Новата Наредба за безплатното работно и униформено облекло

С Постановление № 10 на Министерския съвет от 20.01.2011 г. бе приета Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г., в сила от 01.02.2011 г.), която отмени Наредбата за безплатното работно и униформено облекло от 1986 г. Представям ви част от коментара на Стефанка СИМЕОНОВА, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, публикуван в списание „Труд и право“ на едноименната издателска къща.

С новата наредба се определят условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло. Работното облекло се осигурява с цел да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа.

Униформеното облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

Наредбата не се прилага:
а) за лични предпазни средства или специално работно облекло, предназначени за опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите, и предоставяни по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
б) в случаите, когато осигуряването на безплатно работно и/или униформено облекло е уредено със закон или с друг нормативен акт.

Например:

* В разпоредбата на чл. 175, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи е предвидено, че министърът на вътрешните работи определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР.
* Съгласно чл. 175, ал. 1-3 от Закона за отбраната и въоръжените сили военнослужещите носят униформа и отличителни знаци, определени със заповед на министъра на отбраната. Правилата за носене на униформа и отличителните знаци се определят с уставите на въоръжените сили.

Работното и униформено облекло се осигурява от работодателя и поради това то е актив на предприятието.

След получаването му от работниците и служителите, работното и униформеното облекло се изписва на разход в издръжката на предприятието. За срока на неговото износване може да се води оперативна (извънсчетоводна) отчетност.

В глава III от наредбата са установени задълженията на работодателя при осигуряване на работно и униформено облекло.

Първо: Работното и/или униформеното облекло трябва да бъде подходящо и в съответствие със спецификата на извършваната работа и на работното място. Това означава, че трябва да бъде удобно, да позволява свободни действия на лицето при извършване на съответната работа, която изпълнява, и да бъде съобразено с конкретните условия на работното място. В ал. 1 на чл. 8 от наредбата са конкретизирани изискванията, на които работното и униформеното облекло трябва да отговарят:
1. да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;
2. да отговарят на условията на съответното работно място;
3. да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;
4. да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Второ: На основание чл. 6, ал. 2 от наредбата работодателят провежда предварителни консултации със:
– представителите на синдикалните организации;
– представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда;
– с комитета/групата по условия на труд.

Консултациите включват въпроси, свързани с определянето на:
1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Необходимо е да поясним, че всяко от задълженията, установени в посочените пет точки, изисква предварителна подготовка, особено по отношение определянето на работните места и видовете работи, за които ще се прецени необходимостта от ползване на работно и униформено облекло. Поради това, за разлика от задължението за провеждане на консултации от работодателя при решаването на редица въпроси, свързани с правата на работниците и служителите, при определяне на правото на работно и/или униформено облекло се изисква участието на по-широк кръг от органи в предприятието, които имат задължението да защитават интересите на работещите пред работодателя. Наред с представителите на синдикалните организации в предприятието и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, консултации задължително се провеждат и с членовете на комитетите или групите по условия на труд.

Важно е да подчертае, че на ниво предприятие, когато работодателят следва да се консултира с представители на синдикалните организации, е без значение дали те членуват в национално представителните организации на работниците и служителите, или не. С други думи, всички синдикални организации в предприятието имат право да участват в консултациите, независимо от броя им или представителността.

В разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е предвидено, че в търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души. В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи по условия на труд (чл. 28, ал. 1 ЗЗБУТ). Видно от посочените разпоредби, навсякъде, където има повече от 50 души работници или служители, задължително се сформира комитет по условия на труд, а в по-малките предприятие от 5 да 50 души се сформира група по условия на труд.

Трето: Работодателят е длъжен да информира работниците и служителите за взетото решение за определяне правото на работно и/или униформено облекло. Информацията трябва да съдържа: работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло, работниците и служителите, които имат право, вида, характеристиките и отличителните знаци, срока за износване и условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло. Тази информация като минимум трябва да се доведе до знанието на работниците и служителите.

В наредбата няма повече указания за реда и начина, по който работниците и служителите следва да бъдат информирани. Поради това, има възможност това да се направи свободно, по начин, който може да бъде установен по време на консултациите, с колективния трудов договор или с правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Независимо какъв подход ще бъде избран, той трябва да гарантира, че всички работници и служители ще бъдат информирани за решението.

Четвърто: Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа (чл. 8, ал. 2 от наредбата). Предоставеното облекло трябва да бъде годно за употреба и отговарящо на изискванията на наредбата. Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.

Използваният в разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от наредбата израз “се предоставя на работника или служителя в готов вид” означава, че се предоставя работно или униформено облекло, а не се предоставят пари за закупуването му от самия работник или служител. Този извод се налага и от текста на ал.4 на чл. 8, където категорично е заявено, че

не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.

Пето: Един от важните въпроси е определянето на срока за износване на работното и/или униформено облекло. Този въпрос се обсъжда още при провеждане на консултациите между работодателя, представителите на синдикалните организации, представителите по чл. 7, ал. 2 КТ и членовете на комитетите или групите по условия на труд. Разпоредбата на чл. 7 от наредбата предвижда критерии, които да се имат предвид при определяне на срока за износване. Това са:
1. видът и характеристиките на работното и/или униформеното облекло;
2. условията на работа;
3. продължителността на работното време;
4. сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква, и инструкциите на производителя;
5. други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното облекло.

Шесто: Работодателят е длъжен при загубване, унищожаване или повреждане на работното и/или униформено облекло, преди да изтече срокът на износване, да го подмени с ново. Подмяната с друго работно или униформено облекло се удостоверява с протокол.
Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

Седмо: Работодателят осигурява необходимите условия и места за съхраняване на личното и работното и/или униформеното облекло на работниците и служителите.
Работодателят осигурява резерв от работно и/или униформено облекло с оглед незабавното заменяне на загубено, унищожено или повредено работно и/или униформено облекло.

С цялата статия можете да се запознаете тук.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Новата Наредба за безплатното работно и униформено облекло”

 1. Здравейте,трудовият ми договор е прекратен по чл.328,ал.1,т.2 от КТ. на 07.10.2020г.Трябва ли да връщам средствата за представително облекло за трите месеца до края на годината?Става въпрос за учителска длъжност.

  Отговор
  • Здравейте,
   За Вас е приложима НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло
   на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
   Съгласно чл. 4, ал. 2 от наредбата „Когато лицето, което е получило представително облекло, напусне по време на календарната година, то възстановява частта от получената сума, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.“, т.е. отговорът на Вашия въпрос е ДА.

   Отговор
 2. Здравейте, госпожо Йорданова,

  Съгласно ал. 2 на чл. 9 от наредбата, при отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло. МВ/

  Ще цитирам за Вас няколко становища на МТСП по два подобни въпроса:

  Въпрос: -През месец декември 2009г. когато се даваха средствата за работно облекло в детската градина за 2010г. бях все още в отпуск по майчинство и ми бе отказано на такива средства,но през месец април 2010г. започнах отново работа и имам ли право на такива средства за работно облекло за съответната календарна година

  Отговор: Разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло /НБРУО/ определя, че работно облекло се осигурява на работниците и служителите от предприятията от материалната и нематериалната сфера, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло. Списъкът на работниците и служителите по длъжности и професии, които имат право на работно облекло, се определя от работодателя. С него се определят и изискванията, на които трябва да отговаря работното облекло, както и сроковете за износването /чл. 8 и 9 от НБРУО/. Изхождайки от факта, че работното облекло се предоставя за ползване по време на изпълнение на трудовите задължения, се прави изводът, че за времето на ползване на отпуск по майчинство, работничката или служителката няма право на безплатно работно облекло. Лицето ще има право да получи ново работно облекло след изтичането на разрешения отпуск за временна неработоспособност и завръщането му на работа. Работното облекло се дава в готов вид (не се определят суми), тъй като то е инвентар на предприятието. МВ/

  Въпрос: -Дават ни средства за работно облекло със срок на износване 1 година.Ползвала съм 3 месеца неплатен отпуск през този период, трябва ли да връщам пари за този период ?

  Отговор: Разпоредбата на чл. 296 от Кодекса на труда е обща разпоредба, която установява правото на работниците и служителите на работно и униформено облекло. Редът и начинът на осъществяване на това право е установен в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Съгласно чл. 7 от посочената наредба работно облекло се осигурява на работниците и служителите от предприятията от материалната и нематериалната сфера, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло. Списъкът на работниците и служителите по длъжности и професии, които имат право на работно облекло, се определя от работодателя – самостоятелно или с колективния орган на управление, където има такъв. С този списък се определят и видът, моделът, материята, цветът, отличителните знаци (когато е необходимо) и сроковете за износването. Сроковете на износване на работното облекло се определят въз основа на сертификат за сроковете за износване и изискванията за ползването и поддържането, който предприятието производител е длъжно да предостави при доставката. Ползването на неплатен отпуск по чл. 160 от КТ може да се отрази на срока на износването на това облекло. В чл.15 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение работниците връщат на предприятието зачисленото им работно облекло. Работниците, които не върнат работното облекло, заплащат стойността за срока на доизносването му. МВ/

  Отговор
 3. Здравейте! Работя като учителка. До края на мес. ноември съм в отпуск по майчински, след което ще ползвам платен годишен отпуск за 2 години – около 5 календарни месеца. Ще се вдърна на работа през юни 2013г. Имам ли право на работно облекло за 2013г. при тези условия?
  Благодаря Ви!
  М. Йорданова
  гр. Варна

  Отговор
 4. Предоставеното работно и/или униформено облекло работникът или служителят връща на работодателя в следните случаи:
  1. при прекратяване на трудовото правоотношение (вкл. и при пенсиониране);
  2. при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
  3. след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
  4. след изтичане на срока на износване.

  Работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя. Редът и начинът за определяне на условията за задържане на работното и униформено облекло не са установени в наредбата. Това дава свобода на работодателя да избира по какъв ред и начин да предоставя на работниците и служителите облеклото, когато са налице основанията, при които те трябва да го върнат. Т

  Отговор
 5. При пенсиониране,трябва ли да се възстановява сумата за работно облекло ?

  Отговор
 6. Здравейте! Учителите имат ли право на представително облекло? Ако имат право, как се отчитат парите?

  Отговор
 7. Здравейте, майка ми е съкратена от работа юли 2011 г., трябва ли да връща парите дадени за работно облекло през декември 2010 г.? Благодаря Ви много

  Отговор