кой е. Но точно тези, за които говорих по – горе, никога няма да се появят на организирани срещи и форуми. На тях им е удобно да са анонимни, да не им пука нито от колегите, нито от клиентите и да си разиграват коня както искат. Те са вредни и за работодателите, и за работещите, и за СТМ, които се стараят въпреки всичко да си вършат работата смислено и отговорно!

  Отговор
 14. Ех Марияна, Марияна, аз вече на втора партида хрантутници давам хляба в ръцете и съм дигнал Ръце. Всъщност съм се амбицирал да правя все повече и по-интересни неща.

  А за колежките в знайни и незнайни офиси честит ви 8 мар да сте все по- хубави и да радвате очите и душите на мъжкото съсловие и не ни съдете строго хахаха няма да се оправим. :)

  Отговор
 15. Здравейте, Марияна,
  радвам се, че се престрашихте да пишете. Колкото повече колеги започнат да пишат и споделят мнения, колкото по-често си помагаме и по-рядко се караме, толкова по-близо ще сме до това трудът ни да бъде уважаван!

  Честит празник на всички жени днес! Независимо лекари, инженери или редови сътрудници!

  Отговор
 16. Уважаеми колеги, от много време, първото действие, което извършвам отваряйки лаптопа си е да прегледам отговори инфо и накрая се реших и аз да си изкажа скромното мнение. Със всеки един от Вас съм съгласна /със някои изцяло, с някои частично/. Съгласна съм и с работодателите, които хулят СТМ. Занимавам се с трудова медицина от 2001 г. През тези години съм се нагледала на какво ли не. От мои договори преснимани и с помоща на коректора сменени данни на фирма мой клиент, снимани и ксерокопирани оценки и документи, подредени по начин, който говори, че този, който го е извършил няма никаква представа какво върши. Този „специалист“ е счетоводител, бивш инпектор от ОИТ, консултант и за съжаление и СТМ, в които са попаднали документи на фирма, на която друга СТМ е изготвила с много труд , конкретно и коректно, неоходимата документация, а те сменят само името на фирмата.. И така ще бъде докато няма ясни правила, докато съществуват изнесени офиси на СТМ и СТМ със купени дипломи на лекари и инженери, в които работят лица нямащи и най-малка представа какво вършат, освен да взимат пари. Уважаеми колеги и работодатели нека се обединим и да направи нещо, да прекратим тези безобразия, да защитим труда на многобройните инженери, лекари и сътрудници във СТМ които съвестно си вършат работата.

  Отговор
 17. Уважаеми г-н Нейко Нейков,

  Уведомявам Ви, че днес 05.03.2010 г. представител на „Тийм Превент България“ ООД предаде по опис исканото досие на хартиен и електронен носител
  Благодаря Ви за проявената коректност и експедитивност.

  Деяна, благодаря ти още веднъж за съдействието на твоя сайт, за да изпълня своето задължение по Наредба № 3 за СТМ.

  Отговор
 18. Уважаеми г-н Нейко Нейков,
  Радвам се, че сте прочели моята молба към колегите, четящи сайта otgovori.info да ми помогнат да открия Вашия адрес, за да поискам здравното досие на работещ, напуснал обслужвана от Вашата СТМ фирма. Молбата не беше анонимна, а съм написал своето име, като работещ в служба по трудова медицина, който винаги е спазвал стриктно законовите изисквания.
  Причина – изпратеното от мен писмо молба (на основание чл. 17, ал 1, т. 1 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина), което се върна обратно, с маркирана причина “непотърсен”.
  Опитът за връзка по телефона от мен и моите колеги сащо се оказа неуспешен. Даже и днес (04.03.2010 г. в 17.57 часа) на телефона 02 954 11 11 (взет от регистъра на СТМ в сайта на МЗ), дете и възрастна жена отговориха, че абонатът е частен дом.
  Не съм правил опит за искане на досието през сайта Ви, защото смятам че така бих нарушил закона за защита на личните данни.
  Наистина преди няколко дни ние говорихме по GSM, благодарение помощта на поддържащата сайта – г-жа Деяна Илиева (която ми посочи Вашият номер) и Вие уточнихте да коригирам етажа в писмото (радвам се, че Вече сте го получили, но все още нямам отговор – изпратено е от Шумен на 17.02.2010 г. с обратна разписка).
  За качеството на Вашата дейност не съм давал мнение (справка сайта).
  С Вас сме деца на родители юристи и смятам, че сме възпитани да спазваме стриктно нормативните изисквания. Вярно, България е демократична, но мисля и правова държава.
  В заключение без да чакате един месец:
  Извинявам се на специалистите от МЗ, ако съм ги засегнал, че в сайта си са посочили телефон и адрес, на който при възникналата необходимост не можах да се свържа
  Извинявам се на Вас и Вашите специалисти, ако сте останали засегнати, че искайки да спазя стриктно Наредба № 3 поисках Вашите координати в публичното пространство.
  Надявам се на бъдещи ползотворни двустранни отношения, въпреки полемиката в сайта.
  С уважение: д-р Владимир Паскалев – специалист по “Трудова медицина”

  Отговор
 19. Уважаеми д-р Паскалев,
  аз се казвам Нейко Нейков и съм управител на Тийм Превент България ООД – служба по трудова медицина, която Вие интересно коментирате по-горе. До колкото си спомням преди няколко дни ЛИЧНО разговарях с Вас относно Ваше искане. Бих желал да напрява няколко уточнения относно Ваши конетари.
  1. Не съм получавал от Вас или Ваш предтсавител писмо през интернет сайта на фирмата. Относно на кого отговаряне – това е наше решение. До колкото знам живеем в демократична република. Само за Ваша информация – отговаряме на ВСИЧКИ постъпили запитвания без значение дали са коректни или не.
  2. В интернет сайта на фирмата са обявени всички телефони, адреса на офиса в София и адреса на офиса в Шумен. На тези адреси ни бяха направени проверките от РИОКОЗ. На адреса в София… даже и получихме писмо от Вас! Не виждам никъде в българското законодателство изискване да обявявам всеки офис на фирмата.
  3. Относно простосмъртните… всеки е добре дошъл при нас и към момента доста фирми са успели да ни намерят. Ще предам Вашето добро отношение и уважение на нашите лектори.
  4. Относно работата ни. Готов съм във всеки един момент да се конкурирам с Вас по качество на предлаганите услуги.
  5. Относно „криминалните истории“ …. Ваше мнение. Относно компетентните органи – за съжаление РИОКОЗ, а не инспекцията по труда следи за дейността на СТМ-тата.
  Познавам Вас и Вашата работа и вярвах, че като шеф на „сдружение на службите по трудова медицина“ сте по коректен и сдържан човек. Определено тези коментари не Ви правят чест, но решението е Ваше.

  Уважаеми д-р Паскалев, изписаните от Вас редове в този сайт обиждат фирмата, която представлявам и лично мен. Ако в рамките на 1 месец не получа лично то Вас пимено ИЗВИНЕНИЕ ще се обърна към адвокатите на Тийм Превент България и ще заведа дело срещу Вас за лъжа, обида и уронване на авторитета на фирмата и моя.

  С уважение: Нейко Нейков – Управител на Тийм Превент България ООД

  Отговор
 20. Извинявайте, но пропуснах да поканя желаещите да се присъединят към Сдружението на службите по трудова медицина в България. Следващата среща е във Враца на 12-14.март.2010 г.
  Радостен съм, че вече 10 години поддържаме здрава сплав от инженери – специалисти по здраве и безопасност при работа, лекари от различни специалности, химици, психолози, ръководители и работещи в органи за контрол. Членуват както юридически лица, така и физически – както инженери, работещи като орган по безопасност и здраве при работа, така и лекари, специалисти по трудова медицина.
  Не се делим на червени и сини, а отстояваме заедно интересите на работещите в областта.
  Радвам се, че и голяма част от списващите в този сайт членуват в сдружението и изказват както винаги активно своето мнение.
  Без да звучи като реклама, повече подробности може да видите на нашия сайт: http://www.sstmbg.eu.
  Ще се радвам, ако работим съвместно.

  Отговор
 21. Наистина беше предвидено учредяването да е преди време, но се отложи.
  Може би най-точна информация за размера на членския внос и смисъла от още една организация (при наличието на други такива) би била получена от г-н Валентин Илиев – управител на „Перфект Консулт“.
  Моето лично мнение е, че по-скоро би следвало да се търси начин за сближаване и обединяване на сдруженията с нестопанска цел, работещи за осигуряването на безопасност и здраве при работа, за да има единодействие пред институциите в България и Европа.
  В противен случай става една масова надпревара „кой да води бащина дружина“ и влиза в сила принципа „разделяй и владей“.
  Смущават ме и някои текстове в устава, които мисля че няма да минат при регистрацията в съда и смятам да ги споделя с г-н Илиев.

  Отговор
 22. А, че учредителното събрание не беше ли преди месец-два, имам някакви спомени от книжката на Перфект-Консулт…

  И…ще трябва ли освен учредителната вноска от 72 лв. да се платят след това и 120 лв членски внос (който…все пак ми се вижда много като за новоучредяваща се организация…за сравнение членския внос за микропредприятия до 10 човека за БСК – доста мощна организация, е 100 лв.) Аз бих искала, да речем, да видя по-конкретно за какво става въпрос, след което да реша дали ще участвам като учредител (със съответната вноска) или не. Има ли такава възможност?

  Отговор
 23. Уважаеми Колеги,
  Май от коментари не Ви остава много време на работите.
  Ако толкова имате желание да си кажете каквото имате и да дадете идеи – заповядайте на националната среща, организирана от „Перфект консулт“ в София на 25 март (дневният ред е на сайта им).
  Надявам се след толкова дебати да сте разбрали накрая, че всички инженери, лекари, работодатели, синдикати, работещи и други впрегнати в каруцата на безопасността и профилактиката люде, ако не теглим заедно и в една посока сме си „орел, рак и щука“.
  Търсете общото и това, което ни сближава и повишава ефективността от съвместната работа.
  Иначе съм сигурен, че като индивидуалисти всички сме на ниво, но нали е необходим и отбор …
  А ако има недоволни от конкретен инженер, ликар, СТМ, Служба по безопасност и здраве – ами огледайте се – на пазара на труда има достатъчно голям избор, зада се пробват други партньори, докато се попадне на правилния избор.
  Честита Ви Баба Марта, с пожелания за много здраве и професионални успехи !!!

  Отговор
 24. Относно проекта на новата наредба ми се струва по добре да се прекръсти на трудов инженеринг, защото нищо медицинско не остана в СТМ, освен един лекар, който регистрира по няколко служби и е повече от ясно, че не може да си изпълнява качествено работата на лекар едновеременно . Резултатът? Той е очевиден -статистиката на г-н Манолов. А що се отнася до техническия изпълнител – в Закона за здравето е записано кой може да борави с медицински данни, каквито неминуемо минават през техническия изпълнител, защо в досегашната наредба не е записано , че трябва да е лице с медицинско образование, па макар и да не е лекар? Ка к може наредба да противоречи на закон? Това очевидно може да се случва само в нашата таковина.

  Отговор
 25. А да сетих се за едно майтапчийско решение на телк в шумен.
  Заварчик с 85% неработоспособност. Можел да продължи да работи като заварчик, но без физическо натоварване на долните крайници. хахахахаха
  Човека със сърдечни операции, и още не знам колко хронични заболявания, като елха е накичен с болести, обаче може. Ша заварява ръйш ли хахахаха та така големи веселяци са да знаете. Мисля да предложа да го носят на столче двама негови колеги. Црък тука заварка, црък там …. Пешооооооо, Иванеееее приклекнете, че тука има едно криво място хахахахаха. Да плачеш ли или да се смееш. Тъжно според мен.

  Отговор
 26. Здравейте, да си начеша и аз крастата. Да видите какво ми се случи и на мен. Имало едно време в шумен една служба по трудова медицина с орган за контрол от вида „С“. В този орган работила една млада руса електроинженерка и една физичка на средна възраст. Русата била електроинженерка, а дамата на средна възраст била физичка. И двете имали достъ до цялата информация и на лабораторията и на службата по трудова медицина. Дошло време електроинженерката да напусне органа за контрол, защото имала свои бизнес дела (уж барчета да върти във варна). А физичката кротко си работела в органа за контрол в качеството си на ръководител на ОКС и мерела физични фактори на работната среда. Обаче парите били кът, 800 лв. малко и били, щя ло и се на физичката да цица още денги. В службата по трудова медицина работел и един инженер-глупак. Той завалията от 1995 година работел в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и бил виждал две и двеста. Глупакът му с глупак разработвал какти ли не видове оценки на риска-общи тематични, каквото ви хрумне на глава. Ровил се инженерчето в сайтове било то на технически университети във великобритания, различни програми и прочие, превеждал, адаптирал какви ли магии не правил. С една дума разработил доста процедури, модели за оценка на риска и още какви ли не информационни материали. С една дума доста пот и интелект хвърлил. Направил така, че СТМ, в което работел станало бетон по отношение на БЗР. Всичко добре, но бил доверчив и вярвал на хората. А тая физичка била умна, била умна още и мъни и трябвали…. и си решила проблема. В ден незнаен копнала всичките материали, които оня инженер бунак бил разработил. Взела да продава момата, примерно на някоя разградска служба и трябва правилник за вътрешния трудов ред, няма проблем 30 лева и е твой….. после на. Искаш нещо друго, плащаш и получаваш. Алъшвериш. Ония баламите в службата бачкат, …. и за мен (готино нали). Понеже физичката държала и печата на ОКС май и понапрайвала по някой сертификат за измерване ей така за парата. Некой лев да капе. Да, но един ден ония баламите минали из разградско и видели, че някои от разградските им фирми сключили договор с някаква пазарджищка служба по трудова медицина. Интересно нали нерде ямбол, нерде стамбул. А като служители на тая СТМ двечките горепосочени дами. Мдаааааа още повече разпраяли басни, че управителя на СТМ-баламите ги пращал. А за СТМ-баламите се носело слух, че правели всичко от-до. А инжинера-глупак…. е било му криво, че снеговите материали друг изкарва пари, но какво да се прави. То при службите по трудова медицина стана като с телефонните измами. Куцо и сакато може да представя която си иска служба. В българия сме все пак, демокрация. А и да кажа на колегите, да знаете в разградско, търговишко и шуменско броди нов субект, служба ли е какво е не знам, живота ще покаже.
  Та такива приказки разказвам аз за някои тъжни за някои весели, кой как ги чете.

  Отговор
 27. апропо в допълнение – стигнали сме дотам, че на работодателя само не му пишем и молбите за отпуска на работещите при него – поне ние така работим :) не се оплаквам – споделям!

  Отговор
 28. не се обиждаме от такива неща – уважавам всеки Работодател, както и всеки Работещ! За сведение – в повечето от фирмите като вляза в стопанския двор работниците ме поздравяват със Здравей докторе как си и питат за това, което ги интересува. Смея да кажа, че колегите (аз не се изживявам като шеф а като ШЕРП) с които работим съвместно са поставени при повече от човешки условия. И това не е постигнато благодарение на факта, че съм си купил Мерцедес – тъкмо от него икономисах :)))) за разлика от някои работодатели в БГ. Но нейсе – не за това иде реч. дано сте намерили СТМ, която да работи с Вас – искренно се надявам да не се държите вечно в стила „длъжни са ми“ – неприятен е и за двете страни. С пожелание за спокойствие, деловит тон ( но без шеги не може) и разум в делата.

  Отговор
 29. Точно такива реакции очаквах.
  1.Къде видяхте декларация, че всичко при мен е наред?
  2. А защо не покажете вие добрата практика, в чужбина, а аз трябва да ходя там? Може би ще помогнете и ще публикувате статистиката на трудовите злополуки в Обединеното Кралство и в България например. И добрите практики ще излязат наяве.
  3. Обижда ви това, че намирам работата ви за безполезна и не искам да плащам за това ли? Или дето казвам, че нищо не е мръднало и си е по старому? Ако наистина от вашата работа има ползи за работниците ми и за мен ще се плаща с удоволствие. Знаещи и можещи работници се намират и задържат трудно, и ако мога с това да ги задържам ето ви полза. Да не говорим, че и ще са ползотворни на работното си място, а не с болничен у тях.
  Това е причината от 1000та регистрирани СТМ истински работещи и уважавани да са 20 тина. Говоря за СТМ, които ще ми направят консултация и ще ми помагат, а не да са повече юристи отколкото практици. Да ми заявяват трябва задължително да напишете еди каква си заповед или инструкция защото ще ви глобят ако я няма и да ми платите дето ви каах да я напишете. Разбирате ли ме? Ако се премахне от нормативната уредба някои изисквания с „Работодателят е длъжен“ и ще останат качествените от вас и ще се натискаме кой да ви плати повече.
  Пример влезте във фейсбук и вижте как представителка на СТМ обявява, че ще обучава по ЗБУД (не е печатна грешка). И какво да очаквам от такава СТМ?
  И накрая защо дадох личното си мнение за лекаря само да прави прегледи.
  Проекта е озаглавен за „Службите по безопасност и здраве при работа“, а не за „Службите по трудова медицина“.
  И доктор Сербезов не мислите ли, че почти сте на моите изводи понякога? цитирам:
  „Практики който на фона на цялото безхаберие и неуредено законодателство допълнително уронваха както името ми /аз контактувах с всички клиенти и органи по БЗР/ така и престижа на професията ми.“
  „Декларация ? За всеки работник? Значи вместо по един ред в книгата за инструктаж – по един лист А4 на всеки работник? Малко ли ви се вижда бумажтината в момента? Ако ви чуят зелените – направо ще ви линчуват “
  „Всички смятат, че малките фирми им се вменяват излишни задължения.“ и т.н. и т.н.

  Отговор
 30. Ами…какво да кажа…за съжаление нямам време да преведа статията, за да могат всички да я прочетат.
  За съжаление, правейки една проста аналогия, вместо да изпиша вежди, извадих очи. Впрочем, в България има само около 20 инженера по БЗР (имам предвид инженери с магистратура по БЗР, всички останали са самоуки инженери по БЗР), Вие познавате ли такъв, за да може да го оцените като специалист и дали има нещо общо с индустриалната хигиена?

  И за най-голямо съжаление – всички са най-активни в отрицателните коментари и само един лекар и един инженер поискаха да дадат нещо на останалите чрез Otgovori.Info, а не само да вземат…и да се карат кой е по-велик…

  Отговор
 31. статията е интересна – следва да се отбележи разделението от една страна и симбиозата от друга, между двете професии – при нас нещата са поставени на подобна база. НО – все пак има специфика (там лекарите извършват и прегледите) – за себе си мога да кажа, че се е наложило и съм овладял до голяма степен и инженерния занаят ( не във всички профили естествено:))) . За някои служби където се подвизават само инженери – те пък се мъчат с медицината – но от това нищо добро не излиза . Признавам – трудно е да си енциклопедист в днешно време – не покривам тези критерий – но се боря упорито.

  Отговор
 32. стана забавно – макар и леко тъжно……първо колко са у нас хората, запознати със съдържанието на специалността „индустриална хигиена“ – само моля да не се отговаря – инженерите по БЗР, че ще започна да се смея на глас! И в допълнение – колко са човеците, които ще се справят със статията в оригинал – четящи и на английски и на руски че и на други езици „поспикващи“ така да се каже – пак смях! Е много смешно ми стана – отивам да пия едно кафе та малко да ми загорчи на езика………А за Господина правещ бизнес в БГ – като не Ви харесва тук законодателството – не го правете тук бизнеса! Декларирайте пред нас че във фирмата, която управлявате всичко е ОК и ни поканете да го видим с очите си – така се дава пример за ДОБРА ПРАКТИКА -дано и ние научим нещо! В противен случай само си хвърляме думи без покритие…. Отнасям се с уважение към всеки – изисквам същото и към мен! Декларирам, че съм готов да получа акъл от всеки един – стига да докаже че го притежава и е направил нещо с него! И нека Господ да е с нас – орисани сме да живеем в интересно време………стара китайска прокоба

  Отговор
 33. Колеги, инженерът и лекарят са в един отбор, те се допълват и комуникират помежду си активно.

  За всички спорещи качих една интересна статия със заглавие „Защо трудовата медицина и индустриалната хигиена са допълващи се професии и какво ги прави ключови фигури в един екип“ , публикувана в Journal of Occupational and Environmental Medicine в бр. 1, 2009 г. Явно не само при нас всеки дърпа към себе си. Но това е нормално, когато в две професии има много припокриващи се неща и/или обща цел.

  Отговор
 34. И вие доктор Сербезов какво направихте и помогнахте на шивачките от подобни макар и с по малки размери шивашки гаражни фирмички в Кърджалииско? :)))
  А баничката с която закусихте знаете ли къде е опечена?? :))) С аспирации в гаражчето в циганската махала ли? :)))
  Или помогнахте на строителите без трудов договор, на строежа край които минавате ежедневно?????
  А някой от гореизброените работници да ви познава???
  И дали имате смелостта да направите на някой от наелите ви да го обслужвате забележка. Ще направите, ама накрая на годината друг без вас, нали?
  А да си видял в чужбина лекаря да е водещ в безопасността??? Не в профилактичните прегледи и консултации, в безопасността говоря.

  Отговор
 35. Във всички фирми с който работя – работещите ме познават.
  Не всички. Те повечето не познават и колегите си.

  Никога не съм казвал на черното – Бяло е!
  И често съм губил договорите след това.

  Никога не съм искал да бъда „водещ“ в каквото и да било.
  Но се оказва че доста хора предпочитат да бъдат водени, вместо да свършат нешо сами.

  Знам къде се прави храната която ям. Знам и в какви условия се прави.
  Знам и защо не се прави в по-добри.

  И да искам да помогна на „горките“ строителни работници дето нямат договори, защото не искат да си плащат данъците и осигуровките като нас няма как да стане – те ще ме бият после, а не работодателя им.
  Той повече пари няма да им даде – просто ще станат бруто вместо нето.

  Всички шивачки с които съм имал работа са работели при по-добри условия от повечето чиновници в София.

  Отговор
 36. до г-жа Васева и тези дето я подкрепиха.
  Точно така СТМ си е за лекари. И единственото което, може и трябва да прави е провеждане на профилактични прегледи. Всичко останало няма нищо общо с тях, въпреки желанието им.
  И още нещо законодателството е направено да им се плащат пари за несвършена работа. Защо ли?
  Защото работодателите сме все длъжни? Да правим профилактични прегледи (джипито не прави ли такива?), да организираме КУТ, ГУТ (това не е ли работа на синдикатите?), да правим застраховки.
  Попитали ли сте работници дали въобще са чували за вас или знаят какво правите? Нали уж от тяхно име работите?
  И какъв е краиния ефект от вас? С колко са намалели злополуките? Май са се увеличили. С колко е намаляла бюрокрацията??? Май се увеличи. Плащаме живи пари в някаква бездънна яма, без никаква полза. За мен нищо или съвсем малко е променено от Татовото време на профсъюзите и работническите поликлиники. Размазани нормативни документи (така написани да са неясни са удобни и се стига до абсурдите с „Инструкция за безопасна работа с тоалетна чиния“), контролиращи които тълкуват нормативни документи (масова практика на работещите в инспекциите), и хора учещи на безопасна работа без да познават въобще рисковете само дзащото имали докторска специалност.(не може само да имаш шофьорска книжка и да даваш акъл как да се кара безопасно, трябва и да си карал).
  Твърдя, че чужди инвеститори посочват за причина за корупцията и бюрокрацията в България, именно това. Заради това отказват инвестиции и откриване на нови работни места.
  Това са основните причини и докато не започне една истинска реформа и чистка на стари кадри от най ниско ниво на всичките 13 институции проверяващи и останалите 5 институции обслужващи ни „по желание“ задължително ефект няма да има.
  Бъдете здрави, че както се казва като знам какъв съм инженер ме е страх да отида на лекар. :)))))

  Отговор
 37. Ами на чуждите „инвеститори“ все законите по БЗР са им виновни.

  Защото, ако трябва да плащат осигуровки и данъци, да купуват ЛПС, да правят вентилации и аспирациионни системи – ами те тоя „бизнес“ могат и в Турция да си го правят – ще им излезе по-евтино.

  То не може да ти ограничават правото да заключиш 150 шивачки в един коптор, да бачкат по 16 часа на ден с по 5 минути „пиш пауза“ два пъти на ден и да върви алъшвериша, ама ха!

  И на всичко отгоре някакви мръсни доктори да ти дават акъл, че и пари да ти искат за тоя акъл, нали така.

  Да бачкат там робите на тръстиката, пък който пукне – пукне, те тия най-здравите ще оцелеят и ще дадът поколение – Дарвинизъм в чист вид дето се казва.

  Отговор
 38. Аз мисля, че е правилно СТМ да се ръководи от лекар, но лекаря, сам не може да направи кой знае калко много, без да му е подал информация инженера например или лицето със средно образование например.
  Имам наблюдения, че доста често СТМ сключва договори с работодатели и в крайната цена е включена сума и за прегледи. Според мен не бива да се подхожда така, защото не е правилно всяка година да се провеждат периодични профилактични прегледи на персонала /визирам целия персонал/, а само на част от персонала – според условията на труд . Е, колеги – това не е правилно, обаче се прави често, защото силната страна в една СТМ е лекаря. И той понеже може да организира прегледи безупречно, това прави. Нека да не се подценява и работата на техническия състав в една служба, защото, за да може лекаря да определи и назначи прегледи и изследвания, трябва първо инженера да си е свършил работата. И в тази задача се пита кой е лаик и кой професионалист? Нужно е да се работи в екип.
  Според мен нека лекаря да си върши работата като лекар и инженера като такъв, защото като обем е почти еднаква.
  Аз не виждам нещо доизкусурено в нашата объркана държава, така, че и нормативните документи, касаещи ЗБУТ скоро няма да станат пълни, точни и издържани. Аз съм оптимист и чакам вече 20 години, но ще почакам още ……, до пенсия .

  Отговор
 39. Разгеле, най – сетне въпросът се зачекна от вярната страна! Става дума за структури, наречени служби по трудова МЕДИЦИНА. Става въпрос за отделна медицинска специалност. Таргет на тази медицинска специалност е работещият човек и всичко (оборудване, технологии, суровини, техники на безопасност и т.н.) се разглежда в контекста на ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ. Защо някои решиха, че с лекота и безотговорност могат да боравят с медицинска фактология и терминология, да препоръчват и организират прегледи и изследвания, да подписват заключения и мнения, които изискват медицинска компетентност (в най – лошия случай)?! Как работодателите да се доверяват и да уважават СТМ, като получават консултации и заключения за здравето на техните работници от всякакви „специалисти“ – счетоводители, инженери, строители, бармани, сиреч всеки, който е решил да препечели от трудова медицина. Законодателят им развърза ръцете с недомислия в Наредба 3 за СТМ…
  СТМ се нагърбват с всякакъв род дейности, които са задължения на работодателя – оценки на риска, аварийни планове, инструкции, дл. х-ки, заповеди и т.н. Колеги, сами се превръщаме в слуги на работодателите (не крия, че и аз го правя). Кофтито е, че истинският замисъл за дейността на СТМ остава някъде назад. Без да звучи високопарно ще кажа, че трудовият медик е експерт и няма нищо общо с органите по БЗР в предприятията (някои хора много ги бъркат за съжаление)! Друг е въпросът дали голяма част от работодателите изобщо са имали среща с такъв специалист… Лаиците вземат надмощие, професионалистите стават подвластни на бизнеса. Получава се така, че най – ценното нещо на специалиста по трудова медицина е дипломата му за специалност… Евала!

  Отговор
 40. Преподписвам казаното от г-жа Васева – но колеги, всъщност какво се случва? Ние отделихме една торба време на идеи в посока кой да води бащина дружина (при положение че става дума за медицина…..все пак). Несериозно е!

  Отговор
 41. Относно службите по трудова медицина и предлаганите промени: мисля, че службите все повече заприличват на трудов инженеринг, а не на трудова медицина, след като и с предложения от г-н Манолов състав превес като № 1 в състава се дава на инженерите. Как може начело на служба да се дава възможност инженер да управлява, след като в настоящата наредба 3 за СТМ в приложенията за медицински заключения, ясно е записано, че се подписват от лицето, управляващо службата, което само по себе си показава, че не може начело да стои инженер. Последното е в противоречие със закона за Здравето, където ясно е регламентирано кой има право да борави с медицинска
  информация, както и в наредбата за медицинска експертиза на работоспособността е казано кой я извършва. Да не говорим за третото лице в състава на службата – техническия изпълнител – той също трябва да бъде с медицинско образование в съответствие със Закона за здравето., а какво се получи с настоящата наредба -хора инженери, хора среднисти от кол и въже ,да обработват медицински данни и да имат достъп до такива в разрез със всички правила на добрата медицинска практика. На къде вървим с тези нормативни актове, които незнайно кой твори и незнайно как се приемат. Време е юристите да се заемат сериозно и да проверят кой какво прави и как го прави, защото не може поднормативен акт да противоречи на закон и да облича в законова форма нарушение на закона. 22.2.2010 г.

  Отговор
 42. Позволих си да „преведа“ текста на Деница на кирилица…

  Здравейте, пиша ви за случаят на майка ми. Тя е болна от белите дробове има задух, петно, вода и разширен бял дроб, има проблеми със сърцето, има високо кръвно. Тя е на 65 години, но задухът я задушава и не може дори една крачка на направи, ако времето е студено или мъгливо. Преди шест години в Плевен я изпращат на ТЕЛК в Търново с всичките й болести комисията в Търново й дават, че е способна на труд, сега преди една седмица мина наново на ТЕЛК в Търново и пак същото и казват, а лекарите от плевенската комисия не са съгласни с резултатите, които дават на майка ми, те знаят, че жената е доста болна и не могат търновската комисия да я изкарва добре със здравето.
  Моята молба към вас е следната: как е възможно лекарите от една комисия при случай че има всички видове доказателства, че майка ми не е годна за работа и да изпращат до плрвенските лекари, че нищо й няма. Все едно, че парите, които ще дават на майка за по болест излиза от техния джоб, това не е възможно, искам да видя към кого трябва да се обърне майка ми, ако трябва ще пътува по Плевен до София с всичките й прегледи снимки и всичко в Министерство на здравето.
  Трябва повече внимание да имате лекарите от комисията в Търново специално към тези възрастни хора, които наистина се нуждаят от тях.
  Благодаря за вниманието.
  Очаквам Ваш Отговор към кого можем да се отправим по въпроса на майка ми.

  Отговор
  • Здравейте, Деница,
   Имате възможност да обжалвате решението на ТЕЛК в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК.

   Препоръчвам Ви да погледнете следните две теми в Otgovori.Info:

   Как да обжалваме решение на ТЕЛК и болничен лист
   Къде да се консултираме относно ТЕЛК (примени на ТЕЛК)

   Отговор
 43. Г-н Петков,
  Доколкото виждам в сайта на МЗ тази СТМ няма офис в Шумен.
  От сайта на самата фирма личи по-скоро, че има само офис на „Тийм превент България“.

  Отговор
 44. Д-р Паскалев,
  не съм сигурен, но мисля, че Г-жа Енчева е представител на тази СТМ. Как работят в Шумен не искам да давам коментар.

  Отговор
 45. УВАЖАЕМИ ДЕЯНА И Д-Р СЕРБЕЗОВ,
  СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ ЗА ПРОЯВЕНОТО СЪДЕЙСТВИЕ!
  БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС УСПЯХ ДА СЕ СВЪРЖА. ЖЕЛАЯ ВИ ЛЕК И ПОЛЗОТВОРЕН ДЕН !!!
  ДЕЯНА, РАДВАМ СЕ, ЧЕ ТВОЯ САЙТ Е ПОЛЕЗЕН И ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЗАИМОПОМОЩ – ПОЗДРАВИ СПЕЦИАЛНО !

  Отговор
 46. В София мисля че офиса им е на ул. „20ти Април“ или някаде там в триъгълника между булевардите Скобелев, Хр. Ботев и Македония.

  Аз съм на Неофит Рилски 1 и минавам покрай къщата с тяхната табела поне един два пъти в месеца. Но ако са я освободили, а табелата им си стои – не знам.

  Късмет!

  Отговор
 47. Уважаеми Колеги – моля Ви за съдействие!
  Опитвам се да издиря Службата по трудова медицина към „Тийм Превент България“ ООД.
  За съжаление на телефона обявен в сайта на МЗ и в „Google“ анонимен глас отговари, че няма такава фирма, а не уточни кой се обажда.
  Изпратеното писмо с обратна разписка (на адреса, взет от двете места) се върна с обозначение – непотърсено.
  В сайта възможността за връзка е еднопосочна – заявявате интереси и ще получите отговор само ако бъдете „харесани“.
  Вярвах, че поне тази фирма (дъщерна на немската компания Б·А·Д. „Здравна превенция и техника за сигурност“) е коректно регистрирана, но се оказва, че същата е дала адрес и телефон, с които не може да установи официален делови контакт.
  Абсолютно недоумение буди особено факта, че при видните и уважавани професионалисти, които са обявени като лектори в сайта на тази фирма, тя е недостъпна за „простосмъртно“ писмо или обаждане.
  По принцип исках официално да получа здравното досие на работещ, напуснал обслужвана от тях фирма, но се оказва, че не мога да изпълня задълженията си по Наредба № 3 за СТМ.
  Ако не получа помощ от Вас или не вляза във връзка с посочената СТМ, ще се наложи да потърся съдействие от Министерство на здравеопазването и Столична РИОКОЗ – за установяване точните координати на „Тиим превент България“ ООД.
  Деяна, надявам се с това писъмце да провокирам колегите към огласяване и на други подобни „криминални истории“.
  Дано ги четат и съответните правоимащи органи …

  Отговор
 48. За новата наредба
  Считам за целесъобързно да се въведат някои базисни критерии при разработването на идейния проект за “новата” наредба . Предлагам някои от тях 1. Връзка с нормативната уредба : Да не противоречи на Кодекса на труда , закона за безопасни и здравословни условия на труд , закона за здравето , търговския закон , закона за измерванията, закона за конкуренцията,конфликт на интереси и редица наредби и правилници имащи отношения към здравето и безопасноста , опазване на имуществото и околната среда .
  2. Основен принцип да бъде : Превенцията и управлението на здравето и безопасността.
  3 Обхвата на дейността : Да обхваща по възможност основните фактори влияещи върху здравето и безопасността : да кореспондира с нормативните актове по безопасността противопожарна охрана , гражданска защита , технически контрол , надзор и опазване на околната среда .
  4 Взаемотношения с контролни органи : инспекция по труда , РИОКОЗ противопожрна охрана и други
  5 Взаемоотношения с : лични лекари , работодатели
  6 Да бъде хармонизирана с подобна европейска наредба , ако такава има .
  7 Взаемнотоношенията със сертифициращи органи на “ Системите за управление на здравето и безопасността при работа “ по ИСО

  Предлагам някои корекции и въвеждане на нови текстове
  1. По заглавието : Нов текст “ Наредба за дейността на службите по безопасност и здраве при и по време на работа . “
  2. По статута за регистрация : Нови текстове
  Регистрационен режим : за всички обекти с изключение на тези с виска степен на опасност и обекти с ограничен достъп.
  Сертификационен режим : за обекти с висока степен на опасност : дейности над земя , под вода , обекти с висок риск от зараза , високи нива на йонизиращи лъчения , взривоопасни,екстремни професии , обекти със специално предназначение , с ограничен достъп и специализирани обекти .
  Периодичност на пререгистрация : мин. 4 години , ако не противоречи на някои закон или предходна наредба .
  3 По разпостранение на дейноста на службата : В рамките на цялата страна ,чуждестранни обекти в нашата страна регистрирани по търговския закон , а при договорни отношение с държавите в европейския съюз и обекти извън България
  4 По минималния състав на службата :
  Лекари ,които в момента имат образователна –квалификационна степен “ магистър “ по медицина , защитили специалности в областта на медицинската профилактика , пожарна и аврийна безопасност, общопрактикуващ лекари и тези , които са зачислени на специализация във висше акредетирано учебно заведение .
  За техническите специалисти: да се запази текста от Наредбата през 1992 година
  5. За налагане на ограничителни условия по брой обслужвани лица и обекти : неограничен.
  6. За налагане на ограничения за регистриране и участие в различни служби : в съответствие с Търговския закон и Кодекса на труда .
  7 За провеждане на обучения по долекарска помощ . Текста е актуален , да се запази, но някъде в задълженията на органите на червен кръст да бъде записано задължение да предоставят на Службите по един макет за изкуствено дишане и рекламни материали .
  8. За обобщените анализи предоставяни на РИОКОЗ . Ако РИОКОЗ изпраща резултатите в Централния статистически институт по добре ще бъде тези данни да бъдат изпращани пряко на центъра . За тази услуга РИКОЗ или Статистическия институт да финансира разработката на единен програмен продукт , които да го предостават безплатно на службите.
  8. За документите : Може да се ползват отработени процедури от “ Системите за управление на качеството , здраве и безопасност при работа , на околната среда “ по ИСО
  9 За съхрание на документацията : в съответствие с Закона за архивите – при ликвидиране на службите със закон или приетите правила в Междунарадните системи за управление на безопасността и здравето при работа .
  10 . За провеждане на задължителните медицински прегледи : Крайно време е Лекарския съюз , Здравна каса , министерството на здравето да открият здравна пътека “ Професионална медицинска профилактика “ или нещо подобно . Пари се дават за лекуване на алкохолизъм , за наркомани , за превъзпитание на разбойници а не могат да намерят пари на тези хора , които формират националния брутен продукт . Профилактикта е неизмеримо по- евтина, по-ефектива и ефикасна за нас данъкоплатците отколкото процедурите по лечението . Ефекта от организирането ,провеждането и принуждаването на работодателя да финансира е незадоволителен
  11. За становището , което издават лекарите по трудовата медицана : Да отпадне от задълженията на лекаря на службата и да бъде задължение на личния лекар : В картата за предварителн медицински преглед да бъде открита графа “ вредности “, които ги попълва работадателя и от тук нататък личния лекар знае какво да прави , на какъв лекар да го прати.Тои има право да проведе съответни консулти с лекари колеги и реално да преценят дали лицето може да изпълнява дадената дейност или не Освен това при него се съхранява здравното досие със всички необходими данни : изследвания , заключение на експертни комисии , информация за ежгодни профилактични прегледи и други .
  За сключване на договор със служба по трудова медицина с численост едно лице – управител или директор – считам ,че трябва . Той преди всичко е работник и може със своето незнание , действие или бездействие да навреди на здравето или безопасността на външи лица – пациенти , клиенти и други и на себе си .
  За дейностите :
  Преди всичко трябва да се съобразим с необходимостите на работодателя , този които плаща :
  1 Първото, което иска работодателя е да не бъде санкциониран от контролни органи . За целта службите по трудова медицина трябва да разработи около 30 основни документа , които са стандартни и ги проверява инспекцията по труда , органите по противопожарната охрана и околната среда . Често пъти в Организацията , няма кой да свърши тази работа .
  2 Работоделя , заангажиран с десетки производствени , икономически и социални проблеми няма време да осмисли , моята количествена оценка за работното място за негов служител “ напр. риск от нервно-психично напрежение риск със стойност 20 или 80 , или физиологичната почивка на работещ на компютър .Често писанията, които ги правим остават в папките и се отварят при проверка от контролните органи . Това не е така ако има , отговорни служители отгварящи за безопасността Но за съжаление в много обекти отговорниците са секретари , счетоводители от счетоводни къщи, които нямат необходимата и достъчна подготовка , а технически лица, които наред със редица други задължения и вършат и тази работа .
  3 Най- често работодателя реагира по проблемите на здравето и безопасността в три случая : при проверка от контролен орган и налагане на санкция , при тежка злополука и при провеждане на одити от сертификационни органи . Представителя на службата трябва по често да го навестява и му напомня .
  4.На работодателя му трябват конкретни , специфична инструкции и правила, които да отговарят на редица изисквания , а не да копираме от сборниците . Това е особено наложително , когато в някоя организация се въвеждат международните системи за управления по ИСО , НАССР и други , или тези фирми с външно участие . Тук специалистите от трудовата медицина трябва да си намерят съответното място .
  5. Работодатела има желание лицето, което отговаря по безопасностти и здрвето да бъде достатъчно обучен , и да не го занимават с тези проблеми . Тук е мястото на специалистите по трудова медицина
  6. В нова наредба трябва да зелегнат адаптирани текстове на процедури от Международните системи за управление на безопасността и здравето при работа : редица процедури по оформяне на документите , корегиращи , вътрешни одити, мониторингови и други . За момента в света няма по полезени , по- ефективени и по-ефикасни системи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на човека и околната среда .
  От тях, както работодателя така и работниците имат реална полза , Работодателя е задължен да инвестира в здраве и безопасност , редовно да контролира всички дейности , защото сертификата ще му бъде отнет , което подронва авторитета на едно предприятие сред клиентите и обществеността
  7.Работадателя има желание лекарите от трудовата медицина често да посещават предприятието му , да беседват с работниците , да провеждат обучения , да им предоставят рекламни материали .
  8. Работодатели от по- големи произдствени предприятия имат желание да им бъде оказана помощ при изготвянето на документация за регистиране на знак за безопасност” СЕ” и правно да защитят някои продукти . Тук също специалистите от трудовата медицина могат да намерят своето място .
  9. Трябва на оценките, да им се повиши значимостта и да намерят приложение при остойностяване на застраховката от застрахователните органи и в някои случай да бъдът полезни при правни спорове .
  10 Участие на службите в комплексни съвместни проверки с инспекция по труда , пожарна и органите на РИОКОЗ и околна среда , участие при провеждане на вътрешни и външни одити при обекти с въведени системи за управление.
  11.Разработване на идинтификационни листове за проверки за съответствие по различни нормативни актове .
  Толкова от мен . Дано бъда с нещо полезен при разработването на идейните проекти .Доколкото съм информиран вече има сформирани няколко екипа от специалисти , които навярно ще разработят наредба , която ще удоволтворява изискванията на широк кръг заинтересовани лица и ще просъществува поне две-три години .
  Успешна работа .
  Адрес за кореспонденция :
  onkostm@abv.bg
  Тодор Терзиев

  Отговор
 49. Г-н Тодор Терзиев,
  след като прочетох пост-а Ви реших и аз да провера каква ли е тази дума инженер и от къде ли идва . Ами г-н Терзиев, оказва се следното : на естонски е „Insener“ , на италиански е „Ingegnere“, на шведски е „Ingenj?r“ , на испански е „Ingeniero“ и т.н. и т.н.! Ако продължа да търся може и другите да ги постна но не в това е проблема г-н Терзиев. Целта ми не бе да Ви компроментирам по някъкъв начин – ни най малко! Целта ми не е да казвам какво образование имам – даже не ми е минало през ума. Да Вашето „и“ не е от кой знае какво значение за мен. Даже мога да Ви кажа, че след като прочетох посленото Ви мнение относно промяната в „лице с техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа“ съм на 100% съгласен с Вас. Просто ме подразни факта , че видите ли Вие имате толкова титли и при все това сте „неправоимащ да участвате в регистрацията на СТМ“ както бе написал един колега в предните постове. Винаги и навсякъде ще има по нещо което на някой няма да му харесва г-н Териев. И на мене лично не ми харесват много неща но така е устроен живота.Необходимо е да за много неща да не направят корекции в галактиката наречена ЗБУТ но всичко трябва да стане поетапно и със доста седене и размишляване и то от хора които са ангажирани със тази материя. Спор ? Да, трябва да има защото, както предполагам знаете смислен отговор се разжда в смислен и задълбочен спор.

  Отговор
 50. Ако ще продължавате в тоя дух (на последните 5-6 изказвания), предлагам на системния администратор да направи нова тема:
  „Кой иска да си премери п….та с г-н Терзиев“
  или
  „Кой е по- по-най…“

  Отговор
 51. Общи работи за службите

  Приемам критиката за невежеството в правописа . Прав сте г-н инженер с анонимното име “ минаващ от януари “ . Нека това да ми е кусура .Направих все пак справка ,за да разбера доколко съм неграмотен и установих следното .Думата е чуждица и вероятно произхода и е от френски или английски език . На английски се пише Еngineer , а на френски- Ingenieur , та моето “ и “ не е чак толкова фатално .
  Д- р Паскалев ,това, което е записано след моето име е моята специалност , а не научна степен /титла/ или звание .Такова пристижно звание нямам присъдено , което да го поставям пред или след името си .
  Що се отнася до това “ кой да командва парада “ ще цитирам мнението на един от директорите на фирма “ Сименс “ , която в 5 -6 области е на и над световното техническо ниво . Ето какво той сподели за критериите по които се избират ръководителите
  1. Фирмите се ръководят от хора/ изп. директори , управители / ,които имат достатъчно познания в специфичната област , която ръководят
  2. Доказали качествата да работат с персонала и клиенти ,да имат достъчно голям авторитет сред своите служители и обществеността
  3. Персонала да може заработва достатъчно добро възнаграждение за положения труд
  4. Да са способни да развиват, да разширяват дейността на предприятието
  Тези ръководители се предлагат и избират от собствениците , тези които дават пари и от никои друг .
  Образованието , научната степен остават на заден план ако не отговарят на тези основни критерии .
  Та и за службите. Кой ще управлява “ бащината дружина” е право на този, които дава пари – това е собственика на частната фирма или директора /управителая/ , ако службата е държавна .Те са хората , които ще определят в службата , кои да ръководи персонала .
  Лично аз , г-н Паскалев нямам такова желание или намерение . През моя дългогодишен стаж съм имал възможност и да ме управляват и аз да управлявам .Имал съм управители и директори : инженери и лекари , икономисти , военни специалисти , професори , вкл и космонавт .
  Що се отнася до промените на някои текстове в Наредба №14 от 1998 г
  за регистрация на службите по трудова медицина
  Не одобрявам отпадането на текста “ Специалист с подходящо образование , с теоретична и практическа подготовка и квалификация по безопасност и условия на труд “ и да да бъде префразирана в “ лице с техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа “
  Не одобрявам и промяната за регистрация само с “ лекар с образователна – квалификационна степен “ магистър “ и предобита специалност “ трудова медицина “
  Не зная ефекта от прилагането на тези ограничтелни условия върху качеството на обслужването , но съм убеден , че службите , които наеха такива виртуални специалисти си отежниха финасовото състояние с поне една тлъста заплата .

  Тодор Терзиев

  Отговор
 52. Не мога да го проумея това, защо се драска така грозно и изобщо защо е нужен такъв спам? Всеки е „голям специалист“ в своята област ?! Единия сърдит за едно, другия за друго , третия и той с номера си ….. абе хора вие наред ли сте?
  Що касае изречението :
  „оценяват първата крачка на законодателя към правното уреждане на 10-годишните мътни води в областта на ЗЗБУТ. Наистина остават някои „трески за дялане“ “ – никой не е казвал че не го оценява. Напротив! Наредба 3 беше добре че излезе (макър и със закъснение) , но г-да тези т.нар. „трески“ се оказаха в последствие „колове“ на които нанижеш ли се един път …. Минаха вече 2 години и е крайно време „треските“ да бъдат премахнати. Това още на 6-тия месец трябваше да стане ако питате мен. Защо ще попита някой. Ами защото туморчето се маха докато е малко и все още неузряло а не като стане голямо колкото юмрук.

  П.С. Колега Тодор Терзиев, нищо лично, но аз като завършил висшето си образование с инженерна специалност не мога да проумея как аджеба „Физик, спец. атомна физика , оптика и спектроскопия .“ може да обърка инженер с вашето „инжинер“. Надявам се да е грешка на пръстите, но като гледам колко пъти се повтаря не мисля да е грешка неволна или се бъркам? Не си мислете, че съм дребнав човек и видиш ли съм се хванал за думичката. Но за човек като вас претендиращ за нещо не мисля че е много редно да обърка дума над 10 пъти. Прав ли съм или преценете вие!

  Отговор
 53. Уважаеми Г-н Терзиев,
  Надявам се този сайт да е предназначен за хора, които разбират за какво става реч. Съжалявам ако досега не сте разбрали.
  Странен е фактът, че се чувствате „неправоимащ да участвате в регистрацията на СТМ, в съответствие с наредбатаот 2008 г.“. Прочетете ЗЗБУТ (чл. 25б, ал. 1) внимателно отново и ще забележите, че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в основния състав се включва освен лекар и технически специалист и технически изпълнител с образование не по-ниско от средно. Ясно е, че последният може освен физик, химик, да е дори професор.
  Ако Ви обижда фактът, че по закон ще сте на трето място в регистрацията и ще бъдете недооценен – ами направете си собствена СТМ като собственик или съдружник и даже и да не сте в основния състав пак „ще командвате парада“.
  Скромното ми мнение е, че истинските специалисти в областта оценяват първата крачка на законодателя към правното уреждане на 10-годишните мътни води в областта на ЗЗБУТ. Наистина остават някои „трески за дялане“, но все някога трябваше да има начален тласък.
  И моля не упреквайте „инжинерите“ и лекарите, че държат на буквичките пред имената си. За тези буквички са взети тежки изпити и е прочетен огромен материал в продължение на 5-6 години. (Някои ще четат цял живот по неволя и призвание…).
  Уважавам всичките Ви титли, изписани след Вашето име и нека както е казал Дядо Вазов – за делото всеки е полезен по своему: „богатий с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учений с умът“, а не да сравняваме несравними величини и да играем на „Не се сърди човече“!

  Отговор
 54. За инжинерите и лекарите
  И аз бих споделил своето мнение за тези лекари и инжинери, които станаха герои на сайта и незная какво все още има да спорят и делят .
  Аз лично съм имал щастливата възможност съвместно с инжинери и лекари да си изкарвам хляба в редица големи производствени , научни и лечебни заведния / с над 300-400 инжинера и лекари /
  И лекарите и инжинерите са хора със своите положителни и отрицателни качества , присъщи на всеки индивид . И между едните и другите има хора с високо чувство за морална и служебна отговорност , лекарите с много по- високо самочувствие /понякога без покритие/ , има работливи и мързеливи, алчни и пресмитливи , такива, които постоянно се усъвършенстват в своята професия , такива , които разчитат на своите студенски дипломи , на стари лаври , на влиятелни чичовци и вуйчовци или са под крилото на някоя политическа партия . Хора различни , Свят широк. Така е било , така и ще бъде .
  И двата вида специалисти държат много на професията да бъде като четвърто име на личността / инж. ххх хххх ххх или Д-р ххх ххх ххх / като лекарите си присвояват и научото звание “доктор” и се обиждат и оскърбяват ако не се спомене тяхната професия даже в ежедневния живот /
  Има огромна и съществена разлика между двама инжинера или двама лекаря
  Има инжинери и лекари от СТМ , които правят оценка на “ консултант продавач “ и физиологичен режим на труд и почивка на бакалията на селски магазин , където работят един или двама човека , на ден се посещава от десетина клиента , а ръчния им труд се състои в пренасянето на няколко стека или кашона с бира , безалкохолно или цигари .
  Има втори тип инжинери и лекари от СТМ , които съвместно с сертификационните международни служби по безопасност и здраве по ISO извършват оценка и анализи на нефтени морски и океански платформи , в Антрактида , предприятия с високо токсични , опасни мутагенни вещества и йнизаращи лъчния .Техните оценки се анализират , минават през иглените уши на много експерти и специалсти.
  Има и трети вид инжинери , които са оставили зад гърба си над 250 патента за изобртения , правят оценка и анализа на милиарди километри от земята със своите прибори и апарати , които допринасят не само за безопасността на един или няколко индивида, а на милиарди живи същества и околната среда ,
  Има лекари със специалност ТМ и хигиена на труда , които участват в разработването и реализирането на редица ергономични и физиологични проекти ,които не са по-маловажни от тези на лечебните лекари или инжинерните проекти . Нашата “ българска” храна сътворена с участието на такива лекари стана едно от минюто на космонавтите , на много международни космични експедиции.
  Аз считам , че всички , и лекари и инжинери независимо кой къде и какво работи са еднакво необходимо за Обществото . За всички има място под слънцето .
  Не в по- малка степен са необходими и химиците и физиците и биолозите и техниците и мед. сестри и тези, които ни подържат техниката и чистачката на офиса .

  Дал менението си : Неправоимащ да участва в регистрация на Служба по трудова медицина в съответствие с Наредбата от 2008 година
  Тодор Терзиев : Физик, спец. атомна физика , оптика и спектроскопия .

  Отговор
 55. Поздрави ва г-н Тодор Иванов!
  Наистина конят трябва да е пред каруцата, т.е. КТ е с много остарели и важащи за едно друго време текстове.
  Не може да са разписани права само на едната от страните в трудовото законодателство, а другата – работодателят да е онеправдан.
  Имах за партньор италианец с регистрирана фирма в България. Цитирам дословно „Не мога да разбера Вашето законодателство. По всяко време мой работник може да сигнализира в Инспекцията по труда и тя да ме провери, а аз на кого бих могъл да се оплача?
  В Италия и работодателят може да се жали и Инспекцията извършва проверка доколко работещ е нарушил правата на работодателя.“
  А какво да кажем за текста, че при трудова злополука с работещ (даже и по негова вина), работодателят е отговорен винаги като обезщетява пострадалия за настъпилите вреди над размера на застрахователната сума.
  В такъв случай всичко, което се стремим да правим за осигуряване на ЗБУТ се обезсмисля, ако липсва съзнанието и желанието за съдействие и самозащита от работещите.

  Отговор
 56. Във България всеки е свикнал да дава съвет и акъл на другия но малко са хората седнали да помислят и да напишат нещо смислено. Ето тази прословута Наредба 3. Има текстове които са доста добре оформени по смисъл и съдържание но има и такива които човек се чуди защо ли изобщо са ги сложили (поне аз). Съгласен съм със всички, че трябва да има промени. Но защо тези промени (бъдещи – и то ако има такива) трябва да довеждат до конфронтация между инженери и лекари? На всеки му е ясно защо, но никой не си признава в което и се състои осовният проблем. Относно т.нар. Джи Пи-та и даваните заключения за пригодност от тях – ами какво да ви кажа това с техните заключения (разбирай медицинско) ми прилича по скоро на „великата мъглявина“.. Естественно не слагам всички под един знаменател, но все пак нали Джи Пи-то си „води“ бележки за здравното състояние на пациента си или се бъркам нещо?!? Тогава защо в медицинското за постъпване на работа дадено Джи Пи в колонката страда ли лицето от дадено заболяване ще напише просто и небрежно “ отрича“ ??? Защо държавата изнемогва да им плаща за неосъществени периодични прегледи а те ги пишат в графа „осъществени“? Защо , защо … има толкова въпроси, които си задаваме и все така не може да си отговорим. Нека лекарите не се засягат от мнението ми но нека ме оспорят. Естественно имаме си и колеги „цветущи инженери – цъфнали и завързали“ . Всичко се постига със смислен, продължителен диалог от хора работили в тази област (лекари и инженери). Мисля, че е наложително да има промени, но промените нека бъдат поне този път на място и в по скоро време.

  Отговор
 57. ДОБЙР ДЕН И ОТ МЕН,
  РАДВАМ СЕ, ЧЕ „СПИСУВАТЕ“ СЕРИОЗНО ТАКА ДА СЕ КАЖЕ – НЯМА ЛИ ЧАШИ С ВИНО ЗА ВАС?:) А СЕГА МЪНИЧКО И ПО ТЕМАТА:
  НА НЕДОНОСЕНОТО ОТРОЧЕ (ПРЕПИСАНКО) НА Г-Н МАНОЛОВ (ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ) МУ СЕ ОБЪРНА ПРЕКАЛЕНО МНОГО ВНИМАНИЕ. ДАЖЕ ЗАПОЧНАХТЕ И ДА ГО КОРИГИРАТЕ И НАПЪТСТВАТЕ КАКВО ДА ПИШЕ – А ЗАЩО НЕ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЕДИН ДРУГ ДОКУМЕНТ, ОТ КОЙТО СЛЕДВА ДА СЕ ТРЪГНЕ – КОДЕКС-а НА ТРУДА – ОТ КОГА Е ТОЙ? И КОЛКО КРЪПКИ ИМА – СПОРЕД ВАС НЕ СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ НАПИШЕ НОВ, ИЗПЪЛНЕН СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, ОТГОВАРЯЩО НА СЪВРЕМЕННОСТТА И С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО!!! ЧАК СЛЕД ТОВА ИДВАТ ДРУГИТЕ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ. НЕКА ПЪРВО ДА ПОСТАВИМ НА ЗДРАВИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ОСНОВИ МАЙКАТА И БАЩАТА НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ТОВА ДА СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В НЕГО! ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА ОТ МЕН КАЗАНО С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПИСАЛИ И ЧЕЛИ ТУК!

  Отговор
 58. Уважаема Лена – поздрави за верните думи и изказаното мнение.
  Само за последното изречение си мисля, че ако Иван се преименува в Хасан, това няма да промени качеството му на работа, знанията и всеотдайността към неговите партньори.
  Важно е съдържанието на структурата, а не лустрото отгоре. Рано или късно истината лъсва …

  Отговор
 59. Съжалявам, но проявата на феотдално и пристрастно мислене считам за крайно неподходящо, когато става въпрос за наредба касаеща каквато и да е дейност. Изхождайте от няколко факта: 1. не сме безсмъртни, поне аз не съм, а и лекарите и инженерите в СТМ-то ни също; 2. ограничението в обслужването по отношение брой хора и предприятия е нелогично и мениджърски недопустимо. Още нещо, ако ние можем да отделим време и ресурс да изпълняваме допълнително функциите на орган по безопасност и здраве към някои фирми, защо да не можем да имаме възможност за обслужване на още някоя организация със същия състав на СТМ? Да не забравяме, че всичко става във времето и пространството, така че скъпи колеги ако сме буквояди, следва за сметка на тази си дейност да намалите броя на клиентите си. Сигурна съм, че няма да ви хареса, а на мен също. Друг момент – имаме фирма с персонал 500 човека, която не е в състояние да си плаща поради острата криза в този сектор и какво трябва да правим ние? Да изритаме клиента, или да влезем в нарушение като набавим нов клиент и надскочим заветните 3000/300? Пък и да ви питам на каква база го изчислихте това или използвахте Кабала!? 3. определянето на цена е против пазарните принципи и прилича на картелно споразумение, за което ще бъде сезирана комисията за защита на конкуренцията; 4. определянето на работа на регионален принцип е налудничаво, отново повтарям феотдално и недопустимо от гледна точка на все по-бързите и качествени комуникации, както и размерите на страната ни (ние сме няколко пъти по-малки като територия от Тексас, например).
  Отпадането на заключенията за пригодност би било удобно, но не съвсем коректно. По-скоро трябва да се упражни контрол върху пълнотата и истинността на подаваната информация от лекарите осъществили предварителния медицински преглед. Ако личния лекар реши, че епилепсията не е противопоказна за работа в шивашки цех, например, а лекарят от СТМ прецени, че е недопустимо да постъпи на работа, как законово ще бъде подплатено решението тогава? Отпадането на здравните досиета следва да се компенсира с пълен достъп до информация за здравното състояние на човек, за да може да има адекватен мониторинг. Това влече след себе си (или по-скоро преди това) промяна в други нормативни актове. По принцип и без здравните досиета да са регламентирани ние отново ще трябва да събираме и обработваме информация, за да можем да си вършим работата.
  Текста от проекто-наредбата „работили най-малко … години в системата на “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” или в отделите по “охрана на труда” в министерства и други отраслови звена;“ – категорично считам, че следва да отпадне.
  Поздравления за смяната на названието от СТМ на СБЗР, което е крайно време да се случи!

  Отговор
 60. Уважаеми г-н Станев,
  Моля да не делите изкуствено лекарите и инженерите за пореден път.
  Държавата може да регулира по други механизми дейността на всички специалисти в областта, както неведнъж й е предлагано от нашето Сдружение с нестопанска цел.
  По-скоро засега всичко свързано с дейността по осигуряване на ЗЗБУТ зависи може би главно от информираността на Работодателите, Синдикатите и Работещите – какво следва да искат от външните специалисти като права и от друга страна какво може да им бъде предложено като възможности за изпълнение и съответно подготовка и опит.
  За съжаление обикновено надделява пазарният фактор, а всички знаем кои стоки и услуги са най-евтини.

  Отговор
 61. Разбирам всички изказани мнения, макар и да не ги споделям напълно. Струва ми се, че е необходимо да се определи статута на лекаря специалист по трудова медицина, да се регламентира работата му съгласно Закона за здравето. Защо примерно лекаря със специалност трудова медицина или професионални заболявания непременно да е обвързан с една или няколко СТМ, при положение, че могат да са на свободна практика и за дейността си да бъдат финансирани от фонд условия на труд (както Джипито работи със здравната каса)
  Струва ми се, че материята изисква по-комплексно решение от страна на държавата като регламент. Професионалното здраве и безопасността или здравословните и безопасни условия (според ЗЗБУТ) не е само липса на злополуки и заболявания, но и условия, които създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещия. Следва да се обърне внимание и на начина на живот на работещия – не само 8-те часа, които прекарва на работа, но и 16-те които прекарва извън работното място. Понеже липсва връзка между Джипито и СТМ, следва да се обърне внимание на този аспект и да се регламентира нормативно.
  Що се касае за противоречието между лекари и инженери, следва да се каже, че това е частен случай на едно отколешно противопоставяне между хуманитари и технократи, но има още по-лоши категории с които ни се налага да се борим – политици и бюрократи… та между тези категории професии зее по една пропаст, която не е зле да бъде запълнена нормативно, методологично и концептуално. Всъщност това е работата в екип. Но затова е необходима воля от страна на държавата, воля и съзнане от страна на работодателя, професионализъм от страна на СТМ и то така, че интиресите и на трите страни да са защитени.

  Отговор
 62. Уважаеми Г-н Петков,
  Разбирам Ви отлично.
  Моята мечта е един ден и инженерите и лекарите в СТМ взаимно да се допълват и да няма водещ или борба за надмощие.
  Затова защитавам тезата, че те и специалистите във Фирмите за равноправни партньори и ако някой изостава с материала от трите страни, останалите две трябва да му подават ръка. Аз например съм безкрайно признателен на специалистите инженери от Фирмите, които анонимно и трудолюбиво изпълнямат своите задължения и понякога резултатите от тяхната работа не се забелязват от Работодателите.
  По отношение на личните лекари – свалям им шапка, когато се стараят да профилактират и лекуват от сърце своите пациенти. Отношенията с тях може да се уреждат и без нормативен акт (каквато е наредба 3 за СТМ), стига да има разбиране от двете страни.
  Благодаря Ви, че така открито и с разбиране дискутирате темите в сайта.
  Нищо лично и от моя страна. Весели празници !

  Отговор
 63. Д-р Паскалев, съжалявам, че неправилно сте ме разбрали.
  Не става въпрос за презрение или високомерие. По-скоро става въпрос за констатация. Ако трябва да бъда честен, мечтая си за деня, когато наистина колегите-лекари са водещи в дейността на службите по трудова медицина, за деня, когато промоцията на здравето като понятие стане нещо реално. Това, че ние инженерите запълваме голяма част от дейността в службите по трудова медицина, не е повод за „фалшивото самочувствие и самодеяността“, напротив, това показва слабоста на фирмите по отношение функционирането на системите им за безопасност и здраве. Формализма и липсата на заинтересованост е често срещано явление сред работодателите.
  Що се отнася до спора между лекарите със лечебни специалности и профилактиците, мисля си, че този спор е напълно излишен. Мнението ми е, че и едните и другите са от „едната страна на барикадата“ и би следвало да са еднакво компетентни по отношение на изпълнение на функциите си като лекари в служба по трудова медицина.
  Критиката ми е насочена преди всичко към хората, които регламентират законодателно мястото и ролята на СТМ. Според мен липсата на СТМ като субект в здравната система определено е слабост. Не знам дали е по-добре СТМ да се регистрират като лечебни заведения, не знам дали не е добре. Но определено някъде, в някой нормативен акт трябва да бъдат регламентирани взаимоотноенията на СТМ с лечебните заведения, било то по отношение на документооборот, било то по отношение на права и задължения на едните и другите.
  Та така, весело изкарване на новогодишните празници на всички.

  Отговор
 64. Уважаеми Г-н Пламен Петков,
  Би следвало доброто възпитание да не Ви позволява да коментирате позицията на Вашите колеги лекари – специалисти по ТМ по изказания начин.
  Добре е да знаете, че лекарите се делят на два вида – лечебни специалности и профилактици. Видно от Вашето мнение е, че то се формирало под влиянието на Ваш близък роднина, който е от първата група. И при лекарите съществува наистина спор коя от двете групи е по-най. Но спорят само хора, които не познават естеството на работа на другата група. Дори напоследък се забелязва апетит от страна и на лекари с лечебна специалност да „назначат“ дипломи на специалисти по ТМ, а така се изражда системата. А по отношение втората група са отритнати – не плачете за чужда сметка, а се огледайте дали е така във Вашия град !
  Не гледайте с такова презрение и високомерие на своите колеги, защото уважението е взаимно – аз отново подчертавам, че изключително цея трите категории работещи в областта на безопасността и здравето при работа, пък даже и да не са с висше образование.
  Понякога знанията и културата надделяват над фалшивото самочувствие и самодеяността.
  Весели празници на всички колеги, които търсят ползотворната и съвместна работа в колектив!!!

  Отговор
 65. Мда интересни тези споделяте колеги. За г-н Манолов няма да коментирам, че там имаме и лични закачки, но все пак …. занимателно четиво е побликувал.
  Що се отнася за спора кой по-по-най според мен истината е една. Лекарите-специалисти по трудова медицина са тотално отритнати от здравната система, поради което каквото и да правят, ако искат и от оня свят хора да връщат винаги ще бъдат подценявани. За съжаление нашия труд (на инженерите) повече се котира на пазара, което (според мен е жалко). Дори и в РИОКОЗ, контролиращите длъжностни лица да придобият опит и рязко да подобрят квалификацията си при така структурираната нормативна база ефективото прилагане на промоцията на здравето ще бъде мираж.
  По отношение на оценката на риска…. Ми да ви кажа при мен тя не е една. Има една обобщена от която при необходимост се отива към няколко вида тематични оценки на риска. А за формализма да има го разбира се, но поне при нас в повечето случаи е наложен от самите работодатели. Както и да е приятно изкарване на празниците.

  Отговор
 66. На всички колеги имали смелостта да изкажат своето мнение на този форум , пожелавам здраве , весели празници и вяра , че утрешния ден ще бъде по добър от днешния
  Тодор Терзиев

  Отговор
 67. Интересно мнение, особенно в частта му за пиенето на кафе/чай. Достоен и верен отговор от страна на д-р Паскалев към инж.Терзиев (ако не се лъжа). Само там ще да е форума за обсъждане на подобни тези (кафенето). Важно е да се укрепват действащите и работещи добре СТМ и да се стимулират инженери и лекари да повишават квалификацията си непрекъснато – защото голяма част от специалистите в България почиват на лаври и научено от преди повече от 20 години, а светът се променя с невероятни темпове.
  И моля Ви колеги – пишете що-годе грамотно – за хора със статут „висше образование“ част от грешките Ви са направо трагикомични – това в известна степен дори дразни. Още веднъж весели празници и успешна 2010 година.

  Отговор
 68. Уважаеми Колега инж. Терзиев (аз много уважавам всички с това звание),
  Поднасяте невярна информация на посещаващите форума – аз съм наето лица, а не собственик на фирма (може да се провери в агенцията по вписвания) и не претендирам за такава власт. Пропускате и важния факт, че съм бил директор на ХЕИ само 8 месеца по необходимост и никога не съм се борил за такъв пост.
  Моето скромно мнение и това на инженерите и лекарите от Сдружението на службите по трудова медицина в България – с нестопанска цел и в обществена полза (които не се делят на по- и най-) беше изразено пред Комисията по социална политика в Народното събрание, по покана на нейния председател г-н Хасан Адемов. Ръководството на сдружението взе активно участие във всички дебати при подготовката на текстовете от ЗЗБУТ (видно от достъпните стенограми на Комисията в сайта на Народното събрание) и се опита да защити интересите на специалистите – инженери и лекари, които работят в тази област. Предвидихме и подчертахме очертаващата се възможност инженери и лекари да работят само чрез дипломите си в 13 СТМ (което вследствие се случи), като предложихме работещите в основния състав на СТМ да не могат да работят в повече от една служба.
  При приемане на действащата наредба за СТМ представители на Сдружението бяха поканени на заключителните заседания на работната комисия в Министерство на здравеопазването. За съжаление текстовете вече бяха одобрени (смея да твърдя, че част от авторите им не са практици и с опит в областта на безопасните и здравословни условия на труд) и се получиха комични, тежки и практически спъващи дейността изисквания (не практическо присъствие в производството, а повече „бумащина“).
  В този смисъл членоуващите в Сдружението винаги са предлагали практически приложими и недискриминиращи никого текстове. Работим рамо до рамо – различни специалисти за общото благо (включително и във Ваш интерес – като инженер в СТМ).
  Мисля, че такива важни въпроси не следва да се обсъждат в кафенета и кръчми, а сред колеги, търсещи общото и с нагласа да постигнат нещо повече и в интерес на всички.
  Очаквам и Вас (ако наистина милеете за безопасността и здравето на работниците и служителите, специалистите – инженери и лекари, работодателите, синдикатите) да не давате съвети отстрани (или отзад по български обичай), а да се включите в съответна професионална организация и да съдействате за това, което искаме всички.

  Отговор
 69. Нещо за “ авторите на новата наредба”

  Познавам и двамата спорещи : инж. Манолов и Д-р Паскалев И двамата са достатъчно интелигентни и умни хора , експерти в своята професия и дейност Единия – в областта на трудово- правните въпроси и безопасността , а другия – в медицинските проблеми . И двамата са били директори , единия на Инспекция на труда, другия на ХЕИ / РИОКОЗ / . Манолов е написал редица книги ,които са станали настолно ръководство на някои СТМ , а Паскалев изготвя много добри оценки на рисковите , които са пълни , съответстват на изискванията на нормативнита уредба ,с логични анализи , заключения и препоръки / от моя гледна точка / и много добър менажер . В момента Паскалив е собственик на служба и общественик , а Манолов високоплатен наемен работник .Аз лично и от двамата съм се учил и все още има какво да науча .
  Моята препоръка към двамата е : Не е прилично на такъв форум да се водят спорове с обидни епитети . Нека двамата да седнат на масата в някое кафене на чаша чай или кафе и да се дискотират проблемите . По този начин ще бъдат по- полезни за Обществото .Нека тези нови или корегирани текстове ,които предлагат авторите да бъдат дискутирани на електронни форуми , симпозиуми , конференции, на страниците на редица специализирани списания .
  Що се отнася до притенцията за авторство на наредбата , моято препоръка е да се запознаят подробно с “ Закона за авторството право и сродните права “ от 1998 г. и да предевят и защитят по законен начин своите притенции .Сега е момента . Само след правова защита ще можем да кажем кой е автора на наредбата . Всичко друго са празни приказки . Това са измислили умните хора .

  Тодор Терзиев

  Отговор
 70. Или както се казва в допълнение на г-н Терзиев – работодател в малка фирма – СЛУГА на много господари и участник в българския сървайвър без значение дали е управител на СТМ или е борец на някой друг фронт! Поздрави и весели празници от мен!

  Отговор
 71. Моето скромно мнение за “ яслата” коментирано от
  Д-р Паскалев и инж.Манолов

  Работодателя:
  1. Работи с нерегламентирано работно време
  2. Проектира , конструира и въвежда в експлоатация “ яслата”
  3. Поема пълна морална и финансова отговорност за състоянието на фирмата.
  4. Поема всички неблагоприятни “ експозици” от многобройните контролни органи /над 10 на брой /
  5 Колко и с какво ще се пълни “ яслата” / трици или брашно № 500/ зависи от неговите организаторски качества , умението да мотивира “ пчелите” които пълнят яслата , и какъв пай дава на “ пчеличките “
  6 Ако няма работодател няма да има “ ясла” .

  Работникът :
  1. Работи на нормиран работен ден / така е поне по кодекса/
  2.След работно време се откъсва от проблемите на фирмата ./така е поне за голяма част /
  3. Преди всичко го интересова да получи заплата и то колкото може по – голяма , без да се интересува , как се пълни “ яслата” .

  Тодор Терзиев : обикновен работник

  Отговор
 72. Уважаема Г-жо Илиева, Колеги,
  Абсолютно поскрепям едно от юридическите недоразумения в Наредбата за СТМ: От една страна терапевт дава ЗАКЛЮЧЕНИЕ за годността на кандидата за работа, а от друга – Ръководителят на СТМ дава също ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПРИГОДНОСТТА на същото лице.
  В много случаи има абсолютно противоречие в заключенията – например кандидат пълен далтонист за ел. техник или лице с пълна глухота – кандидат за длъжност с производствен шум над горните стойности на експозиция за предприемане на действие. Становището на терапевта е годен, а на СТМ – напълно неподходящ.
  На заседанието в МЗ предложихме от името на Сдружението на СТМ в България или едно заключение, или СТМ да издава само СТАНОВИЩЕ (без задължителен характер).
  За горкия Работодател остава трудния избор кое заключение да предпочете и кое би имало юридическата сила в съда. (Мое мнение е, е това е правото на лечебното заведение, прегледало кандидата).
  Но комисията остана непреклонна (съветвана от членове без опит в тази дейност, но с право на глас).

  Отговор
 73. Ролята на СТМ при превенцията и разкриването на професионалните заболявания е съществена. Именно лекарят от СТМ дава становище за специализираните медицинските прегледи, които трябва да са в контекста на оценката на риска и условията на труд и чиято цел е да се търси причинна връзка между здравословното състояние на работещия и условията на труд, а да не се търсят социално значими заболявания и да се изземват фумкциите на общопрактикуващите лекари. Реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести е друга тема.

  Отговор
 74. Уважаеми колеги – по отношение на инж.Манолов – нека да се отнесем с уважение към годините му – вероятно над 70-75. Възрастта не е порок – но все пак внася своя коректив в мирогледа на всеки един от нас. За съжаление много хора престават да се развиват още от едни млади години – има няма 40. По темата – дори не преписвате достатъчно умело г-н Манолов. Отнасям се с уважение към инженерите и ще спомена, че за мен е от изключително значение в предприятието „Х“ с което работим да има кадърен и знаещ човек-ангажиран като БЗР. Тогава той знае какво да иска от СТМ и какво е качествена работа. Допълнително ще споделя, че има дскриминационни елементи във вашата „разработка“ – вие много добре знаете кои са те! Считам, че има провокативен характер не само по отношение кой да води бащина дружина, но и по отношение на квалификация на специалистите. Нека да помислим как да се образоват инженерите – не че няма възможности. Колегите с които работя завършват магистратури по темата. СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ – КВАЛИФИКАЦИЯ НЕ СЕ ДОКАЗВА С ТРУДОВ СТАЖ – ТЯ СЕ ДОПЪЛВА С НЕГО – ДОКАЗВА СЕ С ПРИЗНАТА ОТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ! АКО ИНЖ.МАНОЛОВ НЕ Е ИНФОРМИРАН ОТ 5 ГОДИНИ ИМА ТАКИВА СПЕЦИАЛНОСТИ И ЗА ИНЖЕНЕРИ ПОНЕ НА 4 МЕСТА В БЪЛГАРИЯ С МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН. КАТО СЪМ ЗАПОЧНАЛ В ТОЗИ РЕД НА МИСЛИ КОГА ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ СИ Е ПОВИШАВАЛ КВАЛИФИКАЦИЯТА САМИЯТ ИНЖ.МАНОЛОВ – НЯМА ПРЕДВИД ОБУЧЕНИЯ ЗА ПО2-3 ДНИ НА МОРЕТО! КАТО ЦЯЛО ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГА ИМА ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ХАРАКТЕР С РАЗДЕЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИИ И СПЕЦИАЛНО ВИЗИРАНЕТО НА ГЛАВНА ИНСПЕЦИЯ ПО ТРУДА КАТО БИВШО РАБОТНО МЯСТО! АКО ИСКА ДА НАПРАВИ НЕЩО НЕКА ДА СИ ПОМЪЧИ ГЛАВАТА ПО ТЕМАТА ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, КОИТО ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ДИСКУСИЯ. Ние вече имаме такъв проект – представен в Сдружението на службите по трудова медицина в България. Отнасям се с уважение към мненията на всички прежде изказали се вкл. и на инж.Манолов. Пожелавам и весели празници на колегите – а в работата да бъдем сериозни и подготвени!

  Отговор
 75. Има народна поговорка, която гласи: „Който плаща оркестъра – заръчва и музиката“
  Ако службите по трудова медицина не излязат от статута си на храненици на работодателите няма да има разкриваемост на професионални заболявания. Какъв е стимула на лекарите от СТМ да разкрият професионално заболяване в едно предприятие – нулев. Защото догодина няма договор за СТМ нали? Същото важи и за оценката на професионалния риск, която както знаят всички колеги които се занимават с това е един много тежък процес (ако се прави както трябва). Какъв е стимула на инженера да си дава зор за оценката – нулев. Въпроса е да се удовлетворят формалните изисквания на инспекцията по труда и да се приберат парите на работодателя.
  По мое скромно мнение службите по трудова медицина трябва да се издържат от фонд условия на труд и да са наистина независими. Методиката за заплащане също може да се разработи и това няма да изисква кой знае какви ресурси.
  А от МЗ и от МТСП да си седнат на д“’ и да почнат да разработват методики и ръководства (ако имат нужните кадри де). А не всяка служба с отделна методика и да се правят изпълнения тип КРЪЖОЧНИЦИ.

  Отговор
 76. Здравейте!
  Мога да нарека всички колеги, защото от 2001 година работя в СТМ. Струва ми се, че всички въпроси трябва да бъдат зададени на страницата на МТСП. А отговора им всички знаем, че скоро няма да получим или ако получим, то той ще ще е подплатен с конкретни цитати …., до запетайката на нормативни кокументи.
  Много лошо впечатление прави поста на г-н Манолов, с това, че се е наврял в „бельото“ на счетоводството на СТМ. Колкото и да усреднява приходите и разходите на СТМ на месец, не може да е категоричен в размера на възнаграждението на лекаря, на специалиста или на специалиста със средно образование.
  Казвам това от личен опит, защото има една българска поговорка „Питай патило, не старило“. Ако се вържа на сметките на г-н Манолов, трябва да го попитам какво пие!

  Отговор
 77. инж. Станев,
  ще направя едно уточнение на това в каква позиция са поставени СТМ по отношение на професионалните болести и трудоустрояването.

  Съгласно Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести само „практикуващите лекари и лекари по дентална медицина при съмнение за професионална болест изпращат бързо известие по образец до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)“. Службата по трудова медицина предоставя само становище при разследването.

  СТМ имат задължение да уведомяват избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, но никой не задължава личния лекар да направи нещо наистина.

  СТМ имат задължение да изготвят заключение за пригодността на работещия да извършва определен вид работа, в което се описва: може, не може или „може при определени условия“, но това заключение няма никаква стойност – работодателят не може въз основа на това заключение да накара работещия да отиде на лекар, да се яви на ТЕЛК, да го уволни или пък да го трудоустрои. Официалният отговор на МТСП е, че само ТЕЛК и НЕЛК са институците, които могат да предписват трудоустрояване. Е, за какво тогава се пише това заключение?

  В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ пише, че „в заседанията на ТЕЛК по покана на председателя могат да участват представители на работодателя, на организациите на и за хората с увреждания, както и други лица, имащи отношение по конкретните въпроси, свързани с освидетелстването“, но при проявено желание за участие, представителите на СТМ или работодателя биват изгонвани..

  Още за неуредиците можете да прочетете в мнението на Нина Гевренова:

  https://otgovori.info/zakonodatelni-nesyotvetstvia-spyvat-rabotata-na-stm/

  Отговор
 78. Колега „анонимен БЗР“, ако не Ви е ясно защо плащате – ами прочетете Закона и Наредбата и си сменете СТМ с такава, която ще върши работа. Жалкото е, че с такова негативно и непрофесионално отношение Вие режете клона, на който кротко сте седнали – вместо да се търси практическата полза и смисъл от съвместната работа, Вие не виждате как някои Ваши колеги искат Вас да Ви няма (виж проекта на инж. Манолов – СБЗР да са с функции на Орган БЗР във Фирмите).
  А ако смятате, че човек, който работи не трябва да получава никакво възнаграждение – ами дарете си заплатите на някое социално заведение. Или напуснете работа и се опитайте да оцелеете без да разчитате на яслата на Вашия работодател.
  Успех !

  Отговор
 79. От разискванията по горе става ясно, че не Наредбата за инструктажите е на дневен ред за промяна, а спешно и неотложно е първо да се промени Наредбата за СТМ, защото създава предпостваки за корупция! Плащаме за нещо, което не се знае какво е и знаем, че никога няма да ни свърши работа, но се дава възможност на двете страни за корупция. Време е да се забрани СТМ като недообмислена структура!

  Отговор
 80. Д-р Сербезов,в случая Вие се излагате,тъй като дори не помните какво сте писали няколко часа по-рано.Ще Ви цитирам дословно: „Създаването на КУТ/ГУТ нито е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО,нито е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на работодателя“.Така че всичко е ясно и явно не трябва да ви се обръща повече внимание.

  Отговор
 81. Господа, ясно е че всеки дърпа чергата към себе си – инженерите към инженерния елемент, лекарите към здравните аспекти. В случая обаче, изпускате най-важното – ЧОВЕКА. Няма нужда да откривате топлата вода – има комплексна наука за човека и неговия труд и тя се нарича Ергономия, а безопасността и здравето при работа са част от тази проблемна област.
  Какво имам предвид?
  86% от злополуките стават поради „човешка грешка“, а не поради необезопасеност на работното оборудване или лоши условия на труд. От 10 човека работещи при равни условия – 1 ще направи злополука – Защо?
  Просто защото е склонен към рисково поведение. Човек не идва на работа само с работните си качества, а целия – с недостатъците си, културата си, манталитета си… Не може да си хулиган на пътя, а на работа да си образцов работещ – човек не може да избяга от себе си.
  Затова считам, че е необходимо да се обърне внимание на професионалния подбор на кадрите, системното им наблюдение и изследване по отношение на психофизиологическите им качества, да се оценява изпълнението.
  Акцентът следва да падне върху работещия човек. Естествено, условията на труд трябва да са поне допустими, ако не оптимални, технологичното оборудване да е обезопасено, а работните процеси ненатоварващи.
  По мои впечатления инспекция по труда осъществява неефективен и едностранчив контрол над предприятията, затова контрола следва да е интегриран между двете министерства – на труда и на здравето.
  Що се касае за (не)професионализма на СТМ-тата, това е системно заложена грешка (пропуск) в регламента на дейността.
  Няма логика СТМ да върши куп безсмислени неща, за които работодателите дори не подозират!
  Съвсем логично е, органите по БЗР в съответното предприятие да са по-запознати с характерните рискове. Ролята на СТМ следва да е консултативна – да се предоставят подходи и методики, обучение на длъжностните лица, които самастоятелно да изготвят оценката на риска. Докато СТМ правят оценка на риска, тя ще е протоколна. Оценката на риска е „процес“, а не еднократен акт, документиран и отлежаващ в една папка. Тук е мястото да се спомене едно съображение и по отношение на методологичните подходи свързани с оценката на риска. В България масово се използва т.нар. „белгийска методика“ (Р=ВхПхЕ), което противоречи на Наредба 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. В Чл. 18. , ал.1 се казва следното:
  За всяка идентифицирана опасност се определят елементите на риска, които тя създава, а именно:
  1. тежестта на вредата;
  2. вероятността за нанасяне на тази вреда.
  Никъде не става въпрос за Експозиция, като основен елемент на риска, а тя се определя като поделемент на „вероятността за нанасяне на вреда“. По дефиниция рискът (Р) е функция от вероятността за нанасяне на вреда (В) и тежестта на вредата (Т), или Р=ВхТ. Тук е ролята на експертите от СТМ, да разработят специфични за конкретната фирма алгоритми за извеждането на тези два елемента. Субелементите могат да са различни и зависят от естеството на работа, предмета и обекта на труда. Например ако става въпрос за повдигане и пренасяне на тежести, субелементите ще са много – тежест на единичния товар, размер и форма на товара, особености на маршрута (изкачване, спускане, стълби), брой повторения на операцията… и естествено общото функционално състояние на работещия обусловено от пол, възраст, телосложение, опит, квалификация и пр. Или в случая СТМ запознавайки се с дейността на фирма“Х“, следва да разработи методика за оценка на риска, отговаряща за специфичните условия в тази фирма, да даде указания как, кога, на каква периодичност и т.н. да се извършва, да обучи оценителите на риска и да извлече точната информация за факторите имащи отношение към безопасността и здравето в конкретния случай и на тази база да дава адекватни консултации.

  Отговор
 82. Уважаеми инж. Манолов,
  Не трябва Вашите разсъждения да изхождат от социалистическо време като началник на инспекцията по труда.
  Сега собственикът на СТМ (може да не е инженер или лекар) определя размера на работната заплата и то в съотношение каквото прецени. Явно не сте собственик на служба и затова разсъждавате като наемно лице, което не е оценено подобаващо (според Вас може би). Ако обаче бяхте собственик или съдружник можеше е да бъдете самоосигуряващо се лице на избран от Вас праг.
  В момента пазарът на труда е свободен и има поле за изява на всички експерти (какъвто Ви зная от преди), т.е. един специалист може да договаря цената за своето наемане.
  А и вече стана лесна регистрацията на фирма по Търговския закон (с дялов капитал от 2 лв.) може да направите своя служба и да докажете на практика възможностите си на пазарното поле и в предприятията.
  Страшно е твърдението Ви, че в службите се работи по 12 часа – надявам се инспекция по труда да прочете сигнала и да ви направи проверка – защо се нарушава КТ при Вас.
  Дребни заяждания на тема инженери – лекари – технически лица не Ви подхождат, защото някои неща не се правят срещу вятъра (особено ако духа в посока към пишещия).
  Бъдете жив и здрав !

  Отговор
 83. Разяснения и отговори на поставени ми няколко въпроса:

  Повтарям обосновката си написана в началото преди предложения текст за разработване на нова Наредба за служби по безопасност и здраве при работа:

  Към настоящия момент за период от една година в нашата страна се допускат:
  * общ брой на трудови злополуки около 4000. От тях със смъртен изход са приблизително 80 и такива с инвалидност около 20;
  * ново регистрирани случаи с професионално заболяване са не повече от 120.
  Тези факти показват, че помощта за работодателите в насока за осигуряване на безопасността при работа трябва да бъде многократно по-голяма от тази за здравето при работа.
  На работодателите не им трябва служба, която да им казва само какво да правят, а имат нужда от конкретно свършена работа като помощ да го направят.
  Оценките на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при работа, които се изготвят си приличат като близнаци (като най-съществената разлика е в името на предприятието). Трябва да се изготвят поне с прилика на братовчеди.
  Като се вземат предвид само тези данни въпросът е: защо вече 10 години МТСП и МЗ не забелязват, че теоретическите и методически принципи, които лежат в структурата и дейността на така създадените Служби по трудова медицина са основно сбъркани.
  Затова предлагам елементарно изготвен за период от няколко дни ПРОЕКТ, който да помогне и ускори изготвяне на нова НАРЕДБА.
  Надявам се на колежки и колеги да направят допълнения, докато министерствата го забележат и започнат работа по същество.

  ДРУГИ ФАКТИ:

  При положение, че сега в СТМ работят по 12 часа на ден и отделят за обслужване на всеки работещ по 1 час на година, могат да се обслужват 2880 работещи лица и за общия брой работещи в нашата страна около 2 милиона ще са необходими 700 служби.
  При положение че една СТМ обслужва 4000 работещи лица, тогава ще трябва да се отделят по 42 минути за всеки работещ през годината и ще са необходими 500 СТМ.

  Общо за страната:
  Работещите са около 2 милиона
  За сега за обслужване на 1 работещ за период от 1 година работодателите плащат на СТМ средно за страната около 15 лева. Да приемем ,че са 12 лева:
  * от тези 12 лева само за заплати в СТМ отиват около 9 лева;
  * следва 9 х 2 милиона = 18 милиона лева.
  Заплатите в СТМ се разпределят приблизително в съотношение техническо лице – инженер – лекар .. 2 : 3 : 4 или 4 000 000 : 6 000 000 : 8 000 000 лева
  Техническите лица са 500 и така заплатата им е 4 000 000 делено на 500 и още на 12 = 666 лв.;
  Инженерите са 500 и на тях заплатата се получава по 1000 лева;
  Лекарите са около 200 и на тях средната заплатата излиза по 3 333 лева.

  При обслужване от една СТМ на 4 000 работещи за 1 година:
  * За заплати: 4 000 х 9 лева = 36 000 лева;
  От тях:
  – за техническото лице – 8 000 лв, което прави заплата 666 лв.;
  – за инженера – 12 000 лв, коте прави заплата 1 000 лв;
  – за лекаря – 16 000 лв, което прави заплата от 1333 лева.
  Когато лекаря работи в две служби заплатата му е 2666 лева;
  Когато лекаря работи в повече служби заплатата му е ????? лева и т.н.
  Това дава отговор на въпроса КОЙ Е ПО-НАЙ и трябва ли да продължава така?

  В предлагания вариант за нова Наредба за служби за безопасност и здраве при работа не съм имал виждане инженера да е по-най, а да се осигуряват работещите на работодателя с нормално необходимото и достатъчно ефективно обслужване, за което по количество пак повтаря обосновката си в началото:
  Тези факти показват, че помощта за работодателите в насока за осигуряване на безопасността при работа трябва да бъде многократно по-голяма от тази за здравето при работа.
  На работодателите не им трябва служба, която да им казва само какво да правят, а имат нужда от конкретно свършена работа като помощ да го направят.

  В предлагания вариант съвсем съзнателно не съм развил цялостно раздела за осъществяване на дейността, а съм оставил почти всичко от сега съществуващата Наредба с цел за промени, изразявани от други колежки и колеги. Затова най напред в този раздел съм записал, че на обслужваните предприятия трябва конкретно да се помогне да определят, разработят, внедрят и поддържат подходяща система за управление на дейността за осигуряване на безопасност и здраве при работа на работещите.
  За сега няма по добро нещо за предприятията от това да се внедри и поддържа такава система, тъй като тя е с много широк обхват.

  Моля предлагания вариант да се чете цялостно, като становищата и въпросите към мен да бъдат коректни, а не злонамерени, заядливи и да се ровите за неподобаващи за елементарна култура неща.
  Трябваше ли да давам толкова разяснения за факти , които ги чувате и четете ежедневно?

  Отговор
 84. Пример: работодателят иска да спази закона, но неговите работници им е през оная работа за шефа и неговите простотии и не искат да си изберат представител.

  Как работодателя да спази закона?

  Кой е идиота? Аз, работодателя, работниците или нашите любими депутати?

  Отговор
 85. Г-н Сербезов изказвате мнение, че: „Не се връзвайте на глупостите, че прегледите били задължителни. Наредбата така или иначе нито е законна, нито е приложима.“ Искам да Ви попитам, къде е основанието за това Ваше твърдение?

  Отговор
 86. Колеги, виждам че едно невинно предложение за промяна в статуквото предизвика поредния бурен спор на тема „Кой е по по най?“

  Всички участници в дискусията смятат, че има нужда от промяна.

  За това поне се надявам да няма спор…

  Всички мислят, че службите не работят добре.
  Включително и аз – собственик, управител, ръководител, системен администратор, шофьор и момче за всичко на служба по трудова медицина. ;-)

  Всички смятат, че контрола не е достатъчен, качествен, пълен и т.н.

  Всички смятат, че малките фирми им се вменяват излишни задължения.

  Смятам, че тук се събрахме достатъчно хора работещи всеки ден в отвратителни нормативни и икономически условия и само обединяването ни около някакъв разумен компромис може да промени статуквото.

  Всички знаете какво е компромис – „Решение което не удовлетворява никоя страна напълно.“

  Но ако едно подобно решение ще даде възможност на всички нас да работим за здравето и безопасността на хората, да си храним семействата с нашата работа/не да станем милионери/, да виждаме ефект различен от купчини хартия, защо да не го направим?

  Да спрем с дребнавите заяждания и да свършим нещо!

  Да се срещнем, да поговорим, да удряме с юмрук по масата ако трябва, да се срещаме с министри и депутати, да предлагаме проекти….

  Никой няма да ни чуе, ако говорим само по форумите.

  Никой не му пука за нас достатъчно, че да ни обърне внимание без да му досаждаме по 5 пъти на седмица.

  Нещата не вървят – време е за промяна!

  Отговор
 87. Уважаеми колеги, нещата със Службите по трудова медицина не вървят по следните главни причини:
  1.Още с първата Наредба се даде право на лица с някакъв си курс, да разкриват СТМ. За специалистите по трудова медицина, СТМ е начин за творческа изява, да правят това, за което са учили и работили десетки години, и реално да помагат на работещите и Работодателите; за неспециалистите СТМ е просто бизнес, правят някаква си Оценка на риска, и нищо повече. В резултат се натрупа негативизъм в обществото, към всички СТМ. Тази тенденция продължава и сега с последната Наредба – купени дипломи, участия в много СТМ на едни и същи лекари и инженери, без последните да работят в тях – какво се е променило, де факто работата продължава по първата Наредба, само, че разходите на СТМ са увеличени.Какво трябва да се направи по тази точка: в Наредбата да има текст, че лекар/инженер може да участват в не повече от 2 СТМ, както е за строителния надзор. В момента участието на един лекар/инженер в много СТМ грубо нарушава КТ – може да се работи до 12 ч, но най-много 6 м в годината, а после какво става със съответните СТМ?
  2.Наредбата не е синхронизирана с много други Наредби, и създава предпоставка за конфликти. Например: джипито дава заключение, че лицето Х може да работи, СТМ казва обратното, кой е прав, очаквам в скоро време да ни съдят.
  3.Липсват квалифицирани специалисти за контрол на работата на СТМ, както в МЗ, така и в РИОКОЗ. Така не може да се отсеят недобре работещите СТМ. Защо, вече една година от Наредбата, не са проверени всички СТМ, в които лекаря/инженера работят в повече от СТМ. Някои от лицата са на преклонна възраст, някои от години са на легло.
  4.Наредбата е бюрократизирана. Вменяват се много задължения на СТМ, които са задължения и на други лица и организации. Например – копия от картите за предварителен мед.преглед; от лабораторните изследвания на условията на труд, и т.н.н и т.н. Анализите на здравето са много и ненужно усложнени. Всичко това черпи много от ресурсите на СТМ, и те, вместо да са сред работещите, трябва само да пишат, че да го пазят и 50 години.
  5.Наредбата не е точна и по отношение на профилактичните медицински прегледи. Не е тайна, че много Болници и МЦ имат разкрити СТМ, макар и като отделни юридически лица. Познайте кой извършва прегедите и изследванията.
  6.Нито Наредбата, нито Закона, дава определение какво е СТМ. На лекарите стажа им тече в СТМ, но нямат право да пишат рецепти, не могат да правят прегледи, и т.н. Трябва да има текст, че примерно СТМ са лечебни заведения за извънболнична помощ. Този текст ще ни задължи да се акредитираме, но пък ще отсее ментетата СТМ.
  7.Господин Манолов е далече от истината за СТМ. Не може СТМ да се ръководи от инженер, той може да е Управител на фирмата. Как Служба по ТРУДОВА МЕДИЦИНА ще се ръководи от инженер, пък макар и да е професор. Освен това, какво става със самата специалност, кой ще специализира, ако няма да си направи СТМ. За инженерите има отдели БЗР към предприятията. Защо лица от ГИТ и ДИТ се пробутват в проекта. Въобще, май трябва да се провери какво прави СТМ на господина, защото писанията му са пълна глупост. Май и чужди езици не знае, да отвори Интернет, да види как е по света.
  Накрая ще кажа, че Наредбата е в интерес на определени хора, но не е в интерес на обществото, и то заради СТМ-ментетата.

  Отговор
 88. Кодексът на труда гласи:
  Периодични медицински прегледи
  Чл. 287. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 287, бр. 25 от 2001 г.) Всички работници и служители подлежат на задължителни периодични медицински прегледи. Честотата на тези прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определя от министъра на здравеопазването.

  (2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Медицинските прегледи по ал. 1 са за сметка на работодателя.

  Какво казва наредбата на МЗ?

  НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г.
  Чл. 9. (1) На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност, както следва:
  1. до 18-годишна възраст – ежегодно;
  2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 1994 г.) от 18 – до 40-годишна възраст – един път на пет години;
  3. (изм. – ДВ, бр. 102 от 1994 г.) над 40-годишна възраст – един път на 3 години.

  Даже да се съгласим с това /защото е добре за здравето на работещите, населението и т.н./ къде са приложенията към наредбата?

  На кой закон се основава тя? Според българското законодателство наредби се издават от министерският съвет само на основание закон.
  Закон приет от парламента.

  Защото в противен случай – ББ ще почне да управлява с ПМС-та като човека когото охраняваше преди 1989.

  Единственото правно основание посочено в нея е:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 10. Наредбата се издава на основание чл. 287 от Кодекса на труда.

  но то върви със:

  § 14. Наредбата е съгласувана с Централния съвет на Българските професионални съюзи и с Комитета по труда и социалното дело.
  § 15. Приложенията към наредбата са част от нея и ще бъдат отпечатани в Служебния бюлетин на МНЗ през 1987 г.

  Проблемът е, че КТ е ремонтиран вече 39 пъти, а в наредбата още пише ХЕИ, НЗХМЕХ и т.н. Пише и други неща:

  Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 1994 г.) (1) Задължителните периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд се извършват от държавни и общински здравни заведения по месторабота съвместно с ХЕИ по договор с работодателя.

  Наредбата е за смяна поне от както излезе Закона за здравето.

  Един закон, наредба или правилник трябва или да се спазва напълно или да не се спазва изобщо и да се промени или отмени.

  Не може всеки да си избира – „Ще спазвам чл.5, ама чл.19, ал.2 не ми оттърва и няма да я спазвам!“

  Всички чакаме новата наредба и пази боже, ако са приписали старата на чисто, с бруталните й приложения и с изследванията които са забравени от медицинската наука от преди 30 години.

  Не говоря за визус, ЕКГ, вестибуларни проби и други точни и необходими изследвания.

  Отговор
 89. Дуплика

  Съжалявам, че не сте ме разбрали, инж. Манолов.
  Разликата в квалификацията на лекарите в двете степени е ясна, но не става ясно с каква цел сте предложили това разделение.

  Отговор
 90. Г-н Симеонов, цитираните от Вас членове са задължителни за работодателя, но…

  представителите на КУТ/ГУТ се избират от общо събрание на работещите.

  Няма законен начин да принудиш работещите да се съберат и/или да си изберат представител – това е тяхно право, не е задължение.

  Говорете с някой юрист по трудово право и после пак ще се чуем.

  Това не ви е „комунизъма“, та членуването в Партията, ОФ и профорганизацията да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

  Излагате се.

  И ако вашата СТМ е паразит – обезпаразитете се – 21 век сме все пак.

  Отговор
 91. Уважаеми господа и дами,
  без да обиждам никого по изложенията които чета, единственото заключение, което мога да направя че има доста така наречени специалисти които непознават нито нормативната база нито нейната история нито могат да разберат смисъла на цялостната организация на здравето и безопасността при работа…бъркат се основни понятия и нормативи в тази област, не са понятни функциите и задачите на участниците в системата здраве и безопасност както на фирмено ниво така и на държавно….Дане говорим, че не са наясно кои е законодател и кой какви правомощия има…искрено се надявам след време да има значителен прогес и да не се пишат толкова много некомпетентни мнения….

  Отговор
 92. Отговор на изявление!

  От 1995 г. до 2001 г. съставих 6 книги, но на нито една от тях не съм се писал като автор, а за съставител.
  В нито една от тези книги не са помествани текстово нормативни документи (закони, правилници, наредби и др. подобни).
  Все още оставам удовлетворен когато ме питат дали няма да преиздавам някоя от книгите и като виждам как тези книги се ползват масово.
  Не съм правил и не зная къде сте виждали други мои публикации, освен през 2005 г. книгата (с обем 120 стр.) за

  НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ
  по
  безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
  на работници и служители

  Това доказва, че нямам склонност към публикации. Но дори и да бих имал това би било добро за мен.
  За изясняване на въпроса Ви защо предлагам две степени за службите по безопасност и здраве при работа посочвам да прочетете добре написаното и да оцените разликата между:
  *лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с придобита специалност „трудова медицина“ и
  * лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и допълнително преминали едномесечна подготовка за придобиване на знания в областта на „трудова медицина“.
  Загадъчно е, че не сте посочили името си като правите такова изявление.

  Отговор
 93. Известна е склонността на инж. Манолов към публикации – преди години издаде сборници с нормативни материали по БЗР (не че е техен автор). Сега пък е решил да се пробва в самото законотворчество – то не че „проектът“ му съдържа много съществени разлики с досега действащата наредба.
  Не ми стана ясно защо е необходимо Службите да се разделят на първа и втора степен:
  Ако е имал предвид качество на извършваните дейности, то значи, че работодателите няма да са равнопоставени в получаването на еднакво качествена услуга;
  Ако целта е различна цена на услугата, в зависимост от степента на службите, то значителна част от работодателите ще предпочетат по-ниската цена (както вече по-горе е писано) и тогава къде е стимулът за постигане на по-висока квалификация, респективно – по-добро качество?

  Иначе дискусията не е нищо друго, освен „кой е по- по- най-“ – докторите или инженерите, което не води до никакви ценни идеи. Законодателят – добър или лош – е определил в минималния състав наличие и на двата вида специалисти. Нека не забравяме, че дейността по БЗР е работа в екип (дългогодишна практика – инженерно-лекарски бригади; цехове на здравето и т.н.), а не самостоятелна дейност на доктор или инженер и във всеки случай с необходимото и задължително съдействие на работодателя, най често в лицето на органа по БЗР.

  И накрая, скъпи колеги, не хабете усилията си за козметични разкрасявания на съществуващи нормативи, а да си поблъскаме умните мозъци с проблеми, които от години висят в публичното пространство, например критерии за качество – за да няма спекулации и обидни намеци, а да има реална полза за всички страни в тази деййност.

  Отговор
 94. Д- р Сербезов, съжалявам ,но трябва да ви кажа,че не сте запознат с нормативната уредба,а сте лекар в СТМ.За ваше сведение КУТ и ГУТ са задължителни / справете се с чл. 27 и 28 от Закона за ЗБУТ ДВ бр.124 от 97 г. /.По този начин Вие потвърдихте моето и на много колеги мнение, че СТМ са паразитни структури,които много често знаят по-малко от нас,а трябва да ни съветват.
  Освен това явно не сте разбрали предложението ми за декларациите.Предложих да се подписва една декларация при постъпване на работа и толкова.Нова декларация да се подписва само при смяна на машините и съоръженията с които се работи и това е всичко.Така че зелените дори ще ми благодарят ,че ще отпаднат всички тетрадки за инструктаж,които сега се водят.

  Отговор
 95. Уважаеми Колеги,
  Аз съм председател на Сдружение на СТМ в България (съществува от 7 години). В него членуват както СТМ като юридически лица, така и специалисти – лекари и инженери, с цел – обединяване на усилията за подобряване на съвместната дейност.
  Учудвам се на твърдението на инж. Манолов, че е „създал“ нова наредба. Кое е новото на практика – че отново се бори на кого е по-голям … авторитета, а не практически какво да се направи, за да няма фалшиви дейности и структури. Користолюбието лъха и от факта – предлага се „срещу отделен договор“ (не безплатно) новата структура да изпълнява ролята на Орган по БЗР. Категорично споделям мнението, че единствено съответния специалист по БЗР от Фирмата познава най-добре вътрешните технологични проблеми, а всички останали са само негови партньори.
  За да няма дейности „менте“ според мен е необходимо: да се заличи възможността за назначаване в повече от една СТМ на работещите в основния състав лекари и инженери, да се премахне възможността неспециалисти (инженери без придобита специалност по БЗР и лекари – без такава по ТМ) да са в основния състав, да се определи минимално време за обслужване, за да не става това от разстояние (от офиса или колата); да се опрости излишно усложненото от непрофесионалисти здравно досие, да престане това злобно съперничество, защото интересите на работещи, работодатели, лекари, инженери и синдикати са общи.
  Нова наредба може и да се направи, но не и с користни намерения; от представители на горепосочените институции.
  Действащата в момента наредба е изготвена и одобрена с приоритетното участие на представители на МТСП, а останалото (регистрация, контрол, ръководител на СТМ) са само подробности, които не биха променили особено качеството на дейността, както смята предполагам инж. Манолов.

  Отговор
 96. Към Емил Симеонов – Създаването на КУТ/ГУТ нито е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, нито е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на работодателя.
  Работещите имат ПРАВО да изберат свой/свои представители, но не са ДЛЪЖНИ.

  Декларация ? За всеки работник? Значи вместо по един ред в книгата за инструктаж – по един лист А4 на всеки работник? Малко ли ви се вижда бумажтината в момента? Ако ви чуят зелените – направо ще ви линчуват ;-)

  Санкциите и в момента са високи – никой не ги налага, а от наложените половината отпадат в съда.

  Ако се отмени задължението на някои фирми да имат СТМ, БЗР или каквото се сетите – ВСИЧКИ фирми ще извъртят организацията си така, че и за тях да не е задължително.

  Към всички колеги, специалисти по БЗР и читатели на тази дискусия:

  Искате истината – докато има 10 служби на името на един лекар със специалност трудова медицина, докато са живи заводските фелдшери на които им признаха специалност трудова медицина, докато работодателите се връзват на ВЕРОЯТНОСТТА някои да свърши каквото и да било докато търсят само най-ниската цена, докато здравните досиета на българина са на 50 места и никои няма данни накуп, докато наредбата за „профилактичните“ прегледи е от типа пуснати с ПМС, и докато всички големи поръчки се печелят с конкурси от типа – „службата да има офиси във всички области, да има джип мерцедес и собственика да се казва…. “ не очаквайте нещо да се промени.

  Не се връзвайте на глупостите, че прегледите били задължителни. Наредбата така или иначе нито е законна, нито е приложима.
  Работодателя вече е платил здравни вноски за работника и плаща пак за измислени прегледи.

  (Няма друга държава в света където ПРОФИЛАКТИКАТА да не е задължение на държавата към всички граждани. Няма други като нас с две каси – НОИ и РИОКОЗ – между 8 и 12 чиновника висят над всеки лекар – после заплатите на лекарите били малки. Умножете ги по осем и ще видите какви пари реално докарва един лекар в системата.)

  Задължителни са примерно – прегледите на очите/определяне на визус/ за работещи с видеодисплей. Наредбата е нова, законна и практична, Но и те са ежегодни само за работещи на възраст над 40 години.

  Глупости има много – те се поддържат от корупционни практики, безхаберие и некадърност.

  И ако лекаря по трудова медицина го виждате само при подновяване на договора – сменете си службата и се обадете в РИОКОЗ. Те контролират нашата дейност. Не че останаха лекари по ТМ в РИОКОЗ.

  Отговор
 97. д-р Сербезов,
  тук вижваме сериозни обвинения към лекарите и СТМ, молбата ми е да споделите какви са проблемите, които спират възможностите за качествена работа на службите по трудова медицина? Вие сам казвате, че има много недобросъвестни служби, как нормативно според Вас може да се намали възможността да съществуват такива СТМ?

  Отговор
 98. Колеги,защо изобщо се занимаваме с устройството и организацията на работа на една изкуствено създадена структура.Считам,че трябва да отпадне изискването за задължително сключване на договор със СТМ.Нека фирмите да са задължени да имат направена оценка на риска,но защо трябва да се женим за СТМ.Спокойно можем да сключваме договор за изготвяне оценка на риска и до тук.Който работодател има достатъчно пари, да сключва договор и за изпълняване на всички нормативни изисквания по БЗР,но това да е негово решение,а не задължение.Наистина има фирми,, където има нужда от специалисти по безопасност на труда точно в техния бранш,а не общи специалисти.
  Напълно изкуствени структури са КУТ и ГУТ.Просто сме богове да измисляме структури,от които няма да има никакъв ефект.Как си представяте,че КУТ ще задължи собственика да похарчи пари за каквото и да било касаещо безопасността на труда,ако той не желае?Това просто няма да стане.Това са го измислили хора,които никога не са работили в производството и най-вече в частна фирма.Нима не знаете,че най-често употребявания израз от собствениците е“ АЗ СЪМ ЗАКОНА“.Как си представяте,че собственика ще разреши десетина човека да отсътват от работа няколко дена,за да бъдат обучени като членове на КУТ или ГУТ?Да не говорим за обучение на ръководители.Нима не се знае,че се правят фалшиви протоколи за сформиране на КУТ, ГУТ и техните заседания?Нима не се знае,че всички инструктажи не се правят ,а работниците само се подписват/много често дори им се имитират подписите/?Стига сме отчитали дейност само заради дейността и да се показваме,че много знаем и много работим.Трябва да ви кажа,че структури от типа на КУТ съществуваха още при социализма и се отмениха като се разбра,че са излишни.Явно някой от Министерството си пази старите сламки и е отчел дейност.
  С цел да се намали излишната бумащина,а да има ефект от нашата работа предлагам:
  1. Ръководителят на всяка фирма задължително да организира изготвянето оценка на риска-може същата да бъде изготвена от негови специалисти/желателно е да имат документ,че са обучени за това/ или от лицензирани СТМ.
  2 Всеки работник при постъпването на работа да се запознае срещу подпис и да подпише декларация ,че е запознат с изикванията за безопасна работа с машините и ,с които ще работи.При смяна на машините и съоръженията да подписва нова декларация.Всички декларации да се съхраняват в досието на работника.
  3. Да отпадне задължението за водене на всякакви тетрадки за начален,ежедневен,периодичен и т. н. инструктажи, а всеки ръководител да прецени според спецификата на работа какво ще прави
  4. Да отпадне изискването за създаване на КУТ и ГУТ
  5. Да се увеличат санкциите за допуснати трудови злополуки поради това,че не са създадени безопасни условия на труд,а не за това,че даден работник е решил,че е най-великия на света и не е спазвал изискванията за безопасна работа,които е подписал
  6. При допускане на трудова злополука, ръководителят на фирмата да бъде най-строго наказан, ако работника не е подписал декларация,че е запознат с изискванията за беопасна работа с машините и съоръженията, с които работи.
  7. Може да се помисли и за вариант всеки работодател имащ над 100 работника задължително да назначи щатен инспектор БЗР,което да бъде регистрирано в инспекцията по труда и работодателя да няма право да го освобождава по никакъв повод,дори и поради смяна на изискването за образователен ценз в длъностната характеристика.Това да става само с разрешение на инспекцията по труда, а то да се дава много трудно.
  8 Щатните инспектори БЗР да имат право да санкционират нарушителите и техните предписания да са задължителни.Това на практика да са хората на Инспекцията по труда в по-големите предприятия.
  Както виждате предлагам да отпадне излишната бумащина, от която няма никакъв ефект.В същото време да се подобри работата за подобряване безопасността на труда и разтоварят фирмите от огромни разходи за пиявици като СТМ /извинете,но на практика е така/.Наред с това Министерството на труда и СП ,без да похарчи нито един лев ,ще има на практика свои кадири в по-големите фирми, за които няма да има проблем да назначат един инспектор БЗР,но е хубаво да бъде определено минимално ниво на неговата заплата.В същото време МТСП ще има и приходи от санкциите ,но най-важно е подобряването условията на труда и намаляването на трудовите злополуки.

  Отговор
 99. Аз съм лекар по трудова медицина. Не се гордея с работата си.
  Прекарал съм почти цялото си време през последните 6 години в някоя фирма. Офисът съм го ползвал да съхранявам досиета и да правя срещи.

  Напуснах старата служба и създадох собствена, най-вече защото не бях съгласен с повечето практики в нея.

  Практики който на фона на цялото безхаберие и неуредено законодателство допълнително уронваха както името ми /аз контактувах с всички клиенти и органи по БЗР/ така и престижа на професията ми.

  Отговор
 100. Това ми напомня как преди време имахме назначена психоложка. Работата й беше да ни прави профили и от време на време да разрешава конфликти, понеже всички бяха изпокарани помежду си.

  Задържа се женицата около половин година. Пускаше ни някакви абсурдни тестове с въпроси “ Пушите ли с удоволствие?“ и т.н. Нито успя да сдобри скараните, нито да открие интровертите :-)

  Макар че, и това като идея не е лошо, както идеята на господина с назначения служител, лекар или инженер на пълен работен ден при персонал 150 души+. Хубаво е, но е неприложимо за българските условия.

  Отговор
 101. Малко оф-топик за психоложките – в училището на племеничката ми пък психоложката доста успешно работи с тийнейджърите и те дори сами я търсят. Ето ти типичен пример за това как това, че някой не се справя не означава, че системата не е добра. В случая със СТМ-тата тобаче са оставени вратички – не, вратища, за недобросъвестните.

  Отговор
 102. …тъй като и Вие като мен повдигате въпроса за СТМ, ще кажа и моето мнение по Вашето предложение. Аз съм орган за безопасност и здраве при работа в предприятие с над 300 души и мога смело да твърдя, че никой от вън не може да е наясно с нещата във фирмата, необходим е опит не 3 години, а 10 за да се изясни всичко, тъй като дейността при нас е разнородна и с висок професионален риск. Не може да се назначи чоек отвън, който да консултира какво да се прави по отношение на БЗР, тъй като той няма да е наясно със спецификата. За това моето предложение при предприятия с персонал над 100 души ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се назначава орган за безопасност и здраве и то той да е точно орган по бзр, а не да изпълнява куп други дейности, защото така се омаловажава нашия труд, а много добре сте наясно колко време е необходимо да се ровим в точки и запетай на новоизлюпени задължения от Наредби и Закони. Виждам, че и вие сте на мнение инженерът в така наречените служби да бъде ръководител, това е твърде уместно, но какво още искам да споделя, значи за мен и според мен в тези служби лекарят е само фигура. Извинявам се за израза, но на практика е така, той е специалист, който е завършил трудовеа медицина, но борави само с документация и изказва мнението си на база тази документация – профилактични прегледи. Този човек на практика не идва дори до територията на предприятието не зависимо къде се намира то. Каква е ситуацията в момента – лекарят идва за да сключи договора, който в момента е задължителен, докторът е добър финансист, добре борави с паричните потоци към него и твърде добре ги определя и се пазари като изпечен търговец“ченчаджия“, защото смята и в евро и в лева, а може и в друга валута. Какво става по време на едногодишния договор него не го итресува, ако през годината е минала инспекцията по труда да провери предприятието, той отново се появява пред работодателя да покаже колко е близко и приятел с тях, като успокоява работодателя, че всичко ще е наред, от там нататък е ясно какво става. Така годината се изтъркалва и ето идва заветния момент/ако не е уговорено друго в договора/ за плащане на обслужването, докторът пак се появява да събере парите… и обслужването приключи. И всички са доволни, законът е изпълнен, обслужване е имало и всички са доволни и разбира се пак ще сключат нов договор за следващата година, та какво му е на обслужването всичко е по норматив, а че работника за когото е създаден норматива е пак онеправдан, майната му на работника.
  Да през годината трябва да се направят и профилактични прегледи, но никой друг не ги определя освен него ЛЕКАРЯ и той какво прави, всички предприятия под един знаменател,какво ще се напряга какво е учил и какво е писано в дебелите книги, а това е добър доход за него – никаква работа за всички едни и същи прегледи и изследвания, ама имало шум, рабоита с тежести и тем подобни, ооо за всички се взема кръв за хепатит и се прави кардиограма и така нещата приключват. Измити са ръцете профилактичните приключват, въз основа на тях се прави анализ колко много са допълнително заболелите с намаление на слуха и рак на гърдата. Смехории!!.
  Значи според мен лекарите, които участват в служби по безопасност и здраве при работа трябва действително да се занимават само с това т.е. да не са джипита, общопрактикуващи или специалисти. Да им се отреди право да работят с всички предприятия 300 на брой или даже 600, но при условия, че в предприятията с наредба се задължи всеки работодател да назначи- при над 100 души персонал орган по безопасност и здраве, а под 100 също, но работат му да се съвместява и с друга длъжност. Технически изпълнители в предприятията има достатъчно, работодателят сам с допълнителни функции ще възложи това ако органът по базопасност не съумява да се справя с писането на документация, но от мой личен опит твърдя, че и това е възможно да се върши от него. Тези вече органи най-точно ще контактуват с регистрирания лекар със специалност трудова медицина и побликувана регистрация за тая дейност в сайта на министерството на труда. Значи лекарят сам ще определи дали да е хуманитарен лекар или лекар специалист в трудовата медицина, но никога и двете.
  Нека да има регистрация за лекаря със специалност трудова медицина, като такъв специалист, за да бъде ползван от всички предприятия, а не да се създава цяла служба, защото колкото и да са добри инженерите те не могат да са специалисти по всичко, докато профила на лекаря е ясен или го работи и може или не. Лекарят дори да влезе и се разходи из халетата, цеховете на предприятията /като се пази да не се оцапа/ не му става ясно от производството абсолютно нищо. Той горкия гледа като абуриген и се очудва ей как ставало това или онова, впечатлява се от елементарен производстен процес или машина, а камо ли да дава менеия и заключения как да се отстраявават вредностите от нея.
  Ако се правят регистрации на служби задължителен не да е териториалния принцип, а бранша, естеството на работа.
  Не може служба обслужваща да речем здравно заведение, стоматологични офиси, да е толкова наясно и с естеството на труд в една енергийна компания/ТЕЦ Бобовдол/ или в БДЖ.
  В момента принципът за наемане на служба е цената на предлаганата услуга, колкото е по-ниска тя толкова е по-добра за работодателя. В момент на криза, нищо друго не е в състояние да промени това мислене. Никой в момента не се грижи за работника и служителя, защото това още повече го товари финансово и е напълно нормално да има такова мислене. Колко предприятия в момента са с неизплатени заплати и се гърчат от неяснота и липаса на сигурност.
  Предложенията във Вашата наредба са добри, но нека да бъдат съобразени и с действителността.
  И пак казвам в момента най-бързото, което може да се направи в помощ на работодателя и работниците е ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЕГАШНИТЕ СТМ, защото със закон в момента източват само средства от предприятията.
  Службите са излишни и по горе посочените от мен причини.

  Отговор
 103. Е, г-н Манолов, Службите по трудова медицина ще трябва жив да го одерат работодателя, ако трябва да изпълнят изискванията за инженер, лекар и технически изпълнител само за 3000 работещи.

  Сложете им по 3000 лв. общо заплащане на тримата чисто, към това прибавете за тримата и 1300 лв. данъци, осигуровки и всякакви други благинки за държавата – това са 39600 лв. годишно само за трудово възграждение. Като ги разделиш на 3000 човека – става 13,20 лв. на обслужван работещ само за заплатите на минималния състав. Ама то освен заплатите има още доста разходи – счетоводство, наеми, ток, консумативи и още, и още…

  Отговор

Вашият отговор на Тодор Терзиев Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.